Nghị định số 94/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
2
download

Nghị định số 94/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 94/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 94/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/1998/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 94 /1998/N -CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T S A I, B SUNG M T S I UC A LU T THU XU T KH U, THU NH P KH U S 04/1998/QH10 NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1998 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 08 tháng 11 năm 1996; Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26 tháng 12 năm 1991; Lu t S a i b sung m t s i u c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 5 tháng 7 năm 1993; Lu t S a i b sung m t s i u c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. Thu su t thu nh p khNu ư c quy nh như sau: 1. Thu su t i v i hàng nh p khNu g m thu su t thông thư ng, thu su t ưu ãi và thu su t ưu ãi c bi t: a) Thu su t ưu ãi áp d ng cho hàng hoá nh p khNu có xu t x t nư c ho c kh i nư c có tho thu n v i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam. Thu su t ưu ãi ư c quy nh trong Bi u thu nh p khNu do B trư ng B Tài chính ban hành. B Tài chính ch trì cùng v i B Thương m i và các B có liên quan căn c vào chính sách xu t, nh p khNu, s bi n ng v giá c th trư ng trong t ng th i gian i u ch nh các m c thu su t trong Bi u thu nh p khNu phù h p v i khung thu su t do U ban Thư ng v Qu c h i quy nh. b) Thu su t thông thư ng áp d ng cho hàng hoá nh p khNu có xu t x t nư c không có tho thu n v i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam. Thu su t thông thư ng ư c áp d ng th ng nh t cao hơn 50% (năm mươi ph n trăm) so v i thu su t ưu ãi quy nh t i i m a, m c 1 c a i u này. i v i nh ng trư ng h p c bi t c n quy nh cao hơn ho c th p hơn 50% (nhưng không quá 70%
  2. so v i thu su t ưu ãi), sau khi th ng nh t ý ki n v i B Thương m i, B Tài chính quy nh cho t ng trư ng h p c th m b o phù h p v i chính sách và quan h thương m i trong t ng th i kỳ nh t nh. c) Thu su t ưu ãi c bi t ư c áp d ng cho hàng hoá nh p khNu có xu t x t nư c ho c kh i nư c mà Vi t Nam và nư c ho c kh i nư c ó ã có tho thu n ưu ãi c bi t v thu nh p khNu theo th ch khu v c thương m i t do, liên minh quan thu ho c t o thu n l i cho giao lưu thương m i biên gi i. Thu su t ưu ãi c bi t ư c áp d ng i v i hàng hoá nh p khNu có các i u ki n sau ây: - Ph i là nh ng m t hàng ư c quy nh c th trong tho thu n và ph i áp ng các i u ki n ã ghi trong tho thu n. - Ph i là hàng có xu t x t i nư c có chung ư ng biên gi i ho c t i nư c thu c kh i nư c mà Vi t Nam tham gia v thu theo tho thu n. B Thương m i hư ng d n c th v tiêu chuNn xu t x hàng hoá quy nh t i i m a, b, c m c 1 c a i u này. 2. Thu su t b sung quy nh t i i m a, b, c kho n 2 i u 9 Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu ư c b sung t i kho n 1 i u 1 Lu t s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 s có quy nh riêng. i u 2. Hàng xu t khNu, nh p khNu ư c xét mi n thu quy nh t i kho n 2, i u 1 Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu s 04/1998/QH10 ư c quy nh chi ti t như sau: 1. Hàng nh p khNu chuyên dùng ph c v tr c ti p cho an ninh, qu c phòng, nghiên c u khoa h c, giáo d c và ào t o ư c mi n thu nh p khNu theo danh m c hàng hoá nh p khNu do B Tài chính th ng nh t v i các B , ngành có liên quan quy nh. 2. Hàng nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và c a bên nư c ngoài h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c mi n thu nh p khNu theo các quy nh t i Ngh nh 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 62/1998/N -CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph ban hành quy ch u tư theo H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao, H p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh, H p ng xây d ng - chuy n giao áp d ng cho u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Hàng nh p khNu c a các doanh nghi p u tư trong nư c theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c ư c mi n thu nh p khNu theo i u 25 Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998.
  3. 4. Hàng là quà bi u, quà t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho t ch c, cá nhân c a Vi t Nam và ngư c l i, hàng m u ư c mi n thu theo m c quy nh c a B Tài chính. B Tài chính quy nh th t c xét mi n thu c th i v i t ng trư ng h p quy nh t i i u này. i u 3. Kê khai n p thu 1. T ch c, cá nhân m i l n có hàng hoá ư c phép xu t khNu ph i kê khai, n p t khai hàng xu t khNu, n p thu xu t khNu cho cơ quan H i quan nơi làm th t c xu t khNu và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. 2. T ch c, cá nhân m i l n có hàng hoá ư c phép nh p khNu ph i kê khai, n p t khai hàng nh p khNu, n p thu nh p khNu cho cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. i v i m t s c a khNu có lư ng hàng nh p khNu l n; ư c phép m thêm m t s a i m làm th t c nh p khNu hàng hoá và thu thu nh p khNu. T ng c c H i quan th ng nh t ý ki n v i B Tài chính trình Chính ph quy t nh a i m làm th t c nh p khNu ư c phép m thêm. Cơ quan H i quan có trách nhi m ki m tra hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, làm th t c h i quan và thu thu theo quy nh c a Ngh nh này. i u 4. Ki m hoá, tính thu và th i h n n p thu : 1. Th i i m tính thu xu t khNu, thu nh p khNu là ngày mà t ch c, cá nhân ăng ký t khai hàng xu t khNu, nh p khNu v i cơ quan H i quan. Thu ư c tính theo thu su t và giá tính thu t i ngày ăng ký t khai hàng xu t khNu, nh p khNu. 2. Trong th i h n tám (8) gi làm vi c, k t khi ti p nh n T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu cơ quan H i quan ph i thông báo chính th c cho i tư ng n p thu s thu ph i n p. i v i m t s m t hàng có s lư ng nh p khNu m i l n l n (như s t, thép, phôi thép, xi măng, clinke, xăng d u, phân bón ) và nh ng m t hàng b t bu c ph i có giám nh tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh c a Chính ph trư c khi ư c phép lưu thông trên th trư ng Vi t Nam, thì th i h n thông báo thu ư c kéo dài nhưng không quá 3 ngày làm vi c do T ng c c H i quan quy nh c th . i v i nh ng m t hàng b t bu c ph i có giám nh tiêu chuNn k thu t m i xác nh ư c mã s theo danh m c Bi u thu , tình tr ng cũ, m i c a hàng hoá mb o chính xác cho vi c tính thu , thì th i h n thông báo thu ư c kéo dài quá 3 ngày, nhưng không quá 15 ngày làm vi c. Cơ quan giám nh, cơ quan ki m tra ch t lư ng Nhà nư c có trách nhi m m b o hoàn thành th i gian giám nh, ki m tra ch t lư ng i v i các m t hàng xu t khNu, nh p khNu cơ quan H i quan thông báo thu cho i tư ng n p thu .
  4. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i B Thương m i, B Tài chính quy nh c th các cơ quan có thNm quy n giám nh, ki m tra ch t lư ng hàng hoá xu t khNu, nh p khNu và quy nh cơ quan quy t nh cu i cùng trong trư ng h p có khi u n i. 3. Th i h n n p thu xu t khNu, thu nh p khNu ư c quy nh như sau: a) i v i hàng xu t khNu là mư i lăm (15) ngày, k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo chính th c c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. b) i v i hàng là v t tư, nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu là chín (9) tháng k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo chính th c c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. i v i các trư ng h p c bi t do chu kỳ s n xu t, d tr v t tư, nguyên li u c a các doanh nghi p ph i kéo dài hơn như óng tàu, thuy n, ch t o máy móc, thi t b cơ khí thì th i h n n p thu có th ư c gia h n phù h p v i chu kỳ s n xu t, d tr v t tư, nguyên li u do B Tài chính quy t nh t ng trư ng h p c th . Trư ng h p ã th c xu t khNu hàng hoá ư c s n xu t b ng v t tư, nguyên li u nh p khNu trong th i h n n p thu quy nh trên thì không ph i n p thu nh p khNu tương ng v i s hàng xu t khNu. N u xu t khNu hàng hoá ngoài th i h n n p thu quy nh thì i tư ng ph i n p thu theo úng quy nh. Các doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu ph i ăng ký v i cơ quan H i quan hàng hoá là v t tư, nguyên li u ph c v s n xu t hàng xu t khNu. Trư ng h p các doanh nghi p ã ăng ký và ư c áp d ng th i h n n p thu theo quy nh c a kho n này, nhưng tiêu th t i Vi t Nam thì b x lý vi ph m theo quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này. B Tài chính quy nh c th i u ki n ư c áp d ng th i h n n p thu và trư ng h p b x lý vi ph m quy nh t i kho n này. c) i v i hàng kinh doanh t m xu t, tái nh p ho c t m nh p, tái xu t là mư i lăm (15) ngày k t ngày h t th i h n cho phép t m xu t, tái nh p ho c t m nh p, tái xu t. Trư ng h p th c tái nh p ( i v i hàng t m xu t tái nh p) ho c th c tái xu t ( i v i hàng t m nh p tái xu t) trong th i h n n p thu quy nh thì không ph i n p thu xu t khNu ho c thu nh p khNu tương ng v i s hàng t m nh p ho c tái xu t. B Thương m i quy nh chung v th i h n t m nh p tái xu t và t m xu t tái nh p. i v i các hình th c t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p khác không ph i là hình th c kinh doanh theo quy nh c a B Thương m i thì th i h n n p thu th c hi n theo i m a, d, kho n này. d) i v i hàng là máy móc, thi t b , nguyên li u, nhiên li u, v t li u, phương ti n v n t i nh p khNu ph c v tr c ti p cho s n xu t c a doanh nghi p là ba mươi (30) ngày, k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo chính th c c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p.
  5. ) i v i hàng tiêu dùng nh p khNu thì ph i n p xong thu trư c khi nh n hàng. Trong trư ng h p có s b o lãnh v s ti n thu ph i n p c a các t ch c tín d ng ho c các t ch c khác ư c phép th c hi n m t s ho t ng Ngân hàngtheo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng, thì th i h n n p thu là ba mươi (30) ngày, k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo chính th c c a cơ quan thu thu v s thu ph i n p. B Thương m i ch trì cùng v i các B có liên quan quy nh danh m c hàng tiêu dùng nh p khNu quy nh t i i m này. Quá th i h n n p thu nêu trên mà i tư ng n p thu chưa n p thì t ch c b o lãnh ph i có trách nhi m n p thay cho i tư ng n p thu s ti n thu ó. Vi c b o lãnh v s ti n thu ph i n p cho i tư ng n p thu , quy n và nghĩa v c a t ch c tín d ng th c hi n b o lãnh, nghĩa v c a i tư ng n p thu ư c b o lãnh th c hi n theo i u 58, 59, 60 Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997. i u 5. i tư ng n p thu vi ph m Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu thì tuỳ theo t ng hành vi và m c vi ph m mà b x lý theo quy nh t i kho n 5, i u 1 Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 và các văn b n pháp lu t khác v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu , h i quan. i u 6. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Nh ng quy nh khác v thu xu t khNu, thu nh p khNu trư c ây trái v i các quy nh c a Ngh nh này u bãi b . B trư ng B Tài chính, B trư ng B Thương m i, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m ph i h p hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản