Nghị quyết 10/2002/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
2
download

Nghị quyết 10/2002/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 10/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2002 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 10/2002/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2002/NQ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 2002 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 10/2002/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2002 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 8 NĂM 2002 Trong 2 ngày 03 và 04 tháng 9 năm 2002, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 8 năm 2002, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình d th o Chương trình hành ng c a Chính ph nhi m kỳ 2002 - 2007. Chương trình hành ng nhi m kỳ 2002 - 2007 c a Chính ph kh ng nh s ti p t c th c hi n Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX, các Ngh quy t c a Trung ương ng, c a Qu c h i và nh hư ng Chương trình hành ng c a Chính ph nhi m kỳ 2002 - 2007 mà Th tư ng Chính ph ã báo cáo trư c Qu c h i, t p trung vào 3 nhóm nhi m v l n, xuyên su t nhi m kỳ Chính ph : M t là, nâng cao ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t , tr ng tâm là xây d ng h th ng th ch , g n s n xu t v i th trư ng, Ny m nh ho t ng xu t khNu, ch ng h i nh p kinh t qu c t , i m i và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, phát huy m i ngu n l c, nâng cao hi u qu u tư, b o m tăng trư ng kinh t nhanh và b n v ng. Hai là, t o bư c ti n m i v phát tri n con ngư i m t cách toàn di n, gi i quy t t t hơn các v n xã h i b c xúc, c i thi n môi trư ng xã h i và t nhiên, t p trung vào các lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , xoá ói gi m nghèo và vi c làm, phòng ch ng t i ph m và các t n n xã h i, h n ch tai n n giao thông. Ba là, xây d ng n n hành chính trong s ch, v ng m nh, có hi u l c cao, ngăn ch n và Ny lùi t tham nhũng, quan liêu, m r ng dân ch , tăng cư ng k lu t k cương trong b máy hành chính nhà nư c và trong xã h i. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Chương trình hành ng c a Chính ph nhi m kỳ 2002 - 2007, trình Th tư ng Chính ph xem xét, báo cáo B Chính tr và U ban Thư ng v Qu c h i. Trên cơ s Chương trình hành ng c a Chính ph , các B , ngành và a phương căn c tình hình th c ti n, xây d ng và t ch c th c hi n t t Chương trình hành ng c a mình.
  2. 2. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình Báo cáo "M t s v n v i m i công tác ch o, i u hành và s a i Quy ch làm vi c c a Chính ph ". Yêu c u c p bách c a s nghi p i m i t nư c òi h i t p th Chính ph và t ng thành viên Chính ph , trên cơ s k th a kinh nghi m c a Chính ph các khoá trư c, ph i i m i, tăng cư ng hi u l c c a công tác ch o i u hành phát tri n kinh t và qu n lý xã h i, tr ng tâm là nâng cao ch t lư ng xây d ng th ch n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, phù h p v i th c ti n t nư c và yêu c u h i nh p kinh t qu c t ; i m i công tác quy ho ch, k ho ch; xác nh rõ ch c năng, nhi m v , trách nhi m và thNm quy n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; th c hi n phân c p m nh m cho các B và chính quy n a phương; tăng cư ng ch o, ki m tra, cao k lu t ch p hành th ch , coi ây là nhi m v quan tr ng thư ng xuyên trong ho t ng c a Chính ph . V i yêu c u ó, c n khNn trương s a i Quy ch làm vi c c a Chính ph , làm rõ các m i quan h trong n i b Chính ph , gi a Chính ph v i c h th ng hành chính nhà nư c và h th ng chính tr c a t nư c, b o m cho ho t ng ch o i u hành thông su t và hi u qu . Giao Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tư pháp và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, nghiên c u s a i b sung Quy ch làm vi c c a Chính ph , trình Chính ph xem xét, thông qua. 3. Chính ph nghe B trư ng B N i v trình d th o Ngh nh quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B . Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B , c th hoá các quy nh c a Lu t T ch c Chính ph năm 1992 và phù h p v i yêu c u qu n lý kinh t - xã h i th i gian qua, nay so v i yêu c u th c ti n c a t nư c và quy nh c a Hi n pháp và Lu t T ch c Chính ph năm 2001 ã có nhi u i m không còn phù h p, c n ph i ư c s a i, b sung k p th i theo hư ng: phân nh rành m ch ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c c a t ng B , cơ quan ngang B , tránh ch ng chéo, trùng l p; gi m u m i, t ng n c trung gian; th c hi n m t vi c ch do m t B ch u trách nhi m chính, làm rõ thNm quy n, trách nhi m c a t p th và cá nhân, nh t là thNm quy n c a B trư ng qu n lý ngành, lĩnh v c trong ph m vi c nư c; Ny m nh phân công, phân c p... Giao B N i v ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph , ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh D th o Ngh nh này, trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành. Chính ph yêu c u các B , cơ quan ngang B khNn trương hoàn ch nh d th o Ngh nh s a i, b sung v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B , cơ quan mình trình Chính ph xem xét, ban hành; trư c m t, B N i v s m trình Chính ph các Ngh nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B m i thành l p. 4. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình d th o Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh c a Chính ph nhi m kỳ Qu c h i khoá XI (2002 - 2007) và năm 2003; B
  3. trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Chương trình. Th i gian qua, ho t ng l p pháp c a Nhà nư c ta ã có nh ng nét i m i và ti n b , ã k p th i th ch hoá và quán tri t quan i m, ư ng l i c a ng, cơ b n áp ng ư c các yêu c u c a i s ng xã h i, t o cơ s pháp lý gi i quy t các v n b c xúc c a công cu c i m i t nư c và c a nhân dân, góp ph n xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa. Tuy nhiên, chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh ra còn quá n ng, thi u tính kh thi, vi c th c hi n thư ng ch t 60 - 70% d án ăng ký. Vì v y, chưa b o m tính ng b , th ng nh t c a c h th ng lu t pháp, các văn b n hư ng d n ch m ư c ban hành, ch t lư ng c a m t s văn b n pháp lu t chưa cao. Tình hình h i nh p kinh t qu c t ang t ra nh ng yêu c u m i cho ho t ng xây d ng pháp lu t c a Chính ph khoá XI. Vì v y, Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh c a Chính ph nhi m kỳ 2002- 2007 và năm 2003 c n th ch hoá y , k p th i Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX và các Ngh quy t H i ngh Trung ương v xây d ng n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; xây d ng nhà nư c pháp quy n; c i cách hành chính, c i cách tư pháp; ch ng h i nh p kinh t qu c t . Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh b n d th o Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, báo cáo U ban Thư ng v Qu c h i. 5. Chính ph ã nghe Báo cáo v tình hình thiên tai và công tác ch o phòng ch ng, kh c ph c h u qu t u năm n nay do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình. T u năm n nay, trên ph m vi c nư c, h n hán, mưa lũ liên ti p x y ra m c cao, trên di n r ng và di n bi n ph c t p, gây nhi u thi t h i v tính m ng, tài s n c a nhân dân và Nhà nư c. Rút kinh nghi m phòng ch ng thiên tai các năm trư c, Chính ph ã quan tâm ch o các ngành, các a phương ch ng i phó v i thiên tai, tăng cư ng công tác tu b ê i u, ki n toàn b máy ch huy phòng ch ng l t bão, di n t p h ê, c u n n, th c hi n t t phương châm "4 t i ch ", ch ng ng c u k p th i nên ã h n ch ư c nhi u thi t h i; công tác c u tr , kh c ph c h u qu thiên tai ư c ti n hành khNn trương, có hi u qu , mau chóng n nh i s ng, khôi ph c s n xu t. Tình hình th i ti t còn di n bi n r t ph c t p và khó lư ng. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương tăng cư ng ki m tra, theo dõi, x lý k p th i các s c và có gi i pháp lâu dài c ng c h th ng ê i u các t nh phía B c; h p các t nh mi n Trung; tình hình lũ l t ng b ng sông C u Long, lũ quét và s t l t ai các t nh mi n núi; b o m an toàn v dân sinh, nh t là i v i ngư i già và tr em; khNn trương kh c ph c h u qu thiên tai, khôi ph c s n xu t, n nh i s ng nhân dân. 6. Chính ph ã xem xét Báo cáo v tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã h i tháng 8 và 8 tháng năm 2002, m t s gi i pháp ch o th c hi n trong 4 tháng cu i năm do B trư ng B K ho ch và u tư trình.
  4. Tình hình kinh t xã h i tháng 8 và 8 tháng u năm có nh ng ti n b trên m t s lĩnh v c: s n xu t công nghi p ti p t c t ư c t c tăng trư ng cao; nông nghi p ã vư t qua nhi u khó khăn thách th c v th i ti t và thiên tai, duy trì ư c m c tiêu phát tri n; d ch v có bư c ti n m i, ho t ng xu t nh p khNu tháng 8 có ti n b hơn tháng trư c; v n u tư phát tri n và thu ngân sách nhà nư c tăng khá; ho t ng ti n t có ti n b , giá c th trư ng n nh; các lĩnh v c ho t ng xã h i có nhi u chuy n bi n t t. Tuy nhiên, khó khăn l n nh t trong tháng 8 và 8 tháng qua là tình hình h n hán kh c nghi t và lũ l t l n x y ra m t s a phương; kim ng ch xu t khNu v n còn th p hơn so v i cùng kỳ và chưa t m c k ho ch. Chính ph , các B , ngành và a phương c n t p trung m i n l c, tích c c ch o vi c th c hi n các gi i pháp ã ư c ra trong Ngh quy t s 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 v m t s gi i pháp tri n khai th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 2002, tìm m i cách tháo g khó khăn, thúc Ny s n xu t, u tư và xu t khNu, ph n u hoàn thành nhi m v k ho ch năm 2002. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản