intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

Chia sẻ: 123458 123458 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
9
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc sửa đổi điểm 2.2, khoản 2, mục i, phần a của bảng giá các loại đất được ban hành kèm theo nghị quyết số 171/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của hội đồng nhân dân tỉnh Long An ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LONG AN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 04 /2017/NQ­HĐND Long An, ngày 24 tháng 4 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM 2.2, KHOẢN 2, MỤC I, PHẦN A CỦA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT  ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2014/NQ­HĐND NGÀY 11/12/2014  CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT  ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2015­2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN  KHÓA IX ­ KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ­CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số  Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr­UBND ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về  việc sửa đổi điểm 2.2, khoản 2, mục I, phần A của Bảng giá các loại đất được ban hành kèm  theo Nghị quyết số 171/2014/NQ­ HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An  ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015­2019) trên địa bàn tỉnh Long An; Báo cáo  thẩm tra của Ban kinh tế ­ ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu  Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Bãi bỏ cụm từ “(thời hạn sử dụng 70 năm)” đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông  nghiệp tại điểm 2.2, khoản 2, mục I, phần A của Bảng giá các loại đất được ban hành kèm theo  Nghị quyết số 171/2014/NQ­HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị  quyết này. Nghị quyết này là một bộ phận không tách rời của Nghị quyết số 171/2014/NQ­HDND ngày  11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng  nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày  24 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017./.
 2.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTV Quốc hội (b/c); ­ Chính phủ (b/c); ­ VP. QH; VP. CP “TP.HCM” (b/c); ­ Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c); ­ Bộ Tài chính, Bộ NN­PTNT; Phạm Văn Rạnh ­ Cục Kiểm tra VB QPPL ­ Bộ Tư pháp; ­ TT Tỉnh ủy (b/c); ­ Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; ­ UBND, UBMTTQVN tỉnh; ­ Đoàn ĐBQH tỉnh; ­ Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; ­ TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; ­ Lãnh đạo và Chuyên viên VP. HĐND tỉnh; ­ VP UBND tỉnh; ­ Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; ­ Phòng Công báo ­ VP. UBND tỉnh; ­ Lưu: VT.      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản