intTypePromotion=1

Nghị định số 92/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
93
lượt xem
5
download

Nghị định số 92/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 92/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 92/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2005/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 7 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 92/2005/N -CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2005 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH TH Ô HÀ N I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i ngày 28 tháng 12 năm 2000; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i t i T trình s 53/TTr- UB ngày 17 tháng 9 năm 2004, các Công văn s 4218/UB-NC ngày 12 tháng 11 năm 2004, s 11/BC-UB ngày 09 tháng 3 năm 2005, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Th ô Hà N i v cơ ch , chính sách, phân công trách nhi m và phân c p qu n lý nhà nư c trong các lĩnh v c kinh t , giáo d c, khoa h c và công ngh , văn hoá - xã h i, qu n lý ô th , u tư xây d ng và phát tri n Th ô. i u 2. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i Th ô 1. Vi c xây d ng, phát tri n Th ô ư c th c hi n theo chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô. Căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i Th ô, trình Chính ph phê duy t. 2. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i Th ô ph i áp ng các yêu c u sau ây: a) C th hoá y các m c tiêu xây d ng, phát tri n Th ô ư c quy nh trong Pháp l nh Th ô và Ngh nh này;
 2. b) Xác nh rõ trách nhi m c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành có liên quan trong vi c th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i Th ô. 3. Các B , ngành khi xây d ng chi n lư c phát tri n ngành có liên quan t i Th ô ph i th ng nh t v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i Th ô. i u 3. Chính sách xây d ng, phát tri n Th ô 1. Th ô là a bàn tr ng i m ư c t p trung u tư c bi t các ngu n l c v tài chính, ngân sách, nhân l c, khoa h c - công ngh và các ngu n l c khác b o m th c hi n có hi u qu các m c tiêu xây d ng, phát tri n ư c quy nh t i i u 3, Pháp l nh Th ô Hà N i. 2. Xây d ng, phát tri n Th ô ư c th c hi n ng b , toàn di n theo quy ho ch, chương trình, k ho ch, trong ó xác nh rõ tr ng tâm, tr ng i m theo vùng, ngành, lĩnh v c, áp ng yêu c u xây d ng, phát tri n c a Th ô trong t ng th i kỳ. 3. Các công trình, d án thu c các lĩnh v c, Nhà nư c ã có chính sách khuy n khích thì ư c áp d ng m c ưu ãi cao nh t theo quy nh c a pháp lu t. Trên cơ s lu t, pháp l nh và các văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên, H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph Hà N i ban hành cơ ch , chính sách c thù Ny nhanh phát tri n kinh t - xã h i và khuy n khích th c hi n xã h i hóa các lĩnh v c trên a bàn. 4. Trong trư ng h p c n thi t, U ban nhân dân thành ph Hà N i ư c thuê chuyên gia gi i c a nư c ngoài tri n khai xây d ng quy ho ch phát tri n Th ô. i u 4. Phân công, phân c p th c hi n trách nhi m trong u tư, xây d ng, phát tri n Th ô 1. Chính ph ch o, phân công các cơ quan qu n lý nhà nư c Trung ương, các a phương trong c nư c huy ng các ngu n l c ph c v s nghi p xây d ng, phát tri n Th ô. 2. Th tư ng Chính ph tr c ti p ch o công tác xây d ng, phát tri n Th ô. Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i tr c ti p i u hành công tác xây d ng và phát tri n Th ô. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n, ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i th c hi n các nhi m v xây d ng, phát tri n Th ô; gi i quy t ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n các nhi m v kinh t - xã h i c a Thành ph . Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n xin ý ki n ho c ki n ngh c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, các B , ngành liên quan có trách nhi m tr l i b ng văn b n v nh ng v n thu c thNm quy n gi i quy t c a mình. Quá th i h n trên, các B , ngành không tr l i, U ban nhân dân thành ph Hà N i ư c quy n
 3. quy t nh và ch u trách nhi m v tính h p pháp c a quy t nh trư c pháp lu t và trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph . Chương I2: PHÁT TRI N KINH T , GIÁO D C VÀ ÀO T O, KHOA H C VÀ CÔNG NGH , VĂN HOÁ - XÃ H I M C 1: PHÁT TRI N KINH T i u 5. Phát tri n các ngành d ch v 1. Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p v i H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i xây d ng cơ ch , chính sách và các gi i pháp c th phát tri n các ngành d ch v ch t lư ng cao. Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính trong ph m vi thNm quy n c a mình quy nh v các chính sách, bi n pháp tài chính, ti n t xây d ng Hà N i tr thành Trung tâm tài chính ti n t c a khu v c và c nư c. 2. Ngoài nh ng ưu ãi chung c a Nhà nư c, U ban nhân dân thành ph Hà N i trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh chính sách ưu ãi u tư, cơ ch khuy n khích i v i các ngành d ch v trình cao trong các lĩnh v c thương m i, tài chính, ngân hàng, du l ch, chuy n giao công ngh , ào t o nhân l c, giao thông công c ng, các ngành d ch v m i. 3. Các ngành d ch v ư c ưu tiên b trí v n, nhân l c, trang thi t b , cơ s v t ch t phát tri n nh m khai thác tri t ti m năng, th m nh ph c v phát tri n kinh t - xã h i Th ô và chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i toàn Vùng. i u 6. Phát tri n các ngành công nghi p 1. B Công nghi p xây d ng quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, các công trình quan tr ng c a ngành, trong ó xác nh rõ ph n quy ho ch, k ho ch có liên quan t i Th ô, l y ý ki n tham gia c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t; t ch c và ch o th c hi n khi ư c phê duy t. B Công nghi p và B Tài chính trong ph m vi thNm quy n c a mình quy nh v các chính sách, bi n pháp c th xây d ng Hà N i tr thành Trung tâm cơ khí - t ng hoá c a c nư c. 2. Trên cơ s quy ho ch, k ho ch ngành công nghi p ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i có quy n: a) ngh Th tư ng Chính ph yêu c u B Công nghi p t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t. i v i nh ng n i dung trong quy ho ch, k ho ch có liên quan t i t ai, B Công nghi p không t ch c th c hi n trong th i h n 12 tháng ho c ti n th c hi n ch m hơn 24 tháng, k t ngày quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t, U ban nhân dân thành ph Hà N i báo cáo và ngh Th
 4. tư ng Chính ph giao U ban nhân dân thành ph Hà N i t ch c th c hi n theo úng quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t; b) B trí l i m ng lư i công nghi p c a Th ô m t cách h p lý, khai thác qu t có hi u qu , phù h p v i quy ho ch ngành; c) Quy t nh các bi n pháp huy ng v n phát tri n các ngành công nghi p công ngh cao, t o ra s n phNm m i hi u qu kinh t , có s c c nh tranh cao; d) Trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh vi c gi m ti n thuê t, h tr vay v n ưu ãi khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t u tư phát tri n s n xu t và Ny m nh xu t khNu các m t hàng thu c lĩnh v c tin h c, i n t , sinh h c, cơ khí, t ng hoá, s n xu t và s d ng v t li u m i, ch bi n nông, lâm, th y s n và các m t hàng c a Th ô có l i th c nh tranh; ) Quy t nh các cơ ch , chính sách nh m Ny m nh công tác i m i, s p x p và phát tri n các doanh nghi p nhà nư c; xây d ng các doanh nghi p công nghi p nông thôn. i u 7. Phát tri n nông nghi p và kinh t ngo i thành 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá nông thôn, Ny m nh xu t khNu; các công trình quan tr ng c a ngành, trong ó xác nh rõ ph n quy ho ch, k ho ch có liên quan t i Th ô, l y ý ki n tham gia c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t; t ch c và ch o th c hi n khi ư c phê duy t. 2. Trên cơ s quy ho ch, k ho ch ngành nông nghi p, công nghi p và thương m i ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i có quy n: a) ngh Th tư ng Chính ph yêu c u B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p, B Thương m i t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t; b) Quy t nh các bi n pháp th c hi n nh ng n i dung quy ho ch, k ho ch liên quan t i Th ô ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Xây d ng chính sách thu hút các ngu n v n phát tri n kinh t ngo i thành và nông nghi p Th ô theo hư ng nông nghi p sinh thái; ưu tiên phát tri n s n phNm nông nghi p s ch; tăng d n t tr ng công nghi p, d ch v trong cơ c u kinh t nông thôn; t ng bư c gi m lao ng nông nghi p; tăng hi u qu s d ng t nông nghi p; d) Trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh chính sách ưu ãi cho t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n u tư s n xu t, ch bi n, xu t khNu th c phNm s ch; m r ng h p tác liên k t t o ra th trư ng tiêu th s n phNm nông nghi p;
 5. ) Ban hành quy ch b o t n, khôi ph c, c ng c và phát tri n các làng ngh truy n th ng có ch n l c; nâng c p các ngành ngh m i ch t lư ng cao, thu hút lao ng a phương. M C 2: PHÁT TRI N GIÁO D C VÀ ÀO T O i u 8. Phát tri n giáo d c i h c và trên ih c 1. B Giáo d c và ào t o và các B , ngành qu n lý các trư ng trên a bàn Th ô có trách nhi m: a) Xây d ng quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm, các công trình quan tr ng c a ngành, trong ó xác nh rõ ph n quy ho ch, k ho ch có liên quan t i Th ô, l y ý ki n tham gia c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t; t ch c và ch o th c hi n khi ư c phê duy t; b) Quy t nh trong ph m vi thNm quy n c a mình, k ho ch chuy n d n các trư ng i h c, cao ng, trung h c d y ngh ra ngo i thành và các t nh lân c n; l p k ho ch ch tiêu ào t o; quy t nh các bi n pháp tăng cư ng ch t lư ng gi ng d y; phân công, phân c p qu n lý ào t o cho Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng nh m áp ng yêu c u ào t o ngu n nhân l c cho Th ô và c nư c; c) u tư, nâng c p m t s trư ng i h c, cao ng hi n có trên a bàn Hà N i nh m nâng cao ch t lư ng ào t o và cơ s v t ch t theo tiêu chuNn khu v c và th gi i; d) Ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i ban hành Quy ch qu n lý sinh viên các trư ng i h c, cao ng; u tư gi i quy t ch cho sinh viên các trư ng i h c và cao ng trên a bàn. 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o quy ho ch xây d ng các làng sinh viên có cơ s v t ch t ng b , hi n i, t o l p môi trư ng giáo d c - văn hoá cho các trư ng i h c, cao ng trên a bàn. i u 9. Phát tri n h th ng giáo d c ph thông, d y ngh c a Th ô 1. H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m: a) Quy t nh các bi n pháp t p trung, huy ng v n u tư xây d ng, c i t o, nâng c p ng b , hi n i cơ s v t ch t c a các trư ng trung c p, d y ngh , trư ng ph thông, m u giáo, nhà tr và các cơ s giáo d c khác do U ban nhân dân Thành ph qu n lý; b) Quy t nh cơ ch chính sách, bi n pháp c th khuy n khích t ch c, cá nhân u tư phát tri n giáo d c, ào t o trên a bàn; liên k t, h p tác v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c m r ng các cơ s và lo i hình giáo d c, ào t o nh m nâng cao ch t lư ng ph c v yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph và các t nh lân c n; có chính sách ph c p cho giáo viên, h tr vi c h c nh ng a bàn khó khăn, kém phát tri n;
 6. c) Quy t nh chuy n các trư ng trung h c chuyên nghi p, cơ s d y ngh tr c thu c U ban nhân dân Thành ph sang hình th c bán công; d) Ch ng ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Giáo d c và ào t o trong vi c nghiên c u xu t cơ ch , chính sách c thù cho Th ô phát tri n h th ng giáo d c ph thông, d y ngh trên a bàn. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p các B , ngành liên quan có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch và u tư kinh phí nâng c p, phát tri n h th ng d y ngh trên a bàn Th ô do ngành mình qu n lý nh m ào t o công nhân k thu t có tay ngh cao ph c v phát tri n kinh t c a Th ô và xu t khNu lao ng; b) Ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i trong vi c th c hi n các d án nâng cao ch t lư ng ào t o, d y ngh c a Thành ph . M C 3: PHÁT TRI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 10. Phát tri n khoa h c và công ngh 1. Trách nhi m c a B Khoa h c và Công ngh và các B , ngành: a) B Khoa h c và Công ngh xây d ng quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm, các công trình quan tr ng c a ngành, trong ó xác nh rõ ph n quy ho ch, k ho ch có liên quan t i Th ô, l y ý ki n tham gia c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t; t ch c và ch o th c hi n khi ư c phê duy t; b) B Khoa h c và Công ngh , B Tài chính có quy n quy t nh, trong ph m vi thNm quy n c a mình, các chính sách, bi n pháp c th xây d ng Hà N i tr thành Trung tâm nghiên c u, ng d ng công ngh thông tin, công ngh sinh h c c a c nư c; c) B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành có liên quan cân i k ho ch c a ngành v i yêu c u c a Thành ph u tư xây d ng m t s cơ s nghiên c u, phòng thí nghi m t tiêu chuNn khu v c và qu c t trên a bàn Th ô; d) B Khoa h c và Công ngh và các B , ngành có trách nhi m xây d ng quy ch h tr Thành ph trong vi c xây d ng cơ s m ng lư i nghiên c u khoa h c công ngh , s d ng các cơ s nghiên c u, phòng thí nghi m thu c thNm quy n qu n lý c a B , ngành trên a bàn ph c v yêu c u xây d ng, phát tri n Th ô. 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m: a) Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n khoa h c và công ngh c a Th ô theo hư ng ưu tiên phát tri n công ngh cao trong các lĩnh v c thông tin - i n t , sinh h c, cơ khí - t ng hoá, s n xu t và ng d ng v t li u m i;
 7. b) Quy t nh các bi n pháp khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư xây d ng các cơ s nghiên c u, phát tri n, ng d ng khoa h c công ngh trên a bàn; ban hành Quy ch s d ng, thuê chuyên gia trong các ho t ng xây d ng và phát tri n Th ô; c) L p, qu n lý và s d ng Qu phát tri n khoa h c và công ngh . i u 11. T o l p th trư ng công ngh 1. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, U ban nhân dân thành ph Hà N i nghiên c u xây d ng quy ch t ch c và ki n toàn ho t ng c a các trung tâm thông tin, môi gi i, chuy n giao công ngh , các trung tâm h tr s h u công nghi p; b) Ny m nh vi c áp d ng các phương pháp qu n lý ch t lư ng tiên ti n t i các doanh nghi p s n xu t, d ch v góp ph n t o l p môi trư ng ch t lư ng cao trên a bàn Th ô. 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i ban hành Quy ch qu n lý, xây d ng, phát tri n th trư ng công ngh trên a bàn nh m ph c v m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i Th ô. M C 4: PHÁT TRI N VĂN HOÁ - XÃ H I i u 12. Phát tri n văn hoá 1. B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m: a) Xây d ng quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm, các công trình quan tr ng c a ngành, trong ó xác nh rõ ph n quy ho ch, k ho ch có liên quan t i Th ô, l y ý ki n tham gia c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t; t ch c và ch o th c hi n khi ư c phê duy t; b) u tư xây d ng, tôn t o, qu n lý các công trình văn hoá c bi t quan tr ng c a qu c gia trên a bàn Th ô; th ng nh t v i U ban nhân dân thành ph Hà N i trư c khi ban hành Quy ch qu n lý khai thác, s d ng các công trình này; l p danh m c các công trình văn hóa có tính ch t qu c gia trên a bàn thu c thNm quy n qu n lý c a B và bàn giao các công trình văn hóa khác mà B ang qu n lý cho Thành ph trong năm 2007; c) Ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i, trình Th tư ng Chính ph quy t nh các bi n pháp h tr cho các d án c a U ban nhân dân thành ph Hà N i trong vi c b o t n, tôn t o các di tích l ch s , văn hoá, danh lam th ng c nh, khu ph c , ph cũ và xây d ng các công trình văn hoá tiêu bi u Th ô và c nư c. 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n án b o t n, phát tri n văn hoá truy n th ng c a Th ô; ban hành các quy nh v
 8. chuNn m c văn hoá, n p s ng văn hóa trong giao ti p, ng x , ho t ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c và i s ng nhân dân Th ô. i u 13. C ng c và hoàn thi n h th ng y t 1. Trách nhi m c a B Y t và các B , ngành: a) B Y t xây d ng quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm, các công trình quan tr ng c a ngành, trong ó xác nh rõ ph n quy ho ch, k ho ch có liên quan t i Th ô, l y ý ki n tham gia c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t; t ch c và ch o th c hi n khi ư c phê duy t; b) B Y t , B Tài chính trong ph m vi thNm quy n c a mình quy nh: - Các chính sách, bi n pháp c th xây d ng t i Hà N i m t trung tâm nghiên c u, ng d ng công ngh gen, di truy n c a c nư c; - u tư kinh phí nâng c p các b nh vi n, các cơ s s n xu t dư c hi n có do B qu n lý trên a bàn Th ô thành các trung tâm y h c, dư c h c hi n i ch t lư ng cao; - Quy ho ch và xây d ng m t s b nh vi n l n có ch t lư ng cao ngo i thành Hà N i và các t nh lân c n, m t s vùng kinh t tr ng i m nh m gi m tình tr ng quá t i cho các b nh vi n n i thành. 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m u tư kinh phí nâng c p, phát tri n h th ng khám, ch a b nh, h th ng dư c c a Thành ph , tr m y t phư ng, xã, th tr n phù h p v i quy ho ch phát tri n m ng lư i y t trên a bàn Th ô và quy nh c a B Y t v nh ng i u ki n, tiêu chuNn c a ngành, áp ng nhu c u ngày càng cao và a d ng c a nhân dân Th ô; l p k ho ch nâng c p, phát tri n các trung tâm y t qu n, huy n thành các b nh vi n a khoa. 3. U ban nhân dân thành ph Hà N i ư c phép huy ng nhân l c, v t l c c a các cơ s y t do Trung ương qu n lý óng trên a bàn vào vi c tham gia kh c ph c h u qu do thiên tai, d ch b nh gây ra; th c hi n các gi i pháp phòng ng a và Ny lùi d ch b nh. i u 14. Phát tri n th d c, th thao 1. U ban Th d c Th thao có trách nhi m: a) u tư xây d ng các khu liên h p th thao hi n i, các trung tâm th thao và các cơ s th d c th thao qu c gia t tiêu chuNn khu v c và qu c t ; b) Ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i trong vi c th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 i u này. 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m:
 9. a) Quy ho ch các cơ s th d c th thao ng b v i vi c th c hi n quy ho ch chi ti t các qu n, huy n, các khu dân cư, các khu ô th m i; b) T p trung xây d ng m t s b môn th d c, th thao thành tích cao tiêu bi u cho ho t ng th d c th thao c a Th ô và c nư c; c) Trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các quy nh ưu ãi, khuy n khích t ch c, cá nhân thành l p các cơ s th d c th thao trên a bàn. Chương 3: QU N LÝ VÀ XÂY D NG, PHÁT TRI N Ô THN C A TH Ô M C 1: QU N LÝ QUY HO CH VÀ XÂY D NG Ô THN i u 15. Qu n lý ki n trúc, quy ho ch xây d ng H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m: 1. Quy t nh l p và phê duy t quy ho ch chi ti t các khu ô th m i, các khu v c hành chính - chính tr , hành chính - kinh t , các khu thương m i, tài chính, i ngo i, văn hoá, th thao, các i m dân cư nông thôn; căn c quy ho ch vùng Th ô ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, xây d ng nh hư ng ki n trúc Hà N i theo hư ng hi n i, b o t n, gi gìn ki n trúc c trưng Hà N i, b o m tính ng b , phù h p v i tính ch t l ch s , chính tr , văn hoá, dân cư và i u ki n phát tri n c a Th ô. 2. Ban hành Quy ch qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng trong t ng khu v c phù h p v i c thù Th ô. 3. Xây d ng h th ng cung c p thông tin công khai v quy ho ch ki n trúc b o m thu n l i cho m i t ch c và công dân khi có nhu c u tìm hi u. i u 16. Các bi n pháp th c hi n qu n lý và xây d ng nhà 1. H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m: a) Quy t nh các khu v c u tư xây d ng nh m m c ích kinh doanh nhà ; các khu v c mà vi c kinh doanh ho c s h u, s d ng nhà ph i có i u ki n; b) Quy t nh các bi n pháp khuy n khích t ch c, cá nhân u tư, xây d ng, phát tri n nhà ; c) Quy t nh ch ưu ãi trong vi c bán, cho thuê nhà i v i các i tư ng chính sách, cán b , công ch c và ngư i có thu nh p th p trên a bàn; d) Th c hi n các bi n pháp t o l p, t ch c, qu n lý th trư ng kinh doanh b t ng s n;
 10. ) Ban hành các quy nh v qu n lý tiêu chuNn ch t lư ng nhà , quy ph m k thu t, ơn giá xây d ng nhà phù h p v i i u ki n Th ô; sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B trư ng B Xây d ng; e) Quy nh di n tích m t b ng t i thi u trong t ng khu v c thu c n i thành và khu ô th m i ư c phép xây d ng nhà kiên c , cao t ng; f) T ng h p, phân lo i x lý theo quy nh c a pháp lu t trư c khi th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà cho nh ng trư ng h p mua, bán nhà có ngu n g c h p pháp ho c ư c pháp lu t công nh n c a ngư i không có h khNu thư ng trú t i Hà N i. 2. Các cơ quan, t ch c do Trung ương qu n lý trên a bàn Hà N i có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i trong vi c gi i quy t ch cho cán b , viên ch c khi tuy n d ng, ti p nh n h vào làm vi c t i Th ô. M C 2: QU N LÝ T AI, DÂN CƯ VÀ MÔI TRƯ NG i u 17. Qu n lý t ai 1. U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m: a) Quy t nh s lư ng các t ch c phát tri n qu t, văn phòng ăng ký quy n s d ng t trên a bàn; ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a các t ch c này; b) Quy t nh các bi n pháp c n thi t Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t phù h p v i th c t và tình hình qu n lý t i a phương, hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà cho các t ch c, cá nhân trên a bàn Thành ph ; c) Trên cơ s khung giá t do Chính ph quy nh, quy t nh và công b giá các lo i t trên a bàn phù h p v i m c tiêu quy ho ch phát tri n ô th và tình hình th c t c a th trư ng b t ng s n t i Th ô; d) T ch c tri n khai vi c l p h sơ a chính - nhà t; xây d ng h th ng thông tin qu n lý t ai; ) Quy t nh thu h i t t i a i m cũ c a các doanh nghi p trong di n ph i di d i theo quy ho ch c a U ban nhân dân Thành ph ; e) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính th ng kê tài s n nhà t thu c s h u nhà nư c do các cơ quan hành chính, s nghi p, các doanh nghi p c a trung ương và a phương óng trên a bàn x lý ho c trình c p có thNm quy n x lý nh ng trư ng h p s d ng sai m c ích, dư th a nh m phát huy hi u qu tài s n nhà nư c; f) Ban hành văn b n v b i thư ng, tái nh cư và xây d ng nhà tái nh cư phù h p v i quy nh c a pháp lu t và v i th trư ng b t ng s n trên a bàn Thành ph .
 11. 2. Các B , ngành Trung ương có trách nhi m th c hi n và ch o các cơ s thu c quy n qu n lý trên a bàn Hà N i th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a U ban nhân dân Thành ph liên quan n t ai. i u 18. Qu n lý dân cư trên a bàn H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m: 1. Qu n lý vi c nh p cư vào Th ô theo quy ho ch do Th tư ng Chính ph phê duy t; th c hi n i u ti t dân s phù h p v i quy mô, m t , cơ c u theo quy ho ch chung phù h p v i yêu c u xây d ng, phát tri n Th ô. 2. Quy t nh các bi n pháp tăng cư ng qu n lý h khNu b o m ch t lư ng và quy mô dân s h p lý t i các qu n, khu ô th m i và khu v c có m t dân s cao. 3. Ban hành quy nh và t ch c qu n lý ch t ch l c lư ng lao ng trên a bàn, c bi t là lao ng t do, lao ng th i v ; khuy n khích các t ch c, cá nhân thành l p các trung tâm hư ng d n gi i thi u vi c làm. 4. Ph i h p v i chính quy n các t nh th c hi n các bi n pháp h n ch vi c nh p cư t phát, lao ng th i v , ngư i lang thang xin ăn, ngư i b b nh tâm th n vào Th ô. 5. Ban hành và th c hi n ch h tr , khuy n khích cho ngư i t nguy n chuy n t khu v c n i thành ra ngo i thành và cho dân di cư t Hà N i n các a phương khác. 6. Trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các quy nh ưu ãi tuy n d ng lao ng t i ch ào t o phù h p v i yêu c u chuyên môn, nghi p v ; t o i u ki n thu n l i cho ngư i có trình cao, chuyên gia gi i v sinh s ng và làm vi c t i Hà N i. i u 19. Tăng cư ng qu n lý và b o v môi trư ng 1. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i và U ban nhân dân các t nh có liên quan xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch b o v môi trư ng lưu v c sông H ng, sông Nhu , sông áy; ng th i th ng nh t v i U ban nhân dân thành ph Hà N i quy ho ch, k ho ch u tư, phát tri n m ng lư i quan tr c môi trư ng và phương th c khai thác các thông tin môi trư ng t các tr m quan tr c môi trư ng do B u tư, xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i. 2. Các B , ngành có trách nhi m xây d ng k ho ch và th c hi n vi c di chuy n các cơ s s n xu t, khu công nghi p và b nh vi n gây ô nhi m môi trư ng do B , ngành qu n lý ra kh i n i thành trư c năm 2010. U ban nhân dân thành ph Hà N i ch u trách nhi m toàn di n vi c qu n lý và b o v môi trư ng Th ô theo Lu t B o v môi trư ng và các quy nh t i kho n 1 i u 15 Pháp l nh Th ô: a) Quy t nh các bi n pháp c n thi t theo quy nh c a pháp lu t b o v môi trư ng Th ô sau khi ã ư c H i ng nhân dân Thành ph thông qua;
 12. b) Ban hành các quy nh khuy n khích các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n xã h i hoá ho t ng b o v môi trư ng; c) Thành l p qu b o v môi trư ng v i v n c p ban u t ngân sách nhà nư c và v n b sung t các ngu n khác trong ó có các lo i phí b o v môi trư ng; d) B o m qu t th c hi n vi c di chuy n các cơ s s n xu t, khu công nghi p, b nh vi n gây ô nhi m môi trư ng ra kh i n i thành, khu ông dân cư. M C 3: PHÁT TRI N H TH NG K T C U H T NG K THU T Ô THN i u 20. Quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t 1. B Công nghi p, B Bưu chính, Vi n thông, B Qu c phòng, B Công an có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i xây d ng k ho ch phát tri n h th ng thông tin, h th ng c p i n ng b , hi n i; các B , ngành qu n lý và s d ng các công trình i n, thông tin liên l c ph i ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i th c hi n h ng m h th ng các tuy n cáp và ư ng dây trên a bàn Hà N i trư c năm 2010. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i trong vi c quy ho ch l i h th ng ê bao c a Thành ph và xoá b m t s tuy n ê bao cũ không còn công năng; khai thác có hi u qu qu t hai bên sông H ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m: a) Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Tài nguyên và Môi trư ng, B Xây d ng l p k ho ch u tư xây d ng và qu n lý th ng nh t h th ng giao thông ô th ; h th ng các công trình ng m g m tuy-nen k thu t, c p nư c, thoát nư c; x lý ch t th i và v sinh môi trư ng Th ô; b) Xây d ng tuy n ph hai bên ư ng ng b v i xây d ng ư ng, b o m ư ng ph văn minh, có ki n trúc, c nh quan hi n i; c) Xây d ng án quy ho ch t ng th qu n lý và s d ng qu t vùng ngoài ê sông H ng bao g m: án kè v sông H ng, quy ho ch hành lang thoát lũ, quy ho ch khu dân cư d c hai bên b sông thu c a bàn Thành ph , báo cáo Chính ph xem xét trình Qu c h i quy t nh. i u 21. Qu n lý h th ng k t c u h t ng k thu t ô th 1. U ban nhân dân thành ph Hà N i trình H i ng nhân dân Thành ph quy t nh m c thu các lo i phí theo quy nh c a pháp lu t liên quan n vi c s d ng công trình k t c u h t ng k thu t ô th thu c thNm quy n qu n lý c a Thành ph . 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Bưu chính, Vi n thông, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p và các B , ngành liên quan có trách nhi m ban hành Quy ch ph i h p u tư khai thác,
 13. s d ng k t c u h t ng k thu t ô th trên a bàn Th ô do các B u tư, xây d ng. Chương 4: U TƯ XÂY D NG, PHÁT TRI N TH Ô i u 22. u giá quy n s d ng t 1. U ban nhân dân Thành ph ư c huy ng và s d ng ngu n thu t u giá quy n s d ng t u tư phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i c a Thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 2. Căn c vào nhu c u v n cho u tư phát tri n theo quy ho ch c a Thành ph và qu t hi n có, U ban nhân dân thành ph Hà N i t m ng ngân sách cho các d án xây d ng h t ng k thu t khu t u giá quy n s d ng t. Kho n ti n ã t m ng s ư c hoàn l i sau khi hoàn thành vi c u giá. i u 23. T m ng v n nhàn r i và quy nh m c thu phí, l phí Sau khi th ng nh t v i B Tài chính, U ban nhân dân thành ph Hà N i ư c: 1. T m ng v n ngân sách Trung ương và các ngu n v n khác (không ph i tr phí) Ny nhanh ti n thi công các công trình, d án do ngu n v n ngân sách Thành ph u tư và các m c tiêu, nhi m v khác c a Thành ph . Thành ph ph i cân i ngân sách tr n khi n h n. 2. Trình H i ng nhân dân Thành ph quy t nh các m c thu phí, l phí, kho n óng góp, ch , tiêu chuNn, nh m c chi theo quy nh c a pháp lu t phù h p v i c thù c a Th ô và kh năng cân i c a ngân sách Thành ph . i u 24. Phân c p qu n lý u tư Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i có quy n: 1. Quy t nh u tư không phân bi t quy mô v n u tư i v i nh ng d án u tư b ng ngu n v n ngân sách c a Thành ph và ngu n v n h p pháp do Thành ph huy ng thu c lĩnh v c xây d ng các khu ô th m i và nhà , h th ng k t c u h t ng k thu t ô th , h t ng k thu t, h t ng xã h i, phát tri n nông nghi p và nông thôn. 2. Phê duy t các d án u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) có t ng m c v n u tư n 40 tri u USD tr nh ng lĩnh v c Chính ph có quy nh khác, các d án u tư b ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) không hoàn l i có t ng m c v n u tư n 2 tri u USD và các d án ODA có t ng m c v n u tư n 10 tri u USD trong trư ng h p Thành ph t cân i ư c ngu n tr n . 3. U quy n cho Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, Th trư ng các S , Ban, ngành c a Thành ph quy t nh u tư các d án nhóm C và tri n khai th c hi n u tư i v i các d án u tư s d ng ngu n v n trong nư c thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân Thành ph .
 14. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 25. Trách nhi m thi hành Ngh nh 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph Hà N i, Ch t ch H i ng nhân dân, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. 2. Các B , ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph Hà N i t ch c th c hi n Ngh nh này. i u 26. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Nh ng quy nh c a Chính ph ban hành trư c ngày Ngh nh này có hi u l c mà có quy nh trái v i Ngh nh này thì áp d ng các quy nh c a Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản