Nghị quyết số 06/2001/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 06/2001/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2001 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2001/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2001/NQ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 06 năm 2001 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 06/2001/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2001 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 5 NĂM 2001 Trong chi u ngày 31 tháng 5 và ngày 01tháng 6 năm 2001, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 5 năm 2001, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe Chi n lư c C i cách hành chính giai o n 2001- 2010 do B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , U viên Thư ng tr c Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph trình. Chính ph nh t trí ánh giá, trong nh ng năm qua, công tác c i cách hành chính ã có óng góp tích c c cho s phát tri n c a t nư c. Tuy nhiên, nhi u vi c ti n hành còn ch m, thi u kiên quy t, hi u qu th p. Tình tr ng t ch c b máy c ng k nh, ch ng chéo ch c năng nhi m v , nhi u t ng n c trung gian, k cương l ng l o, th t c hành chính phi n hà, trách nhi m t p th và cá nhân không rõ ràng cùng v i tình tr ng tham nhũng, suy thoái v tư tư ng chính tr , o c, l i s ng m t b ph n không nh cán b , công ch c ang là nh ng c n tr s nghi p phát tri n kinh t - xã h i và làm gi m ng l c phát tri n c a t nư c. th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX và Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010, Chính ph kh ng nh quy t tâm Ny m nh vi c th c hi n Chương trình C i cách hành chính giai o n 2001 - 2010 theo nh ng bư c i phù h p v i vi c i m i h th ng chính tr . Trư c m t, c n t p trung chuNn b n i dung liên quan n s a i Hi n pháp 1992, s a i Lu t T ch c Chính ph , Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, làm cơ s cho vi c phân nh rõ ch c năng, nhi m v , thNm quy n và cơ c u t ch c c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và chính quy n a phương; t p trung rà soát, bãi b ngay nh ng th t c hành chính còn gây phi n hà cho nhân dân và doanh nghi p; ch n ch nh tr t t k cương trong h th ng hành chính. Giao Ban T ch c - Cán b Chính ph , Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh Chương trình C i cách hành chính, trư c m t là nh ng công vi c c n làm ngay trong 2 năm 2001-2002, trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành trong tháng 6 năm 2001. 2. Chính ph thông qua D th o Ngh nh thay th Ngh nh s 21/CP ngày 05 tháng 3 năm 1997 ban hành Quy ch t m th i v thi t l p, qu n lý và s d ng m ng Internet do T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n trình. Giao T ng c c Bưu i n ph i h p v i Văn phòng Chính ph và B Tư pháp ti p thu ý ki n c a các i bi u d h p,
  2. ch nh lý D th o, trình Th tư ng Chính ph xem xét, ký ban hành trong tháng 6 năm 2001. 3. Chính ph nghe B K ho ch và u tư trình D th o Ngh nh ban hành Quy ch u th u d án tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v D th o Ngh nh. Chính ph thông qua D th o Ngh nh này, giao B K ho ch và u tư, Văn phòng Chính ph hoàn ch nh D th o, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 6 năm 2001. 4. Chính ph nghe B K ho ch và u tư trình D th o "Ngh quy t v tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu u tư tr c ti p nư c ngoài giai o n 2001 - 2005". T khi Nhà nư c ta ban hành Lu t u tư nư c ngoài n nay, ho t ng u tư nư c ngoài ( TNN) ã góp ph n tích c c vào vi c th c hi n nh ng m c tiêu kinh t - xã h i c a t nư c, b sung ngu n v n quan tr ng cho u tư phát tri n, thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao trình công ngh , m r ng th trư ng xu t khNu, m ra nhi u ngành ngh , s n phNm, t o thêm vi c làm, góp ph n m r ng quan h i ngo i và t o i u ki n ch ng h i nh p kinh t qu c t . Th i gian qua, Chính ph ã có nhi u c g ng c i thi n môi trư ng u tư. Ho t ng thu hút u tư năm 2000 và nh ng tháng u năm 2001 ã có ti n b nhưng chưa v ng ch c. Trong i u ki n c nh tranh thu hút u tư ngày càng gay g t, nh t là khu v c, ho t ng TNN ã b c l nh ng y u kém, h n ch c n khNn trương kh c ph c như: quan i m v TNN chưa th t thông su t các c p, các ngành; cơ c u u tư chưa th t h p lý, hi u qu chưa cao; môi trư ng pháp lý còn h n ch , th t c hành chính còn phi n hà... Chính ph xác nh, trong 5 năm t i c n thu hút kho ng 12 t USD n năm 2005 khu v c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng góp 15% vào GDP. T p trung khuy n khích TNN vào các ngành s n xu t hàng xu t khNu, công nghi p ch bi n, các ngành công ngh cao, v t li u m i, c bi t là công ngh thông tin, công ngh sinh h c, i n t , d u khí... Có chính sách ưu ãi t i a cho các d án TNN vào nh ng vùng và a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. a d ng hơn các hình th c và lĩnh v c thu hút u tư. Giao B K ho ch và u tư và Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ch nh lý D th o, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 5. Chính ph nghe B trư ng B Xây d ng trình D th o Ngh nh v ưu ãi u tư xây d ng nhà bán và cho thuê; Ngh nh v phân lo i và phân c p qu n lý hành chính ô th ; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v 2 D th o Ngh nh này. Giao B Xây d ng và Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, khNn trương ch nh lý 2 Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
  3. 6. Chính ph nghe Báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 5 và 5 tháng u năm 2001 do B trư ng B K ho ch và u tư trình. M c dù g p nhi u khó khăn, tình hình kinh t - xã h i 5 tháng u năm v n duy trì nh p tăng trư ng. S n xu t nông nghi p ti p t c phát tri n. n nay, các a phương ã cơ b n th c hi n xong vi c mua t m tr 1 tri u t n g o và 150 ngàn t n cà phê. S n xu t công nghi p có t c tăng khá. Ho t ng xu t nh p khNu v n n nh ư c t c tăng trư ng. Các ho t ng d ch v phát tri n khá. u tư nư c ngoài ti p t c ư c c i thi n, ngu n v n u tư c a khu v c dân cư và tư nhân ư c khai thác t t. T ng thu ngân sách nhà nư c 5 tháng u năm ư c t 38,7 nghìn t ng, b ng 44,8% d toán năm. T ng chi ngân sách tính chung 5 tháng ư c t g n 42 nghìn t ng Các ho t ng văn hoá xã h i như giáo d c và ào t o, khoa h c - công ngh , văn hoá - thông tin, gi i quy t vi c làm, xoá ói gi m nghèo và c u tr xã h i, chăm sóc s c kho , phòng ch ng t n n xã h i có nh ng ti n b nh t nh. Tuy nhiên, nh ng khó khăn v tiêu th s n phNm trong nông nghi p r t b c xúc. S n xu t công nghi p ã có d u hi u tăng ch m l i, xu t hi n khó khăn v th trư ng tiêu th . Th trư ng xu t khNu b thu h p, giá xu t khNu th p. Vi c th c hi n v n u tư phát tri n t th p, nhi u d án u tư t ngân sách nhà nư c và tín d ng nhà nư c gi i ngân ch m, chi u tư phát tri n t th p. Trư c tình hình ó, Chính ph ã có Ngh quy t s 05/ 2001/ NQ- CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 b sung m t s gi i pháp i u hành k ho ch kinh t năm 2001. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương t p trung ch o quy t li t, tri n khai th c hi n t t nh t các gi i pháp ã ra, vư t qua khó khăn thách th c, hoàn thành các nhi m v kinh t - xã h i c a t nư c năm 2001. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản