Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐ

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐ về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà nội (HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000) do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 09/2000/NQ-H Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2000 NGHN QUY T V CÔNG TÁC GI I PHÓNG M T B NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (H ND TP Khoá XII, Kỳ h p th 3, t ngày 18 n ngày 21/7/2000) H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh quy t s : 20 –NQ/TU, ngày 13/7/2000 c a Ban ch p hành ng b thành ph (khoá XII) v công tác gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i t phát tri n kinh t - xã h i Th ô; Căn c Báo cáo ngày 6/7/2000 c a UBND thành ph v công tác gi i phóng m t b ng trên a bàn thành ph Hà N i. Sau khi nghe ý ki n thuy t trình c a các Ban H ND, ý ki n c a i bi u H ND thành ph . QUY T NGHN Th c hi n Lu t t ai năm 1993, Thành u , H ND và UBND thành ph ã quan tâm ch o các ngành, các c p th c hi n có hi u qu các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác quy ho ch, tri n khai các d án u tư, n bù gi i phóng m t b ng và b trí nh cư. T năm 1996 n năm 1999, Thành ph ã t ch c gi i phóng m t b ng th c hi n 1.108 d án, v i t ng di n tích t 3.389,9 ha, t ng s ti n n bù là 5.675,4 t ng và b trí nh cư 11.474 h dân, ã góp ph n quan tr ng thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i Th ô. i b ph n nhân dân vùng thu h i t ng tình v i ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, t giác th c hi n, nhi u ngư i s n sàng ch u m t ph n thi t thòi vì l i ích chung, giúp cho công tác gi i phóng m t b ng ư c thu n l i. Tuy nhiên, công tác gi i phóng m t b ng còn nhi u khó khăn, t n t i do nh ng nguyên nhân ch quan và khách quan như: Thi u ng b , chưa nh t quán trong m t s chính sách và quy nh c th , có nh ng quy nh chưa phù h p v i th c ti n ch m ư c b sung, s a i; Trong m t s trư ng h p lãnh o các ngành, các c p nhìn nh n thi u nh t quán, chưa th y rõ trách nhi m c a mình, xem vi c gi i phóng m t b ng là trách nhi m c a các nhà u tư và ch d án; Quá trình ch o t ch c th c hi n còn nhi u khuy t i m; Chưa coi tr ng công tác tuyên truy n v n ng nhân dân; Công tác quy ho ch, c m m c gi i và qu n lý m c gi i chưa ư c th c hi n y và k p th i; Các khu nh cư m i còn thi u ho c chưa ư c u tư ng b v h t ng k thu t và h t ng xã h i n nh i s ng nhân dân; M t s nơi, i ngũ cán b làm công tác gi i phóng m t b ng năng l c chuyên môn còn y u, tinh th n trách
  2. nhi m chưa cao, có sai ph m... ã làm ch m ti n th c hi n d án, gây t n h i v kinh t và tr t t tr an xã h i, x y ra nh ng v vi c ph c t p kéo dài... Trên cơ s ánh giá nh ng k t qu ã t ư c, nh ng khó khăn, t n t i và d báo v công tác n bù gi i phóng m t b ng th i gian t i; t o s chuy n bi n m nh m , tích c c trong công tác gi i phóng m t b ng, góp ph n thúc Ny kinh t phát tri n, n nh chính tr xã h i Th ô, H ND thành ph quy t ngh : 1. Công b công khai các quy ho ch, các d án, các m c gi i và hành lang b o v công trình ã ho c s xây d ng, chính quy n cơ s có trách nhi m qu n lý và b o v các công trình trên a bàn; nhân dân giám sát, th c hi n nghĩa v và b o v quy n l i h p pháp c a mình. 2. Thành ph xây d ng trư c m t bư c các khu nh cư m i có cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i t o i u ki n thu n l i cho công tác gi i phóng m t b ng. Các d án xây d ng khu nh cư m i c n g n v i các khu ô th m i và ư c s d ng t nhi u ngu n v n, trong ó v n ngân sách ư c b trí xây d ng trư c các công trình ph c v cho công tác gi i phóng m t b ng. 3. Khi Nhà nư c thu h i t ph c v cho xây d ng và b o v các công trình, cho các d án, căn c vào i u ki n c th , áp d ng nh ng hình th c n bù như: n bù b ng ti n t lo ch m i; b ng nhà trong các khu nh cư m i; b ng t i v i các d án nh cư m i nh ng nơi có i u ki n. 4. Giao UBND thành ph xây d ng các quy ch và t ch c b máy chuyên trách th c hi n công tác gi i phóng m t b ng v các v n sau: a/ Quy ho ch các tuy n ư ng m i c n ti n hành ng th i v i quy ho ch xây d ng các tuy n ph m i hai bên ư ng có th th c hi n nh cư t i ch , t o c nh quan ki n trúc ô th , t ng bư c thu l i vào ngân sách ph n giá tr tăng thêm do Nhà nư c u tư mà có, t o s công b ng chung. b/ Có chính sách h tr ào t o chuy n ngh , hư ng nghi p, t o vi c làm m i iv i các h dân b thu h i di n tích t nông nghi p v i các m c phù h p. Các d án u tư, trong i u ki n cho phép, c n ưu tiên tuy n lao ng t i nơi s d ng t. c/ Thành ph có chính sách ưu tiên h tr xây d ng k t c u h t ng i v i các làng xã b thu h i h u h t t canh tác. d/ Hình thành qu nhà và phát tri n h t ng xây d ng nhà , xây d ng h t ng k thu t, h t ng xã h i ph c v công tác gi i phóng m t b ng t nhi u ngu n v n, trong ó có thu l i m t ph n giá tr i m a, s d ng 100% ti n s d ng t thu ư c khi giao t nh cư, s d ng 100% ti n bán nhà (th c thu) theo Ngh nh 61/CP. Trong năm 2000, b trí ngay m t kho n ngân sách tho áng cho công tác gi i phóng m t b ng. S d ng 30% di n tích nhà (trong ó t i thi u có 20% di n tích t) t i các d án phát tri n nhà ã ư c giao t ph c v công tác gi i phóng m t b ng.
  3. e/ Có chính sách và b trí v n c n thi t thu h i di n tích t c a các ơn v , cá nhân s d ng sai m c ích, kém hi u qu , vi ph m Lu t t ai. 5. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng, gi i thích các chính sách v công tác quy ho ch phát tri n ô th , xây d ng các khu công nghi p, n bù gi i phóng m t b ng. Gi i quy t khi u l i k p th i, ng th i x lý kiên quy t các trư ng h p c tình vi ph m pháp lu t trong quá trình t ch c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng. Khi th c hi n ph i m b o công b ng, công khai, dân ch ; ph i h p th ng nh t t thành ph n các ngành, qu n, huy n và cơ s ; k t h p ch t ch các bi n pháp v n ng - thuy t ph c – kimh t - hành chính và pháp lu t. 6. Thành l p Ban Ch o công tác gi i phóng m t b ng thành ph có s tham gia c a M t tr n T qu c, các oàn th qu n chúng và cơ quan n i chính, có b ph n chuyên trách giúp vi c. Ki n toàn các t ch c làm công tác gi i phóng m t b ng các c p, c bi t chú tr ng c p phư ng, xã; tăng cư ng cán b chuyên trách và c i ti n các th t c thNm nh d án gi i phóng m t b ng c a thành ph . UBND thành ph ban hành các quy nh c th v công tác gi i phóng m t b ng, trư c h t ban hành “ Quy ch t ch c th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng trên a bàn thành ph Hà N i”. Công tác gi i phóng m t b ng là nhi m v tr ng tâm, lâu dài, m b o cho s nghi p xây d ng, phát tri n và b o v Th ô. H i ng nhân dân thành ph kêu g i các t ng l p nhân dân ng h và t o i u ki n thu n l i cho công tác gi i phóng m t b ng; ngh M t tr n T qu c, các oàn th qu n chúng tăng cư ng tuyên truy n hư ng d n oàn viên, h i viên, các t ng l p nhân dân th c hi n nghiêm túc Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph và các Quy t nh c a UBND thành ph v công tác gi i phóng m t b ng; Yêu c u các cơ quan b o v pháp lu t, các Ban chuyên trách c a H ND giám sát, x lý vi ph m các quy nh trong công tác gi i phóng m t b ng./. T/M H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản