intTypePromotion=3

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009-2010

Chia sẻ: Lethithu Hoai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
601
lượt xem
67
download

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại hội chi đoàn trường TH Việt Tiến số2 nhiệm kỳ 2009-2010 với 5 đoàn viên đã diễn ra vào ngày 25/8/2009.Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ. Đại hội trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2008-2009, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008-2009 nội dung phương hướng nhiệm kỳ 2009- 2010. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009-2010

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH VIỆT TIẾN SỐ2 Ngày 25 tháng 9 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009-2010 Đại hội chi đoàn trường TH Việt Tiến số2 nhiệm kỳ 2009-2010 với 5 đoàn viên đã diễn ra vào ngày 25/8/2009.Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ. Đại hội trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2008-2009, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008-2009 nội dung phương hướng nhiệm kỳ 2009- 2010. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết; QUYẾT NGHỊ 1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2009 trình đại hội nhiệm kỳ 2009-2010 cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội. 2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành. 3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010 có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất nghị quyết đại hội. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ___________________________
  2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN KHOA ……… CHI ĐOÀN ...... Ngày ___ tháng ___ năm ___ BIÊN BẢN HỌP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN _____________ NĂM ______ Vào lúc ______ tại _____________ Căn cứ hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn. Chi đoàn ___________ đã tiến hành họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn với nội dung và kết quả như sau: 1. Thành phần tham dự: - Chủ tọa: Đ/c ________________; Thư ký: Đ/c _______________ - Đoàn viên tham dự: _______ đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn 2. Phân tích chất lượng đoàn viên: - Đ/c _____________ đọc tự kiểm và tự phong loại ________ Góp ý của chi đoàn: + Mạnh: + Hạn chế: Biểu quyết phân loại của chi đoàn: __________
  3. - Đ/c _____________ đọc tự kiểm và tự phong loại ________ Góp ý của chi đoàn: + Mạnh: + Hạn chế: Biểu quyết phân loại của chi đoàn: __________ 3. Phân loại chi đoàn: - Ban chấp hành chi đoàn đọc bản tự nhận xét mạnh, hạn chế đánh giá theo tiêu chuẩn xếp loại chi đoàn, đề xuất xếp loại. - Đoàn viên chi đoàn đóng góp bản nhận xét, biểu quyết xếp loại: Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên: - _______ đồng chí đạt xuất sắc - tỷ lệ: ____% - _______ đồng chí đạt khá - tỷ lệ: ____% - _______ đồng chí đạt trung bình - tỷ lệ: ____% - _______ đồng chí đạt yếu - tỷ lệ: ____% - Chi đoàn: ____________ Biên bản kết thúc vào lúc ________ ngày _________ CHỦ TỌA THƯ KÝ _______________ _______________
  4. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ VIỆT TIẾN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH VIỆT TIẾN SỐ2. Ngày 25 tháng9 năm 2009 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH VIỆT TIẾN SỐ2 NHIỆM KỲ 2009-2010 Vào lúc 14h ngày 25 tháng 9 năm 2009 Tại văn phòng trường TH Việt Tiến số 2 Chi đoàn trường TH Việt Tiến số 2 đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2009-2010 với nội dung như sau: 1. Thành phần tham dự: - Lãnh đạo: Đ/c Giáp Văn Phước-Bí thư Đoàn xã. Đ/c Nguyễn Hải Triều- Bí thư chi bộ- Phó Hiêụ trưởng nhà trường - Đoàn viên tham dự: 5 đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn .Đạt tỷ lệ 100 % 2. Thành phần điều khiển đại hội: - Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c Lê Thu Hoài - Thư ký đại hội: Đ/c Nguyễn Thị Thu 3. Nội dung văn kiện: a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:
  5. b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu: 4. Nhân sự: a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án: b. Thảo luận danh sách nhân sự: - Ý kiến đóng góp: - Ứng cử, đề cử: - Biểu quyết danh sách ứng cử viên c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử: d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: 5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết - Kết quả biểu quyết: 5/ 5 tỷ lệ 100% 6. Chào cờ bế mạc: Biên bản đại hội kết thúc vào lúc 16h 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2009 CHỦ TỌA THƯ KÝ Lê Thu Hoài Nguyễn Thị Thu
  6. 1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ VIỆT TIẾN 3. CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH VIỆT TIẾN SỐ2 Ngày 25 tháng 9 năm 2009 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH VIỆT TIẾN SỐ2 NHIỆM KỲ 2009-2010 Hôm nay vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2009.Tại văn phòng trường TH Việt Tiến số 2. Tổ bầu cử chúng tôi gồm: 1. Đ/c: Nguyễn Thị Thu - Tổ trưởng. 2. Đ/c: Đặng Thanh Đức-. Thành viên. Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010. Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: 2 đồng chí. Danh sách ứng cử viên là: 2 đồng chí. Tổng số phiếu phát ra: 5 phiếu. Tổng số phiếu thu vào: 5 phiếu. Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau: 1. Đ/c: Lê Thị Thu Hoài 5 phiếu, đạt 100% 2, Đ/c: Đỗ Văn Kiên 5 phiếu, đạt 100%
  7. (Ghi theo danh sách phiếu bầu).Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ Đoàn, những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2006-2007 theo thứ tự từ cao xuống thấp là: 1. Đ/c: Lê Thị Thu Hoài 2. Đ/c: Đỗ Văn Kiên Biên bản kết thúc lúc 14 giờ cùng ngày. T/M. TỔ BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thu Giấy bảo đảm của một đoàn viên giới thiệu ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – ĐH KHXH & NV ĐOÀN KHOA ……… CHI ĐOÀN ...... GIẤY BẢO ĐẢM GIỚI THIỆU THANH NIÊN VÀO ĐOÀN Kính gởi: Ban chấp hành chi đoàn ……………………. Tôi là: …………………………………………….
  8. Vào Đoàn ngày: ………………………….. Được sự phân công của chi đoàn, sau một thời gian cùng sinh họat, công tác, tìm hiểu và giúp đỡ, tôi nhận thấy bạn / anh (chị): ……………………… đã thể hiện những ưu, khuyết điểm sau: - Ưu điểm: ……………………………………… - Khuyết điểm: ……………………………… Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn, tôi nhận thấy bạn / anh (chị) …………………………………… xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp anh (chị) vào Đoàn. Tôi xin bảo đảm và chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình và xin hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn / anh (chị) nhanh chóng làm quen với công tác của Đoàn, trở thành đoàn viên xuất sắc. Ký tên ______________________________

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản