Nghị quyết 11/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết 11/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 11/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 11/2004/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2004/NQ-CP Hà N i , ngày 06 tháng 9 năm 2004 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 11/2004/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2004 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 8 NĂM 2004 Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2004, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 8, bàn và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính trình các d th o Ngh nh v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t, Ngh nh v thu ti n s d ng t và Ngh nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; nghe B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trình d th o Ngh nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai. Nh ng năm qua, th c hi n Lu t t ai năm 1993, Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1998 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 2001, tài nguyên t ai ã ư c khai thác và s d ng h p lý hơn cho m c ích phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Tuy nhiên, th c tr ng qu n lý và s d ng t ai nư c ta ang có nhi u di n bi n ph c t p: tình tr ng mua bán, chuy n như ng không ăng ký tr n thu , u cơ, tr c l i di n ra khá ph bi n; giá t các ô th tăng cao; chính sách nh giá t, giá n bù thu h i t chưa c th , chưa phù h p v i tình hình th c t ; các văn b n liên quan n thu h i t ai còn nhi u b t c p và chưa coi tr ng công tác tái nh cư... ã gây nh hư ng t i ti n thu h i t tri n khai các d án u tư, làm tăng chi phí s n xu t, gi m s c c nh tranh c a n n kinh t . Cùng v i Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai năm 2003, vi c ban hành ng b các Ngh nh v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; thu ti n s d ng t; b i thư ng, h tr tái nh cư khi nhà nư c thu h i t và x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai nh m b o m s qu n lý th ng nh t c a Chính ph i v i tài nguyên t, t o i u ki n phát huy ngu n l c t ai phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Giao B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p Chính ph ; l y ý ki n c a các thành viên Chính ph hoàn ch nh các d th o Ngh nh trên, trình Th tư ng Chính ph quy t nh ban hành. 2. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình Báo cáo K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2005; nghe B trư ng B Tài chính trình Báo cáo ánh giá tình hình th c hi n ngân sách Nhà nư c năm 2004 và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2005. Chính ph ã xem xét các báo cáo K t qu giao ban s n xu t, xu t nh p
  2. khNu, u tư và tình hình kinh t - xã h i tháng 8 và 8 tháng u năm 2004 do B trư ng B K ho ch và u tư trình; Báo cáo tình hình thương m i tháng 8 do B trư ng B Thương m i trình. Trong 8 tháng u năm 2004, m c dù b i c nh kinh t trong nư c và th gi i có nhi u khó khăn ph c t p, n n kinh t nư c ta v n duy trì ư c t c tăng trư ng khá: s n xu t công nghi p ti p t c tăng cao, d ch v ang trên à phát tri n áp ng nhu c u s n xu t và i s ng c a nhân dân; xu t khNu t khá; cơ c u kinh t chuy n bi n tích c c; thu ngân sách tăng so v i d toán ra; chi ngân sách nhà nư c cho các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i tăng cao, m b o chi cho an ninh, qu c phòng; u tư phát tri n tăng và cơ b n m b o ngu n b sung th c hi n nhi m v quan tr ng phát sinh; lĩnh v c xã h i có nhi u ti n b ; thu nh p và i s ng c a nhân dân, c bi t là nông dân có bư c c i thi n. Bên c nh nh ng thành t u nêu trên, n n kinh t nư c ta v n còn nhi u khó khăn, thách th c: t c tăng trư ng kinh t tuy t k t qu khá nhưng ch t lư ng tăng trư ng chưa cao; thu hút v n u tư nư c ngoài gi m, th c hi n v n u tư ch m, t l gi i ngân t th p; m t s cân i kinh t vĩ mô còn ti m Nn các y u t chưa v ng ch c, ch s giá hàng hoá tiêu dùng và d ch v tăng; cơ c u thu ngân sách nhà nư c còn thi u v ng ch c, quy mô tích lu còn h n ch , n ng xây d ng cơ b n còn l n; c i cách hành chính chưa áp ng yêu c u c a công cu c i m i; th c hi n ch trương xã h i hoá các lĩnh v c xã h i còn ch m và còn nhi u v n b c xúc. Chính ph cơ b n nh t trí v i nh ng m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 2005 ư c nêu trong Báo cáo. t ư c nh ng m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 2005 và hoàn thành k ho ch 5 năm 2001- 2005, òi h i các B , ngành và a phương ph i n l c ph n u, c i thi n m nh m môi trư ng kinh doanh, thúc Ny s n xu t và nâng cao s c c nh tranh; huy ng và s d ng có hi u qu ngu n l c u tư cho m c tiêu tăng trư ng kinh t ; Ny m nh ti n trình s p x p, c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c; duy trì t c tăng trư ng xu t khNu, i m i d ch v công. ng th i, tăng cư ng hơn n a công tác c i cách hành chính, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m. Gi i quy t khi u n i t cáo c a công dân t cơ s , không phát sinh các i m nóng, khi u ki n ph c t p nông thôn; Thanh tra Nhà nư c ph i h p v i các B , ngành và a phương gi i quy t d t i m nh ng v vi c khi u ki n ph c t p, kéo dài. Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2005, Báo cáo ánh giá tình hình th c hi n ngân sách Nhà nư c năm 2004 và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2005 trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình B Chính tr , U ban Thư ng v Qu c h i. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương th c hi n tri t các văn b n ch o i u hành c a Chính ph ã ban hành; tri n khai ng b các bi n pháp ki m ch t c tăng giá hàng hoá và d ch v ; ki m soát y u t giá thành c a nh ng hàng hoá, v t tư quan tr ng, thi t y u nhà nư c c n qu n lý; x lý nghiêm nh ng cá nhân, t ch c l i d ng s bi n ng c a tình hình tăng giá tuỳ ti n ki m l i b t chính. Th c hi n tri t ti t ki m trong u tư xây d ng, s n xu t, kinh doanh và chi tiêu ngân sách. Ti p t c th c hi n các gi i pháp huy ng v n cho u tư phát tri n; Ny m nh
  3. s n xu t, kinh doanh, gi m chi phí s n xu t; tăng cư ng ki m tra, thanh tra các d án u tư; ình hoãn nh ng công trình d án xét th y không có hi u qu ; tăng cư ng các bi n pháp ch ng phòng ch ng thiên tai, t n n xã h i; ki m ch và gi m tai n n giao thông. 3. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình d th o Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2005; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v Chương trình này. Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2005 ti p t c th ch hoá ư ng l i c a Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX, các Ngh quy t c a H i ngh Trung ương (khoá IX), c a B Chính tr v xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam nh m phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; th c hi n c i cách hành chính, c i cách tư pháp, ch ng h i nh p kinh t qu c t , t ng bư c m b o tính ng b , th ng nh t và kh thi c a h th ng pháp lu t ph c v công cu c i m i trên t t c các lĩnh v c kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng và b o m quy n t do dân ch c a công dân. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2005. Giao B trư ng B Tư pháp th a u quy n Th tư ng Chính ph , trình U ban Thư ng v Qu c h i Chương trình này. Chính ph yêu c u các B , cơ quan ư c phân công ch trì so n th o tăng cư ng tính ch ng trong quá trình chuNn b d án lu t, pháp l nh và các văn b n hư ng d n thi hành m t cách ng b , b o m ti n và có ch t lư ng cao. 4. Chính ph nghe B trư ng B Thương m i trình d án Lu t Thương m i (s a i); nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d án Lu t nói trên. Lu t Thương m i năm 1997 ã có nh ng tác ng tích c c n i s ng kinh t - xã h i c a nư c ta, t ng bư c ưa ho t ng thương m i vào n n n p, khuy n khích phát tri n ho t ng thương m i h p pháp, ngăn ch n các hành vi b t h p pháp gây nh hư ng x u n môi trư ng ho t ng thương m i. Tuy nhiên, cho n nay Lu t Thương m i ã b c l nh ng h n ch , c n ph i b sung, s a i cho phù h p hơn v i th c t . Vi c b sung, s a i Lu t Thương m i nh m t o i u ki n thu n l i cho s phát tri n c a ho t ng thương m i trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; nâng cao tính kh thi, tính minh b ch c a Lu t Thương m i và t o hành lang pháp lý thu n l i phát tri n môi trư ng kinh doanh bình ng, m b o quy n và l i ích h p pháp c a ngư i kinh doanh, ngư i tiêu dùng, phát huy t i a ngu n l c c a m i thành ph n kinh t ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; t o i u ki n thu n l i cho quá trình h i nh p kinh t qu c t và nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c i v i ho t ng thương m i. Giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh d án Lu t Thương m i (s a i). B trư ng B Thương m i th a u quy n Th tư ng Chính ph , trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này.
  4. 5. Chính ph nghe B trư ng B Giáo d c và ào t o báo cáo v tình hình giáo d c. Trong nh ng năm qua, n n giáo d c nư c ta ã t ư c nhi u thành t u to l n; ã xây d ng ư c m t h th ng giáo d c phát tri n khá ng b c v cơ s v t ch t giáo d c, ào t o cũng như trình h c v n c a nhân dân. ã cơ b n hoàn thành ph c p giáo d c ti u h c, nhi u a phương ã hoàn thành ph c p giáo d c trung h c cơ s và ang ph n u ph c p trung h c theo tiêu chuNn qu c gia. T l lao ng ư c ào t o ngh tăng áng k . Tuy nhiên, công tác giáo d c v n chưa áp ng ư c nhu c u h c t p c a nhân dân và yêu c u phát tri n ngu n nhân l c ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Quy mô, cơ c u ào t o còn m t cân i, ch t lư ng giáo d c chưa toàn di n, nhi u lĩnh v c chưa theo k p các nư c tiên ti n trong khu v c và trên th gi i; n i dung, chương trình giáo d c n ng n , ch m i m i; phương pháp giáo d c áp t, không phát huy ư c s sáng t o c a ngư i h c; công tác qu n lý giáo d c còn t n t i nh ng hi n tư ng tiêu c c kéo dài, gây b c xúc trong xã h i. phát tri n công tác giáo d c, trong th i gian t i c n t p trung vào vi c i m i và nâng cao ch t lư ng qu n lý giáo d c, Ny m nh xã h i hoá giáo d c và tăng cư ng h p tác qu c t nh m phát tri n cơ s v t ch t giáo d c; ti p t c hoàn ch nh h th ng giáo d c qu c dân, phát tri n m ng lư i trư ng l p; nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên, i m i phương pháp, n i dung, chương trình d y và h c. Giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph ti p thu các ý ki n t i phiên h p Chính ph , t ch c l y thêm ý ki n các B , ngành và a phương, các nhà giáo và các oàn i bi u Qu c h i hoàn ch nh báo cáo, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c trình Qu c h i. 6. Chính ph nghe Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm trình bày tóm t t báo cáo c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Giáo d c và ào t o, U ban Dân t c v k t qu ki m tra vi c th c hi n Chương trình 135, Chương trình xoá ói gi m nghèo và Chương trình kiên c hoá trư ng l p h c. Chính ph cơ b n th ng nh t v i n i dung các báo cáo trên và nh t trí thông qua. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản