Nghị quyết 02/2005/NQLT-HND-BTNMT của Hội Nông dân việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
166
lượt xem
20
download

Nghị quyết 02/2005/NQLT-HND-BTNMT của Hội Nông dân việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 02/2005/NQLT-HND-BTNMT của Hội Nông dân việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 02/2005/NQLT-HND-BTNMT của Hội Nông dân việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai

  1. N gh Þ  quy Õ t  liªn tÞch héi n«ng d©n viÖt nam ­ bé Tµi nguyªn vµ  m«i trêng sè 02/2005/NQLT­HND­BTNMT  ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc phèi hîp hµnh ®éng  b¶o vÖ m«i trêng vµ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai C¨n   cø   LuËt   B¶o   vÖ   m«i   trêng   ngµy   27   th¸ng   12   n¨m   1993; C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n   cø  NghÞ   quyÕt   sè   41/NQ­TW  ngµy   15  th¸ng   11  n¨m   2004 cña Bé  ChÝnh trÞ  vÒ  c«ng t¸c b¶o vÖ  m«i trêng trong   thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 17/ttg ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 1998   cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc ban hµnh quy  ®Þnh tr¸ch   nhiÖm cña c¸c Bé, c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong viÖc t¹o ®iÒu   kiÖn  ®Ó  c¸c cÊp Héi N«ng d©n ViÖt Nam ho¹t  ®éng cã  hiÖu   qu¶, C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   91/2002/N§­CP   ngµy   11   th¸ng   11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, C¨n cø §iÒu lÖ  Héi N«ng d©n ViÖt Nam (söa  ®æi)  ®îc   §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV th«ng qua ngµy 25   th¸ng 11 n¨m 2003, §Ó   ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ  b¶o vÖ  tµi nguyªn vµ  m«i   trêng vµ  n©ng cao vai trß cña ngêi n«ng d©n trong  c«ng   t¸c   b¶o   vÖ   m«i   trêng   vµ   qu¶n   lý,   sö   dông   ®Êt   ®ai,   Héi   N«ng   d©n   ViÖt   Nam   vµ   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   thèng   nhÊt ban hµnh NghÞ quyÕt liªn tÞch vÒ viÖc “phèi hîp hµnh   ®éng b¶o vÖ  m«i trêng vµ  qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai” víi   nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: I. MôC §ÝCH, Y£U CÇU  1. N©ng cao nhËn thøc, kiÕn thøc ph¸p luËt vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng vµ  qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai cho toµn thÓ  c¸n  bé, héi viªn vµ n«ng d©n nh»m thay ®æi c¸c hµnh vi, phong  tôc   tËp   qu¸n   l¹c   hËu   ¶nh   hëng   xÊu   ®Õn   m«i   trêng   n«ng  th«n; h¹n chÕ  c¸c hµnh vi vi ph¹m chÝnh s¸ch, ph¸p luËt  vÒ   ®Êt  ®ai; phßng  ngõa  «  nhiÔm  m«i trêng,  sö  dông  tiÕt  kiÖm, hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn. 2.  Ph¸t huy vai trß "trung t©m vµ  nßng cèt" cña c¸c  cÊp Héi n«ng d©n trong c«ng t¸c qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai 
  2. 2 vµ  b¶o vÖ  m«i trêng n«ng th«n g¾n víi ba phong trµo vµ  n¨m ch¬ng tr×nh c«ng t¸c träng t©m do §¹i héi IV Héi N«ng  d©n ViÖt Nam (nhiÖm kú 2003­2008) ®Ò ra. 3. X©y dùng vµ  nh©n réng c¸c m« h×nh héi viªn, n«ng  d©n tham gia cã  hiÖu qu¶ vµo viÖc qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai vµ b¶o vÖ m«i trêng; ®æi míi néi dung, ph¬ng thøc tËp  hîp n«ng d©n, cñng cè, n©ng cao chÊt lîng ho¹t  ®éng cña  c¸c cÊp Héi. 4. T¨ng cêng sù  phèi hîp, chØ  ®¹o gi÷a Héi N«ng d©n  ViÖt   Nam   víi  Bé  Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   vµ   c¸c   ®¬n   vÞ  liªn quan nh»m gi¶i quyÕt, xö  lý  triÖt  ®Ó  nh÷ng vi ph¹m  g©y nªn suy tho¸i, c¹n kiÖt tµi nguyªn, « nhiÔm m«i tr êng  vµ tranh chÊp ®Êt ®ai trong n«ng d©n  II. NéI DUNG HO¹T §éNG PHèI HîP 1. §Èy m¹nh c¸c ho¹t  ®éng gi¸o dôc, truyÒn th«ng vµ  n©ng cao nhËn thøc nh»m trang bÞ  c¸c kiÕn thøc khoa häc  kü   thuËt,   c«ng   nghÖ   vÒ   b¶o   vÖ   m«i   trêng,   sö   dông   tiÕt  kiÖm,   hiÖu   qu¶   ®Êt   ®ai   cho   c¸c   c¸n   bé,   héi   viªn,   n«ng  d©n, gióp hä  n¾m v÷ng vµ  chÊp hµnh tèt quyÒn vµ  nghÜa vô  cña m×nh. Tæ chøc biªn so¹n vµ  phæ cËp c¸c tµi liÖu vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng phï  hîp víi tr×nh  ®é  nhËn thøc cña c¸n  bé, héi viªn, n«ng d©n. X©y dùng vµ  thùc hiÖn c¸c h¬ng ­ íc, quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng t¹i vïng n«ng th«n vµ  miÒn nói. 2. Híng dÉn, hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c¸c cÊp  héi vµ  héi viªn, n«ng d©n tham gia c«ng t¸c b¶o vÖ  m«i  trêng vµ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai. 3. G¾n liÒn c«ng t¸c b¶o vÖ  m«i trêng, qu¶n lý  vµ  sö  dông ®Êt ®ai víi ch¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo, víi c«ng  cuéc   c«ng   nghiÖp   hãa,   hiÖn   ®¹i   hãa   n«ng   nghiÖp,   n«ng  th«n. 4. X©y dùng  ®éi ngò  céng t¸c viªn, tuyªn truyÒn viªn  lµ c¸n bé, héi viªn n«ng d©n vµ c¸c ngµnh liªn quan cã ®ñ   kiÕn   thøc   vµ   kü   n¨ng   vËn   ®éng,   huy   ®éng   n«ng   d©n   cïng  tham gia b¶o vÖ m«i trêng. 5.   Tæ  chøc   héi   nghÞ,   héi   th¶o   chuyªn   ®Ò,   mÝt   tinh;   x©y   dùng   c¸c   m«   h×nh   cÊp   níc   s¹ch   vµ   b¶o   vÖ   m«i   trêng  n«ng   th«n;   biÓu   d¬ng,   khen   thëng   kÞp   thêi   c¸c   c¸   nh©n,  tËp thÓ  tham gia qu¶n lý, sö  dông vµ  b¶o vÖ  tèt m«i tr­ êng; t¹o c¬  héi cho c¸n bé, héi viªn, n«ng d©n giái  ®i  tham quan, häc hái, chia sΠkinh nghiÖm ë  trong níc vµ n­ íc ngoµi.
  3. 3 6.   X©y   dùng   vµ   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c¸c   c«ng   tr×nh  nghiªn cøu khoa häc nh»m lµm râ  vai trß cña c¸c cÊp Héi  trong ho¹t  ®éng b¶o vÖ  m«i trêng; kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c  cÊp, c¸n bé, héi viªn, n«ng d©n thùc thi chÝnh s¸ch ph¸p  luËt vÒ ®Êt ®ai vµ m«i trêng, xö lý kÞp thêi, nghiªm minh  c¸c trêng hîp vi ph¹m;  ®Ò  xuÊt, kiÕn nghÞ  víi §¶ng, Nhµ  níc vµ  c¸c c¬  quan chøc n¨ng söa  ®æi, bæ sung hoÆc ban  hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt liªn quan ®Õn lÜnh vùc   b¶o vÖ m«i trêng vµ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai. III. PH¢N C¤NG TR¸CH NHIÖM  A. TR¸CH NHIÖM CñA HéI N¤NG D¢N ViÖt NAM  1. ChØ ®¹o, tæ chøc triÓn khai qu¸n triÖt vµ h íng dÉn  thùc hiÖn tèt NghÞ  quyÕt liªn tÞch  ®Õn c¸c cÊp Héi N«ng  d©n, vËn  ®éng sù  tham gia tÝch cùc,  ®«ng  ®¶o cña c¸n bé,  héi viªn,  n«ng  d©n trong lÜnh  vùc  qu¶n  lý, sö  dông   ®Êt  ®ai vµ b¶o vÖ m«i trêng. 2. Phèi hîp víi Bé  Tµi nguyªn vµ M«i trêng cô thÓ hãa  c¸c néi dung b¶o vÖ m«i trêng cña c¸c cÊp héi phï hîp víi  t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  x∙ héi cña tõng  ®Þa ph¬ng;  lång ghÐp vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng vµ qu¶n lý, sö dông ®Êt  ®ai víi ch¬ng tr×nh xãa  ®ãi gi¶m nghÌo, c«ng nghiÖp hãa,  hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp, n«ng th«n; tæ chøc thùc hiÖn cã   hiÖu qu¶ c¸c néi dung ho¹t  ®éng  ®∙ nªu trong NghÞ  quyÕt  liªn tÞch. 3.   Phèi   hîp   víi   Bé  Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   tuyªn  truyÒn   ph¸p   luËt   vÒ   m«i   trêng,   ®Êt   ®ai;   gi¶i   quyÕt   c¸c  tranh chÊp ®Êt ®ai; ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi  ph¹m ph¸p luËt vÒ  m«i trêng vµ   ®Êt  ®ai; nghiªn cøu biªn  so¹n c¸c tµi liÖu,  Ên phÈm vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng phôc vô  c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vµ  tËp huÊn cho c¸c cÊp  Héi vµ  héi viªn n«ng d©n; x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn vÒ  sö   dông   tiÕt   kiÖm,   cã   hiÖu   qu¶   ®Êt   ®ai,   m«i   trêng   vµ  phßng   ngõa   «  nhiÔm   m«i   trêng;   x©y   dùng   c¸c   c©u   l¹c   bé  n«ng d©n tù qu¶n, chi héi n«ng d©n thu gom, ph©n lo¹i, xö  lý, t¸i chÕ  chÊt th¶i; thi t×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch ph¸p  luËt vÒ  b¶o vÖ  tµi nguyªn m«i trêng;  ®Èy m¹nh c¸c phong  trµo:   "s¹ch   tõ   nhµ   ra   ngâ,   s¹ch   tõ   ngâ   vµo   nhµ",   "¨n  s¹ch,   ë  s¹ch,   uèng   s¹ch",   "n«ng   d©n   chØ   s¶n   xuÊt,   chÕ  biÕn vµ  sö  dông c¸c s¶n phÈm b¶o  ®¶m an toµn vÖ  sinh";  tham   gia   c¸c   chiÕn   dÞch   truyÒn   th«ng   hëng   øng   TuÇn   lÔ  quèc gia Níc s¹ch ­ VÖ  sinh m«i trêng n«ng th«n; TuÇn lÔ  An toµn vÖ sinh lao ®éng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, Ngµy  M«i   trêng   thÕ   giíi   hµng   n¨m   vµ   c¸c   sù   kiÖn   m«i   trêng 
  4. 4 kh¸c;   ®a   c¸c   néi   dung   ho¹t   ®éng   b¶o   vÖ   m«i   trêng   n«ng  th«n vµo néi dung sinh ho¹t chi héi, tæ héi n«ng d©n. 4.  Gi¸m s¸t,  kiÓm  tra c¸c  cÊp Héi  vµ  héi  viªn n«ng  d©n thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ  sö  dông tiÕt kiÖm,  hiÖu   qu¶   ®Êt   ®ai,   qu¶n   lý   vµ   b¶o   vÖ   m«i   trêng   t¹i   c¸c  vïng n«ng th«n, miÒn nói. 5.  Huy  ®éng  vµ  khai  th¸c  c¸c nguån  vèn  hç  trî  n«ng  d©n nghÌo ¸p dông c¸c m« h×nh qu¶n lý   ®Êt  ®ai vµ  b¶o vÖ  m«i   trêng,   gãp   phÇn   t¨ng   thu   nhËp,   c¶i   thiÖn   ®êi   sèng,   n©ng cao chÊt lîng m«i trêng vµ søc kháe céng ®ång. 6. Phèi hîp víi Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng x©y  ®ùng  c¸c   ch¬ng  tr×nh,   kÕ   ho¹ch  ho¹t   ®éng   hµng   n¨m,  x©y  dùng   qu¶n   lý   vµ   thùc   hiÖn   tèt   m«   h×nh   héi   viªn   n«ng   d©n   sö  dông, b¶o vÖ  tµi nguyªn m«i trêng; chia sÎ, häc hái kinh  nghiÖm, trao  ®æi th«ng tin, ph¬ng ph¸p  ®Ó  n©ng hiÖu qu¶  vµ nh©n réng c¸c m« h×nh ®iÓn h×nh. B. TR¸CH NHIÖM CñA Bé TµI NGUyªn Vµ M¤I TR¦êNG  1. ChØ  ®¹o c¸c Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, c¬  quan,  ®¬n vÞ  qu¶n lý  tµi nguyªn vµ  m«i trêng c¸c cÊp phèi hîp  chÆt   chÏ   víi   Héi   N«ng   d©n   c¸c   cÊp   thùc   hiÖn   tèt   NghÞ  quyÕt liªn tÞch. 2. Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c cÊp Héi N«ng d©n tæ chøc  lÊy  ý  kiÕn héi viªn, n«ng d©n tham gia, gãp  ý  vµo viÖc  x©y   dùng   vµ   thùc   hiÖn   c¸c   chñ   tr¬ng,   chÝnh   s¸ch,   ph¸p  luËt vÒ ®Êt ®ai, b¶o vÖ m«i trêng; c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n  ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi g¾n víi b¶o vÖ m«i trêng. 3. Cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu,  Ên phÈm, hç  trî  kü  thuËt,   chuyªn  gia  gióp   Héi   N«ng   d©n   ViÖt   Nam   trong   c¸c   ho¹t  ®éng  truyÒn  th«ng  vÒ  b¶o  vÖ  m«i trêng  t¹i  c¸c  chi  héi, tæ héi n«ng d©n; båi dìng, tËp huÊn cho c¸c c¸n bé  Héi vµ n«ng d©n giái trë thµnh c¸c tuyªn truyÒn viªn tÝch   cùc trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng, sö dông ®Êt ®ai. 4.  Phèi hîp  víi c¸c  c¬  quan  chøc  n¨ng ph©n  bæ kinh  phÝ  hµng n¨m tõ  ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c nguån lùc kh¸c  ®Ó  hç  trî  Héi N«ng d©n ViÖt Nam thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t  ®éng b¶o vÖ m«i trêng. 5.  Phèi hîp  vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn  cho  c¸c cÊp  Héi trong  c«ng t¸c gi¸m s¸t, kiÓm tra, ph¸t hiÖn vµ kiÕn nghÞ xö lý  kÞp thêi c¸c hµnh vi g©y «  nhiÔm, sù  cè  m«i trêng, suy  tho¸i, c¹n kiÖt vµ  x©m h¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn, gi¶i  quyÕt c¸c m©u thuÉn, tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai vµ m«i trêng.
  5. 5 IV. Tæ CHøC CHØ §¹O THùC HIÖN 1. Héi N«ng d©n ViÖt Nam vµ  Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i tr­ êng   tæ   chøc   triÓn  khai   qu¸n   triÖt  NghÞ   quyÕt   liªn  tÞch   cho c¸n bé chñ chèt cña hai ngµnh ë Trung ¬ng vµ 64 tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng; phèi hîp x©y dùng ch¬ng  tr×nh,  kÕ  ho¹ch  ho¹t  ®éng  hµng  n¨m; chØ  ®¹o c¸c cÊp tæ  chøc triÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®∙ ký kÕt. 2. Héi N«ng d©n ViÖt Nam vµ  Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i tr­ êng phèi hîp tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o cã  liªn quan  ®Õn lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng n«ng th«n; phèi hîp ®Ò xuÊt  vµ   kiÕn   nghÞ   víi   §¶ng,   ChÝnh   phñ   nh÷ng   vÊn   ®Ò   míi   n¶y  sinh nh»m hoµn thiÖn c¬  chÕ  chÝnh s¸ch vµ  c¸c gi¶i ph¸p  thiÕt thùc, phï  hîp  ®Ó  qu¶n lý, sö  dông, b¶o vÖ  tèt tµi  nguyªn   vµ  m«i  trêng   trong  thêi   kú   ®Èy  m¹nh   c«ng   nghiÖp   hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc vµ héi nhËp quèc tÕ. 3.  Vô  M«i trêng,  Vô  §Êt  ®ai  vµ  Ban  KiÓm tra,  Trung  t©m M«i trêng n«ng th«n lµ  c¸c c¬  quan  ®Çu mèi tham mu  cho L∙nh  ®¹o Bé  vµ  Héi chØ  ®¹o, tæ chøc, híng dÉn triÓn  khai vµ   ®Þnh kú  kiÓm tra  ®«n  ®èc thùc hiÖn c¸c néi dung  trong   NghÞ   quyÕt.   Hµng   n¨m   tiÕn   hµnh   s¬   kÕt   rót   kinh   nghiÖm,   biÓu   d¬ng,   khen  thëng  vµ   ®Ò   xuÊt   kÕ   ho¹ch  thùc   hiÖn ch¬ng tr×nh  ho¹t   ®éng n¨m tiÕp theo.  Sau 5 n¨m sÏ  tæng kÕt, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c tæ chøc, triÓn khai thùc hiÖn   NghÞ quyÕt. 4. Héi N«ng d©n ViÖt Nam vµ  Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i tr­ êng chØ  ®¹o c¸c cÊp Héi N«ng d©n, c¸c Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng tæ chøc thùc hiÖn cã  hiÖu qu¶ NghÞ  quyÕt liªn  tÞch nµy; 6 th¸ng vµ hµng n¨m cã b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Trung   ¬ng Héi N«ng d©n ViÖt Nam vµ  Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  khã  kh¨n, víng m¾c, c¸c  cÊp cña Héi vµ  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  n íc vÒ  tµi nguyªn m«i  trêng  ë   ®Þa ph¬ng cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Trung  ¬ng  ®Ó  xem xÐt vµ gi¶i quyÕt. 5. Ban Thêng vô Trung ¬ng Héi N«ng d©n ViÖt Nam vµ Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®Ò  nghÞ  cÊp  ñy §¶ng, chÝnh quyÒn  c¸c cÊp quan t©m l∙nh   ®¹o,  chØ  ®¹o c¸c ngµnh chøc  n¨ng  cña mçi cÊp, hç  trî  vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi  ®Ó  NghÞ  quyÕt   liªn   tÞch   phèi   hîp   ho¹t   ®éng   gi÷a   2   c¬   quan   ®¹t  hiÖu qu¶ cao, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i   héi   §¶ng   toµn  quèc   lÇn   thø   IX:   "Ph¸t   triÓn   nhanh,  hiÖu   qu¶ vµ  bÒn v÷ng, t¨ng trëng kinh tÕ   ®i  ®«i víi thùc hiÖn  tiÕn bé, c«ng b»ng x∙ héi vµ b¶o vÖ m«i trêng". 6. NghÞ  quyÕt liªn tÞch nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau  15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản