intTypePromotion=3

Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-HND-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
73
lượt xem
10
download

Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-HND-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-HND-BNN về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 - 2010 do Hội nông dân Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-HND-BNN

  1. H I NÔNG DÂN VI T NAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NÔNG NGHI P c l p - T do - H nh phúc VÀ PHÁT TRI N NÔNG ******** THÔN ****** S : 05/2006/NQLT-HND-BNN Hà N i, ngày 03 tháng 08 năm 2006 NGH QUY T LIÊN T CH V VI C H TR NÔNG DÂN PHÁT TRI N KINH T NÔNG NGHI P VÀ XÂY D NG NÔNG THÔN M I GIAI ĐO N 2006 - 2010 Th c hi n Ngh quy t i h i i bi u toàn qu c l n th X c a ng và các Chương trình hành ng c a Chính ph , c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và H i Nông dân Vi t Nam giai o n 2001 – 2010; trên cơ s nh ng kinh nghi m và k t qu ph i h p ho t ng gi a Trung ương H i Nông dân Vi t Nam & B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giai o n 2001 – 2005. Trung ương H i Nông dân Vi t Nam v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây g i t t là 2 ngành) th ng nh t ban hành Ngh quy t liên t ch v vi c: H tr nông dân phát tri n kinh t nông nghi p và xây d ng nông thôn m i giai o n 2006 – 2010, v i n i dung c th như sau: I. M C TIÊU: 1. ng viên, h tr , tư v n h i viên, nông dân thi ua phát tri n s n xu t, Ny m nh tham gia ng d ng khoa h c công ngh , góp ph n thúc Ny chuy n d ch cơ c u nông nghi p, kinh t nông thôn; ng th i nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu s n xu t; t o vi c làm, tăng thu nh p, xóa ói, gi m nghèo, thúc Ny quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. 2. Nâng cao nh n th c và trình cho h i viên, nông dân và cán b H i Nông dân các c p v ch trương, chính sách, pháp lu t, ki n th c văn hóa, khoa h c, trình s n xu t và tay ngh , giúp nông dân vươn lên làm giàu chính áng; h n ch tình tr ng di dân t do; tăng cư ng kh i oàn k t, t p h p nông dân xây d ng t ch c H i Nông dân ngày càng v ng m nh. 3. T o môi trư ng b i dư ng, ào t o l p nông dân thích nghi v i cơ ch th trư ng, có ki n th c, tay ngh s n xu t và năng l c qu n lý, kinh doanh, áp ng yêu c u c a n n nông nghi p s n xu t hàng hóa có ch t lư ng cao. II. N I DUNG B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Trung ương H i Nông dân Vi t Nam ch o các ơn v có liên quan tr c thu c hai bên t o i u ki n thu n l i ph i h p, h tr trong ho t ng nh m Ny m nh s n xu t hàng hóa, chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p và kinh t nông thôn, xây d ng nông thôn m i. Trong giai o n 2006 – 2010 hai bên t p trung vào m t s lĩnh v c sau:
  2. 1. y m nh tuyên truy n, ph bi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v phát tri n nông nghi p, nông thôn. - Ph bi n cho h i viên, nông dân các chính sách c a ng, Nhà nư c v phát tri n nông nghi p, nông thôn và nh ng chính sách i v i nông dân; nh hư ng phát tri n nông nghi p, nông thôn giai o n 2006 – 2010 c a Nhà nư c và c a B Nông nghi p và PTNT. - Các ơn v ch c năng c a B Nông nghi p và PTNT (V Khoa h c công ngh , các cơ quan nghiên c u v nông, lâm nghi p, Trung tâm Tin h c và Th ng kê, Trung tâm Khuy n nông Qu c gia, C c Tr ng tr t, C c Chăn nuôi, C c Lâm nghi p, C c Ch bi n nông lâm s n và ngh mu i…) ph i h p v i các Ban và ơn v tr c thu c H i Nông dân Vi t Nam cung c p thông tin th trư ng, i n hình tiên ti n trong s n xu t, qu n lý, kinh doanh, ti n b khoa h c công ngh m i… cho h i viên nông dân. - nh kỳ ph i h p t ch c các ho t ng: Nhà nông ua tài, h i thi nông dân s n xu t gi i, câu l c b trang tr i, câu l c b khuy n nông, nhóm nông dân cùng s thích… - Ph i h p in n tài li u ph bi n ti n b k thu t và nh ng ch trương, chính sách, ch th , quy t nh có liên quan n phát tri n nông nghi p, nông thôn, nông dân c a hai bên. 2. y m nh ng d ng và chuy n giao khoa h c công ngh m i vào s n xu t, thúc y phong trào xây d ng cánh ng, trang tr i, gia tr i, h gia ình t hi u qu kinh t cao nhi u vùng, nhi u a phương trong c nư c. 2.1. Tăng cư ng t p hu n k thu t và chuy n giao khoa h c công ngh m i vào s n xu t, thúc Ny phong trào xây d ng cánh ng, h gia ình, trang tr i, gia tr i t 50 tri u ng/ha nhi u vùng trong c nư c. 2.2. Xây d ng mô hình chuy n giao khoa h c công ngh m i trong s n xu t nông – lâm nghi p, kinh t h p tác xã, phát tri n ngành ngh , ch bi n, b o qu n nông lâm s n và d ch v nông thôn: - Ph i h p, hư ng d n, v n ng h i viên Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , ng d ng khoa h c công ngh thông qua chương trình khuy n nông, tích c c tham gia phong trào xây d ng cánh ng 50 tri u ng/ha/năm, h thu nh p 50 tri u ng/năm. - Ph i h p ch o tri n khai câu l c b khuy n nông, nhóm nông dân cùng s thích, làm h t nhân trong vi c xây d ng mô hình trình di n, chuy n giao khoa h c và v n ng nông dân phát tri n, nhân r ng. - Ph i h p t ch c t ng k t, nhân r ng mô hình s n xu t có hi u qu , c bi t là nh ng i n hình làm kinh t gi i nông thôn. - Tăng cư ng ph i h p xây d ng mô hình phát tri n ngh truy n th ng, ngh m i, ch bi n, b o qu n nông – lâm s n và d ch v …
  3. 3. Ph i h p xây d ng, tri n khai nh hư ng v phát tri n nông nghi p và nông thôn; chương trình, d án do ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn qu n lý và các d án có liên quan. 3.1. Ph i h p nghiên c u, xu t v i Chính ph ban hành cơ ch , chính sách phát tri n nông nghi p, nông thôn; xây d ng k ho ch phát tri n nông nghi p, nông thôn giai o n 2006 – 2010. 3.2. Ph i h p th c hi n các chương trình, d án m c tiêu qu c gia: Chương trình khuy n nông hư ng d n ngư i nghèo cách làm ăn (thu c chương trình xóa ói gi m nghèo); chương trình tr ng m i 5 tri u hecta r ng, chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng; phòng ch ng và gi m nh thiên tai. 3.3. B Nông nghi p và PTNT tư v n, thNm nh giúp H i Nông dân Vi t Nam xây d ng và th c hi n các d án phù h p v i H i t ngu n kinh phí c a Chính ph và Qu c t . 4. Ph i h p t ch c các phong trào thi ua hành ng cách m ng trong nông dân; tôn vinh, khen thư ng cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong phát tri n nông nghi p, nông thôn và công tác H i. 4.1. Ph i h p ch o và Ny m nh phong trào nông dân thi ua s n xu t, kinh doanh gi i, oàn k t giúp nhau xóa ói gi m nghèo và làm giàu, ưa phong trào phát tri n m nh m , r ng kh p, b n v ng và em l i hi u qu thi t th c. Tăng cư ng t ch c các ho t ng h i thi: Nhà nông ua tài, nông dân s n xu t gi i, câu l c b khuy n nông ho c câu l c b nông dân… nh m ưa nhanh các ti n b khoa h c k thu t m i, gi i thi u nh ng kinh nghi m gi i, cách làm m i cho nông dân h c t p và ng d ng. 4.2. K p th i bi u dương các t p th , cá nhân i n hình tiên ti n trong s n xu t và công tác h i trên các phương ti n thông tin i chúng. nh kỳ t ch c h i ngh g p m t nông dân s n xu t gi i, nông dân sáng t o. 5. Cùng nhau ph i h p xây d ng nông thôn m i theo hư ng văn minh, ti n b , hi n i; nâng cao trình cho nông dân và cán b H i Nông dân Vi t Nam. 6. Cùng nhau ph i h p, t o i u ki n phát tri n h i viên, m ng lư i k thu t viên, xây d ng H i Nông dân là trung tâm và nòng c t cho phong trào nông dân; xây d ng các cơ quan, ơn v , trung tâm… c a Ngành nông nghi p ngày càng v ng m nh, g n bó, ph c v t t nông nghi p, nông dân, nông thôn. III. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m chung - Hai bên có trách nhi m ph i h p và h tr l n nhau ph bi n, quán tri t, ch o th c hi n Ngh quy t liên t ch trong Ngành Nông nghi p và PTNT và H i Nông dân các c p trên ph m vi c nư c.
  4. - Th c hi n t t công tác ki m tra, ánh giá, k p th i ch o, xu t tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c cơ s , m b o ch thông tin, báo cáo v cơ quan thư ng tr c c a hai bên. - Hàng năm ti n hành t ch c sơ k t, ánh giá k t qu tri n khai th c hi n Ngh quy t liên t ch, xây d ng k ho ch ho t ng cho năm ti p theo. 2. Trách nhi m B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Ch o các ơn v tr c thu c B , S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph ch ng ph i h p v i t ch c H i Nông dân các c p th c hi n t t các n i dung Ngh quy t liên t ch. - Hàng năm, căn c vào xu t c a H i Nông dân Vi t Nam, B Nông nghi p và PTNT giao cho các ơn v liên quan tr c thu c B ph i h p v i H i Nông dân các c p xây d ng và tri n khai các n i dung c th , phù h p theo lĩnh v c ư c phân công qu n lý. Giao Trung tâm Khuy n nông Qu c gia thu c B Nông nghi p và PTNT là ơn v thư ng tr c ph i h p th c hi n Ngh quy t liên t ch. 3. Trách nhi m c a Trung ương H i Nông dân Vi t Nam - Tri n khai quán tri t Ngh quy t liên t ch n các c p H i, t ch c hình th c ho t ng phù h p tri n khai có hi u qu các n i dung c a Ngh quy t liên t ch. - u quý III hàng năm, H i Nông dân Vi t Nam xu t k ho ch ph i h p v i các ơn v liên quan c a B Nông nghi p và PTNT xu t nh ng chương trình, d án, ho t ng c n thi t Ngành Nông nghi p và PTNT ch ng ph i h p v i H i nông dân Vi t Nam. Giao Trung tâm H tr nông dân, nông thôn thu c TƯ H i Nông dân Vi t Nam là ơn v thư ng tr c ph i h p th c hi n Ngh quy t liên t ch. Ngh quy t liên t ch ã ư c th ng nh t gi a 2 Ngành và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng trên Công báo./. B NÔNG NGHI P TM. H I NÔNG DÂN VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CH TNCH B TRƯ NG Cao c Phát Vũ Ng c Kỳ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản