Nghị định số 89/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
74
lượt xem
9
download

Nghị định số 89/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 89/2002/NĐ-CP về việc quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 89/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/2002/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 89/2002/N -CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2002 QUY NNH V VI C IN, PHÁT HÀNH, S D NG, QU N LÝ HOÁ ƠN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c các Lu t thu và Pháp l nh Thu hi n hành; Căn c Pháp l nh K toán - Th ng kê ngày 20 tháng 5 năm 1988; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t có quy n và nghĩa v trong vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn. i u 2. Lo i, hình th c và n i dung c a hoá ơn 1. Các lo i hoá ơn quy nh t i Ngh nh này g m: a) Hoá ơn giá tr gia tăng; b) Hoá ơn bán hàng; c) Hoá ơn thu mua hàng; d) Các lo i hoá ơn khác. 2. Hoá ơn ư c th hi n b ng m t trong các hình th c sau: a) Hoá ơn in thành m u; b) Hoá ơn in theo m u quy nh t máy tính ti n;
  2. c) Các lo i tem, vé có in s n m nh giá. 3. N i dung hoá ơn ph i có các ch tiêu theo quy nh thì m i có giá tr pháp lý. 4. Hình th c, n i dung chi ti t c a hoá ơn do B Tài chính quy nh. i u 3. M t s t ng trong Ngh nh này ư c hi u như sau: 1. Hoá ơn là ch ng t ư c in s n thành m u, in t máy tính ti n, in thành vé có m nh giá theo quy nh c a Nhà nư c, xác nh n kh i lư ng, giá tr c a hàng hoá, d ch v mua, bán, trao i, quy n l i và nghĩa v c a các bên tham gia giao d ch mua, bán, trao i hàng hoá, d ch v . 2. Hoá ơn t in là hoá ơn do t ch c, cá nhân ư c phép in ho c t in theo m u quy nh. 3. Phát hành hoá ơn là vi c t ch c, cá nhân ưa hoá ơn ã ư c in ra s d ng. 4. Ký hi u hoá ơn là d u hi u phân lo i hoá ơn b ng h th ng ch cái ti ng Vi t và năm phát hành hoá ơn. 5. S c a hoá ơn là s th t theo dãy s t nhiên trong ký hi u hoá ơn. 6. Liên hoá ơn là các t trong cùng 1 s hoá ơn. 7. L p hoá ơn là vi c dùng phương ti n c n thi t ghi y thông tin theo các ch tiêu trên hoá ơn. 8. Hoá ơn kh ng là hoá ơn ã ư c l p nhưng n i dung giao d ch là không có th c. 9. Hoá ơn gi là hoá ơn không ph i do t ch c, cá nhân có quy n in và phát hành. i u 4. Các hành vi b c m Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân in, phát hành, s d ng, qu n lý, mua, bán hoá ơn trái v i quy nh t i Ngh nh này. Chương 2: IN, PHÁT HÀNH, S D NG, QU N LÝ HOÁ ƠN i u 5. In hoá ơn 1. B Tài chính in hoá ơn phát hành và bán cho các t ch c, cá nhân s d ng theo quy nh c a các Lu t thu , Pháp l nh Thu . 2. T ch c, cá nhân ư c t in hoá ơn theo quy nh t i Ngh nh này và hư ng d n c a B Tài chính. i u 6. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân t in hoá ơn
  3. 1. T ch c, cá nhân ư c phép t in hoá ơn, khi t in hoá ơn ph i theo úng m u ã ư c ngư i ng u t ch c duy t, ký và ghi rõ h , tên trên m u hoá ơn t in; có h p ng in hoá ơn v i t ch c nh n in trong ó ghi c th s lư ng, ký hi u, s th t hoá ơn; sau m i l n in ho c k t thúc h p ng in ph i th c hi n thanh lý h p ng in. 2. Trư c khi in hoá ơn t m i ph i báo cáo vi c s d ng hoá ơn in t cũ và ăng ký in m i v i cơ quan thu v ký hi u, s lư ng, s th t hoá ơn, nơi in. i u 7. i u ki n, trách nhi m c a t ch c nh n in hoá ơn 1. T ch c nh n in hoá ơn ph i có các i u ki n hành ngh in theo quy nh c a pháp lu t. 2. Khi in hoá ơn ph i căn c m u hoá ơn ã ư c B Tài chính ch p thu n b ng văn b n, i chi u v i m u hoá ơn t in ã ư c ngư i có thNm quy n duy t, ph i in hoá ơn theo úng h p ng ã ký v i bên ăt in, trong ó ghi c th s lư ng, ký hi u, s th t hoá ơn; khi in xong ph i th c hi n thanh lý h p ng, thanh hu các b n in, b n k m, s n phNm in th a, in h ng. 3. M s sách theo dõi tình hình t in hoá ơn, nh kỳ hàng quý l p và g i báo cáo cho cơ quan Thu v s lư ng hoá ơn ã in c a t ng t ch c, cá nhân t in. i u 8. Phát hành hoá ơn 1. Hoá ơn do B Tài chính in; hoá ơn do t ch c, cá nhân t in khi ưa ra s d ng ph i thông báo phát hành b ng văn b n v lo i, hình th c, m u và th i gian s d ng hoá ơn; ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hoá ơn ã thông báo phát hành. 2. T ch c, cá nhân khi mua hoá ơn do B Tài chính phát hành ph i ghi ho c óng d u tên, a ch , mã s thu trên liên 2 c a t ng s hoá ơn t i cơ quan nơi cung c p hoá ơn. 3. Th t c mua hoá ơn, th t c ăng ký s d ng hoá ơn t in do B Tài chính quy nh. i u 9. S d ng hoá ơn 1. i v i t ch c, cá nhân bán hàng hoá, d ch v : a) Khi bán, trao i hàng hoá, d ch v ph i l p, giao hoá ơn cho khách hàng theo quy nh c a Ngh nh này. Trư ng h p bán l hàng hoá, cung ng d ch v có giá tr dư i m c quy nh mà ngư i mua không yêu c u thì không b t bu c ph i l p hoá ơn. B Tài chính quy nh c th m c ti n không b t bu c ph i l p hoá ơn. b) Khi l p hoá ơn ph i ghi y , úng theo các ch tiêu in s n trên hoá ơn, nh ng ch tiêu không s d ng ph i g ch b . N i dung ghi m t l n trên các liên hoá ơn cùng s ph i gi ng nhau.
  4. c) Ph i s d ng hoá ơn theo úng th t t s nh n s l n, không ư c dùng cách s . Trư ng h p vi t sai c n h y b hoá ơn thì g ch chéo ghi rõ hu b và ph i lưu y các liên c a s hoá ơn h y b . d) Ph i b o qu n, lưu gi hoá ơn chưa s d ng ho c ã s d ng theo úng quy nh c a pháp lu t v thu và pháp lu t v k toán th ng kê. ) Hàng tháng ph i báo cáo tình hình s d ng hoá ơn ch m nh t vào ngày 10 c a tháng sau; hàng năm ph i báo cáo thanh, quy t toán s d ng hoá ơn ch m nh t vào ngày 25 tháng 2 c a năm sau v i cơ quan nơi cung c p ho c ăng ký s d ng hoá ơn. e) Khi sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c s h u, phá s n, ng ng ho t ng, ph i báo cáo thanh, quy t toán s d ng hoá ơn và n p l i toàn b s hoá ơn chưa s d ng cho cơ quan cung c p ho c ăng ký s d ng hoá ơn trong th i h n ch m nh t là 5 ngày, k t khi có quy t nh sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c s h u, phá s n, ng ng ho t ng. g) Khi có thay i m u hoá ơn ph i thông báo công khai v s lư ng, ch ng lo i hoá ơn h t giá tr s d ng; thanh, quy t toán, n p l i hoá ơn không s d ng cho cơ quan thu . 2. i v i t ch c, cá nhân mua hàng hoá, d ch v . a) T ch c, cá nhân mua hàng hoá, d ch v có quy n và nghĩa v yêu c u t ch c, cá nhân bán hàng hoá, d ch v l p và giao liên 2 hoá ơn lưu gi và s d ng theo quy nh. b) i v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh kê khai n p thu , các ơn v th hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c, các ơn v th c hi n d án khi mua hàng hoá, d ch v có trách nhi m ki m tra n i dung các ch tiêu ghi trên hoá ơn, t ch i không nh n hoá ơn ghi sai các ch tiêu, ghi chênh l ch giá tr v i liên hoá ơn lưu c a bên bán. c) i v i ngư i mua hàng hoá, d ch v tiêu dùng th c hi n t t vi c lưu gi hoá ơn s ư c hư ng các quy n l i v vi c s d ng hoá ơn theo quy nh c a B Tài chính. i u 10. S d ng hoá ơn thu mua hàng nông, lâm, thu s n 1. i v i t ch c, cá nhân thu mua hàng hoá là nông, lâm, thu s n chưa qua ch bi n c a ngư i tr c ti p s n xu t bán không có hoá ơn bán hàng thì ph i l p hoá ơn thu mua hàng giao cho ngư i bán; trư ng h p thu mua hàng hoá có giá tr t 1 tri u ng tr lên ho c mua nhi u l n c a m t ngư i thì ph i căn c Gi y ch ng minh nhân dân c a ngư i bán ghi úng: H , tên, a ch c a ngư i bán; s lư ng, ơn giá, t ng s ti n thanh toán và yêu c u ngư i bán ký tên, nh n liên 2 c a hoá ơn. 2. i v i t ch c, cá nhân s n xu t hàng hoá nông, lâm, thu s n tr c ti p bán cho ngư i thu mua hàng hoá ph i yêu c u ngư i mua hàng l p và giao hoá ơn thu mua
  5. hàng theo úng quy nh t i kho n 1 i u này; có trách nhi m lưu gi hoá ơn thu mua hàng làm cơ s i chi u khi c n thi t. Trư ng h p bán hàng có giá tr t 1 tri u ng tr lên ho c bán nhi u l n cho m t ơn v , cá nhân thu mua hàng hoá ph i xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân ngư i mua hàng l p hoá ơn, ghi úng các ch tiêu theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 11. Qu n lý hoá ơn 1. i v i B Tài chính: a) Hư ng d n và th c hi n m s sách theo dõi vi c nh p, xu t hoá ơn, ăng ký s d ng, thanh, quy t toán s d ng hoá ơn theo úng quy nh; b) Thư ng xuyên có k ho ch ki m tra vi c s d ng, qu n lý hoá ơn c a t ch c, cá nhân in, phát hành, s d ng hoá ơn; c) Ph i th c hi n b o qu n, qu n lý hoá ơn, không ư c hư h ng, m t hoá ơn; d) Thông báo v vi c m t hoá ơn; thu h i hoá ơn không s d ng do: sáp nh p, gi i th , ng ng ho t ng c a các ơn v ăng ký s d ng hoá ơn, i m u hoá ơn, hoá ơn thông báo m t nhưng ã tìm th y, hoá ơn in trùng ký hi u, trùng s , hoá ơn rách nát c n thanh h y. Khi thu h i hoá ơn thanh h y ph i l p b ng kê chi ti t, ký hi u, s lư ng, s th t hoá ơn thanh h y. Vi c thanh hu hoá ơn ph i ư c B Tài chính ch p thu n và ph i thành l p H i ng thanh hu . H i ng thanh hu hoá ơn do B Tài chính quy nh. 2. i v i t ch c, cá nhân s d ng hoá ơn: a) Ph i s d ng hoá ơn theo úng quy nh, không ư c mua, bán, cho hoá ơn ho c dùng hoá ơn c a t ch c, cá nhân khác; không ư c s d ng hoá ơn kê khai kh ng thu , chi phí, thanh quy t toán tài chính; b) M s sách theo dõi, có n i quy qu n lý và phương ti n b o qu n, lưu gi hoá ơn theo quy nh c a pháp lu t. Không ư c hư h ng, m t hoá ơn; c) Ph i báo cáo ngay b ng văn b n v i cơ quan nơi cung c p ho c ăng ký s d ng hoá ơn v vi c m t hoá ơn; d) Ph i thư ng xuyên ki m tra vi c s d ng hoá ơn theo úng quy nh. Chương 3: X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH i u 12. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m v in hoá ơn 1) i v i t ch c, cá nhân t in hoá ơn:
  6. a) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi t in hoá ơn nhưng chưa ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch p thu n b ng văn b n v m u hoá ơn; b) Ph t ti n t 4.000.000 ng n 9. 000.000 ng i v i hành vi t in hoá ơn trùng ký hi u, trùng s . 2. i v i t ch c nh n in hoá ơn a) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi nh n in hoá ơn mà chưa ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n b ng văn b n v m u hoá ơn; b) Ph t ti n t 4.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i hành vi nh n in hoá ơn trùng ký hi u, trùng s . i u 13. i v i hành vi vi ph m v ăng ký và phát hành hoá ơn 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s d ng hoá ơn nhưng không th c hi n thông báo phát hành hoá ơn. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s d ng hoá ơn t in không ăng ký s d ng hoá ơn v i cơ quan Thu . i u 14. i v i hành vi vi ph m v s d ng hoá ơn 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi l p hoá ơn không ghi rõ các ch tiêu: Ch ký, hình th c thanh toán. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi không l p hoá ơn khi bán hàng hoá, d ch v , tr các trư ng h p bán hàng hoá, d ch v theo quy nh không ph i l p hoá ơn. 3. Căn c vào giá tr ghi trên liên 2 c a hoá ơn, ph t ti n i v i các hành vi l p hoá ơn có chênh l ch gi a các liên c a m i s hoá ơn như sau: a) Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m i s hoá ơn có giá tr chênh l ch dư i 1.000.000 ng; b) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m i s hoá ơn có giá tr chênh l ch t 1.000.000 ng n dư i 5.000.000 ng; c) Ph t ti n t 4.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i s hoá ơn có giá tr chênh l ch t 5.000.000 ng n dư i 10.000.000 ng; d) Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i s hoá ơn có giá tr chênh l ch t 10.000.000 ng tr lên. 4. Căn c vào giá tr ghi trên liên 2 c a m i s hoá ơn, ph t ti n i v i hành vi s d ng hoá ơn kh ng như sau:
  7. a) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m i s hoá ơn có giá tr dư i 2.000.000 ng; b) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i s hoá ơn có giá tr t 2.000.000 n dư i 5.000.000 ng; c) Ph t ti n t 6.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i s hoá ơn có giá tr t 5.000.000 ng tr lên. 5. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng cho m i s hoá ơn i v i hành vi s d ng hoá ơn ã h t giá tr s d ng. 6. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng cho m i s hoá ơn i v i hành vi tNy xoá, s a ch a n i dung các ch tiêu c a hoá ơn ã s d ng. 7. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 10.000.000 ng cho m i s hoá ơn i v i hành vi s d ng hoá ơn gi . 8. M c ph t ti n i v i các hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 3, 4, 5, 6 và 7 i u này t i a là 100.000.000 ng. i u 15. i v i hành vi vi ph m v qu n lý hoá ơn 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i các t ch c, cá nhân th c hi n báo cáo s d ng, thanh toán, quy t toán s d ng hoá ơn ch m; lưu tr , b o qu n hoá ơn không úng quy nh. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i các t ch c, cá nhân không báo cáo s d ng, thanh toán, quy t toán s d ng hoá ơn. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi nh n, mua hoá ơn không úng quy nh cho m i s hoá ơn s d ng. M c ph t t i a là 50.000.000 ng i u 16. i v i hành vi làm m t, cho, bán hoá ơn 1. Ph t ti n 500.000 ng i v i hành vi làm m t liên 2 c a m i s hoá ơn chưa s d ng. 2. Ph t ti n 200.000 ng i v i hành vi làm m t các liên khác và liên 2 c a m i s hóa ơn ã s d ng. 3. i v i hành vi cho, bán hóa ơn: a) Trư ng h p cho, bán hóa ơn phát hi n ã s d ng thì t ch c, cá nhân cho, bán hóa ơn b x ph t theo m c quy nh t i kho n 4, kho n 8 i u 14 Ngh nh này. b) Trư ng h p cho, bán hóa ơn chưa s d ng thì t ch c, cá nhân cho, bán hóa ơn b x ph t theo m c quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này.
  8. 4. M c ph t i v i các hành vi quy nh t i kho n 1, kho n 2, i m b kho n 3 i u này t i a là 50.000.000 ng. i u 17. Các bi n pháp kh c ph c h u qu v thu T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh t i i u 14, 15, 16 c a Ngh nh này d n n tr n thu thì: 1. B truy thu s thu tr n. 2. B x ph t v thu theo quy nh t i các Lu t thu . Trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng mà theo quy nh c a pháp lu t ph i truy c u trách nhi m hình s thì b truy c u trách nhi m hình s . i u 18. Các bi n pháp kh c ph c khác 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 3, 4, 5, 6 và 7 i u 14; kho n 3 i u 15 c a Ngh nh này thì các hoá ơn ó không ư c kê khai tính kh u tr ho c hoàn thu giá tr gia tăng, không ư c tính vào chi phí khi tính thu . Trư ng h p ã thanh toán thì ph i hoàn tr toàn b s ti n ã thanh toán, ã kh u tr , ã hoàn, ã tính vào chi phí tính thu ; i v i các ơn v th hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c thì không ư c quy t toán chi ngân sách; i v i các ch u tư thì không ư c quy t toán giá tr công trình xây d ng cơ b n hoàn thành. 2. T ch c, cá nhân b t m ình ch s d ng hoá ơn khi: a) Có hành vi mua, bán hoá ơn không úng quy nh t i Ngh nh này; b) Không th c hi n các quy t nh x ph t vi ph m hành chính v hoá ơn và thu quy nh t i Ngh nh này. c) Th i gian t m ình ch s d ng hóa ơn t i a không quá 3 tháng k t ngày vi ph m t i i m a kho n này b phát hi n và t ngày t ch c, cá nhân không th c hi n úng quy t nh x ph t t i i m b kho n này. N u vi ph m ư c kh c ph c trong th i gian s m hơn 3 tháng thì vi c t m ình ch s d ng hóa ơn s h t hi u l c ngay sau ngày các vi ph m ã ư c kh c ph c xong. Trư ng h p, quá th i h n 3 tháng mà các vi ph m t i i m a, b kho n này chưa ư c kh c ph c thì áp d ng bi n pháp quy nh t i kho n 3 i u này. 3. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan Thu có quy n ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 4. Cơ quan Thu có quy n thu h i hoá ơn h t h n s d ng; hoá ơn i m u; hoá ơn ã thông báo m t mà tìm l i ư c; hoá ơn in trùng ký hi u, trùng s ; hoá ơn rách nát; hoá ơn s d ng không úng quy nh và s ti n thu ư c do bán hoá ơn trái quy nh t i Ngh nh này. i u 19. Nguyên t c, th t c x lý vi ph m, các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng, cư ng ch và th i hi u thi hành quy nh x ph t
  9. Nguyên t c x lý vi ph m, th t c x ph t, các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng, th i hi u x ph t i v i hành vi vi ph m hành chính v hoá ơn quy nh t i Ngh nh này th c hi n theo quy nh t i Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn ph i thi hành quy t nh trong th i h n 10 ngày, k t ngày cơ quan có thNm quy n ra quy t nh x ph t vi ph m. N u c tình không ch p hành quy t nh x ph t vi ph m thì b cư ng ch ch p hành theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. ThNm quy n x lý vi ph m Cơ quan thu , cơ quan thanh tra chuyên ngành tài chính có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn; thNm quy n x lý các hành vi vi ph m hành chính v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn th c hi n theo quy nh t i i u 36, i u 38 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. i u 21. Xác nh thNm quy n x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn 1. Nguyên t c xác nh thNm quy n x lý vi ph m hành chính v in, phát hành, s d ng, qu n lý hóa ơn c a Ngh nh này th c hi n theo quy nh t i i u 42 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 2. Trong quá trình ki m tra, thanh tra, cơ quan thanh tra chuyên ngành tài chính phát hi n t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn d n n khai man, tr n thu thì ph i chuy n h sơ cho cơ quan Thu x lý hành vi vi ph m v khai man, tr n thu . 3. Các hành vi vi ph m v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn d n n tr n thu mà theo quy nh c a pháp lu t ph i truy c u trách nhi m hình s thì cơ quan ki m tra, thanh tra chuyên ngành ph i l p h sơ chuy n cho cơ quan có thNm quy n truy c u trách nhi m hình s . 4. Cơ quan ti n hành t t ng có trách nhi m thông báo k t qu x lý các hành vi vi ph m v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn cho cơ quan ã ngh truy c u trách nhi m hình s . Chương 4: KHI U N I, T CÁO VÀ KHEN THƯ NG i u 22. Quy nh v khi u n i, t cáo Khi u n i và gi i quy t khi u n i, t cáo i v i hành vi vi ph m v hoá ơn quy nh t i Ngh nh này th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 23. Quy nh v khen thư ng T ch c, cá nhân có công phát hi n, t giác, ki m tra, x lý các hành vi vi ph m v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn ư c khen thư ng theo quy nh c a Chính ph .
  10. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Kho n 2 i u 13, i u 14, kho n 3 i u 15, i u 16 c a Ngh nh này thay th các quy nh v x ph t vi ph m hành chính v hoá ơn t i các i m b, c, d và kho n 1 i u 6, i m a kho n 3 i u 9 Ngh nh s 49/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán. i u 25. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này và ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p tuyên truy n, giáo d c và v n ng nhân dân th c hi n, giám sát vi c th c hi n Ngh nh này. i u 26. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản