Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
687
lượt xem
47
download

Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội

 1. N gh Þ  Quy Õ t  cña Uû Ban Thêng Vô Quèc Héi Sè 730/2004/NQ­UBTVQH11  N g µ y   3 0   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   p h ª   c h u È n   b ¶ n g   l ¬ n g   c h ø c  vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l∙nh ®¹o  cña Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô  ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t Uû ban thêng vô Quèc héi C¨n cø §iÒu 7 LuËt tæ chøc Quèc héi n¨m 2001; C¨n cø §iÒu 44 LuËt tæ chøc Toµ ¸n nh©n d©n n¨m 2002;   §iÒu 48 LuËt tæ chøc ViÖn kiÓm so¸t nh©n d©n n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña ChÝnh phñ, Quy Õ t ngh Þ : §i Ò u   1.   Phª chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô, b¶ng phô  cÊp  chøc vô ®èi víi c¸n bé l∙nh ®¹o Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn  m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm so¸t (kÌm theo). §i Ò u   2.  ChÝnh phñ híng dÉn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi; quy  ®Þnh c¸c chÕ   ®é  phô  cÊp, chÕ   ®é  n©ng  bËc l¬ng vµ  c¸c chÕ   ®é  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt nµy. §i Ò u   3.   NghÞ  quyÕt nµy cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  ngµy 01  th¸ng 10 n¨m 2004. §i Ó m   4.   NghÞ  quyÕt nµy thay thÕ  c¸c quy  ®Þnh t¹i  c¸c NghÞ quyÕt: ­ NghÞ  quyÕt sè  35 NQ/UBTVQHK9 ngµy 17/5/1993 cña Uû  ban Thêng vô Quèc héi phª chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö,  b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô  ngµnh Toµ  ¸n, ngµnh KiÓm  s¸t. NghÞ  quyÕt sè  52 NQ/UBTVQHK9 ngµy 07/12/1993 cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi quy  ®Þnh chÕ   ®é  tiÒn l¬ng míi cña  Trëng ban Héi ®ång nh©n d©n tØnh, Héi ®ång nh©n d©n huyÖn   vµ   cÊp   t¬ng   ®¬ng.   §iÒu   2   vµ   §iÒu   3   NghÞ   quyÕt   sè   138  NQ/UBTVQH11 ngµy 21/11/2002 cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi  quy  ®Þnh t¹m thêi vÒ  tiÒn l¬ng vµ  mét sè  chÕ   ®é   ®èi víi  ®¹i   biÓu   Quèc   héi   ho¹t   ®éng   chuyªn   tr¸ch;   §iÒu   5   NghÞ  quyÕt sè  416 NQ/UBTVQH11 ngµy 25/9/2003 cña Uû  ban Thêng 
 2. 2 vô Quèc héi quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc biªn  chÕ cña V¨n phßng §oµn §¹i biÓu Quèc héi. §i Ò u   5.   ChÝnh   phñ   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   quyÕt  nµy. B¶ng l¬ng chøc vô ®èi víi c¸n bé l∙nh ®¹o  cña nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ­UBTVQH11   ngµy 30/9/2004  cña Uû ban thêng vô Quèc héi) I­ C¸c chøc danh l∙nh ®¹o quy ®Þnh mét møc l¬ng: §¬n   vÞ   tÝnh:  1.000 ®ång STT Chøc danh HÖ sè l¬ng Møc l¬ng thùc hiÖn  01/10/2004 1 Chñ tÞch níc 13,00 3.770,0 2 Chñ   tÞch   Quèc  12,50 3.625,0 héi 3 Thñ   tíng   ChÝnh  12,50 3.625,0 phñ II­ C¸c chøc danh l∙nh ®¹o quy ®Þnh hai bËc l¬ng: §¬n vÞ  tÝnh: 1.000  ®ång STT Chøc danh BËc 1 BËc 2 HÖ sè  Møc l¬ng  HÖ sè  Møc l¬ng  l¬ng thùc hiÖn  l¬ng thùc hiÖn  01/10/200 01/10/200 4 4 1 Phã chñ tÞch níc 11,10 3.219,0 11,70 3.393,0 2 Phã   chñ   tÞch   Quèc  10,40 3.016,0 11,00 3.190,0 héi 3 Phã   Thñ   tíng   ChÝnh  10,40 3.016,0 11,00 3.190,0 phñ 4 Ch¸nh   ¸n   Toµ   ¸n  10,40 3.016,0 11,00 3.190,0 nh©n d©n tèi cao 5 ViÖn   trëng   ViÖn  10,40 3.016,0 11,00 3.190,0 kiÓm   s¸t   nh©n   d©n  tèi cao
 3. 3 6 Uû   viªn   Uû   ban   Th­ 9,80 2.842,0 10,40 3.016,0 êng vô Quèc héi 7 Chñ   tÞch   Héi   ®ång  9,70 2.813,0 10,30 2.987,0 d©n téc 8 Chñ   nhiÖm   Uû   ban  9,70 2.813,0 10,30 2.987,0 cña Quèc héi 9 Bé  trëng, Thñ  trëng  9,70 2.813,0 10,30 2.987,0 c¬ quan ngang bé 10 Chñ  nhiÖm V¨n phßng  9,70 2.813,0 10,30 2.987,0 Chñ   tÞch   níc,   Chñ  nhiÖm   V¨n   phßng  Quèc héi
 4. 4 B¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l∙nh ®¹o  cña Nhµ níc vµ ®¹i biÓu Quèc héi  ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch (Ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ­UBTVQH11  ngµy 30/9/2004 cña Uû ban thêng vô Quèc héi) I. ë Trung ¬ng §¬n   vÞ   tÝnh:   1.000  ®ång STT Chøc danh HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn  01/10/2004 1 Phã   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   d©n   téc  1,30 377,0 cña Quèc héi 2 Phã   Chñ   nhiÖm   Uû   ban   cña   Quèc  1,30 377,0 héi 3 Trëng ban thuéc Uû  ban thêng vô  1,30 377,0 Quèc héi 4 Phã   Chñ   nhiÖm   V¨n   phßng   Quèc  1,30 377,0 héi 5 Phã   Chñ   nhiÖm   V¨n   phßng   Chñ  1,30 377,0 tÞch níc 6 §¹i   biÓu   Quèc   héi   ho¹t   ®éng  chuyªn tr¸ch ë Trung ¬ng a/ Møc 1 1,05 304,5 b/ Møc 2 1,20 348,0 7 Phã  Trëng ban thuéc Uû  ban Th­ 1,10 319,0 êng vô Quèc héi 8 C¸c   chøc   danh   l∙nh   ®¹o   thuéc  Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao: a/ Phã Ch¸nh ¸n Toµ  ¸n nh©n d©n  1,30 377,0 tèi cao b/   Ch¸nh   toµ   Toµ   ¸n   nh©n   d©n  1,05 304,5 tèi cao c/   Phã   Ch¸nh   toµ   Toµ   ¸n   nh©n  0,85 246,5 d©n tèi cao 9 C¸c   chøc   danh   l∙nh   ®¹o   thuéc  ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao: a/ Phã  ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t  1,30 377,0 nh©n d©n tèi cao b/ Vô  trëng Vô  nghiÖp vô, ViÖn  trëng ViÖn nghiÖp vô, Côc trëng  1,05 304,5 Côc   ®iÒu   tra   thuéc   ViÖn   KiÓm  s¸t nh©n d©n tèi cao c/   Phã   vô   trëng   Vô   nghiÖp   vô,  Phã  viÖn trëng ViÖn nghiÖp vô,  0,85 246,5 Phã   Côc   trëng   Côc   ®iÒu   tra 
 5. 5 thuéc   ViÖn   KiÓm   s¸t   nh©n   d©n  tèi cao Ghi chó: 1. Vô nghiÖp vô vµ ViÖn nghiÖp vô thuéc ViÖn KiÓm s¸t   nh©n d©n tèi cao do ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi  cao quyÕt   ®Þnh  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  hiÖn  hµnh. C¸c Vô, c¸c ViÖn vµ  c¸c tæ chøc t¬ng  ®¬ng cÊp Vô  cßn l¹i thuéc ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao hëng phô cÊp  chøc vô  b»ng møc phô  cÊp chøc vô  cña cÊp Vô  thuéc Bé  do  ChÝnh phñ quy ®Þnh. 2.  C¸c chøc  l∙nh  ®¹o ngoµi  quy  ®Þnh  ë  b¶ng  phô   cÊp  chøc vô nµy thuéc c¸c c¬ quan Quèc héi V¨n phßng Chñ tÞch  níc, Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao vµ  ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n  tèi cao hëng phô  cÊp chøc vô  vµ  b»ng møc phô  cÊp chøc vô   cña c¸c chøc danh l∙nh ®¹o t¬ng øng thuéc Bé do ChÝnh phñ  quy ®Þnh  II. TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (cÊp tØnh) §¬n   vÞ   tÝnh:   1000  ®ång STT Chøc danh §« thÞ lo¹i  §« thÞ lo¹i I,  ®Æc biÖt  c¸c tØnh vµ  thµnh phè Hµ  thµnh phè Néi, thµnh  trùc thuéc phè  Trung ¬ng cßn  Hå ChÝ Minh l¹i HÖ  Møc phô  HÖ  Møc phô cÊp  sè cÊp thùc  sè thùc hiÖn  hiÖn  01/10/2004 01/10/200 4 1 Chñ   tÞch   Héi   ®ång   nh©n  1,25 362,5 d©n 2 Trëng  ®oµn §¹i biÓu Quèc  héi chuyªn tr¸ch a/TP   Hµ   Néi,   TP   Hå   ChÝ  Minh   møc   l¬ng   hiÖn   hëng  thÊp   h¬n   hÖ   sè   9,7   th×  hëng chªnh lÖch cho b»ng  9,7   nÕu   b»ng   hoÆc   cao  h¬n th× gi÷ nguyªn
 6. 6 b/   C¸c   tØnh,   thµnh   phè  1,25 362,5 trùc thuéc Trung  ¬ng cßn  l¹i   nÕu   hÖ   sè   phô   cÊp  chøc   vô   hiÖn   hëng   thÊp  h¬n   1,25   th×   hëng   chªnh  lÖch   cho   b»ng   1,25,   nÕu  b»ng   hoÆc   cao   h¬n   th×  gi÷ nguyªn 3 Phã   Chñ   tÞch   Héi   ®ång 1,20 348,0 1,05 304,5 nh©n d©n 4 Phã   Trëng   §oµn   §BQH   vµ 1,20 348,0 1,05 304,5 §BQH   ho¹t   ®éng   chuyªn  tr¸ch   (TP  Hµ   Néi,  TP   Hå  ChÝ   Minh   nÕu   hÖ   sè   phô  cÊp   chøc   vô   hiÖn   hëng  thÊp   h¬n   1,20   th×   hëng  chªnh   lÖch   cho   b»ng  1,20.   C¸c   tØnh,   thµnh  phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  cßn   l¹i   nÕu   hÖ   sè   phô  cÊp   chøc   vô   hiÖn   hëng  thÊp   h¬n   1,05   th×   hëng  hÖ   sè   chªch   lÖch   cho  b»ng 1,05). 5   Uû   viªn   thêng   trùc   Héi 1,10 319,0 1,00 290,0 ®ång nh©n d©n 6 Ch¸nh v¨n phßng Héi  ®ång 1,00 290,0 0,90 261,0 nh©n d©n 7 Trëng   Ban   chuyªn   tr¸ch 1,00 290,0 0,90 261,0 Héi ®ång nh©n d©n 8  Phã  Ch¸nh v¨n phßng Héi 0,80 232,0 0,70 203,0 ®ång nh©n d©n 9 Phã   trëng   ban   chuyªn 0,80 232,0 0,70 203,0 tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n 10 Ch¸nh v¨n phßng §oµn §¹i 1,00 290,0 0,90 261,0 biÓu Quèc héi 11 Phã  Ch¸nh v¨n phßng §oµn 0,80 232,0 0,70 203,0 §¹i biÓu Quèc héi 12 C¸c   chøc   danh   l∙nh   ®¹o  thuéc   Toµ   ¸n   nh©n   d©n  cÊp tØnh: a/ Ch¸nh ¸n 1,05 304,5 0,95 275,5 b/ Phã Ch¸nh ¸n 0,90 261,0 0,80 232,0 c/ Ch¸nh Toµ 0,75 217,5 0,65 188,5 d/ Phã Ch¸nh Toµ 0,60 174,0 0,50 145,0 13 C¸c   chøc   danh   l∙nh   ®¹o  thuéc ViÖn kiÓm s¸t nh©n  d©n cÊp tØnh: a/ViÖn trëng 1,05 304,5 0,95 275,5
 7. 7 b/ Phã ViÖn trëng 0,90 261,0 0,80 232,0 c/ Trëng phßng nghiÖp vô 0,75 217,5 0,65 188,5 d/   Phã   trëng   phßng 0,60 174,0 0,50 145,0 nghiÖp vô Ghi chó: 1. Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi, thµnh   phè  Hå  ChÝ  Minh xÕp møc l¬ng chøc vô  b»ng møc l¬ng chøc  vô  cña Bé  trëng: BËc 1 cã  hÖ  sè  l¬ng b»ng 9,7; bËc 2 cã  hÖ sè l¬ng b»ng 10,3. 2. Phßng nghiÖp vô  thuéc ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cÊp   tØnh do ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao quyÕt  ®Þnh phï  hîp víi quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt hiÖn hµnh.  C¸c  phßng  vµ  c¸c tæ chøc t¬ng   ®¬ng cÊp phßng  cßn  l¹i  thuéc  ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n cÊp tØnh hëng phô cÊp chøc vô b»ng  møc phô  cÊp chøc vô  cña cÊp phßng thuéc Së  cña cÊp tØnh  do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. C¸c chøc danh l∙nh  ®¹o ngoµi quy  ®Þnh  ë  b¶ng phô  cÊp chøc vô  nµy thuéc Héi  ®ång nh©n d©n, Toµ  ¸n nh©n d©n  vµ  ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cÊp tØnh hëng phô  cÊp chøc vô  b»ng møc phô  cÊp chøc vô  cña c¸c chøc danh l∙nh  ®¹o t¬ng  øng thuéc Së cña cÊp tØnh do ChÝnh phñ quy ®Þnh. III.   Thµnh   phè   thuéc   tØnh,   quËn,   huyÖn,   thÞ   x∙   (cÊp  huyÖn) §¬n   vÞ   tÝnh:  1.000 ®ång STT Chøc danh Thµnh phè  Thµnh phè  HuyÖn, thÞ  thuéc tØnh  thuéc tØnh  x∙ vµ c¸c  lµ ®« thÞ  lµ ®« thÞ  quËn cßn l¹i lo¹i II lo¹i III:  QuËn thuéc  Hµ Néi, QuËn  thuéc TP Hå  ChÝ Minh HÖ  Møc  HÖ  Møc  Møc  sè phô cÊp  sè phô cÊp  HÖ  phô cÊp  thùc  thùc hiÖn  sè thùc  hiÖn  01/10/200 hiÖn  01/10/20 4 01/10/20 04 04 1 Chñ   tÞch   Héi  0,9 261,0 0,8 232,0 0,7 203,0 ®ång nh©n d©n 0 0 0
 8. 8 2 Phã   Chñ   tÞch  0,7 203,0 0,6 188,5 0,6 174,0 Héi   ®ång   nh©n  0 5 0 d©n 3 Uû   viªn   thêng  0,5 159,5 0,5 145,0 0,4 130,5 trùc   Héi   ®ång  5 0 5 nh©n d©n 4 Trëng   ban  0,5 145,0 0,4 116,0 0,3 87,0 chuyªn   tr¸ch  0 0 0 Héi   ®ång   nh©n  d©n 5 Phã   Trëng   ban  0,3 87,0 0,2 72,5 0,2 58,0 chuyªn   tr¸ch  0 5 0 Héi   ®ång   nh©n  d©n 6 C¸c   chøc   danh  l∙nh  ®¹o thuéc  Toµ   ¸n   nh©n  d©n cÊp huyÖn a/ Ch¸nh ¸n 0,6 188,5 0,6 174,0 0,5 159,5 5 0 5 b/   Phã   Ch¸nh  0,5 145,0 0,4 130,5 0,4 116,0 ¸n 0 5 0 7 C¸c   chøc   danh  l∙nh  ®¹o thuéc  ViÖn   KiÓm   s¸t  nh©n   d©n   cÊp  huyÖn a/ ViÖn trëng 0,6 188,5 0,6 174,0 0,5 159,5 5 0 5 b/   Phã   ViÖn  0,5 145,0 0,4 130,5 0,4 116,0 trëng 0 5 0 Ghi chó: C¸c chøc danh l∙nh ®¹o ngoµi quy ®Þnh ë b¶ng   phô  cÊp chøc vô  nµy thuéc Héi  ®ång nh©n d©n, Toµ  ¸n nh©n  d©n vµ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cÊp huyÖn hëng phô cÊp chøc  vô b»ng møc phô cÊp chøc vô cña c¸c chøc danh l∙nh ®¹o t ­ ¬ng øng thuéc phßng cña cÊp huyÖn do ChÝnh phñ quy ®Þnh.
 9. 9
 10. B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh toµ ¸n, ngµnh kiÓm s¸t (Ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ­UBTVQH11 ngµy 30/9/2004 cña Uû ban thêng vô Quèc   héi) §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång STT Nhãm chøc danh BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 Lo¹i A3 1 HÖ sè l¬ng 6,20 6,56 6,92 7,28 7,64 8,00 Møc   l¬ng   thùc   hiÖn  1.798,0 1.902,4 2.006,8 2.111,2 2.215,6 2.320, 01/10/2004 0 Lo¹i A2 2 HÖ sè l¬ng 4,40 4,74 5,08 5,42 5,76 6,10 6,44 6,78 Møc   l¬ng   thùc   hiÖn  1.276,0 1.374,6 1.473,2 1.571,8 1.670,4 1.769, 1.867, 1.966, 01/10/2004 0 6 2 Lo¹i A1 3 HÖ sè l¬ng 2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98 Møc   l¬ng   thùc   hiÖn  678,6 774,3 870,0 965,7 1.061,4 1.157, 1.252, 1.348, 1.444, 01/10/2004 1 8 5 2 Ghi chó: 1. §èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh toµ ¸n, ngµnh kiÓm s¸t nh sau: ­ Lo¹i A3 gåm: ThÈm ph¸n Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao, ThÈm tra viªn cao cÊp: KiÓm s¸t viªn ViÖn  KSNDTC, KiÕm tra viªn cao cÊp, ®iÒu tra viªn cao cÊp ­ Lo¹i A2 gåm: ThÇm ph¸n Toµ  ¸n nh©n d©n cÊp tØnh, ThÈm tra viªn chÝnh: KiÓm s¸t viªn ViÖn   KSND cÊp tØnh, kiÓm tra viªn chÝnh, ®iÒu tra viªn trung cÊp.
 11. 11 ­  Lo¹i A1 gåm: ThÈm ph¸n Toµ  ¸n nh©n d©n cÊp huyÖn, ThÈm tra viªn, Th   ký  Toµ  ¸n: KiÓm s¸t  viªn ViÖn KSND cÊp huyÖn, kiÓm tra viªn, ®iÒu tra viªn s¬ cÊp. 2. CÊp tØnh gåm: thµnh phè  Hµ  Néi, thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh,  ®« thÞ  lo¹i I vµ  c¸c tØnh thµnh   phè trùc thuéc Trung ¬ng cßn l¹i. 3. CÊp huyÖn gåm: thµnh phè  thuéc tØnh lµ ®« thÞ  lo¹i II, lo¹i III, quËn thuéc thµnh phè  Hµ   Néi, quËn thuéc thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c quËn, huyÖn, thÞ x∙ cßn l¹i. 4. ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n cÊp huyÖn, KiÓm s¸t viªn ViÖn KSND cÊp huyÖn: Tríc khi bæ nhiÖm  ThÈm ph¸n TAND cÊp huyÖn, KiÓm s¸t viªn ViÖn KSND cÊp huyÖn mµ   ®∙ cã  thêi gian lµm viÖc  ë  c¸c   ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc kh¸c th×  thêi gian lµm viÖc nµy (trõ  thêi gian tËp sù  hoÆc thö  viÖc   theo quy  ®Þnh)  ®îc tÝnh ®Ó chuyÓn xÕp l¬ng vµo bËc t¬ng øng cña chøc danh ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n  d©n cÊp huyÖn, KiÓm s¸t viªn ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cÊp huyÖn cho phï hîp. 5. Th  ký  Toµ  ¸n cha  ®¹t tr×nh  ®é  chuÈn  ®¹i häc th×  tuú  theo tr×nh  ®é   ®µo t¹o lµ  trung cÊp  hay cao  ®¼ng  ®Ó  xÕp l¬ng cho phï  hîp nh  c¸c ng¹ch c«ng chøc cã  cïng yªu cÇu tr×nh  ®é   ®µo t¹o   trong c¸c c¬ quan nhµ níc. 6. Nh÷ng ngêi ®∙ xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong chøc danh th× tuú theo kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm  vô  vµ  sè  n¨m gi÷  bËc l¬ng cuèi cïng trong chøc danh  ®îc xÐt hëng l¬ng phô  cÊp th©m niªn vît  khung theo híng dÉn cña ChÝnh phñ. 7. ChuyÓn xÕp l¬ng cò  sang ng¹ch, bËc l¬ng míi: §èi víi nh÷ng ngêi  ®∙ xÕp bËc l¬ng cò  cao  h¬n bËc l¬ng míi cuèi cïng trong chøc danh th× nh÷ng bËc l¬ng cò cao h¬n nµy ®îc quy ®æi thµnh %  phô  cÊp th©m niªn vît khung so víi møc l¬ng cña bËc l¬ng míi cuèi cïng trong chøc danh. Møc %  phô  cÊp th©m niªn vît khung quy  ®æi  ®îc tÝnh theo chÕ   ®é  phô  cÊp th©m niªn vît khung theo híng  dÉn cña ChÝnh phñ.
 12. 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản