Nghị quyết 07/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Nghị quyết 07/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 07/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 07/2004/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2004/NQ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 06 năm 2004 NGHN QUY T V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 5 NĂM 2004 Ngày 02 tháng 6 năm 2004, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 5, bàn và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B Giao thông v n t i trình d án Lu t ư ng s t Vi t Nam; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t. V n t i ư ng s t có v trí, vai trò quan tr ng trong h th ng giao thông v n t i nư c ta và ã có nh ng óng góp tích c c vào tăng trư ng c a n n kinh t . Tuy v y, trư c nh ng yêu c u i m i công tác qu n lý nhà nư c, nâng cao ch t lư ng và hi u qu , ho t ng ư ng s t ang còn nhi u h n ch : H th ng văn b n quy ph m pháp lu t, các tiêu chuNn, quy ph m k thu t chưa y và ng b , ch m ư c c p nh t, i m i, ã gây nhi u khó khăn cho s n xu t kinh doanh cũng như công tác qu n lý nhà nư c c a ngành; công tác quy ho ch, k ho ch phát tri n, nh t là phát tri n k t c u h t ng ư ng s t chưa ư c quan tâm úng m c. Tình hình trên t ra nh ng òi h i b c xúc c n s m ban hành Lu t ư ng s t Vi t Nam. D án Lu t này ph i th ch hoá ư c ư ng l i, ch trương c a ng và Nhà nư c ta v phát tri n kinh t nhi u thành ph n trong ho t ng u tư, kinh doanh v n t i ư ng s t; k th a các quy ph m pháp lu t hi n hành và b sung, i u ch nh các m i quan h m i phát sinh cho phù h p v i tình hình, i u ki n th c t c a ngành hi n nay và hư ng phát tri n trong tương lai, phù h p v i yêu c u h i nh p khu v c và qu c t . Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , làm rõ thêm m i quan h gi a qu n lý nhà nư c v k t c u h t ng và kinh doanh v n t i ư ng s t, hoàn ch nh d án Lu t ư ng s t Vi t Nam; giao B trư ng B Giao thông v n t i th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. 2. Chính ph nghe B trư ng B Giao thông v n t i trình d án B Lu t Hàng h i Vi t Nam (s a i); nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án B Lu t này. B Lu t Hàng h i Vi t Nam ư c ban hành năm 1990 cùng v i các văn b n hư ng d n thi hành ã t ng bư c thi t l p và hoàn ch nh hành lang pháp lý, i u ch nh các
  2. quan h xã h i phát sinh trong ho t ng hàng h i, góp ph n thúc Ny s phát tri n c a ngành hàng h i và n n kinh t t nư c, t o l p nh ng i u ki n c n thi t ngành hàng h i Vi t Nam ch ng hơn trong tham gia ho t ng hàng h i qu c t , h i nh p kinh t qu c t , góp ph n quan tr ng vào vi c b o v ch quy n qu c gia, b o m tr t t an toàn, an ninh hàng h i. Tuy nhiên, quá trình th c hi n B Lu t, th c ti n ho t ng hàng h i ã phát sinh nhi u v n m i, do v y nhi u quy nh trong B Lu t không còn phù h p v i th c t Vi t Nam và thông l hàng h i qu c t c n ư c b sung, s a i k p th i. Vi c s a i B Lu t c n b o m tính k th a nh ng n i dung h p lý c a B Lu t Hàng h i năm 1990; s a i, b sung nh ng n i dung chưa ư c i u ch nh ho c quy nh chưa rõ, thi u th ng nh t; nh m áp ng yêu c u phát tri n, h i nh p và nâng cao kh năng c nh tranh c a ngành Hàng h i Vi t Nam; b o m s phù h p và th ng nh t v i h th ng pháp lu t t nư c và lu t pháp qu c t . Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án B Lu t Hàng h i Vi t Nam (s a i); giao B trư ng B Giao thông v n t i th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án B Lu t này. 3. Chính ph ã nghe B K ho ch và u tư báo cáo k t qu giao ban s n xu t, xu t nh p khNu, u tư tháng 5 và tình hình kinh t - xã h i 5 tháng u năm 2004; B Thương m i báo cáo tình hình th trư ng trong nư c tháng 5 và d báo th trư ng, giá c tháng 6 năm 2004. Tình hình kinh t - xã h i tháng 5 và 5 tháng u năm nhìn chung có nhi u chuy n bi n tích c c. Kinh t v n duy trì ư c t c tăng trư ng khá. Giá tr s n xu t công nghi p ti p t c tăng; s n xu t nông nghi p ti n tri n tương i thu n l i, nhi u a phương ang c g ng ph c h i nhanh àn gia c m; xu t khNu ti p t c t k t qu khá, nh p siêu gi m so v i cùng kỳ năm trư c; du l ch tăng cao. Các ho t ng xã h i như giáo d c - ào t o, văn hoá - thông tin, khoa h c - công ngh , gi i quy t vi c làm và xu t khNu lao ng... có nhi u chuy n bi n. Tuy nhiên, t c tăng trư ng công nghi p trong tháng có xu hư ng tăng ch m l i; giá c hàng hoá trên th trư ng th gi i di n bi n ph c t p, nh t là giá d u thô trên th gi i tăng m nh gây khó khăn thêm cho s n xu t kinh doanh và nh hư ng n i s ng c a nhân dân; thu ngân sách t th p hơn cùng kỳ năm trư c; th c hi n v n u tư t ngu n ngân sách, nh t là gi i ngân v n t ngu n phát hành trái phi u t th p; thu hút v n u tư nư c ngoài t k t qu th p; ch s giá tiêu dùng ti p t c tăng; ho t ng buôn l u gia tăng; tai n n giao thông và các t n n xã h i khác v n còn nhi u b c xúc... Ph n u t m c tiêu tăng trư ng năm 2004, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương t p trung ch o, th c hi n có hi u qu các gi i pháp ã ra, Ny m nh s n xu t kinh doanh và xu t khNu, tháo g nhanh các vư ng m c thu hút u tư nư c ngoài; ti p t c rà soát Ny nhanh t c tăng trư ng công nghi p, nh t là các s n phNm có l i th và th trư ng; phân tích, ánh giá k p th i nh ng bi n ng c a tình hình giá c , d báo nh ng tác ng dây chuy n ch ng có gi i pháp ng phó h u hi u, gi v ng các cân i l n, b o m cho n n kinh t phát tri n b n v ng, n nh i s ng nhân dân; i u hành chính sách ti n t và ki m soát giá c m t cách th n
  3. tr ng, linh ho t; Ny nhanh ti n u tư xây d ng cơ b n, nh t là các công trình s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph , công trái giáo d c; Ny nhanh ti n trình c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c; khNn trương khôi ph c àn gia c m ng th i v i tăng cư ng các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh gia súc, gia c m, phòng d ch cúm gà tái phát; ti p t c th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng thiên tai; x lý t t hơn các v n xã h i b c xúc, t p trung ch o các gi i pháp ki m ch tai n n giao thông, t ch c t t các kỳ thi t t nghi p và tuy n sinh c a ngành giáo d c - ào t o. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản