intTypePromotion=1

Nghị quyết 387/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:77

0
162
lượt xem
13
download

Nghị quyết 387/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 387/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 387/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ  quy Õt c ñ a u û   a n  thê n g  v ô   u è c  éi S è  387/2003/N Q­U B T V Q H 1 1   b q h n g µ y  17 th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò   Ö c ba n   µ n h  q u y  ch Õ   Ë p,  vi h l th È m  tra, tr× nh Q u è c  h é i q u y Õ t ® Þ n h  d ù     to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n íc, h ­  p ¬ng  ¸n p h © n  b æ  n g © n  s¸ch trung ¬ n g   v µ  p hª ch u È n  q u y Õ t to¸n n g © n  s¸ch n h µ   íc  n ñ y ban thê ng v ô Q u è c  éi h  n íc C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt na m C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992  ∙  îcsöa  æi, bæ   ®®  ®   sung  theo NghÞ   Õt  è  quy s 51/2001/QH10  µy    ng 25 th¸ng12    n¨m  2001  ña  èc  éikho¸X,  ú  äp  10; c Qu h     k h thø  C¨n  vµo  Ët tæ  cø  Lu   chøc  èc  éi; Qu h   C¨n  vµo  Ët ng©n  cø  Lu   s¸ch nhµ  íc;   n  Q uy Õ t ngh Þ: §i Ò u 1 Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   Õt  µy  quy n Quy  Õ   Ëp,thÈm    ×nh Quèc  ch l   tra,tr   héi quyÕt  nh  ù    ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,ph¬ng  ph©n    ©n  nh n   ¸n  bæ ng s¸ch  trung¬ng  µ    Èn  Õt to¸nng©n    v phª chu quy     s¸ch nhµ  íc.   n  §i Ò u 2 NghÞ   Õt  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ n¨m  ©n  quy n c hi l     t  ng s¸ch 2004  i  íi ®è v   viÖc  Ëp,thÈm     ×nh  èc  éi quyÕt  nh  ù  l  tra,tr Qu h  ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc, nh n   ph©n    ©n  bæ ng s¸ch trung ¬ng;tõ n¨m  ©n         ng s¸ch 2002  i víi Öc  Ëp,thÈm     ®è    vi l   tra, ×nh Quèc  éiphª chuÈn  Õt to¸nng©n   tr   h    quy     s¸ch nhµ  íc.   n
 2. 2 Q uy   Õ ch l Ë p, th È m  tra, × nh  u è c  h éi  u y Õ t ® Þ n h  d ù  to¸n   tr Q q n g © n  s¸ch  h µ  n íc, p h ¬ n g  ¸n p h © n  b æ  n g © n   n   s¸ch  trung  ¬ n g   µ  p hª c h u È n   u y Õ t to¸n n g © n  s¸ch  h µ  n íc   v q n (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   Õt sè    quy   387/2003/NQ­UBTVQH11  ngµy  th¸ng3  17    n¨m  2003  ña  û   c U ban  êng  ô  èc  éi) th v Qu h C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ôc  ch, yªu  Çu 1. M ®Ý   c 1.Quy  Õ   µy    ch n quy  nh  Ö m  ô  ña  Ýnh  ñ  ®Þ nhi v c Ch ph trong viÖc  chøc    tæ  lËp,b¸o    ù    ©n    c¸o d to¸nng s¸ch nhµ  íc,ph¬ng    ©n    ©n    n  ¸n ph bæ ng s¸ch trung ­     ¬ng  µ  Õt    ©n  v quy to¸nng s¸ch nhµ  íc;nhiÖ m   ô  ña  û     n  v c U ban  kinh tÕ  µ  ©n     v ng s¸ch cña  èc  éi,Héi ®ång  ©n  éc vµ    û     Qu h     d t   c¸c U ban  kh¸c cña  èc  éitrong   Qu h     viÖc  Èm      c¸o do  Ýnh  ñ  ×nh;Uû   th trac¸cb¸o    Ch ph tr   ban  êng  ô  èc  éicho  th v Qu h   ý  Õn  µ  ×nh Quèc  éixem   Ðt,quyÕt  nh;  ki v tr   h  x  ®Þ b¶o  ¶m   ù  èihîp chÆt  ® s ph     chÏ gi÷a  Ýnh  ñ, c¸c c¬    Ch ph     quan  ña  Ýnh  ñ  µ    ¬  c Ch ph v c¸c c quan  ña  èc  c Qu héi trong viÖc  Ëp,thÈm     ×nh Quèc  éi dù    ©n      l  tra,tr   h   to¸n ng s¸ch  µ  íc,ph­ nh n   ¬ng    ©n    ©n  ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng  µ  Õt to¸nng©n      v quy     s¸ch nhµ  íc.   n 2. ViÖc  Ëp,thÈm      l  tra,cho    Õn  Ò   ù    ©n  ý ki v d to¸nng s¸ch nhµ  íc,ph¬ng    n  ¸n  ©n    ©n   ph bæ ng s¸ch trung  ng  µ  ¬ v quyÕt  to¸n ng©n     s¸ch  µ  íc tr×nh nh n     Quèc  éib¶o  ¶m   ng  Ò   Èm  Òn, néidung, tr×nh tù,thñ tôc vµ  êi h  ® ®ó v th quy              th   gian theo    quy  nh  ña  Ët ng©n  ®Þ c Lu   s¸ch nhµ  ícvµ    n   quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch nµy,nh»m   Èn  Þ   ètc¸c b¸o      ×nh Quèc  éiquyÕt  nh  ù      chu b t     c¸o ®Ó tr   h  ®Þ d to¸n ng©n  s¸ch  µ  íc,ph¬ng  ph©n    ©n  nh n   ¸n  bæ ng s¸ch trung  ng  µ  ¬ v phª  Èn  chu quyÕt to¸nng©n     s¸ch nhµ  íccã  Êtl ng,hiÖu    n   ch  î   qu¶.  §i Ò u    ¹m    iÒu  2. Ph vi® chØnh Ph¹m    iÒu  vi® chØnh  ña  c Quy  Õ   µy  ch n bao  å m: g 1. ViÖc  Ëp,thÈm     ×nh  èc  éi quyÕt  nh  ù    l  tra,tr Qu h  ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  nhµ  íc,ph¬ng  ph©n    ©n  n  ¸n  bæ ng s¸ch trung  ng  µng  ¬ h n¨m,  iÒu  ® chØnh  ng©n  s¸ch nhµ  íctrong tr ng  îp cÇn  Õt; ×nh Uû     n   ê h   thi   tr   ban  êng  ô  èc  éi th v Qu h   quyÕt  nh   û lÖ  Çn  ®Þ t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chia c¸c kho¶n     thu  ©n  ph chia gi÷a     ng©n  s¸ch trung ¬ng  µ  ©n      v ng s¸ch ®Þa   ¬ng; tr×nh Uû     ph     ban  êng  ô  èc  th v Qu héicho    Õn  Ò   ÷ng  nh    ý ki v nh ®Þ møc  ©n    µ  Õ       ©n  ph bæ v ch ®é ching s¸ch quan    träng;tr×nh  û     U ban  êng  ô  èc  éi cho    Õn  Ò   ¬ng  sö  ông  è  th v Qu h  ý ki v ph ¸n  d s t¨ng thu  ©n    ng s¸ch trung  ng  dù  ¬ so  to¸n;tr×nh  û     U ban  êng  ô  èc  éi th v Qu h  quyÕt  nh   ®Þ trong  êng  îp  ¹m  tr h t øng  õ  ©n   µng  µ   íc cho    ©n  t Ng h Nh n   chi ng s¸ch trung ¬ng      kh«ng  ph¶ihoµn      tr¶trongn¨m  ©n    ng s¸ch; 2. ViÖc  Ëp,thÈm    ×nh Quèc  éiphª  Èn  Õt    ©n    l  tra,tr   h  chu quy to¸nng s¸ch  nhµ  íc. n
 3. 3 C h ¬ n g  II l Ë p  ù  to¸n n g © n  s¸ch  h µ  n íc, h ¬ n g   d n  p ¸n p h © n  b æ   n g © n  s¸ch trung ¬ n g   µ  q u y Õ t to¸n  v n g © n  s¸ch  h µ  n íc  n §i Ò u    Ëp  ù    ©n    µ  íc,ph¬ng    ©n    ©n    3. L d to¸nng s¸ch nh n   ¸n ph bæ ng s¸ch trung¬ng,quyÕt to¸nng©n         s¸ch nhµ  íc   n 1. Hµng    n¨m, ChÝnh  ñ  Ëp dù    ©n    ph l   to¸nng s¸ch nhµ  íc,ph¬ng    ©n    n  ¸n ph bæ   ©n  ng s¸ch trung  ng, quyÕt    ©n  ¬  to¸n ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh  ña  ®Þ c LuËt ng©n  s¸ch nhµ  níc ®Ó  tr×nh Quèc héi xem  xÐt, quyÕt ®Þnh, phª  chuÈn. 2.C¨n  lËp dù    ©n    cø    to¸nng s¸ch nhµ  íc:   n a)  Ö m   ô  Nhi v ph¸ttr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi vµ  t ­      b¶o  ¶m   èc  ® qu phßng, an    ninh;   ChÝnh  b)  s¸ch,chÕ       ®é thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc,®Þnh  nh n   møc   ©n    ph bæ ng©n s¸ch vµ  Õ   ,    Èn,®Þnh    ch ®é tiªuchu   møc    ©n  ching s¸ch; c)T×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    ©n    h th   d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m  íc;   n  tr d) Dù     ©n    to¸nng s¸ch nhµ  íc® îctæng  îp tõ b¸o    ù    ©n    n    h     c¸o d to¸nng s¸ch  cña    é, c¬  c¸c b   quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan kh¸c ë    trung¬ng,cña        c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng;   ph tr       ®)  C¸c    kh¸cquy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët ng©n  c¨n cø    ®Þ ti  37  Lu   s¸ch nhµ  ícvµ    n  c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  Ët ng©n     h  th   Lu   s¸ch nhµ  íc.   n 3.C¨n  lËp ph¬ng    ©n    ©n    cø    ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng      : a) Dù     ©n    to¸nng s¸ch nhµ  íc;   n b)  Ö m   ô  ô  Ó   ña  Nhi v c th c c¸c  é,  ¬  b c quan  ngang  é,  ¬  b c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,c¬  ph   quan  kh¸cë    trung ¬ng  µ      v c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung   ph tr       ¬ng;  c)  Þnh  § møc   ©n     ©n   ph bæ ng s¸ch  µ   íc;c¸c  Õ   ,    Èn, nh n   ch ®é tiªu chu   ®Þnh møc    ©n  ching s¸ch nhµ  ícdo  ¬    n   c quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh; ®Þ d)  û  Ö  Çn  T l ph tr¨m (%)  ©n  ph chia c¸c kho¶n    µ     thu v møc     bæ sung  ©n   c ®èi tõ ng©n     s¸ch trung ¬ng      cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng; ®èi víin¨m  u   êi   ph      ®Ç th   kú    nh  ©n  æn ®Þ ng s¸ch,c¨n cø  µo  Õ     ©n  Êp  ©n      v ch ®é ph c ng s¸ch vµ  ù      d to¸n thu,ching©n     s¸ch cña  õng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng.   t    ph tr       4. ViÖc  Ëp  Õt    ©n    l quy to¸nng s¸ch nhµ  ícph¶ic¨n cø  µo    n      v quy  nh  ¹®Þ t i c¸c ®iÒu      vµ  cña  Ët  ©n    62, 63, 64  65  Lu ng s¸ch  µ  íc;b¸o  nh n   c¸o  Õt    quy to¸n ng©n  s¸ch  a   ¬ng  ∙  îc Héi ®ång  ©n  ©n    ®Þ ph ®®    d nh c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung ¬ng    Èn,b¸o c¸o quyÕt to¸nng©n      phª chu          s¸ch cña    é,c¬    c¸cb   quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ  µ  ¬  thu   ph v c quan  kh¸c ë    trung ¬ng  ∙  îcBé    ®®  TµichÝnh  Èm  nh  µ      th ®Þ v c¸ckho¶n    chichuyÓn  ån  ña  ©n  ngu c ng s¸ch nhµ  ­   n íc® îcquyÕt to¸nvµo  ©n        ng s¸ch theo quy  nh  ña  Ët ng©n      ®Þ c Lu   s¸ch nhµ  íc.   n 5. Uû     ban  kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch,Héi ®ång  ©n  éc vµ    û      d t   c¸c U ban  kh¸c  cña  èc  éiphèihîp víi é  µichÝnh  µ  ¬  Qu h        T B v c quan  ÷u  h quan  kh¸ccña  Ýnh    Ch
 4. 4 phñ trong qu¸ tr×nh lËp  ù    ©n       d to¸nng s¸ch nhµ  íc,ph¬ng    ©n    ©n    n  ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng  µ  Õt to¸nng©n      v quy     s¸ch nhµ  íc.   n 6. Khi Bé  µichÝnh,c¸c bé  ã  ªnquan  ×nh ChÝnh  ñ  ù    ©n       T      c li   tr   ph d to¸nng s¸ch  µ  íc,ph¬ng  ph©n    ©n  nh n   ¸n  bæ ng s¸ch trung  ng  µ  Õt  ¬ v quy to¸n ng©n     s¸ch  µ  íc,®ång  êigöi c¸c b¸o  nh n   th       c¸o  µy  n   û   n ®Õ U ban  kinh  Õ  µ  ©n  t v ng s¸ch,Héi ®ång  ©n  écvµ    û      d t   c¸cU ban  kh¸ccña  èc  éi®Ó     Qu h   nghiªncøu.   7. §¹idiÖn  û      U ban  kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch cña  èc  éi® îcm êi    Qu h     tham  ù  d phiªnhäp  Ýnh  ñ  äp    Ch ph h xem   Ðt,th¶o  Ën  Ò   ù    ©n  x  lu v d to¸nng s¸ch nhµ  íc,   n  ph¬ng    ©n    ©n  ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng  µ  Õt to¸nng©n      v quy     s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u 4.  Þnh  § møc  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch vµ  Õ       ©n    ch ®é ching s¸ch quan    träng Ch Ýnh  ñ      û   ph b¸o c¸o U ban  êng  ô  èc  éicho    Õn  th v Qu h   ý ki : 1.§èivíi nh       ®Þ møc  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch: a)  Ýnh  ñ  ©y  ùng    nh  Ch ph x d c¸c ®Þ møc   ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch trung  ng    ¬ ®èi víic¸c bé, c¬          quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ, c¬  thu   ph   quan  kh¸c ë    trung¬ng;   b) §èivíin¨m  u   ña  êikú    nh  ©n       ®Ç c th   æn ®Þ ng s¸ch ®Þa   ¬ng, Ch Ýnh    ph   phñ  ©y  ùng    nh  xd c¸c®Þ møc  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch ®èi víi         tØnh,thµnh  è  c¸c   ph trùcthuéc trung¬ng;       2. §èivíic¸c chÕ       ©n         ®é ching s¸ch quan  äng,ph¹m      tr   vi¶nh  ëng  éng, h r   li   ªnquan  n   Öc  ùc hiÖn  Ö m   ô  ®Õ vi th   nhi v kinh tÕ      éi,quèc    ­ x∙h   phßng,an    ninh  cña  nícnh:tiÒn l ng,tiÒn c«ng;chÕ     i víi i t ng chÝnh  c¶       ¬       ®é ®è      î   ®è s¸ch x∙héi;      tûträng ching©n       s¸ch nhµ  íccho    ôc   o  ¹o,   n  gi¸od ­®µ t   khoa  äc  h c«ng  Ö. ngh 3.  Ýnh  ñ  Ch ph b¸o  c¸o  û   U ban  êng  ô  èc  éi cho    Õn  Ò     th v Qu h  ý ki v c¸c ®Þnh  møc   ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch  µ  Õ       ©n  v ch ®é chi ng s¸ch quan  äng  íc tr tr   ngµy  th¸ng 5  01    n¨m  Ön  µnh    hi h ®Ó ban  µnh  µm  cø  ©y  ùng  ù  h l c¨n  x d d to¸n  ng©n s¸ch nhµ  íc,ph©n    ©n    n  bæ ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  sau. §i Ò u 5. B¸o  t×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n  c¸o  h th hi ng s¸ch  µ  íc n¨m  Ön  nh n   hi hµnh  µ  ù    ©n  v d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  sau  1. B¸o  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n    c¸o  h th   ng s¸ch nhµ  íc n¨m  Ön  µnh      n  hi h bao gå m: a)  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù        T h th   d to¸nthu,chi,vay  ï ®¾ p   éiching©n  b  b    s¸ch  nhµ  íc; n b)  ×nh  ×nh  ùc hiÖn      T h th   c¸c gi¶iph¸p  µichÝnh    ©n  t  ­ ng s¸ch theo  Þ  ngh quyÕt cña  èc  éi;   Qu h c) Nh÷ng      gi¶iph¸p    bæ sung    chøc  ùc hiÖn  ©n  ®Ó tæ  th   ng s¸ch nhµ  íc   n  n¨m  Ön  µnh. hi h (KÌm  theo  biÓu  ô  ôc theo    Óu  É u   õ  Óu  É u   è  ®Õ n   9  ph l   c¸c bi m t bi m s 1  biÓu  É u   è  m s 9). 2.Dù     ©n    to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  sau  bao  å m: g
 5. 5 a) C¸c    x©y  ùng  ù    ©n    c¨n cø  d d to¸nng s¸ch nhµ  íc(nhiÖm  ô    iÓn   n  v ph¸ttr   kinh tÕ      éi;c¸c chÝnh    ­ x∙ h     s¸ch,chÕ         ©n    ®é thu,ching s¸ch nhµ  íc;c¸c c¨n   n    cø, c¬  ë  ©y  ùng  ù    sx d d to¸n thu, chi ng©n       s¸ch  µ  íc theo  Õ       nh n   ch ®é quy ®Þnh); b) M ôc    Ö m  ô  ña  ©n    tiªu, nhi v c ng s¸ch nhµ  íc;   n c) C¸c  Ö m   ô  ng©n    nhi v thu  s¸ch nhµ  íc,c¸c gi¶iph¸p    n    huy  ng  ån  ®é ngu thu ng©n    s¸ch nhµ  íc;   n d) C¸c  Ö m   ô    ©n    nhi v ching s¸ch nhµ  íc,c¸c m ôc  , ¬ng  ×nh quan    n   tiªu ch tr   trängcña  Òn    n kinhtÕ  èc  ©n;   qu d ®)  éi ching©n  B   s¸ch  µ  íc vµ    ån  ï ®¾ p;  û lÖ  éi chiso  íi nh n   c¸c ngu b   t  b     v   tæng  s¶n  È m   ph trongníc(GDP);    e) B¸o        c¸o c¸ckho¶n  îcña  µ   íc,trong ®ã   râ sè  î®Õ n   ¹n  n  Nh n     nªu    n   h ph¶i   tr¶,sè  î qu¸ h¹n    n    ph¶itr¶,sè        l∙ ph¶itr¶trong n¨m, sè  î sÏph¸tsinh thªm    i        n        do ph¶ivay    ï ®¾ p   éiching©n    ®Ó b   b    s¸ch nhµ  íc,kh¶    n  n¨ng    î trong n¨m  µ  tr¶n     v sè  î  n   èi n¨m;    n ®Õ cu   c¸c b¸o c¸o chuyªn    Ò   ×nh  ×nh  î  ña    Êp  ®Ò v t h n c c¸c c ng©n  s¸ch,nîx©y  ùng  ¬     d c b¶n,nîcña     doanh  nghiÖp  µ  íc;thuyÕtminh  î nh n     n  cña    c¸cdoanh  nghiÖp  i víi ©n  ®è     ng s¸ch nhµ  íctheo chÕ   ;   n    ®é g) C¸c  Ýnh  ch s¸ch  µ  Ön  v bi ph¸p  ñ  Õu  ch y nh»m   ùc  Ön  µn  µnh  th hi ho th nhiÖ m  ô  µichÝnh  µ  ©n  v t  v ng s¸ch nhµ  íc.   n (KÌm  theo  biÓu  ô  ôc theo    Óu  É u   õ biÓu  É u   è  ®Õ n   7  ph l   c¸c bi m t  m s 10  biÓu  É u   è  m s 16). §i Ò u 6. B¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n  t h th   ng s¸ch trung  ng  ¬ n¨m  Ön  hi hµnh  µ  ¬ng    ©n    ©n  v ph ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  sau 1.B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n    c¸o t h th   ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  Ön  µnh. hi h 2.C¸c    x©y  ùng  ¬ng    ©n    ©n    c¨n cø  d ph ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng.     3.  ù   D to¸n chi ng©n     s¸ch  õng  é, c¬  t b   quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc thu   ChÝnh  ñ,c¬  ph   quan  kh¸cë    trung ¬ng    theo tõng lÜnh  ùc;tæng  è  ù          v  s d to¸nchi ng©n  s¸ch  ç  îc¸c tæ  h tr    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi ­ nghÒ   ch tr           nghiÖp, tæ    chøc   x∙ héi,tæ    chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp  theo  õng  Ünh  ùc;tæng  è    ç  î t l v  s chih tr theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcho    lu   c¸c Tæng   c«ng    µ  íc trong tr ng  îp  Çn  ty nh n    ê h c thiÕt theo  õng  Ünh  ùc; c¸c    t l v  kho¶n    ùc  Ön  ÷ng  Ö m   ô  chi th hi nh nhi v quan  träng. 4. NhiÖ m   ô      û lÖ  Çn    v thu,chi,t   ph tr¨m  (%)  ©n  ph chia ®èi  íic¸c kho¶n    v    thu  ©n  ph chia gi÷a ng©n      s¸ch trung  ng  µ  ©n    ¬ v ng s¸ch  a   ¬ngvµ  è    ®Þ ph s bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch trung  ng    ¬ cho  õng  t tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬ (bæ  sung  ©n  i vµ    c ®è   bæ sung  ã  ôc    cm tiªu,bao  å m   ç  î ã  ôc    i víi g h tr  m c tiªu®è     m ét  è  ù    s d ¸n,c«ng  ×nh quan  äng cña  a  ¬ng).§èivíi è    tr   tr   ®Þ ph       bæ sung  ©n  s c ®èi n¨m  u   êikú    nh  ©n  ®Ç th   æn ®Þ ng s¸ch ®Þa   ¬ng;   è      ph   s bæ sung  ã  ôc   cm tiªucho  õng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µng    t    ph tr       h n¨m ph¶ikÌm    theo tµi    liÖu thuyÕtminh    x¸c®Þnh.     c¨n cø    5. Danh  ôc,    m tæng  møc  èn  u  ,tiÕn ®é   ùc hiÖn  µ  Õ   ¹ch vèn  v ®Ç t    th   v k ho   ®Ç u    ña    ù      t c c¸c d ¸n,c¸c c«ng  ×nh quan  äng quèc    éc  ån  ©n   tr   tr   gia thu ngu ng s¸ch nhµ  íc®∙  îcQuèc  éiquyÕt ®Þnh.   n  ®  h   
 6. 6 6. Danh  ôc,    m tæng  møc  èn  u  ,tiÕn ®é   ùc hiÖn  µ  Õ   ¹ch vèn  v ®Ç t    th   v k ho   ®Ç u    cña    ù      t c¸c d ¸n,c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬  tr x d c b¶n  ã m   B;  nh A,  b¸o   c¸o thuyÕt minh    tæng  ù    èn  u    ©y  ùng  ¬  d to¸nv ®Ç t x d c b¶n  è  Ý cho    ù    b tr   c¸c d ¸n, c«ng  ×nh nhã m     õng©n  tr   C t  s¸ch nhµ  íc.   n (KÌm  theo  biÓu  ô  ôc theo    Óu  É u   õ biÓu  É u   è  ®Õ n   10  ph l   c¸c bi m t  m s 17  biÓu  É u   è  m s 26). §i Ò u    c¸o quyÕt    µ  Óm    Õt    ©n    µ  íc 7. B¸o    to¸nv ki to¸nquy to¸nng s¸ch nh n 1.B¸o    Õt to¸nng©n    c¸o quy     s¸ch nhµ  ícbao  å m:   n  g a) Quy Õt        ©n    to¸nthu,ching s¸ch nhµ  íc;   n b)  éi ching©n  B   s¸ch nhµ  íc vµ    ån  ï ®¾ p,  û lÖ  éi chiso  íi   n   c¸c ngu b   t  b     v   tæng  s¶n  È m   ph trongníc;   c)Tæng  îp quyÕt to¸nc¸cch¬ng  ×nh m ôc    èc    h       tr   tiªuqu gia; d) ThuyÕt    minh  Õt to¸nng©n  quy     s¸ch nhµ  íc.   n   Ìm  (K theo  biÓu  ô  ôctheo    Óu  É u   õ biÓu  É u   è  ®Õ n   12  ph l   c¸c bi m t  m s 27  biÓu  É u   è  m s 38). 2. B¸o c¸o  ña  Ó m   c Ki to¸n nhµ   íc vÒ   Õt    n  k qu¶  Óm   ki to¸n quyÕt    to¸n   ng©n s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    êih¹n  Ýnh  ñ  öib¸o    n   û   8. Th   Ch ph g   c¸o ®Õ U ban  kinh tÕ  µ  ©n     v ng s¸ch,Héi ®ång  ©n  écvµ    û      d t   c¸cU ban kh¸ccña  èc  éi®Ó   Èm    Qu h   th tra 1. B¸o    c¸o  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n  t h th   ng s¸ch  µ  íc n¨m  Ön  µnh, dù  nh n   hi h   to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,b¸o  nh n   c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n  t h th hi ng s¸ch trung  ng  ¬ n¨m   Ön  µnh  µ  ¬ng  ph©n     ©n   hi h v ph ¸n  bæ ng s¸ch trung  ng  ¬ n¨m  sau    quy ®Þnh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  ti §i 5  §i 6  Quy  Õ   µy  îcgöi®Õ n   û   ch n ®     U ban  kinh tÕ  µ   v ng©n  s¸ch,Héi ®ång  ©n  éc vµ    û      d t   c¸c U ban  kh¸c cña  èc  éi®Ó   Èm      Qu h   th tra chË m   Êt vµo  µy  th¸ng10. nh   ng 01     2. B¸o  quyÕt    ©n    c¸o  to¸n ng s¸ch  µ  íc vµ  nh n   b¸o  kÕt  c¸o  qu¶  Óm     ki to¸n quyÕt    ©n  to¸nng s¸ch nhµ  ícquy  nh  ¹  Òu  cña    n  ®Þ ti§i 7  Quy  Õ   µy  îcgöi ch n ®     ®Õ n   û   U ban  kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch,Héi ®ång  ©n  écvµ    û      d t   c¸cU ban  kh¸ccña    Quèc  éi ®Ó   Èm     Ë m   Êt  µ 14  h  th tra ch nh l   th¸ng,sau      khi n¨m  ©n  ng s¸ch  Õt  k thóc. C h ¬ n g  III T h È m  tra d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n í c, h ¬ n g  ¸n p h © n  b æ  n g © n    p s¸ch trung ¬ n g  v µ  q u y Õ t to¸n  n g © n  s¸ch n h µ  n í c  §i Ò u    9. Tr¸chnhiÖm  Èm    ña    ¬    th trac c¸cc quan  ña  èc  éi c Qu h  Uû  ban kinh  Õ  µ  ©n  t v ng s¸ch  ña  èc  éi chñ  × phèi hîp  íiHéi c Qu h  tr     v    ®ång  ©n  écvµ    û   d t   c¸cU ban  kh¸ccña  èc  éithÈm      nh    Qu h   trac¸c®Þ møc  ©n  ph bæ   ©n  ng s¸ch vµ  Õ         ©n    ch ®é chitiªung s¸ch quan  äng quy  nh  ¹  Òu      tr   ®Þ ti§i 4 cña Quy  Õ   µy,b¸o    û   ch n   c¸o U ban  êng  ô  èc  éicho    Õn  ícngµy    th v Qu h   ý ki tr   15
 7. 7 th¸ng5;thÈm          ña  Ýnh  ñ  Ò   ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn     trac¸cb¸o c¸o c Ch ph v ® gi¸t h th   ng©n  s¸ch  µ  íc,dù  nh n   to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,t×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n  nh n   h th hi ng s¸ch trung  ng, ph¬ng  ph©n    ©n  ¬  ¸n  bæ ng s¸ch trung  ng, quyÕt  ¬  to¸n ng©n    s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    éi dung  Èm          ña  Ýnh  ñ 10. N   th trac¸cb¸o c¸o c Ch ph Néi dung  Èm          ña  Ýnh  ñ    th trac¸cb¸o c¸o c Ch ph bao  å m: g 1. ThÈ m     Öc  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n    travi ® gi¸t h th   ng s¸ch nhµ  íc n¨m    n  hiÖn  µnh  µ      h v c¸c gi¶iph¸p    bæ sung nh»m   ùc  Ön  Ö m   ô  µichÝnh    th hi nhi v t  ­ ng©n s¸ch n¨m  Ön  µnh;   hi h 2.ThÈ m     ù    ©n    trad to¸nng s¸ch nhµ  ícvÒ:  ôc    Ö m  ô  ña  ©n    n  m tiªunhi v c ng s¸ch  µ   íc;thùc  Ön  nh n   hi c¸c c¨n  x©y  ùng  ù   cø  d d to¸n ng©n     s¸ch  µ   íc nh n   (nhiÖm  ô    iÓn kinh tÕ      éi;c¸c chÝnh  v ph¸ttr     ­ x∙ h     s¸ch,chÕ         ©n     ®é thu,ching s¸ch  µ  íc;®Þnh  nh n   møc   ©n  ph bæ); tÝnh  èng  Êt,c©n  i  µ  Ých  ùc    th nh   ®è v t c cña  ù    ©n  d to¸nng s¸ch nhµ  íc;   n 3. ThÈ m     Öc  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n    travi ® gi¸t h th   ng s¸ch trung ¬ng  µ      v ph¬ng    ©n    ©n  ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng  Ò       v nguyªn t¾c  ©n    ph bæ,  Ýnh  t c«ng  b»ng,hîp lývµ  Ých  ùc  ña  ¬ng    ©n    ©n       t c c ph ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng;sè          bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch trung  ng  ¬ cho    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ¬ (bæ  sung  ©n  i vµ    c ®è   bæ sung  ã  ôc    cm tiªu,bao  å m   ç  î ã  ôc    i víi g h tr  m c tiªu®è     m ét  è  ù    s d ¸n,c«ng  ×nh quan  äng cña  a  ¬ng),thÈm        ¬  ë  tr   tr   ®Þ ph   trac¨n cø, c s x¸c®Þnh  è      s bæ sung  ©n  i ng©n  c ®è   s¸ch ®Þa  ¬ng  i víi   ph ®è     n¨m  u   êikú  ®Ç th   æn   nh,  Èm     è    ®Þ th tra s bæ sung  ã  ôc    cm tiªucho  õng  t tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung¬ng  µng      h n¨m; 4. ThÈ m     Õt    ©n    traquy to¸nng s¸ch nhµ  ícvÒ   Ýnh  Ýnh    y  ,    n  t ch x¸c,®Ç ®ñ tÝnh  îp ph¸p cña  Õt to¸nng©n  h    quy     s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    ¬ng  11. Ph thøc,thêigian thÈm          ña  Ýnh  ñ      trac¸cb¸o c¸o c Ch ph 1.Tæ     chøc  Öc  Èm  vi th tra: a)  û   U ban  kinh  Õ  µ  ©n  t v ng s¸ch  ña  èc  éi chñ  × tæ  c Qu h  tr   chøc  phiªn  häp, cã  idiÖn  éi ®ång  ©n  éc,c¸c Uû     ®¹   H  d t     ban  kh¸c cña  èc  éi,®¹idiÖn    Qu h   ChÝnh  ñ  µ    ¬  ph v c¸c c quan  ÷u  h quan  tham  ù    Èm       d ®Ó th tra c¸c b¸o c¸o  Ò   v t×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n  h th hi ng s¸ch  µ  íc n¨m  Ön  µnh, dù  nh n   hi h   to¸n ng©n    s¸ch  nhµ  íc,t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n  n  h th   ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  Ön  µnh, ph¬ng    hi h   ¸n ph©n    ©n  bæ ng s¸ch Trung  ng  ¬ n¨m sau  Ë m   Êt  µo  µy  th¸ng 10  ch nh v ng 05    n¨m  íc;thÈm    tr   trab¸o    Õt    ©n  c¸o quy to¸nng s¸ch nhµ  ícchË m   Êt ngµy      n  nh   05 th¸ng3    n¨m  sau  ÷a. n  §¹idiÖn  éi ®ång  © n   éc vµ    û     H  D t   c¸c U ban  kh¸c cña  èc  éicã    Õn    Qu h   ý ki chÝnh  thøc b»ng      v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ×nh  Ò   Ünh  ùc  ô  m vl v ph tr¸ch®èi víi        c¸c b¸o c¸o cña  Ýnh  ñ,sau    ∙  µm  Öc  íi   ¬     Ch ph   khi® l vi v   c quan  ªnquan. c¸c li     C¸c    Õn  ña  éi ®ång  ©n  éc vµ    û   ý ki c H   d t   c¸c U ban  kh¸c cña  èc  éicÇn    Qu h   nªu  â nh÷ng  éidung  Êt trÝ,nh÷ng  éidung  Êt trÝ nhng    Þ    r  n  nh     n  nh     ®Ò ngh b¸o c¸o râ thªm,nh÷ng  éidung  a  Êt trÝ.      n  ch nh   b) C¸c  ¬  c quan  ÷u  h quan  ña  Ýnh  ñ  ã  c Ch ph c tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o    bæ sung  Ò   ÷ng  Ên    Õp thu;nh÷ng  Ên      ×nh lµm  â thªm    i  v nh v ®Ò ti     v ®Ò gi¶itr   r  ®Ó ®
 8. 8 ® Õ n   èng  Êt;nh÷ng  Ên    Çn  th nh   v ®Ò c nghiªncøu    Õp thu hoÆc     ×nh   ®Ó ti     gi¶itr   sau  b»ng    v¨n b¶n.B¸o    Õp thu hoÆc     ×nh b»ng      c¸o ti     gi¶itr   v¨n b¶n  îcgöi®Õ n   ®   Uû  ban  kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch cña  èc  éichË m   Êt lµ ba  µy  µm  Öc,   Qu h   nh     ng l vi   sau    Õt  óc phiªnhäp. khik th     2. Sau    phiªn häp  Èm     i diÖn  Ýnh  ñ  Õp    th tra,®¹   Ch ph ti thu    Õn, hoµn  ý ki   chØnh    c¸o cña  Ýnh  ñ  c¸c b¸o    Ch ph (sau    ∙      Õn  ña  ñ íng ChÝnh  khi® xiný ki c Th t   phñ  µ    ã  ñ íng Ch Ýnh  ñ) ®Ó   ×nh Uû   v c¸cPh Th t   ph   tr   ban  êng  ô  èc  éi. û   th v Qu h   U ban kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch  ña  èc  éi tæng  îp      Õn  ña  éi  ng  c Qu h  h c¸c ý ki c H ®å d©n  écvµ    û   t   c¸cU ban  kh¸ccña  èc  éi, ñ  ×cã  ù  èihîp cña  idiÖn    Qu h   ch tr   s ph     ®¹   ChÝnh  ñ  Ëp b¸o c¸o thÈm      ×nh Uû   ph l       tra®Ó tr   ban  êng  ô  èc  éi. th v Qu h   B¸o    Èm    å m   ÷ng  éidung  ñ  Õu  c¸o th trag nh n  ch y sau: a) Nh÷ng  éidung  µ  è  Öu thèng  Êt víi     ña  Ýnh  ñ;   n  v s li   nh     c¸o c Ch b¸o ph b) Nh÷ng  éidung  µ  è  Öu ®Ò   Þ  c¸o râ thªm,hoÆc     n  v s li   ngh b¸o        cßn  ã    cý kiÕn  kh¸cvíi     ña  Ýnh  ñ;     c¸o c Ch b¸o ph c)ý  Õn  Ën  Ðt vÒ   c¸o cña  Ýnh  ñ;   ki nh x   b¸o    Ch ph d) Nh÷ng  Õn  Þ.   ki ngh   Trêng  îp cßn  ã    Õn  h  c ý ki kh¸cnhau  × Uû     th   ban  kinhtÕ  µ  ©n    v ng s¸ch cña    Quèc  éi vµ  idiÖn  Ýnh  ñ  èng  Êt ph¬ng  ®Ó   ×nh Uû   h   ®¹   Ch ph th nh   ¸n  tr   ban  ­ th êng  ô  èc  éixem   Ðt,cho    Õn  íckhitr×nh Quèc  éi. v Qu h   x  ý ki tr       h 3. Ch Ýnh  ñ,Uû     ph   ban  kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch cña  èc  éitr×nh Uû       Qu h     ban th ng  ô  èc  éi c¸c b¸o  ê v Qu h    c¸o  Ò   ×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n  vt h th hi ng s¸ch  µ  íc nh n   n¨m  Ön  µnh, dù  hi h   to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n  nh n   h th   ng s¸ch  trung ¬ng    n¨m  Ön  µnh, ph¬ng    ©n    ©n  hi h   ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng      n¨m sau,  b¸o    Èm    Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng 10; b¸o    Õt    ©n   c¸o th trach nh   ng 12     c¸o quy to¸nng s¸ch nhµ  íc,b¸o    Èm    Õt to¸nng©n    n   c¸o th traquy     s¸ch nhµ  ícchË m   Êt ngµy    n  nh   15 th¸ng3    n¨m sau  ÷a. n C h ¬ n g  IV U û  b a n  thê n g  v ô  Q u è c  h é i c h o  ý  ki Õ n v µ  tr × nh  Q u è c  h é i d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n í c, h ¬ n g  ¸n p h © n  b æ  n g © n    p s¸ch trung ¬ n g  v µ  q u y Õ t to¸n  n g © n  s¸ch n h µ  n í c  §i Ò u 12. Uû  ban  êng  ô  èc  éicho    Õn  Ò   c¸o cña  Ýnh     th v Qu h   ý ki v b¸o    Ch phñ 1.Uû     ban  êng  ô  èc  éicho    Õn  ícngµy  th¸ng10  i víi   th v Qu h   ý ki tr   18    ®è     c¸c b¸o c¸o  ña  Ýnh  ñ  Ò   ù  c Ch ph v d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,ph¬ng  ph©n    nh n   ¸n  bæ ng©n  s¸ch trung ¬ng      theo  ÷ng  éidung  nh n  sau:®¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    gi¸t h th   ng©n  s¸ch  µ  íc n¨m  Ön  µnh, viÖc  ùc hiÖn      nh n   hi h   th   c¸c gi¶iph¸p  µichÝnh    t  ­ ng©n  s¸ch theo  Þ  Õt  ña  èc  éi,nh÷ng      ngh quy c Qu h   gi¶iph¸p    bæ sung    ùc ®Ó th   hiÖn  ©n  ng s¸ch  µ  íc n¨m  Ön  µnh; m ôc   nh n   hi h   tiªu,nhiÖ m   ô  ù    v d to¸n ng©n     s¸ch  µ  íc,ph¬ng  ph©n    ©n  nh n   ¸n  bæ ng s¸ch trung  ng  µ      ¬ v c¸c gi¶iph¸p  ùcth   hiÖn  ù    ©n  d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  sau. ý  Õn  ña  û   ki c U ban  êng  ô  èc  éibao  å m: th v Qu h   g a) Nh÷ng  éidung    µnh;   n  t¸nth
 9. 9 b)  ÷ng  éidung  a    µnh.§èivíinh÷ng  éidung  a    µnh, Nh n  ch t¸nth      n  ch t¸nth   ®¹idiÖn  û     U ban  êng  ô  èc  éilµm  Öc  íi idiÖn  Ýnh  ñ    th v Qu h   vi v     ®¹ Ch ph ®Ó th¶o  luËn  èng  Êt ý  Õn.Trêng  îp cßn  ã    Õn  th nh   ki   h  c ý ki kh¸c nhau  ×  ×nh ph¬ng    th tr   ¸n ®Ó   èc  éixem  Ðt,quyÕt ®Þnh;   Qu h   x    c) Nh÷ng  Ên    û     v ®Ò U ban  êng  ô  èc  éicho    Õn    Ýnh  ñ  th v Qu h   ý ki ®Ó Ch ph bæ   sung,hoµn    chØnh      ×nh Quèc  éi. b¸o c¸o tr   h 2. Uû     ban  êng  ô  èc  éicho    Õn  i  íidù    ©n  th v Qu h  ý ki ®è v   to¸nng s¸ch nhµ    níc,ph¬ng    ©n    ©n    ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng  îcthùc hiÖn        ®    nh sau: a) Cho    Õn  Ò   ù    ©n    ý ki v d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  sau; b) Trªn c¬  ë  ù    ©n      s d to¸nng s¸ch nhµ  íc,cho    Õn  Ò   ¬ng    ©n    n  ý ki v ph ¸n ph bæ   ©n  ng s¸ch trung¬ng      n¨m  sau. 3. Uû     ban  êng  ô  èc  éicho    Õn  Ò   Õt    ©n  th v Qu h  ý ki v quy to¸nng s¸ch nhµ    níc(®¸nh    Ën  Ðt quyÕt    gi¸,nh x   to¸n,sè  Öu quyÕt    ©n    li   to¸nng s¸ch nhµ  íc)tr c   n   í  ngµy  th¸ng3  20    n¨m  sau  ÷a. n §i Ò u    µn  13. Ho chØnh        ×nh Quèc  éi c¸cb¸o c¸o tr   h 1. C¨n  vµo    Õn  ña  û     cø  ý ki c U ban  êng  ô  èc  éi,®¹i diÖn  Ýnh  th v Qu h   Ch phñ  èihîp víiUû   ph       ban  kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch cña  èc  éi®Ó   µn    Qu h   ho chØnh  c¸c b¸o  c¸o (sau        Õn  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  khi xin ý ki Th t Ch ph v c¸c  ã   ñ   íng Ph Th t   ChÝnh  ñ) vÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n  ph   t h th   ng s¸ch nhµ  íc n¨m  Ön  µnh, dù    n  hi h   to¸nng©n    s¸ch nhµ  íc,t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n    n  h th   ng s¸ch trung  ng    ¬ n¨m  Ön  hi hµnh, ph¬ng  ph©n    ©n    ¸n  bæ ng s¸ch trung  ng  ¬ n¨m  sau, b¸o  quyÕt      c¸o  to¸n ng©n  s¸ch  µ  íc ®Ó   ×nh  èc  éi;Uû   nh n   tr Qu h   ban  kinh  Õ  µ  ©n  t v ng s¸ch  ña  c Quèc  éichñ  ×cã  ù  èihîp víi®¹idiÖn  Ýnh  ñ  µn  h  tr   s ph         Ch ph ho chØnh  b¸o    c¸o thÈm      ×nh Quèc  éi. tra®Ó tr   h 2. C¸c    b¸o  cña  Ýnh  ñ  µ  c¸o  Ch ph v b¸o  thÈm     ña  û   c¸o  trac U ban  kinh tÕ    vµ  ©n  ng s¸ch cña  èc  éi® îcgöi®Õ n     ibiÓu  èc  éichË m   Êt m ­   Qu h       c¸c®¹   Qu h   nh   êi  µy,tr cngµy   ng   í   khaim¹c  ú  äp  èc  éi.   k h Qu h 3.C¸c  c¸o tr×nh Quèc  éigå m   ã:   b¸o      h  c a) B¸o c¸o  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n  ® gi¸t h th hi ng s¸ch  µ  íc n¨m  Ön  nh n   hi hµnh  Ìm  (k theo c¸cm É u   Óu  è          vµ    ù    ©n     bi s 1,3,6,7,8  9),d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  n¨m sau  Ìm  (k theo c¸cm É u   Óu  è          vµ     bi s 10,11,12,13,14  15); b) B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n    c¸o t h th   ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  Ön  µnh,ph­ hi h   ¬ng    ©n    ©n  ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  sau  Ìm  (k theo c¸cm É u   Óu  è       bi s 17, 18,19,20,22,24,25  µ            v 26); c) B¸o    Õt    ©n    c¸o quy to¸nng s¸ch nhµ  íc(kÌm    n  theo    É u   Óu  è    c¸c m bi s 27, 29,32,33,34  µ        v 35); d) B¸o  c¸o  ña  Ó m   c Ki to¸n nhµ   íc vÒ   Õt    n  k qu¶  Óm   ki to¸n quyÕt    to¸n   ng©n s¸ch nhµ  íc;   n ®) B¸o c¸o  Èm     ¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n  th tra ® gi¸t h th hi ng s¸ch  µ  íc nh n   n¨m  Ön  µnh,dù    ©n  hi h   to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  sau; e) B¸o  thÈm     ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n  c¸o  tra® gi¸t h th   ng s¸ch trung  ng  ¬ n¨m  Ön  µnh,ph¬ng    ©n    ©n  hi h   ¸n ph bæ ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  sau; g) B¸o    Èm    Õt to¸nng©n    c¸o th traquy     s¸ch nhµ  íc;   n
 10. 10 h) Dù     th¶o    Þ  Õt  ña  èc  éivÒ   ù    ©n  c¸c ngh quy c Qu h   d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  (kÌm  theo    É u   Óu  è        vµ    ©n    ©n  c¸cm bi s 10,11,13,14  15),ph bæ ng s¸ch trung ­     ¬ng  Ìm  (k theo    É u   Óu  è        vµ    Õt    ©n  c¸c m bi s 18, 19, 20, 25  26),quy to¸nng s¸ch   nhµ  íc(kÌm  n  theo c¸cm É u   Óu  è        vµ     bi s 27,29,32,34  35). 4.  ×nh  èc  éi quyÕt  nh   ù  Tr Qu h  ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,ph¬ng    nh n   ¸n ph©n    ©n  bæ ng s¸ch trung¬ng:     a)  Ýnh  ñ  ×nh  èc  éi quyÕt  nh  ù  Ch ph tr Qu h  ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc nh n   n¨m  sau; b) Trªn  ¬  ë  ù  c s d to¸n ng©n     s¸ch  µ   íc ® îc Quèc  éi quyÕt  nh, nh n     h  ®Þ   ChÝnh  ñ  µn  ph ho chØnh  ¬ng  ph©n    ©n  ph ¸n  bæ ng s¸ch trung  ng  ¬ n¨m    sau tr×nh Quèc  éiquyÕt ®Þnh.   h    C h ¬ n g  V n h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  k h¸c c ñ a n g © n  s¸ch n h µ  n í c  §i Ò u 14. ThÈ m   ,cho    Õn  Ò   éidung    iÕtchiquèc    tra  ý ki v n   chit     phßng,an    ninh  1.Chñ  Öm  û     nhi U ban kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch cña  èc  éivµ  ÷ng  êi   Qu h   nh ng   do  ñ   Öm   û   Ch nhi U ban  chØ   nh,  ñ  × phèi hîp  íiChñ   Öm   û     ®Þ ch tr     v  nhi U ban quèc phßng  µ  ninh  ña  èc  éi vµ  ÷ng  êi do  ñ   Ö m   û     v an  c Qu h   nh ng   Ch nhi U ban chØ   nh,  ã  ù  ®Þ c s tham  ù  ña  i diÖn  Ýnh  ñ  chøc  Èm     éi d c ®¹   Ch ph tæ  th tra n   dung    Õtchiquèc  chiti     phßng,an    ninh.   2. Uû     ban  êng  ô  èc  éi cho    Õn  Ò   éi dung    Õtchiquèc  th v Qu h  ý ki v n   chiti     phßng,an    ninh. §i Ò u    Õt  nh  lÖ  Çn    ph©n    ÷a ng©n    15. Quy ®Þ tØ  ph tr¨m (%)  chiagi   s¸ch trung¬ng  µ  ©n    v ng s¸ch ®Þa  ¬ng   ph  C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  ña  èc  éivÒ   ù    ©n  quy c Qu h   d to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ    n  ph©n    ©n  bæ ng s¸ch trung  ng  ¬ n¨m  u   ña  êikú    nh  ©n  ®Ç c th   æn ®Þ ng s¸ch,  ChÝnh  ñ  ù  Õn  û lÖ  Çn  ph d ki t   ph tr¨m (%)  ©n    ph chiagi÷a ng©n      s¸ch trung ¬ng      vµ  ©n  ng s¸ch  õng  a   ¬ng  i  íic¸c kho¶n  t ®Þ ph ®è v     thu quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    2 §iÒu  cña  Ët  ©n  30  Lu ng s¸ch  µ  íc,Uû   nh n   ban  kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch  ñ  × ch tr   phèihîp víi éi ®ång  ©n  éc vµ    û          H d t   c¸c U ban  kh¸c cña  èc  éithÈm        Qu h   tra,b¸o c¸o Uû     ban  êng  ô  èc  éiquyÕt ®Þnh. th v Qu h     §i Ò u    È m     ý  Õn  Ò   ¬ng    ö  ông  è      ©n  16. Th tra,cho  ki v ph ¸n s d s t¨ngthu ng s¸ch trung ¬ng       Ýnh  ñ    nh  è      ©n  Ch ph x¸c ®Þ s t¨ng thu ng s¸ch nhµ  íc,sè      ©n    n   t¨ng thu ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  ícso  íidù    îcgiao tr cngµy  th¸ng 02  tr   v   to¸n®     í  28    n¨m sau;  dù   Õn  ¬ng  sö  ông  è  ki ph ¸n  d s t¨ng thu  ©n   ng s¸ch trung  ng  i  íitõng  ¬ ®è v   nhiÖ m  ô    û   v chi; ban  U kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch chñ  ×phèihîp víi éi ®ång  ©n     tr         H d técvµ    û     c¸cU ban  kh¸ccña  èc  éithÈm    c¸o Uû     Qu h   tra,b¸o    ban  êng  ô  èc  th v Qu héicho    Õn  íckhithùc hiÖn.   ý ki tr      
 11. 11 §i Ò u    ö  ông  ån  ¹m  17. S d ngu t øng  õNg ©n  µng  µ   íc t  h Nh n Ch Ýnh  ñ  c¸o viÖc  ö  ông  ån  ¹m  ph b¸o    sd ngu t øng  õ Ng ©n   µng  µ   íc t  h Nh n   cho  ©n  ng s¸ch trung ¬ng      trong tr ng  îp kh«ng   ê h   ph¶ihoµn      tr¶trong n¨m  ©n     ng s¸ch theo    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët ng©n  ®Þ ti  7  59  Lu   s¸ch nhµ  íc;Uû       n   ban kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch  ñ  × phèi hîp  íiHéi  ng  ©n  éc vµ    û     ch tr     v  ®å d t   c¸c U ban kh¸ccña  èc  éithÈm    ×nh Uû     Qu h   tra,tr   ban  êng  ô  èc  éixem   Ðt,quyÕt  th v Qu h   x  ®Þnh. §i Ò u    êng  îp ® Æc   Öt 18. Tr h  bi Trong  êng  îp  ù  tr h d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,ph¬ng  ph©n    ©n  nh n   ¸n  bæ ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  sau  a  îcQuèc  éiquyÕt  nh,  ch ®   h  ®Þ hoÆc     ×nh thùc qu¸ tr     hiÖn  ã  Õn  ng  ínvÒ   ©n  c bi ®é l   ng s¸ch so  íidù    ∙  ©n    v   to¸n® ph bæ,  Ýnh  ñ  Ch ph lËp  ù    ©n  d to¸nng s¸ch nhµ  íc,ph©n    ©n    n  bæ ng s¸ch trung  ng    ¬ theo  kho¶n    4 §iÒu    45,hoÆc   Ëp dù    iÒu  l   to¸n® chØnh  ©n  ng s¸ch nhµ  íctheo kho¶n  §iÒu    n    1  49  ña  Ët ng©n  c Lu   s¸ch nhµ  íc;tr ng  îp quyÕt    ©n    n  ê h   to¸nng s¸ch nhµ  íccha    n  ® îcQuèc  éiphª chuÈn,Ch Ýnh  ñ  Õp tôclµm  â nh÷ng  Ên    èc  éi   h      ph ti     r  v ®Ò Qu h   yªu  Çu  c theo kho¶n  §iÒu  cña  Ët ng©n  2  67  Lu   s¸ch  µ  íc;viÖc  Ëp,thÈm   nh n   l  tra,tr×nh  èc  éi quyÕt  nh  ù    Qu h  ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,ph¬ng  ph©n  nh n   ¸n  bæ   ©n  ng s¸ch trung ¬ng      n¨m sau,quyÕt    ©n    to¸nng s¸ch nhµ  íctrong c¸c tr   n     ­ êng  îp nªu    îcthùc hiÖn  h   trªn®     theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n
 12. 12 C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Òu  19. §i kho¶n    µnh  thih 1.Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õn¨m  ©n    ch n c hi l     t  ng s¸ch 2004  i víi Öc    ®è     vi lËp,thÈm    ×nh Quèc  éiquyÕt  nh  ù    ©n    tra,tr   h  ®Þ d to¸n ng s¸ch nhµ  íc,ph©n    n  bæ   ©n  ng s¸ch trung  ng; tõ n¨m  ©n  ¬    ng s¸ch 2002  i  íiviÖc  Ëp,thÈm      ®è v   l  tra, tr×nh Quèc  éiphª chuÈn  Õt to¸nng©n    h    quy     s¸ch nhµ  íc.   n  2. ChÝnh  ñ, Uû     ph   ban  kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch,Héi ®ång  ©n  éc vµ       d t   c¸c Uû   ban  kh¸ccña  èc  éichÞu    Qu h   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy  Õ   µy. ch n
 13. 13 b i Ó u   É u  s è  1 m c © n  ® è i n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  hi Ö n  h µ n h §¬n  Þ:Tû  ng v   ®å STT Néi dung    thu Dù       ¦ícthùc hiÖn  So  to¸nn¨m     s¸nh  hiÖn  µnh h n¨m  Ön  hi (%) hµnh A B 1 2 3  2/1 =  A­ Tæng    ©n  i NSNN thu c ®è   1 Thu  néi ®Þa  (kh«ng kÓ  thu tõ  dÇu  th«) 2 Thu  õdÇu  t  th« 3 Thu  õ xuÊt khÈu, nhËp  Èu  è t      kh (s   c©n  i) ®è 4 Thu  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ ho l i B   ­Tæng    ©n  i NSNN chic ®è   1     u      iÓn Chi ®Ç tph¸ttr 2 Chi tr¶nîvµ  Ön  î       vi tr 3 Chi th ng    ê xuyªn 4 Chi bæ     sung  ü  ù  ÷tµichÝnh  qu d tr     5   ù  D phßng C    éichiNSNN ­B     (Tû  Ö  éichiso  l b     GDP) Nguån  ﮾ p   éichiNSNN b  b   1 Vay trong níc   2 Vay  µiníc ngo  
 14. 14 b i Ó u   É u  s è  2 m c © n  ® è i n g u å n  thu c hi n st w  v µ  n s ® p  n¨ m  hi Ö n  h µ n h ST Néi dung   Dù       ¦ícthùc to¸nn¨m     So  T hiÖn  µnh hiÖn    s¸nh h n¨m   hiÖn  µnh (%) h A B 1 2 3=2/1 A ng©n  s¸ch trung¬ng     I Nguån  thu  © n   ng s¸ch  Trung  ng ¬ Thu  ©n  ng s¸ch Trung  ng  ëng    ¬h theo  ©n  ph cÊp ­Thu  Õ,phÝ  µ      thu   v c¸ckho¶n    thu kh¸c ­Thu  õnguån  Ön  î   t  vi tr  kh«ng  µn  ¹ ho l i II Chi  © n   ng s¸ch  Trung  ng¬ 1 Chi thuéc nhiÖ m  ô  ña  ©n      v c ng s¸ch Trung    ­ 2 Bæ   sung  cho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng   ph ­Bæ     sung  ©n  i c ®è   ­Bæ     sung  ã  ôc  cm tiªu II Vay  ï ®¾ p   éi chi NSNN I b  b    B ng©n  s¸ch ®Þa  ¬ng   ph I Nguån  thu  © n   ng s¸ch  a  ¬ng ®Þ ph 1 Thu  ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng  hëng  theo   ph©n  Êp c 2 Thu   bæ sung  õng©n  t  s¸ch trung ¬ng     ­Bæ     sung  ©n  i c ®è   ­Bæ     sung  ã  ôc  cm tiªu II Chi  © n   ng s¸ch  a  ¬ng ®Þ ph
 15. b i Ó u   É u  s è  3 m ® ¸n h gi¸ th ù c hi Ö n  thu n s n n  theo s ¾ c  thu Õ  n¨ m  hi Ö n  h µ n h §¬n  Þ:Tû  ng v   ®å STT Néi dung    thu Dù   íc  so  Tæn Bao  Tæng   Bao  Tæng   Bao  g  è s gå m sè gåm sè Khu  Khu  Khu  C¸c  Khu  Khu  ùc Khu  ùc  C¸c  v v Khu  ùc  Khu  Khu  ùc  C¸c  v v vùc  vùc    vùc  DN kho¶ vùc  DN   ã  CTN   kho¶n  c DNNN vùc    CTN   kho¶ DN DNNN cã  èn  CTN   v n    thu DNNN vèn  ngoµi   thu   cã  èn  ngoµi n    v   thu §TNN ngoµi  kh¸c §TNN QD kh¸c §TNN QD kh¸c QD A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tæng   è  s thu  ©n  i  c ®è NSNN I C¸c kho¶n  thu  õ thuÕ t  1 Thu Õ     Þgiat¨ng gi¸tr     a Thu Õ  GTGT  hµng  s¶n  xuÊt kinh doanh      trong níc   b Thu Õ  GTGT  hµng  nhËp  khÈu  Ýnh  ©n  i t c ®è 2 Thu Õ  TT§B  hµng  s¶n  xuÊt trong níc     3 Thu Õ   Êt khÈu xu   4 Thu Õ   Ëp  Èu nh kh 5 Thu Õ  tiªu ô ® Æc  biÖt  th   hµng  Ëp  Èu nh kh 6 Thu chªnh lÖch gi¸ µng   h nhËp  Èu kh 7 Thu Õ  thu  nhËp  doanh  nghiÖp
 16. 8 Thu Õ   chuyÓn  î nhuËn    l  i ra nícngoµi   9 Thu Õ   µinguyªn t  10 Thu Õ   nhËp  i víing­ thu  ®è     êicã    Ëp    thu nh cao 11 Thu Õ  sö dông ®Êt n«ng  nghiÖp 12 Thu Õ   µ  t nh ®Ê 13 Thu Õ  chuyÓn  quyÒn  sö  dông  t®Ê 14 Thu Õ   m«n  µi b II   C¸c  kho¶n  Ý,  Ö  Ý ph l ph 15 L Ö   Ý  ícb¹ ph tr   16 Thu  Ý  ph x¨ng  Çud 17 C¸c  ¹ phÝ, lÖ  Ý lo  i   ph III C¸c  kho¶n  thu  kh¸c cßn  l¹i 18 Thu  tiÒn thuª ®Êt, m Æt   ®Êt  Æt   íc m n 19 Thu  giao  quyÒn   ö  ông  sd ®Êt 20 Thu  nhµ  b¸n  ë 21 Thu  kh¸c a Thu  kh¸c  tõ  khu  vùc  DNNN b Thu  kh¸ctõkhu  ùc     v doanh  nghiÖp  ã  èn  c v §TNN c Thu  kh¸c tõ    khu  ùc  v CTN   ngoµiquèc    doanh d Thu  kh¸cng©n    s¸ch 20 C¸c kho¶n  thu quü  ®Êt  c«ng  ch, hoa  îc«ng    Ý  l i s¶n t¹ x∙   i IV Thu  Ön  îkh«ng  µn  vi tr  ho
 17. l¹i
 18. b i Ó u   É u  s è  4 m c¸c k h o ¶ n  thu q u ¶ n  l ý q u a  n g © n  s¸ch n¨ m  hi Ö n  h µ n h §¬n  Þ:Tû  ng v   ®å STT Néi dung   Dù      ¦ícthùc hiÖn  So  to¸nn¨m     s¸nh  hiÖn  µnh n¨m  Ön  h hi (%) hµnh Tæng  è s 1 L Ö  phÝ  l∙nh sù  ngoµi níc, é   h chiÕu 2 PhÝ   Çu, ® êng  é c  b 3 LÖ   Ý   ph c¶ng  ô  ®êng  û  éi v( thu n   ®Þa,  êng  Ón) ® bi 4 Thu  qu¶ng  c¸o truyÒn  ×nh  µi h §  TruyÒn  ×nh  Öt Nam   µ  î tøc h Vi   v l    i sau thuÕ  ho¹t ®éng  qu¶ng c¸o     c¸c ®µi    TruyÒn  ×nh  a   ¬ng  h ®Þ ph ®Ç u  t ph¸t iÓn ngµnh truyÒn   tr h×nh. …
 19. b i Ó u   É u  s è  5 m ® ¸ n h gi¸ ót v è n v ay n í c n g o µ i v Ò  c h o  v ay l¹i ñ a C h Ý n h  p h ñ  n¨ m  hi Ö n  h µ n h  r  c §¬n  Þ:USD v  ST Tªn  íc,tæ  n   chøc  cho  vay/tªn Chñ  ­ C¬     ch quan  Thêigian Tæng  è  èn  Dù     ¦ícthùc hiÖn  So      sv to¸n     s¸nh  T ch¬ng  ×nh,dù  tr   ¸n ¬ng  chñ qu¶n  thùc hiÖn  vay  ùc hiÖn  rótvèn  rótvèn    ícthùc   th       vay     tr×nh,dù  ch¬ng    Ch ¬ng  Ch ¬ng  ×nh, vay    n¨m  Ön  hiÖn/ dù  tr   n¨m hi    ¸n tr×nh,dù  tr×nh,dù      ¸n dù ¸n hiÖn  hµnh to¸n ¸n hµnh A B 1 2 3 4 5 6 7=6/5 tæng  è s Quy  tiÒn ViÖt nam  (tr Öu i  ®ång) 1 ADB .. .. . .
 20. b i Ó u   É u  s è  6 m §¸nh gi¸ th ù c hi Ö n  c hi n s n n, n st w, n s ® p  theo c ¬  c Ê u  c hi n¨ m  hi Ö n  h µ n h §¬n  Þ: Tû  ng v   ®å ST Néi dung   Dù     Bao  å m to¸n g ¦ícTH     Bao    n¨m So  T n¨m  µnh h.h h.hµnh gå m s¸nh Chi   Chi NS§P   Chi   Chi Tæng   Chi     Chi  NST W NST W NS§P sè NST W NS§P A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 A Tæng   è    ©n  i  s chi c ®è NSNN I  Chi  u    ®Ç tph¸ttriÓn   Trong  : ®ã 1    Chi Gi¸odôc­®µo  ¹o     t 2 Chi khoa  äc,c«ng  Ö   h  ngh II Chi tr¶nîvµ  Ön  î       vi tr II Chi  êng  I th xuyªn Trong  : ®ã 1    Chi Gi¸odôc­®µo  ¹o     t 2 Chi khoa  äc,c«ng  Ö   h  ngh IV Chi   bæ sung   ü   ù   ÷ tµi qu d tr     chÝnh  V   ù  D phßng B Chi  õ  kho¶n  t c¸c  thu  qu¶n  ý l  qua  NSNN Tæng   è  +  s (A  B) C Chi vay  níc ngoµi v Ò  cho  vay  ¹i l Tæng   è  +    C) s (A  B + 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2