Nghị quyết số 03/2005/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 03/2005/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2005/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2005/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2005/NQ-CP Hà N i , ngày 08 tháng 3 năm 2005 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 03/2005/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 03 NĂM 2005 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 02 NĂM 2005 Trong hai ngày 02 và 03 tháng 3 năm 2005, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 02, bàn và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph nghe B trư ng B Thương m i trình d th o báo cáo U ban Thư ng v Qu c h i v Chương trình xây d ng pháp lu t ph c v àm phán gia nh p WTO. Chương trình xây d ng pháp lu t năm 2005 ã ư c Qu c h i thông qua t i Ngh quy t s 35/2004/QH11 ngày 25/11/2004, nhưng n nay so v i th c ti n c a quá trình àm phán gia nh p WTO, Chính ph nh n th y có m t s n i dung c n ph i trình Qu c h i cho phép i u ch nh Ny nhanh ti n . Chương trình xây d ng pháp lu t chi ti t và có tính kh thi cao là th hi n s quy t tâm gia nh p WTO c a nư c ta. Chính ph giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh báo cáo; B trư ng B Thương m i th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i. Vi c i u ch nh h th ng pháp lu t cho phù h p v i quy nh c a WTO là m t công vi c khó khăn, c n s u tư nhi u v trí tu , công s c và òi h i s tham gia tích c c c a nhi u c p, nhi u ngành. Chính ph yêu c u các B , ngành liên quan ph i l a ch n nh ng n i dung c n ưu tiên i u ch nh, ch o quy t li t, có gi i pháp thích h p, b o m ti n và ch t lư ng văn b n. 2. Chính ph nghe B trư ng B N i v trình d th o Ngh nh quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra công v . Nh ng năm g n ây, Nhà nư c ta ã ban hành nhi u văn b n quy ph m pháp lu t quy nh rõ quy n, nghĩa v , o c phNm ch t và tác phong làm vi c c a i ngũ cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c. Trong công tác c i cách hành chính Nhà nư c, Chính ph và Th tư ng Chính ph ã có nhi u ch trương, bi n pháp t ch c thanh tra công v ki m tra, giám sát, x lý nghiêm cán b , công ch c vi ph m nên ã t o ư c nhi u chuy n bi n tích c c trong i b ph n cán b , công ch c, viên ch c v ý th c ch p hành k lu t, k cương hành chính trong quá trình th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình, góp ph n quan tr ng vào s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Tuy nhiên, v n còn m t b ph n không nh cán b , công ch c có bi u hi n gây phi n hà, sách nhi u, c a quy n; l i d ng ch c, quy n, v trí công tác tr c l i cá
  2. nhân, xâm h i n l i ích Nhà nư c, làm suy gi m lòng tin c a nhân dân, c a doanh nghi p i v i cơ quan Nhà nư c. nâng cao trách nhi m và phòng ng a vi ph m c a cán b , công ch c trong quá trình th c thi công v , c n ph i ti n hành ng b nhi u gi i pháp, trong ó c n chú tr ng gi i pháp v ho t ng thanh tra công v . Thanh tra công v là công c quan tr ng th c hi n ch c năng ki m tra, giám sát, giáo d c và qu n lý cán b , công ch c; làm cho b máy Nhà nư c ho t ng th t s k cương, trong s ch, hi u l c và hi u qu . Giao B N i v ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p; l y ý ki n c a các thành viên Chính ph hoàn ch nh d th o Ngh nh trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét ban hành. 3. Chính ph nghe B trư ng B Khoa h c và Công ngh trình d án Lu t S h u trí tu ; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o lu t này. T năm 1995 n nay, Nhà nư c ta ã ban hành nhi u lu t, pháp l nh và ngh nh hư ng d n th c thi quy n s h u trí tu ư c quy nh trong B Lu t Dân s . Các văn b n quy ph m pháp lu t nói trên ã t ng bư c tương thích v i chuNn m c qu c t , t o cơ s pháp lý các cơ quan có thNm quy n Ny m nh và nâng cao hi u qu th c thi pháp lu t v b o h quy n s h u trí tu , góp ph n làm cho ho t ng b o h quy n s h u trí tu nư c ta ngày càng có n n n p. Tuy nhiên, h th ng các quy nh v b o h quy n s h u trí tu còn r i rác, t n m n trong nhi u văn b n và ph n l n là các văn b n dư i lu t, hi u l c thi hành th p; nhi u n i dung còn thi u ho c chưa rõ ràng, ã gây khó khăn khi v n d ng và x lý vi ph m. Tình tr ng xâm ph m quy n s h u trí tu v n còn x y ra, gây nh hư ng x u n ho t ng s n xu t trong nư c, xu t khNu, nh p khNu và uy tín nư c ta trên trư ng qu c t . Vi c ban hành Lu t S h u trí tu nh m t o ra khung pháp lý chuyên ngành hoàn thi n, th ng nh t, ng b , rõ ràng, minh b ch, tương thích v i chuNn m c qu c t , kh c ph c các vư ng m c, b t c p nói trên; áp ng yêu c u v xác l p, b o h và th c thi quy n s h u trí tu ; góp ph n quan tr ng cho quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá và h i nh p kinh t qu c t c a t nư c. Giao B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d án Lu t S h u trí tu , b o m s ng b , không ch ng chéo v i B Lu t Dân s , Lu t C nh tranh và các lu t khác; B trư ng B Khoa h c và Công ngh th a u quy n Th tư ng Chính ph , trình U ban Thư ng v Qu c h i. 4. Chính ph nghe B trư ng B Xây d ng trình d án Lu t Nhà ; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o lu t này. Trong nh ng năm qua, Nhà nư c ta ã ban hành nhi u văn b n quy ph m pháp lu t, t o khung pháp lý v quy n s h u, k th a h p pháp; quy n có nhà và b t kh xâm ph m v nhà ; quy n l i c a ngư i thuê nhà, ngư i có nhà cho thuê; trách nhi m c a các c p chính quy n, cơ quan, t ch c trong vi c phát tri n qu nhà, áp ng nhu c u
  3. v nhà c a nhân dân. Nh ó, i u ki n v nhà nh ng năm qua ã có bư c c i thi n nh t nh. S d án u tư xây d ng nhà cho thuê, bán c a các thành ph n kinh t ngày càng tăng. Chính sách mua bán, chuy n như ng, th t c c p phép xây d ng nhà ngày càng thông thoáng ã t o thu n l i cơ b n c i thi n i u ki n nhà c a nhân dân, t o ra nh ng thay i l n v di n m o ô th và nông thôn nư c ta, óng góp tích c c vào tăng trư ng n n kinh t , thúc Ny s nghi p công nghi p hoá t nư c. Chính sách ưu ãi v nhà c a Nhà nư c, phong trào v n ng xây "nhà tình thương", "nhà tình nghĩa", "xoá nhà t m" c a các oàn th và nhân dân ã góp ph n quan tr ng gi i quy t khó khăn v nhà cho các i tư ng chính sách, h nghèo, h ng bào dân t c mi n núi, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v nhà v n chưa ng b ; nhi u quy nh còn ch ng chéo, mâu thu n. Quy n, nghĩa v , trách nhi m c a cơ quan Nhà nư c và công dân trong qu n lý và phát tri n nhà chưa rõ ràng; qu nhà còn th p so v i nhu c u. Tình tr ng u cơ ã t o nên nh ng cơn s t giá nhà, giá t t bi n, gi t o, khó ki m soát. Vi c l n chi m t, xây nhà không phép, sai phép, gây m t tr t t trong xây d ng, nh hư ng x u n môi trư ng, c nh quan ô th x y ra ph bi n. Vi c xây d ng Lu t Nhà nh m th ch hoá các ch trương, chính sách l n c a ng và Nhà nư c v v n nhà , huy ng các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c phát tri n nhanh qu nhà , a d ng hoá các hình th c gi i quy t nhà , b o m các ch th th c hi n quy n và nghĩa v trong ho t ng và phát tri n nhà theo quy nh c a pháp lu t, góp ph n lành m nh th trư ng b t ng s n nhà , tăng cư ng hi u qu c a công tác qu n lý Nhà nư c v nhà , b o m h i nh p qu c t . Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p, ti p t c hoàn ch nh d án Lu t Nhà , trình Th tư ng Chính ph xem xét. 5. Chính ph nghe T ng Thanh tra Chính ph trình d án Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o lu t này. Pháp l nh Ch ng tham nhũng năm 1998 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ch ng tham nhũng năm 2000 ã t o cơ s pháp lý quan tr ng cho công tác phòng ng a, u tranh ch ng tham nhũng, góp ph n phát huy vai trò c a các t ch c chính tr , oàn th xã h i, cơ quan báo chí và ng viên nhân dân tích c c tham gia Ny lùi tham nhũng. Nhi u v tham nhũng có quy mô l n và m c tinh vi khác nhau ã b phát hi n, x lý. M t ph n áng k tài s n b tham nhũng ã ư c thu h i tr l i Nhà nư c và nhân dân. Tuy nhiên, Pháp l nh Ch ng tham nhũng ang b c l nhi u b t c p, chưa bao quát h t ph m vi c n i u ch nh. Trách nhi m gi a các cơ quan v phòng, ch ng tham nhũng chưa rõ, thi u cơ ch ph i h p. Vi c phát hi n và x lý hành vi tham nhũng còn g p nhi u khó khăn, hi u qu th p. kh c ph c nh ng t n t i nêu trên, Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ph i ư c xây d ng trên cơ s t ng k t, rút kinh nghi m công tác phòng ch ng tham nhũng nư c ta t khi có Pháp l nh Ch ng tham nhũng n nay. Lu t ph i rõ ràng và gi i h n v ph m vi i u ch nh, b o m tính kh thi cao, ng b v i các văn b n pháp lu t khác và phù h p v i th c ti n nư c ta trong giai o n hi n nay. Vi c ch ng các hành vi l i
  4. d ng quy n h n, v trí công tác v l i, xâm ph m n l i ích Nhà nư c, t p th và cá nhân c n ư c quy nh rõ ràng, c th , phù h p v i Hi n pháp và các nguyên t c t ch c b máy Nhà nư c và c i cách hành chính; góp ph n tăng cư ng k cương phép nư c và làm cho b máy Nhà nư c trong s ch, v ng m nh. Vi c ch ng tham nhũng ph i l y phòng ng a là ch y u, vì v y, ph i xác nh rõ các công vi c c n công khai, minh b ch, nh t là trong nh ng lĩnh v c như: s d ng ngân sách và tài s n c a Nhà nư c, qu n lý và s d ng t ai, u tư xây d ng cơ b n, u th u, thu chi c a doanh nghi p Nhà nư c, qu n lý và s d ng vi n tr ; ng th i ph i chú tr ng nâng cao hi u qu phát hi n và x lý tham nhũng. Giao Thanh tra Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , Ban Nghiên c u c a Th tư ng và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p, nghiên c u k hơn ti p t c hoàn ch nh d án Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, trình Chính ph xem xét. 6. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính trình d án Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu (s a i); nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o lu t nói trên. Nh ng năm qua, Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu ã góp ph n áp ng yêu c u ch ng h i nh p, Ny m nh ho t ng s n xu t, nh p khNu, m r ng quan h kinh t i ngo i, thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá; b o h h p lý, k p th i i v i s n xu t trong nư c và góp ph n tăng kh năng c nh tranh c a n n kinh t . Tuy nhiên, hi n nay m t s quy nh trong lu t không còn phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c trong tình hình m i, c n ph i s a i theo hư ng b o m th c hi n có hi u qu các cam k t qu c t , khuy n khích t i a xu t khNu, nâng cao năng l c c nh tranh c a n n kinh t , Ny m nh và hi n i hoá công tác qu n lý thu và h i quan. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d án Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu (s a i); B trư ng B Tài chính th a u quy n Th tư ng Chính ph , trình U ban Thư ng v Qu c h i. 7. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh, xu t nh p khNu và u tư tháng 2 và 2 tháng u năm 2005; nghe B trư ng B Thương m i trình Báo cáo tình hình thương m i tháng 2 và d báo th trư ng Quý I năm 2005. Trong 2 tháng u năm 2005, h n hán kéo dài các t nh Nam Trung b và Tây Nguyên, d ch cúm gia c m bùng phát trên nhi u a phương c a c nư c, giá c hàng hoá v t tư nh p khNu, giá lương th c, th c phNm trong nư c ti p t c tăng cao là nh ng y u t b t l i cho s n xu t và i s ng nhân dân nhưng n n kinh t nư c ta v n duy trì nh p tăng trư ng: s n xu t công nghi p ti p t c t m c cao, c bi t là công nghi p ngoài qu c doanh; s n xu t nông nghi p m b o ti n gieo c y và thu ho ch; t ng m c bán l , ho t ng d ch v và m ng lư i d ch v vi n thông tăng, áp ng nhu c u s n xu t và tiêu dùng c a nhân dân trong d p T t. Du l ch tăng khá, c bi t là s lư ng khách qu c t tăng nhanh; xu t khNu ti p t c tăng cao. Thu ngân sách t khá, b o m chi cho u tư phát tri n, chi phát tri n s nghi p kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng. Các ho t ng chăm sóc s c kho nhân dân ư c tăng cư ng và
  5. không xNy ra d ch b nh l n. Ho t ng c u tr xã h i, chăm sóc i tư ng nghèo, h chính sách trong d p T t ư c quan tâm y ; tr t t , an ninh xã h i m b o. Tuy nhiên, tình hình 2 tháng u năm có nh ng bi u hi n áng chú ý: d ch cúm gia c m tuy ã ư c Ny lùi nhưng nguy cơ, ti m Nn còn cao; tình tr ng vi ph m lâm lu t nghiêm tr ng; nh p siêu cao, giá c sau T t v n tăng. Trong s n xu t, m t s s n phNm có xu hư ng gi m, giá tr gia tăng th p. N n mê tín d oan có chi u hư ng tăng và lan r ng trong d p T t Nguyên án; trong ó nhi u cán b , công ch c s d ng xe công vào vi c riêng, v a vi ph m quy nh c a Nhà nư c v s d ng tài s n công, v a gây dư lu n không t t trong nhân dân. hoàn thành th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2005 ngay t các tháng u năm, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương th c hi n tri t Ngh quy t s 01/2005/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v m t s gi i pháp ch y u ch o th c hi n k ho ch kinh t - xã h i và ngân sách Nhà nư c năm 2005. Trong tháng 3 năm 2005, Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p ph i có nh ng gi i pháp Ny m nh phát tri n s n xu t, kinh doanh, c bi t là i v i nh ng ngành hàng, s n phNm có giá tr gia tăng cao, tri t ti t ki m nguyên li u, gi m chi phí; khai thác và t o i u ki n phát tri n các ngành d ch v ; tri n khai ng b Lu t t ai; khNn trương th c hi n có hi u qu các bi n pháp ch ng h n m b o di n tích gieo tr ng, phát tri n chăn nuôi và nư c sinh ho t cho nhân dân; theo dõi ch t ch di n bi n d ch cúm gia c m, th c hi n có hi u qu các bi n pháp nh m s m d p t t d ch. Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, có bi n pháp c th ngăn ch n, x lý nghiêm hi n tư ng u cơ, tăng giá và s m bình n giá trong nh ng tháng t i. Th c hi n tri t ti t ki m trong u tư xây d ng, s n xu t, kinh doanh, chi tiêu ngân sách và s d ng xăng d u. T p trung d t i m vi c giao k ho ch và ch ng tri n khai k ho ch năm 2005. Ti p t c th c hi n các gi i pháp huy ng v n cho u tư phát tri n; tranh th thu n l i Ny m nh thu hút u tư nư c ngoài; thư ng xuyên ôn c, ki m tra tình hình tri n khai các d án u tư, ph i h p x lý k p th i nh ng khó khăn, ách t c phát sinh trong quá trình tri n khai d án. Ti p t c Ny m nh công tác c i cách hành chính, c bi t là ơn gi n hoá các th t c hành chính có liên quan n dân và doanh nghi p. Chính ph yêu c u các B : Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p t ch c nhóm làm vi c v i Hà N i, thành ph H Chí Minh và m t s a phương tháo g các vư ng m c trong th t c v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, s h u nhà, c p phép xây d ng; B N i v ki m tra các th t c hành chính và có gi i pháp thích h p tri n khai công tác thanh tra công v t hi u qu ; B Tư pháp và B Công an khNn trương ki m tra và nghiên c u c i ti n các th t c công ch ng, ch ng nh n ăng ký k t hôn, khai sinh và ăng ký h khNu. Các B , ngành và a phương tăng cư ng các bi n pháp ch ng phòng ch ng thiên tai, t n n xã h i; ti p t c ki m ch và gi m tai n n giao thông. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản