Nghị quyết số 07/1997/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 07/1997/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/1997/NQ-QH10 về dự án Nhà máy lọc dầu số I Dung Quất do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/1997/NQ-QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/1997/NQ-QH10 Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1997 NGHN QUY T V D ÁN NHÀ MÁY L C D U S 1 DUNG QU T QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c Ngh quy t s 05/1997/QH10 c a Qu c h i khoá X t i kỳ h p th 2 v Tiêu chu n các công trình quan tr ng qu c gia trình Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư; Trên cơ s xem xét T trình s 399 KTN-m ngày 17/11/1997 c a Chính ph ; Báo cáo th m tra s 44/KHCNMT ngày 20/11/1997 c a U ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i v d án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t; QUY T NGHN i u 1: D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t là công trình quan tr ng qu c gia. ng ý ch trương u tư xây d ng Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t v i công xu t thi t k 6,5 tri u t n d u thô/năm. i u 2: Giao Chính ph t ch c th c hi n D án và lưu ý m t s i m sau: - m b o vi c xây d ng Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành d u khí, trong ó có k ho ch nâng cao công xu t l c d u phát tri n công nghi p hoá d u; phù h p v i quy ho ch phát tri n t ng th c a khu công nghi p Dung Qu t và quy ho ch phát tri n kinh t mi n Trung; - Trong tính toán báo cáo nghiên c u kh thi, c n c bi t chú ý hi u qu kinh t - xã h i c a D án, trình công ngh , b o m an toàn và b o v môi trư ng; - Có k ho ch thích h p huy ng các ngu n v n b o m th c hi n D án úng ti n b và gi m b t nh hư ng n cân i ngân sách và các d án u tư quan tr ng khác; - Th c hi n t t vi c gi i phóng m t b ng và tái nh cư. - Hàng năm, Chính ph báo cáo Qu c h i tình hình th c hi n d án. i u 3: Ngh quy t này có hi u l c k t ngày Qu c h i thông qua.
  2. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X kỳ h p th 2 thông qua ngày 5 tháng 12 năm 1997. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản