Nghị Quyết Số: 8g/2010/NQCĐ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
3
download

Nghị Quyết Số: 8g/2010/NQCĐ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 8

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết Số: 8g/2010/NQCĐ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8g/2010/NQCĐ-HĐND Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Sau khi xem xét Tờ trình số 2229/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đặt tên đường ở thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành và thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt I, gồm 28 tên đường (có danh sách đính kèm). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Thiện
  2. PHỤ LỤC I DANH SÁCH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN PHÚ LỘC, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT I STT TÊN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI CHIỀU CHIỀU KẾT CẤU KẾT CẤU TÊN ĐẶT HIỆN TẠI DÀI RỘNG MẶT TRONG QUY MẶT ĐƯỜNG HOẠCH ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ TRẤN PHÚ LỘC 1 Cầu Đá Bạc, 5700 m 27 m Bê tông Bê tông nhựa Lý Thánh Tông giáp xã Lộc Cầu Cầu Hai nhựa rộng 27 m Đường trung tâm Điền (giáp xã Lộc huyện lỵ Trì) (km 860+850) 2 Đường Phòng Quốc lộ IA 1000 m 16.5m Bê tông Xi Bê tông Xi Nguyễn Cảnh Chân Giáp đường Nông nghiệp & măng măng rộng (km 862+850) Bạch Mã mới PTNT 16.5m 3 Quốc lộ IA 120 m 6m Bê tông Xi Bê tông Xi Nguyễn Sơn Đường Nhà trẻ Nhà trẻ Liên măng măng rộng 8 Liên Cơ (km 862+970) Cơ m 4 Quốc lộ IA Đường 170 m 6m Bê tông Xi Bê tông Xi Thánh Duyên Đường Phòng Tài Thống Nhất măng măng rộng 8 chính - Kế hoạch (km 863+70) cũ m 5 Quốc lộ IA Đường 160 m 6m Bê tông Xi Bê tông Xi Lê Bá Dỵ Đường Trường Thống Nhất măng măng rộng 8 Tiểu học thị trấn I (km 863+220) cũ m 6 Quốc lộ IA Đường 170 m 6m Bê tông Xi Bê tông Xi Trần Tiến Lực Đường Trung tâm Thống Nhất măng măng rộng 8 GDTX (km 863+320) cũ m
  3. 7 Đường Đài Phát Quốc lộ IA Đường 200 m 6m Bê tông Xi Bê tông Xi Phan Sung thanh - Truyền Thống Nhất măng măng rộng 8 hình (km 863+470) cũ m 8 Quốc lộ IA Đường 200 m 6m Bê tông Xi Bê tông Xi Lê Cương Đường Bảo hiểm Thống Nhất măng măng rộng 8 Xã hội (km 863+720) cũ m 9 Quốc lộ IA Đường 210 m 6m Bê tông Xi Bê tông Xi Trần Ấm Đường Nhà Văn Thống Nhất măng măng 8 m hoá Khu vực 2 (km 863+800) cũ 10 Quốc lộ IA 3800 m 16.5 m Đường Đường nhựa Trần Đình Túc Đường Bạch Mã Vườn Quốc nhựa cấp cấp phối rộng mới (km 864+520) Gia Bạch Mã phối 16.5 m 11 Đường khu tái Quốc lộ IA 380 m 13.5 m Bê tông Bê tông nhựa Lê Dõng Đường Bạch định cư Đồng nhựa rộng 13.5 m (km 864+670) Mã mới Đưng 12 3000 m 16.5 m Bê tông Xi Bê tông Xi Hoàng Đức Trạch Đường Thống Đường Bạch Cầu Khe Thị măng và măng và nhựa Nhất Mã mới (xã Lộc Trì) nhựa rộng 16.5 m 13 Quốc lộ IA Đường 900 m 6m Đường Đường nhựa Lương Định Của Đường Trường Thống Nhất nhựa cấp cấp phối rộng THPT Phú Lộc (km 864+950) cũ phối 27 m 14 Quốc lộ IA Đường 700 m 6m Đường Đường nhựa Từ Dũ Đường Trung tâm Thống Nhất nhựa cấp cấp phối rộng Y tế huyện (km 865+400) cũ phối 8m 15 Quốc lộ IA 1200 m 6m Bê tông Xi Đường nhựa 24 tháng 3 Khu dân cư Đường Bãi Quả măng cấp phối rộng (km 865+360) khu vực 4 8m
  4. 16 Quốc lộ IA 1200 m 13.5m Bê tông Xi Bê tông Xi Cổ Loa Đường 2/9 Đường 8/3 măng măng rộng (km 866+140) 13.5m 17 Quốc lộ IA 3300 m 16.5 m Nhựa Nhựa đường Bạch Mã Đường Bạch Mã Vườn Quốc đường cấp cấp phối rộng cũ (km 866+270) Gia Bạch Mã phối 16.5 m 18 2000 m 13.5 m Bê tông Xi Bê tông Xi Lê Chưởng Đường Thống Đường Bạch Đường Khu vực 8 măng măng rộng Nhất cũ Mã cũ 13.5 m 19 Đường Khu vực 7 Đường Bạch Đường Khu 500 m 13.5 m Bê tông Xi Bê tông rộng Nguyễn Thúc – khu vực 8 Mã cũ vực 8 măng 13.5 m Nhuận 20 Đường vào Nhà 1000 m 6m Bê tông Xi Đường nhựa Nguyễn Đình Sản Đường Bạch Đường Bạch Mẫu giáo khu vực măng cấp phối rộng Mã cũ Mã mới 9 8m 21 Bê tông Bê tông rộng Đường 19/5 (cũ) Quốc lộ IA Đường 8/3 850m 27 m 19 tháng 5 nhựa 27 m PHỤ LỤC II DANH SÁCH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT I STT TÊN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI CHIỀU CHIỀU KẾT CẤU KẾT CẤU TÊN ĐẶT HIỆN TẠI DÀI RỘNG MẶT TRONG MẶT ĐƯỜNG QUY ĐƯỜNG HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ TRẤN LĂNG CÔ
  5. Cầu Lăng Cô Lạc Long Quân Đỉnh đèo Phú (cũ) Bê tông Bê tông nhựa 1 Đường Quốc lộ IA 7.000 m 27 m Gia nhựa rộng 27 m (km 893 + 300) Quốc lộ IA Hải Vân Đỉnh đèo Hải Bê tông Bê tông nhựa 2 Đường Quốc lộ IA (Cầu Lăng Cô 12.000 m 27 m Vân nhựa rộng 27 m Km 893 + 300) Quốc lộ IA Trịnh Tố Tâm Đường Tây Đầm Quốc lộ IA, Ga Bê tông Bê tông nhựa 3 (Nam đèo phú 10.800 m 27 m Lập An Lăng Cô nhựa rộng 27 m Gia) Đường trục trung Quốc lộ IA Bê tông Bê tông nhựa Nguyễn Văn Đạt 4 Giáp Biển đông 1.400 m 27 m tâm thôn Lập An (thôn Lập An) nhựa rộng rộng 27 m (Hà) Giáp thôn Phú Chân Mây Đường ra cảng Quốc lộ IA Bê tông Bê tông nhựa 5 Hải II, xã Lộc 2.000 m 13.5 m Chân Mây ngã tư ra cảng nhựa rộng 13.5 m Vĩnh Quốc lộ IA Đường Quốc lộ Nguyễn Văn Bê tông Bê tông nhựa 6 Đường ven đầm (km 890+100) IA, ACĐI, Km 3.000 m 16.5 m nhựa rộng 16.5 m thôn Loan Lý 893+100 Đường liên thôn An Thôn An Cư Bê tông Bê tông nhựa 7 Quốc lộ IA 1100 m 13.5 m An Cư Đông Cư Đông Đông 2 nhựa rộng 13.5 m
Đồng bộ tài khoản