intTypePromotion=3

Nghị quyết số: 06/2014/NQ-HĐND

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
0
download

Nghị quyết số: 06/2014/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số: 06/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện và hỗ trợ kinh phí hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số: 06/2014/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 06/2014/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; Sau khi xem xét Tờ trình số 2249/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Đội tình nguyện) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau: 1. Mức thù lao hàng tháng đối với thành viên Đội tình nguyện: - Đội trưởng được hưởng mức thù lao là 0,3 lần mức lương cơ sở; - Đội phó được hưởng mức thù lao là 0,25 lần mức lương cơ sở; - Thành viên khác của Đội được hưởng mức thù lao là 0,2 lần mức lương cơ sở. 2. Thành viên Đội tình nguyện được hỗ trợ 01 (một) lần tiền mua trang phục với mức là 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng).
  2. 3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội tình nguyện là: 5.000.000 đồng/01 Đội/năm. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi có Đội tình nguyện) lập dự toán kinh phí chi thù lao, kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội tình nguyện cùng với dự toán chi ngân sách cấp xã hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; - Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014 và được áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2014, thay thế Nghị quyết số 200/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh./. CHỦ TỊCH (Đã ký) Hoàng Dân Mạc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản