Nghị định số 79/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
65
lượt xem
1
download

Nghị định số 79/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 79/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79/2002/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 79/2002/N -CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY TÀI CHÍNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGH Đ NH: Chương 1: CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v t ch c và ho t ng c a Công ty Tài chính. i u 2. nh nghĩa Công ty Tài chính Công ty Tài chính là lo i hình t ch c tín d ng phi ngân hàng, v i ch c năng là s d ng v n t có, v n huy ng và các ngu n v n khác cho vay, u tư; cung ng các d ch v tư v n v tài chính, ti n t và th c hi n m t s d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t, nhưng không ư c làm d ch v thanh toán, không ư c nh n ti n g i dư i 1 năm. i u 3. Hình th c thành l p Công ty Tài chính ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam dư i các hình th c sau: 1. Công ty Tài chính Nhà nư c: là Công ty Tài chính do Nhà nư c u tư v n, thành l p và t ch c qu n lý ho t ng kinh doanh. 2. Công ty Tài chính c ph n: là Công ty Tài chính do các t ch c và cá nhân cùng góp v n theo quy nh c a pháp lu t, ư c thành l p dư i hình th c Công ty c ph n.
 2. 3. Công ty Tài chính tr c thu c c a t ch c tín d ng: là Công ty Tài chính do m t t ch c tín d ng thành l p b ng v n t có c a mình và làm ch s h u theo quy nh c a pháp lu t, h ch toán c l p và có tư cách pháp nhân. 4. Công ty Tài chính liên doanh: là Công ty Tài chính ư c thành l p b ng v n góp gi a bên Vi t Nam g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng, doanh nghi p Vi t Nam và bên nư c ngoài g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài, trên cơ s h p ng liên doanh. 5. Công ty Tài chính 100% v n nư c ngoài: là Công ty Tài chính ư c thành l p b ng v n c a m t ho c c a nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 4. V n pháp nh V n pháp nh c a Công ty Tài chính ư c Chính ph quy nh. Vi c thay im c v n pháp nh c a Công ty Tài chính do Chính ph quy t nh. i u 5. Th i h n ho t ng Th i h n ho t ng c a Công ty Tài chính t i Vi t Nam không quá 50 năm. Trư ng h p c n gia h n th i h n ho t ng ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c) ch p thu n. M i l n gia h n không quá 50 năm. i u 6. Gi i thích thu t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Nh n y thác là vi c Công ty Tài chính s d ng v n y thác cho vay ho c u tư vào các d án, công trình trên cơ s h p ng y thác gi a bên u thác và Công ty Tài chính. 2. Bao thanh toán là hình th c chi t kh u ch ng t nh m tài tr tín d ng i v i doanh nghi p, trên cơ s mua l i các kho n n ph i thu c a các doanh nghi p phát sinh t vi c bán hàng tr ch m, th c hi n vi c qu n lý hoá ơn, ch ng t , s sách k toán cho các doanh nghi p. i u 7. Qu n lý Nhà nư c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m v qu n lý Nhà nư c i v i t ch c và ho t ng c a Công ty Tài chính, c p và thu h i gi y phép thành l p và ho t ng; giám sát và thanh tra ho t ng c a các Công ty Tài chính t i Vi t Nam; ban hành các văn b n hư ng d n v t ch c và ho t ng c a Công ty Tài chính; th c hi n nh ng nhi m v qu n lý Nhà nư c khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: T CH C VÀ ĐI U HÀNH CÔNG TY TÀI CHÍNH M C 1: C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T Đ NG i u 8. i u ki n c p gi y phép
 3. 1. i u ki n ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng i v i Công ty Tài chính (dư i ây g i t t là gi y phép) g m: a) Có nhu c u v ho t ng c a Công ty Tài chính; b) Có v n pháp nh theo quy nh c a Chính ph ; c) Thành viên sáng l p là các t ch c, cá nhân có uy tín và năng l c tài chính theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; d) Ngư i qu n tr , i u hành có năng l c hành vi dân s y và trình chuyên môn phù h p v i ho t ng c a Công ty Tài chính; ) Có i u l t ch c, ho t ng phù h p v i quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng và các quy nh khác c a pháp lu t; e) Có d th o phương án kinh doanh kh thi. 2. Ngoài các i u ki n nêu t i kho n 1 i u này, bên nư c ngoài trong Công ty Tài chính liên doanh, Công ty Tài chính 100% v n nư c ngoài c n ph i tho mãn các i u ki n sau ây: a) ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cho phép th c hi n các ho t ng ngân hàng ho c các ho t ng c a Công ty Tài chính; b) ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cho phép ho t ng t i Vi t Nam. i u 9. H sơ c p gi y phép 1. H sơ xin c p gi y phép g m: a) ơn xin c p gi y phép; trong ó nêu rõ các nghi p v xin phép ho t ng; b) D th o i u l ; c) Phương án ho t ng 3 năm u, trong ó nêu rõ hi u qu và l i ích kinh t trong ho t ng c a Công ty Tài chính; d) Danh sách, lý l ch, các văn b ng ch ng minh năng l c, trình chuyên môn c a thành viên sáng l p, thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát và T ng giám c (Giám c); ) M c v n góp, phương án góp v n và danh sách nh ng cá nhân, t ch c góp v n; e) Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan v các c ông l n; g) Ch p thu n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v nơi t tr s c a Công ty Tài chính.
 4. 2. Ngoài các tài li u theo quy nh t i kho n 1 i u này, h sơ xin c p gi y phép i v i Công ty Tài chính liên doanh và Công ty Tài chính 100% v n nư c ngoài còn bao g m: a) i u l c a các bên góp v n; b) Gi y phép c a các bên góp v n; c) Văn b n c a cơ quan nư c ngoài có thNm quy n cho phép bên nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam dư i hình th c Công ty Tài chính liên doanh ho c 100% v n nư c ngoài; d) B ng cân i tài chính, b ng k t qu lãi, l ã ư c ki m toán và báo cáo tình hình ho t ng 3 năm g n nh t c a các bên góp v n; )H p ng liên doanh i v i Công ty Tài chính liên doanh. 3. H sơ xin c p gi y phép i v i các Công ty Tài chính liên doanh và Công ty Tài chính 100% v n nư c ngoài ư c l p thành 2 b , m t b b ng ti ng Vi t Nam và m t b b ng ti ng Anh nh ng tài li u trong b h sơ b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c h p pháp hoá lãnh s . Các b n sao b ng ti ng Vi t Nam và các b n d ch t ti ng nư c ngoài ra ti ng Vi t Nam ph i ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam ho c cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài xác nh n. i u 10. L phí c p gi y phép Công ty Tài chính ư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính. i u 11. Th i h n c p và s d ng gi y phép 1. Trong th i h n 90 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ xin c p gi y phép i v i Công ty Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c ph i c p ho c t ch i c p gi y phép. Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép, Ngân hàng Nhà nư c ph i có văn b n gi i thích lý do. 2. T i Gi y phép c p cho Công ty Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c quy nh c th các ho t ng nghi p v Công ty Tài chính ư c th c hi n. 3. Công ty Tài chính ư c c p phép ph i s d ng úng tên và ho t ng úng n i dung quy nh trong gi y phép. C m làm gi , tNy xoá, chuy n như ng, cho thuê, cho mư n gi y phép. i u 12. i u ki n khai trương ho t ng 1. ti n hành ho t ng, Công ty Tài chính ư c c p gi y phép ph i có các i u ki n sau ây: a) Có i u l ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y;
 5. b) Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; có v n pháp nh và có tr s phù h p v i yêu c u ho t ng c a Công ty Tài chính; c) Ph n v n pháp nh góp b ng ti n ph i ư c g i vào tài kho n phong to không ư c hư ng lãi m t i Ngân hàng Nhà nư c trư c khi ho t ng t i thi u 30 ngày. S v n này ch ư c gi i t a sau khi Công ty Tài chính khai trương ho t ng; d) Có văn b n pháp lý v quy n s h u ho c quy n ư c phép s d ng tr s chính c a Công ty Tài chính t i Vi t Nam; ) ăng báo trung ương, a phương theo quy nh c a pháp lu t v nh ng n i dung quy nh trong gi y phép. 2. Trong th i h n 12 tháng, k t ngày ư c c p gi y phép, Công ty Tài chính ư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép ph i khai trương ho t ng. i u 13. Thu h i gi y phép Vi c thu h i gi y phép c a các Công ty Tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 29 Lu t Các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. M C 2: T CH C, QU N TR , ĐI U HÀNH VÀ KI M SOÁT C A CÔNG TY TÀI CHÍNH i u 14. M chi nhánh, văn phòng i di n và thành l p công ty tr c thu c 1. Công ty Tài chính ư c m chi nhánh, văn phòng i di n trong nư c, ngoài nư c sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. 2. Công ty Tài chính ư c thành l p công ty tr c thu c, có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p ho t ng d ch v tài chính, ti n t , môi gi i, b o hi m, ch ng khoán và tư v n theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. i u ki n, h sơ, th t c m chi nhánh, văn phòng i di n và thành l p công ty tr c thu c i u ki n, h sơ, th t c m chi nhánh và văn phòng i di n, thành l p công ty tr c thu c c a Công ty Tài chính ư c áp d ng theo i u 33 Lu t Các t ch c tín d ng và theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 16. Qu n tr , i u hành và ki m soát Vi c qu n tr , i u hành, ki m soát, h th ng ki m tra, ki m toán n i b Công ty Tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i M c 3 và M c 4 Chương II Lu t Các t ch c tín d ng và theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 3: HO T NG C A CÔNG TY TÀI CHÍNH M C 1: HUY NG V N i u 17. Các hình th c huy ng v n:
 6. Công ty Tài chính ư c huy ng v n t các ngu n sau: 1. Nh n ti n g i có kỳ h n t m t năm tr lên c a t ch c, cá nhân theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Phát hành kỳ phi u, trái phi u, ch ng ch ti n g i và các lo i gi y t có giá khác huy ng v n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Vay các t ch c tài chính, tín d ng trong nư c, ngoài nư c và các t ch c tài chính qu c t . 4. Ti p nh n v n u thác c a Chính ph , các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. M C 2: HO T NG TÍN D NG i u 18. Cho vay Công ty Tài chính ư c cho vay dư i các hình th c: 1. Cho vay ng n h n, cho vay trung và dài h n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Cho vay theo u thác c a Chính ph , c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh hi n hành c a Lu t Các t ch c tín d ng và h p ng u thác. 3. Cho vay tiêu dùng b ng hình th c cho vay mua tr góp. i u 19. Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá khác 1. Công ty Tài chính ư c c p tín d ng dư i hình th c chi t kh u, c m c thương phi u, trái phi u và các gi y t có giá khác i v i các t ch c và cá nhân. 2. Công ty Tài chính và các t ch c tín d ng khác ư c tái chi t kh u, c m c thương phi u, trái phi u và các gi y t có giá khác cho nhau. i u 20. B o lãnh Công ty Tài chính ư c b o lãnh b ng uy tín và kh năng tài chính c a mình i v i ngư i nh n b o lãnh. Vi c b o lãnh c a Công ty Tài chính ph i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 58, i u 59, i u 60 Lu t Các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 21. Các hình th c c p tín d ng khác Công ty Tài chính ư c c p tín d ng dư i các hình th c khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M C 3: M TÀI KHO N VÀ DNCH V NGÂN QU
 7. i u 22. M tài kho n 1. Công ty Tài chính ư c m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c nơi Công ty Tài chính t tr s chính và các ngân hàng ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Vi c m tài kho n ti n g i t i ngân hàng ngoài lãnh th Vi t Nam ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 2. Công ty Tài chính có nh n ti n g i ph i m tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c và duy trì t i ó s dư bình quân không th p hơn m c quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 23. D ch v ngân qu Công ty Tài chính ư c th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng. M C 4: CÁC HO T NG KHÁC i u 24. Các nghi p v khác ư c phép th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành, g m: 1. Góp v n, mua c ph n c a các doanh nghi p và các t ch c tín d ng khác. 2. u tư cho các d án theo h p ng. 3. Tham gia th trư ng ti n t . 4. Th c hi n các d ch v ki u h i, kinh doanh vàng. 5. Làm i lý phát hành trái phi u, c phi u và các lo i gi y t có giá cho các doanh nghi p. 6. ư c quy n nh n u thác, làm i lý trong các lĩnh v c liên quan n tài chính, ngân hàng, b o hi m và u tư, k c vi c qu n lý tài s n, v n u tư c a các t ch c, cá nhân theo h p ng. 7. Cung ng các d ch v tư v n v ngân hàng, tài chính, ti n t , u tư cho khách hàng. 8. Cung ng d ch v b o qu n hi n v t quý, gi y t có giá, cho thuê t két, c m và các d ch v khác. i u 25. Các nghi p v ph i ư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n cho phép 1. Ho t ng ngo i h i: Ngân hàng Nhà nư c xem xét, c p gi y phép cho Công ty Tài chính ư c th c hi n m t s ho t ng ngo i h i theo quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i.
 8. 2. Ho t ng bao thanh toán: Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ban hành quy nh hư ng d n vi c th c hi n ho t ng bao thanh toán và xem xét cho phép Công ty Tài chính có i u ki n th c hi n ho t ng này. 3. Các ho t ng khác. M C 5: CÁC H N CH B O M AN TOÀN TRONG HO T NG C A CÔNG TY TÀI CHÍNH i u 26. Vi c trích l p và s d ng d phòng r i ro Công ty Tài chính ph i d phòng r i ro và h ch toán kho n d phòng r i ro này vào chi phí ho t ng. Vi c trích l p và s d ng d phòng r i ro ư c th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 27. Trư ng h p không ư c c p tín d ng Công ty Tài chính không ư c c p tín d ng i v i nh ng i tư ng ư c quy nh t i kho n 1 i u 77 Lu t Các t ch c tín d ng, không ư c ch p nh n b o lãnh c a các i tư ng theo quy nh trên làm cơ s cho vi c c p tín d ng i v i khách hàng. i u 28. Trư ng h p h n ch tín d ng 1. Công ty Tài chính không ư c c p tín d ng không có b o m, c p tín d ng v i nh ng i u ki n ưu ãi cho nh ng i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 78 Lu t Các t ch c tín d ng. 2. T ng dư n cho vay i v i các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này không ư c vư t quá 5% v n t có c a Công ty Tài chính. 3. M c b o lãnh i v i m t khách hàng và t ng m c b o lãnh c a Công ty Tài chính không ư c vư t quá t l so v i v n t có c a Công ty Tài chính theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 29. Gi i h n góp v n mua c ph n 1. M c góp v n, mua c ph n c a Công ty Tài chính trong m t doanh nghi p; t ng m c góp v n, mua c ph n c a Công ty Tài chính trong t t c các doanh nghi p không ư c vư t quá m c t i a do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh. 2. T ng s v n c a Công ty Tài chính u tư vào t ch c tín d ng khác dư i hình th c góp v n, mua c ph n ph i tr kh i v n t có c a Công ty Tài chính khi tính các t l an toàn. i u 30. Các quy nh b o m an toàn Công ty Tài chính ph i tuân th các quy nh b o m an toàn sau:
 9. 1. Duy trì t l b o m an toàn ư c quy nh t i i u 81 Lu t Các t ch c tín d ng và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Mua và u tư vào tài s n c nh c a mình không quá 50% v n t có c a Công ty Tài chính. 3. Gi i h n cho vay i v i m t khách hàng ư c quy nh như sau: a) T ng dư n cho vay m t khách hàng không ư c vư t quá 15% v n t có c a Công ty Tài chính, tr trư ng h p i v i nh ng kho n cho vay t các ngu n v n u thác c a Chính ph , c a các t ch c, cá nhân ho c trư ng h p khách hàng vay là t ch c tín d ng khác; b) Trư ng h p nhu c u v n c a m t khách hàng vư t quá 15% v n t có c a Công ty Tài chính ho c khách hàng có nhu c u huy ng v n t nhi u ngu n thì Công ty Tài chính ư c ti n hành cho vay h p v n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Các quy nh v an toàn khác có liên quan c a pháp lu t hi n hành. Chương 4: TÀI CHÍNH, H CH TOÁN VÀ BÁO CÁO i u 31. Tài chính 1. Năm tài chính c a Công ty Tài chính b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 2. Thu, chi tài chính c a Công ty tài chính ư c th c hi n theo úng quy nh t i i u 84 và kho n 2 i u 110 Lu t Các t ch c tín d ng và quy nh c a B Tài chính. i u 32. H ch toán 1. H ch toán c a Công ty Tài chính ư c th c hi n theo úng quy nh t i i u 86 và kho n 1 i u 111 Lu t Các t ch c tín d ng và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. i v i các nghi p v m i b sung c a Công ty Tài chính chưa ư c quy nh tài kho n thì Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m b sung các tài kho n m i vào h th ng tài kho n k toán c a t ch c tín d ng. i u 33. Trích l p và s d ng các qu 1. Vi c trích l p, duy trì và s d ng các qu c a Công ty Tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 87 Lu t Các t ch c tín d ng và c a B Tài chính. 2. Công ty Tài chính không ư c dùng các qu quy nh t i kho n 1 i u này tr l i t c ho c phân ph i cho các ch s h u, c ông dư i b t c hình th c nào, tr khi Công ty Tài chính gi i th và thanh lý, nhưng ph i ưu tiên tr cho ch n trư c khi hoàn tr l i các ch s h u, c ông.
 10. i u 34. Chuy n l i nhu n ra nư c ngoài c a nhà u tư nư c ngoài Bên nư c ngoài trong Công ty Tài chính ư c chuy n ra nư c ngoài s l i nhu n ư c chia và s tài s n sau khi ã thanh lý ho c k t thúc ho t ng theo quy nh t i i u 112 Lu t Các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 35. Ch báo cáo tài chính và ki m toán Công ty Tài chính ph i th c hi n ch báo cáo tài chính, ki m toán, công khai báo cáo tài chính theo úng các quy nh t i i u 89, i u 90, kho n 2 i u 111 và kho n 1, kho n 2 i u 122 Lu t Các t ch c tín d ng và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. Chương 5: THANH TRA, KI M SOÁT C BI T, PHÁ S N, GI I TH VÀ THANH LÝ i u 36. Thanh tra 1. Công ty Tài chính ph i ch u s thanh tra c a Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng. 2. Quy n và nghĩa v c a Công ty Tài chính ư c thanh tra th c hi n theo quy nh t i i u 118 và i u 119 Lu t Các t ch c tín d ng và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 37. Ki m soát c bi t, phá s n, gi i th và thanh lý Vi c ki m soát c bi t, phá s n, gi i th và thanh lý i v i Công ty Tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i Chương V Lu t Các t ch c tín d ng và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 38. Khen thư ng và k lu t Vi c khen thư ng và x lý vi ph m c a Công ty Tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i Chương X Lu t Các t ch c tín d ng và các văn b n pháp lu t có liên quan. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 39. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. 2. Ngân hàng Nhà nư c ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 40. Vi c i u ch nh i v i các Công ty Tài chính ư c c p gi y phép trư c khi Ngh nh có hi u l c
 11. Các Công ty Tài chính ã thành l p và ho t ng theo gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, ư c quy nh như sau: 1. Không ph i th c hi n các th t c xin c p l i gi y phép thành l p và ho t ng. 2. Th i h n ho t ng ư c áp d ng như quy nh trong gi y phép ã c p. 3. Trong th i gian 12 tháng, k t ngày Ngh nh có hi u l c, ph i i u ch nh i u l t ch c và ho t ng theo úng Ngh nh này. i u 41. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản