Nghị quyết 12/2000/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
6
download

Nghị quyết 12/2000/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 12/2000/NQ-CP về "Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá" trong giai đoạn 2000-2010 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 12/2000/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2000/NQ-CP Hà N i , ngày 14 tháng 8 năm 2000 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 12/2000/NQ-CP NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2000 V "CHÍNH SÁCH QU C GIA PHÒNG, CH NG TÁC H I C A THU C LÁ" TRONG GIAI O N 2000 - 2010 Thu c lá là nguyên nhân c a nhi u lo i b nh nguy hi m i v i con ngư i như ung thư ph i, nh i máu cơ tim, xơ v a ng m ch và các b nh v h hô h p. Theo s li u i u tra năm 1997, Vi t Nam t l nam gi i hút thu c là 50%, n gi i là 3,4%; ư c tính, 10% dân s hi n nay (kho ng trên 7 tri u ngư i) s ch t s m do các b nh có liên quan n thu c lá, trong ó 3,7 tri u ngư i s ch t tu i trung niên. Theo d báo c a T ch c Y t th gi i, n năm 2020, s ngư i ch t vì thu c lá s nhi u hơn t ng s ngư i ch t do HIV/AIDS, lao, tai n n giao thông ư ng b . Ngoài nh ng tác h i i v i s c kh e, hút thu c lá còn gây ra nh ng t n th t l n v kinh t c a t ng gia ình và toàn xã h i. Vi t Nam, ư c tính ph n óng góp c a ngành công nghi p thu c lá cho ngân sách nhà nư c ch chi m 1/3 s ti n (kho ng 6.000 t ng) mà ngư i dân dùng hút thu c lá. Vì v y, Chính ph ban hành "Chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá" trong giai o n 2000 - 2010. I. M C TIÊU: 1. M c tiêu chung: Gi m nhu c u s d ng, ti n t i ki m soát và gi m m c cung c p các s n phNm thu c lá, nh m gi m t l m c và ch t do các b nh có liên quan n thu c lá. 2. M c tiêu c th : a) Gi m t l nam gi i hút thu c lá t 50% xu ng còn 20%. b) Gi m t l n hút thu c lá xu ng dư i 2%. c) Gi m t l thanh thi u niên (t 15 - 24 tu i) hút thu c lá t 26% xu ng 7%. d) B o m quy n c a nh ng ngư i không hút thu c lá ư c s ng trong b u không khí không có khói thu c lá. ) Gi m t n th t do thu c lá gây ra cho m i ngư i, m i gia ình và toàn xã h i.
  2. II. N I DUNG: 1. Các chính sách nh m gi m s d ng các s n phNm thu c lá: a) Giáo d c s c kh e (thông tin, giáo d c và truy n thông): Xây d ng chi n lư c v thông tin, giáo d c và truy n thông nh m gi m nhu c u s d ng các s n phNm thu c lá. B o m cung c p cho toàn dân các thông tin c n thi t và chính xác v tác h i c a thu c lá i v i s c kh e con ngư i, i v i kinh t , các quy nh c a pháp lu t và chuNn m c xã h i. Ny m nh các ho t ng thông tin, giáo d c, truy n thông, xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hóa c ng ng, c bi t i v i l a tu i thanh, thi u niên thông qua các ho t ng giáo d c trong trư ng h c. Hư ng d n các nhân viên y t h tuyên truy n cho ngư i b nh và ngư i nhà b nh nhân nh ng thông tin c n thi t v tác h i c a hút thu c lá cũng như nh hư ng c a khói thu c lá n s c kh e con ngư i và các phương pháp cai nghi n thu c lá. b) Qu n lý ch t ch qu ng cáo, khuy n m i thu c lá và các hình th c tài tr : C m qu ng cáo thu c lá dư i m i hình th c, k c vi c s d ng tên, nhãn hi u và bi u tư ng c a các s n phNm thu c lá v i các s n phNm và các d ch v không liên quan n thu c lá. Nghiêm c m t ch c các ho t ng ti p th , k c vi c s d ng h th ng ti p viên chào hàng, in nhãn, mác qu ng cáo trên phương ti n v n chuy n. Th c hi n nghiêm pháp lu t v Thương m i, trong ó quy nh c m khuy n m i b ng thu c lá và các hình th c ti p th tương t i v i tr em dư i 16 tu i. C m các t ch c trong nư c nh n tài tr t ch c các ho t ng văn hóa, ngh thu t, th thao có g n v i vi c qu ng cáo thu c lá. c) Quy nh l i c nh báo v tác h i c a thu c lá i v i s c kh e: L i c nh báo v tác h i c a thu c lá i v i s c kh e ph i ư c in rõ ràng, d th y trên t t c các bao bì c a các s n phNm thu c lá. N i dung l i c nh báo ph i gây n tư ng m nh, ng n g n; ti n t i vi c ph i in n ng các ch t c h i ( c bi t là nicôtin, h c ín) trên t t c các bao bì c a các s n phNm thu c lá. d) Thu và giá i v i thu c lá: Thu c lá là m t hàng c h i, không khuy n khích tiêu dùng, do ó chính sách thu i v i các s n phNm thu c lá luôn luôn c n m c thu cao. Nhà nư c có bi n pháp i u ti t giá c thu c lá, ch ng bán phá giá thu c lá.
  3. ) H tr cai nghi n thu c lá: Khuy n khích, t ch c và h tr các bi n pháp cai nghi n thu c lá và nghiên c u các phương pháp cai nghi n phù h p v i i u ki n Vi t Nam. Tăng cư ng ào t o, t p hu n cho các nhân viên y t v các phương pháp cai nghi n thu c lá phù h p cho m i i tư ng. Có các bi n pháp nh m nâng cao vai trò c a b n thân, gia ình, c ng ng và xã h i trong vi c khuy n khích cai nghi n thu c lá. e) Quy nh nh ng nơi không hút thu c lá: Không hút thu c lá trong các cu c h p, tr s cơ quan, các cơ s y t , trư ng h c, nhà tr , r p chi u bóng, nhà hát, trên các phương ti n giao thông công c ng, nh ng nơi t p trung ông ngư i. C n có quy nh nơi ư c hút thu c lá. Khuy n khích, v n ng nhân dân không hút thu c lá trong các l h i, cu c vui gia ình, ám cư i, ám tang... ư 2. Các chính sách nh m gi m cung c p các s n phNm thu c lá: a) Qu n lý ch t ch vi c s n xu t thu c lá: Nhà nư c c quy n v s n xu t thu c lá. Ch có nh ng doanh nghi p nhà nư c, các liên doanh v i nư c ngoài ã ư c c p gi y phép và có i u ki n quy nh m i ư c s n xu t thu c lá. Các doanh nghi p không ư c phép u tư m r ng ho c u tư m i vư t quá t ng năng l c s n xu t thu c lá i u hi n t i. Ng ng các d án m i v h p tác, s n xu t, gia công ho c liên doanh v i nư c ngoài s n xu t thu c lá i u, không tăng thêm nhãn mác thu c lá nư c ngoài. B o m các tiêu chuNn ch t lư ng thu c lá theo các tiêu chuNn c a Vi t Nam. T ng bư c gi m n ng nicôtin và h c ín xu ng b ng m c các nư c phát tri n trong các s n phNm thu c lá i u s n xu t t i Vi t Nam. Ki m soát ch t ch vi c in n nhãn, mác và bao bì thu c lá nh m ngăn ch n tình tr ng s n xu t thu c lá gi , thu c lá nhái nhãn, mác. B o m cho công nhân ngành công nghi p thu c lá ư c làm vi c trong môi trư ng t tiêu chuNn v sinh cho phép. b) Qu n lý kinh doanh thu c lá i u: Thu c lá là m t hàng h n ch kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 11/1999/N - CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph : Nhà nư c th c hi n ki m soát lưu thông, tiêu th thu c lá trên th trư ng, t ng bư c n m c quy n trong bán buôn, qu n lý ch t ch vi c bán l các s n phNm thu c lá.
  4. C m bán thu c lá cho ngư i dư i 18 tu i. Tăng cư ng các bi n pháp ngăn ch n và x lý nghiêm vi c s n xu t và tiêu th các s n phNm thu c lá gi và thu c lá nhái nhãn, mác. c) C m nh p khNu thu c lá: Ti p t c th c hi n Ch th s 278/CT ngày 03 tháng 8 năm 1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c c m nh p khNu và lưu thông thu c lá i u c a nư c ngoài trên th trư ng nư c ta. d) Ch ng buôn l u các s n phNm thu c lá: Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. Xây d ng phong trào toàn dân t giác tham gia ch ng buôn l u, v n chuy n, kinh doanh và tiêu th thu c lá nh p l u. Có các hình th c khuy n khích v v t ch t ng viên phong trào ch ng buôn l u và kinh doanh thu c lá nh p l u. Tăng cư ng các gi i pháp v kinh t , t o công ăn vi c làm có thu nh p n nh cho các cư dân biên gi i, ngư i dân t nguy n không tham gia v n chuy n và ti p tay cho vi c buôn l u thu c lá. 3. M r ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng tác h i c a thu c lá: Ny m nh trao i kinh nghi m v i các nư c trên th gi i, trư c h t là các nư c trong khu v c, trong vi c xây d ng và th c hi n các chính sách, chi n lư c nh m làm gi m nhu c u s d ng và gi m m c cung c p các s n phNm thu c lá. Tranh th s h tr v chuyên môn, k thu t và tài chính c a các nhà tài tr song phương, a phương c a các nư c và các t ch c phi Chính ph cho chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá. 4. T ch c th c hi n các chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá giai o n 2001 - 2010: Xây d ng Chương trình phòng, ch ng tác h i c a thu c lá t ch c th c hi n các chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá. Các c p chính quy n có trách nhi m hư ng d n và giám sát vi c th c hi n các chính sách qu c gia v phòng, ch ng tác h i c a thu c lá. Các B , ngành, U ban nhân dân các c p ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th chính tr - xã h i v n ng nhân dân, c bi t là i tư ng thanh thi u niên không hút thu c lá và khuy n khích nh ng ngư i ang hút thu c lá gi m và b hút thu c lá. ChuNn b , ti n t i xây d ng Lu t phòng, ch ng tác h i c a thu c lá. 5. Tri n khai Chương trình phòng, ch ng tác h i c a thu c lá:
  5. B trư ng B Y t là Ch nhi m Chương trình phòng, ch ng tác h i c a thu c lá. B ph n thư ng tr c c a Chương trình tt iB Yt . Lãnh o các B , ngành sau ây tham gia vào Ban Ch nhi m Chương trình: B Thương m i, B Văn hoá - Thông tin, B Công nghi p, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giáo d c và ào t o, B K ho ch và u tư, B Tư pháp, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và y ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam c ngư i tham gia Ban Ch nhi m Chương trình. Ban Ch nhi m Chương trình xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phòng, ch ng tác h i c a thu c lá giai o n 2001 - 2010. 6. Chính ph yêu c u các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p t ch c th c hi n t t chính sách qu c gia v phòng, ch ng tác h i c a thu c lá giai o n 2000 - 2010. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th chính tr - xã h i ph i h p v i ngành y t và các cơ quan nhà nư c có liên quan v n ng nhân dân trong c nư c hư ng ng và tham gia tích c c vào các ho t ng phòng, ch ng tác h i c a thu c lá, b o v s c kh e nhân dân, góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân, thúc Ny quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a nư c ta. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản