intTypePromotion=1

Nghị định thư số 73/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
1
download

Nghị định thư số 73/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư số 73/2005/LPQT về việc triển khai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch ký ngày 17/01/1996 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư số 73/2005/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* Hà N i, ngày 27 tháng 7 năm 2005 S : 73/2005/LPQT Ngh nh thư tri n khai Hi p nh h p tác trong lĩnh v c du l ch ký ngày 17/01/1996 gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch Nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Pháp có hi u l c t ngày 07 tháng 6 năm 2005./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh NGHN NNH THƯ TRI N KHAI HI P NNH H P TÁC TRONG LĨNH V C DU LNCH KÝ NGÀY 17/01/1996 GI A HAI CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ PHÁP T ng C c Du l ch C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam và B Trang thi t b , Giao thông v n t i, quy ho ch lãnh th , du l ch và bi n, dư i ây g i là “hai Bên”; Mong mu n c th hoá quy t tâm h p tác thông qua vi c tái kh i ng ti n trình h p tác trong lĩnh v c du l ch gi a hai Chính ph ngày 17 tháng 01 năm 1996; Mong mu n m b o vi c th c hi n Hi p nh h p tác trên, ã Tho thu n các i m sau: i u 1. Hai Bên s tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c du l ch trên cơ s Hi p nh h p tác trên, phù h p v i các lu t pháp và các quy nh hi n hành c a hai nư c cũng như các tho thu n qu c t mà hai Bên tham gia. i u 2. Hai Bên khuy n khích và t o thu n l i cho công dân hai nư c và nư c th ba n du l ch hai nư c theo nhóm ho c i l , t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p c a hai nư c trong h p tác du l ch, trong ào t o và phát tri n ngu n nhân l c.
  2. i u 3. Hai Bên s tăng cư ng h p tác v xúc ti n du l ch thông qua các ho t ng say ây: + T o i u ki n, h tr vi c thành l p và ho t ng c a các cơ quan i di n du l ch qu c gia, các doanh nghi p du l ch, các cơ quan xúc ti n du l ch t i m i nư c nh m tăng cư ng ho t ng xúc ti n và u tư trong lĩnh v c du l ch. + H tr nhau t ch c các chương trình qu ng bá du l ch và văn hoá hai nư c thông qua vi c t ch c các cu c h i th o hàng năm, huy ng các chuyên gia trong lĩnh v c du l ch cũng như các cơ quan h u quan c a hai nư c. + xây d ng và tri n khai chính sách qu ng bá du l ch c a mình, Vi t Nam có th kêu g i k năng, ngu n l c công ngh , k thu t và du l ch c a Pháp. + Ph i h p t ch c các chuy n kh o sát cho các hãng l hành l n, các cơ quan thông tin a phương ti n c a Pháp nh m qu ng bá và gi i thi u hình nh c a VI t Nam, c bi t thông qua vi c th c hi n m t s phim. i u 4. Hai bên khuy n khích trao i thông tin và kinh nghi m trong lĩnh v c hành chính, qu n lý và ho t ng kinh doanh du l ch trên quan i m t ng th h p tác Ti u vùng sông Mê-kông m r ng g m: + Các văn b n pháp lý liên quan n ho t ng du l ch, + Phát tri n du l ch, th ng kê du l ch, phát tri n s n phNm du l ch, + B o v và gìn gi và s d ng có hi u qu ngu n tài nguyên thiên nhiên và di s n văn hoá, + Trao i kinh nghi m qu n lý các hãng l hành, khách s n và các hình th c lưu trú khác dư i hình th c g p g , h i th o gi a các hình th c g p g , h i th o gi a các nhà chuyên môn, + Cách th c ti p c n các th trư ng khác nhau và a d ng hoá s n phNm du l ch. i u 5. Hai bên tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c ào t o ngu n nh n l c thông qua vi c nghiên c u th c hi n các d án c th . Phía Pháp s nghiên c u các phương th c h tr cho phía Vi t Nam trong lĩnh v c công ngh xây d ng cơ s h t ng du l ch, ào t o gi ng viên và qu n lý du l ch. i u 6. + Các ho t ng nêu trong Hi p nh h p tác s ư c th c hi n thông qua các tho thu n c th , các chương trình ho c các d án ư c cơ quan có thNm quy n c a Hai bên phê duy t. + Hai Bên s thành l p Nhóm công tác du l ch thu c U ban H n h p Vi t - Pháp theo dõi vi c th c hi n Hi p nh h p tác, c th hoá các chương trình h p tác song phương và ưa ra nh ng xu t liên quan n ti n trình th c hi n Hi p nh h p tác.
  3. Nhóm công tác s h p m i năm m t l n vào th i gian và a i m do hai bên tho thu n, luân phiên Vi t Nam và Pháp. i u 7. M i bên có th ngh s a i Ngh nh thư này b ng văn b n và ư ng ngo i giao. M i i u ch nh, s a i có hi u l c sau khi hai Bên nh t trí b ng văn b n. i u 8. Ngh nh thư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ngh nh thư này có giá tr 5 năm và m c nhiên kéo dài thêm 5 năm, tr khi m t trong hai Bên có thông báo cho Bên kia v ý nh ch m d t hi u l c c a Ngh nh thư b ng văn b n ít nh t 6 tháng trư c khi Ngh nh thư h t hi u l c. Vi c Ngh nh thư này ch m d t hi u l c ho c m t trong hai bên ký k t ngh ch m d t hi u l c không làm nh hư ng n hi u l c và th i h n c a các chương trình ang ư c th c hi n ho c các d án ã ư c ưa vào trong khuôn kh Ngh nh thư. Làm t i Paris ngày 07 tháng 6 năm 2005, thành 2 b n, m t b n b ng ti ng Vi t và m t b n b ng ti ng Pháp, c hai văn b n có giá tr ngang nhau./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA C NG HOÀ PHÁP VI T NAM B TRƯ NG B DU LNCH T NG C C TRƯ NG T NG C C DU LNCH Võ Th Th ng Léc Bortrand

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản