Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về bổ sung nội dung quy hoạch quảng cáo ngoài trời năm 2009 - 2010 trên địa bàn quận 3 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/2009/NQ-HĐND Quận 3, ngày 08 tháng 01 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ BỔ SUNG NỘI DUNG QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI NĂM 2009 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 30 tháng 11 năm 2001 về quảng cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn đến năm 2010; Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 3 về bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời năm 2009 - 2010 trên địa bàn quận 3; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3, QUYẾT NGHỊ: 1. Thông qua nội dung bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời năm 2009 – 2010 theo tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 3. 2. Giao cho: - Ủy ban nhân dân quận 3 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. - Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
  2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 18 vào ngày 08 tháng 01 năm 2009./. CHỦ TỊCH Thân Thị Thư
Đồng bộ tài khoản