Nghị quyết liên tịch số 661/2003/NQLT-HNDVN-UBATGTQG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết liên tịch số 661/2003/NQLT-HNDVN-UBATGTQG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 661/2003/NQLT-HNDVN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Hội viên, nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông do Hội Nông dân Việt Nam - Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 661/2003/NQLT-HNDVN-UBATGTQG

  1. H I NÔNG DÂN VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc U BAN AN TOÀN ******** GIAO THÔNG QU C GIA ****** S : 661/2003/NQLT- Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2003 HNDVN-UBATGTQG NGH QUY T LIÊN T CH V VI C T CH C CU C V N Đ NG “H I VIÊN, NÔNG DÂN THAM GIA GI GÌN TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG" Trong nh ng năm qua, tình hình tai n n giao thông và ùn t c giao thông x y ra nghiêm tr ng, làm ch t và b thương hàng ch c nghìn ngư i, gây thi t h i l n v ngư i và tài s n. Tai n n giao thông không ch x y ra trên các qu c l mà còn x y ra các ư ng liên huy n, liên xã và c thôn xóm mà n n nhân là ngư i nông dân Tr t t an toàn giao thông ang là v n c a toàn xã h i, gi i quy t v n này c n huy ng ư c s c m nh t ng h p c a các cơ quan Nhà nư c, các t ch c chính tr -xã h i trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông. Th c hi n Ch th s 22- CT/TW ngày 24 tháng 2 năm 2003 c a Ban Bí thư v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông, Ngh quy t kỳ h p th hai Qu c h i khoá XI và Ngh quy t s 13/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch , ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, v i ch c năng, nhi m v c a mình, H i Nông dân Vi t Nam và y ban An toàn giao thông Qu c gia th ng nh t t ch c cu c v n ng "H i viên, nông dân tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông" v i nh ng n i dung sau: I. M C ÍCH YÊU C U. 1. Nâng cao hi u bi t và ý th c ch p hành Pháp lu t v tr t t an toàn giao thông i v i h i viên, nông dân trong c nư c. 2. Phát huy vai trò c a H i Nông dân các c p trong vi c t ch c tuyên truy n, giáo d c v n ng h i viên, nông dân th c hi n nghiêm túc các quy nh c a Pháp lu t v tr t t an toàn giao thông II N I DUNG CU C V N NG. 1 H i viên, nông dân nghiêm ch nh ch p hành các quy nh c a Pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, ng th i v n ng, giáo d c gia ình và bà con cùng thôn xóm th c hi n. 2. H i viên, nông dân tích c c tham gia các ho t ng gi gìn tr t t an toàn giao thông; tham gia b o v công trình giao thông, phương ti n giao thông trên a bàn; ngăn ng a và ch ng các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông như: l n chi m
  2. hành lang an toàn giao thông; phơi rơm r , lúa và hoa màu trên ư ng giao thông; chăn th súc v t trên ư ng giao thông; ném t á lên tàu,xe... III- CÁC HO T NG PH I H P. 1 .Tuyên truy n ph bi n Lu t Giao thông ư ng b và các văn b n Pháp lu t v tr t t an toàn giao thông n t ng cán b , h i viên và nông dân trong c nư c, trong ó chú tr ng các vùng ven ô th và d c theo các tuy n ư ng giao thông quan tr ng. 2. Xây d ng và t p hu n cho i ngũ cán b H i Nông dân các c p làm công tác tuyên truy n viên c a H i Nông dân v tr t t an toàn giao thông. 3. Biên so n tài li u t p hu n, tuyên truy n ph bi n Pháp lu t v tr t t an toàn giao thông phù h p v i t ng i tư ng là h i viên nông dân. 4. Tăng cư ng trách nhi m giám sát vi c th c hi n cu c v n ng này theo ch c năng c a các c p H i. IV- PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M. H i Nông dân Vi t Nam có trách nhi m: 1. Quán tri t quan i m b o m tr t t an toàn giao thông v a là quy n l i v a là trách nhi m c a m i cán b , h i viên nông dân. Xác nh ho t ng ph i h p b o m tr t t an toàn giao thông là m t n i dung quan tr ng trong công tác H i và phong trào nông dân. 2. Ban Thư ng v các t nh, thành h i ch ng liên h , trao i v i Ban An toàn giao thông c a a phương th ng nh t xây d ng k ho ch ph i h p trong các ho t ng v b o m tr t t an toàn giao thông. 3. ưa n i dưng tuyên truy n ho t ng b o m tr t t an toàn giao thông vào các chương trình ho t ng c a H i tuyên truy n, giao nhi m v c th cho các chi, t h i. Xây d ng chi t h i, a bàn không có tai n n giào thông. 4. Ban Thư ng v H i nông dân tinh, thành ph t p trung ch o các c p H i Nông dân thư ng xuyên tuyên truy n ph bi n t i cán b , h i viên, nông dân nh m nâng cao nh n th c và ch p hành nghiêm túc tr t t an toàn giao thông trong các bu i sinh ho t chi t H i, sinh ho t câu l c b khuy n nông... theo nh kỳ tháng, quý. 5. Trung ương H i nh kỳ thông báo cho y ban an toàn giao thông Qu c gia k t qu các ho t ng b o m tr t t an toàn giao thông c a các c p H i Nông dân Vi t Nam t ng h p báo cáo Chính ph . 6. Ph i h p v i y ban An toàn giao thông Qu c gia và Ban An toàn giao thông các t nh thành ph tr c thu c trung ương t ch c th c hi n các ho t ng ã nêu t i m c III Ngh quy t này. y ban An toàn giao thông Qu c gia có trách nhi m:
  3. 1 Ch o hư ng d n các cơ quan thành viên c a y ban, Ban An toàn giao thông các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i các c p H i Nông dân t nh, thành ph th c hi n có hi u qu Ngh quy t liên t ch này. 2. Thư ng xuyên.cung c p thông tin, báo chí, tài li u v ch trương, chính sách, Pháp lu t c a ng và Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông cho H i Nông dân Vi t Nam. . 3. H tr kinh phí cho Trung ương H i Nông dân Vi t Nam t ch c ch o th c hi n hi u qu cu c v n ng. 4. Ch o Ban An toàn giao thông t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t o i u ki n v kinh phí, tài li u tuyên truy n và các i u ki n c n thi t khác cho H i Nông dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho t ng tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông theo n i dung c a Ngh quy t liên t ch. V- T CH C TH C HI N 1 H i Nông dân Vi t Nam và y ban An toàn giao thông Qu c gia thành l p Ban ch o chung ch o, th c hi n Ngh quy t liên t ch. 2. Hai bên thư ng xuyên t ch c các oàn ki m tra liên ngành ôn c H i Nông dân, Ban An toàn giao thông các c p th c hi n Ngh quy t liên t ch . 3. Hàng năm, H i Nông dân Vi t Nam ph i h p y ban An toàn giao thông Qu c gia xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n và sơ, t ng k t ho t ng, khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích trong vi c tri n khai th c hi n ngh quy t. 4. Giao cho Ban Xã h i H i Nông dân Vi t Nam và Văn phòng thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia là cơ quan thư ng tr c giúp Ban ch o xây d ng k ho ch, hư ng d n và ki m tra th c hi n ngh quy t liên t ch này và thư ng xuyên t ng h p báo cáo k t qu g i v . Ban Thư ng v trung ương H i, y ban An toàn giao thông Qu c gia. T/M Y BAN ATGT QU C GIA T/M BCH TW H I NÔNG DÂN V/ T PHÓ CH T CH NAM PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Lê Th Ti m Hoàng Di u Tuy t Nơi nh n: Thư ng tr c Ban bí thư ( b/c.) Th tư ng Chính ph , ( b/c) Ban ATCT, H i Nông dân tinh, thành. y viên BCH H i NDVN, y viên UBATGTQG. Lưu Văn phòng
Đồng bộ tài khoản