intTypePromotion=3

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND

 1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ GIANG c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 09/2007/NQ-H ND Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2007 NGHN QUY T V VI C BAN HÀNH QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI, H TR U TƯ VÀ KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I TRÊN NA BÀN T NH HÀ GIANG H I NG NHÂN DÂN T NH HÀ GIANG KHOÁ XV - KỲ H P TH 9 Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c : Lu t Ngân sách nhà nư c năm 2002, Lu t u tư năm 2005, Lu t t ai năm 2003, Lu t thu thu nh p doanh nghi p năm 2003, Lu t thu giá tr gia tăng (s a i) năm 2003 và các Ngh nh c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành các o lu t nêu trên; các văn b n qui ph m pháp lu t c a Trung ương có liên quan n lĩnh v c ưu ãi, h tr u tư; Sau khi xem xét T trình s : 133/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy nh m t s chính sách ưu ãi, h tr u tư và khuy n khích phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn t nh Hà Giang giai o n t năm 2007 n năm 2010; H i ng nhân dân t nh Hà Giang ã th o lu n và nh t trí, QUY T NGHN: i u 1. Ban hành Quy nh m t s chính sách ưu ãi, h tr u tư và khuy n khích phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn t nh Hà Giang (có quy nh c th kèm theo). i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày 22/7/2007, bãi b Ngh quy t s : 04/2006/NQ-H ND ngày 10/7/2006 c a H ND t nh v vi c ban hành chính sách h tr phát tri n chăn nuôi trâu bò giai o n 2006 - 2010 trên a bàn t nh Hà Giang và các qui nh trư c ây trái v i Ngh quy t này. i u 3. H i ng nhân dân t nh Hà Giang giao cho U ban nhân dân t nh t ch c th c hi n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh Hà Giang khoá XV - Kỳ h p th 9 thông qua./. CH TNCH Nơi nh n: - U ban Thư ng v Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ;
 2. - Các b : Tài chính, K ho ch và u tư; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c T nh u ,H ND, UBND t nh; - oàn i bi u Qu c h i t nh; - Các Ban và i bi u H ND t nh; Nguy n Vi t Xuân - Văn phòng: oàn BQH&H ND; UBND t nh; - Các s , ban, ngành, oàn th t nh; - H ND - UBND các huy n, th ; - Công báo t nh, Chuyên viên H ND t nh; - Lưu VT. QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI, H TR U TƯ VÀ KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I TRÊN NA BÀN T NH HÀ GIANG (Ban hành kèm theo Ngh quy t s : 09 /2007/NQ-H ND ngày 12 /7/2007 c a H i ng nhân dân t nh Hà Giang) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng 1. Nhà u tư là t ch c, cá nhân th c hi n ho t ng u tư theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, bao g m: a. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. b. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; nhà u tư nư c ngoài b v n th c hi n d án u tư t i t nh Hà Giang. c. H p tác xã, Liên hi p H p tác xã thành l p và ho t ng theo Lu t HTX. d. H gia ình, cá nhân th c hi n ăng ký kinh doanh theo Ngh nh s 88/2006/N - CP ngày 29/8/2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. (Nhà u tư là doanh nghi p ph i có tr s chính ho c chi nhánh ho c văn phòng i di n và th c hi n ho t ng u tư nh m m c ích kinh doanh trên a bàn t nh Hà Giang) 2. H nông dân, cá nhân không ăng ký kinh doanh theo Ngh nh s 88/2006/N - CP ngày 29/8/2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. i u 2. Ph m vi áp d ng 1. Các chính sách ưu ãi, h tr u tư ư c áp d ng i v i các d án u tư m i; d án u tư m r ng v qui mô, nâng cao năng su t, năng l c kinh doanh, i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng s n phNm, gi m ô nhi m môi trư ng; các d án ã u tư
 3. nay theo quy ho ch ph i di chuy n a i m xây d ng nhà máy vào các khu công nghi p, c m công nghi p. 2. Các chính sách khuy n khích phát tri n kinh t – xã h i ư c áp d ng v i t t c các i tư ng u tư phát tri n kinh t – xã h i, xoá ói gi m nghèo trên a bàn t nh Hà Giang. i u 3. Danh m c lĩnh v c, a bàn ưu ãi u tư D án u tư trên a bàn toàn t nh thu c danh m c lĩnh v c ư c quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Ngh nh s : 108/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư ư c hư ng các chính sách ưu ãi, h tr u tư và khuy n khích phát tri n kinh t – xã h i theo Quy nh này. i u 4. V th t c hành chính Th c hi n niêm y t công khai v th t c hành chính trên các lĩnh v c t i Trung tâm giao d ch “M t c a” c a các cơ quan t ch c, công dân bi t; ph n u th i gian hoàn thành các công vi c liên quan tr c ti p n t ch c, công dân rút ng n 1/3 th i gian theo quy nh c a Trung ương, c th như sau: 1. C p Gi y ch ng nh n u tư theo Lu t u tư: a) i v i d án u tư trong nư c có quy mô v n u tư t 15 t n dư i 300 t ng, không thu c lĩnh v c u tư có i u ki n; không thu c danh m c d án do Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư và các d án có v n u tư nư c ngoài có quy mô dư i 300 t ng và không thu c lĩnh v c u tư có i u ki n thì th i gian hoàn thành vi c c p Gi y ch ng nh n u tư trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký u tư h p l , trong ó: - Trong th i h n 05 ngày làm vi c, S K ho ch và u tư hoàn thành báo cáo trình U ban nhân dân t nh. - Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo thNm tra c a S K ho ch và u tư, U ban nhân dân t nh xem xét quy t nh c p Gi y ch ng nh n u tư cho nhà u tư. b) i v i d án u tư thu c lĩnh v c u tư có i u ki n và d án có quy mô trên 300 t ng và không thu c lĩnh v c u tư có i u ki n thì th i gian hoàn thành vi c c p Gi y ch ng nh n u tư trong th i h n là 17 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký u tư h p l , trong ó: - Trong th i h n 13 ngày làm vi c, S K ho ch và u tư hoàn thành báo cáo thNm tra trình U ban nhân dân t nh. - Trong th i h n không quá 04 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo thNm tra c a S K ho ch và u tư, U ban nhân dân t nh xem xét quy t nh c p Gi y ch ng nh n u tư cho nhà u tư.
 4. c) i v i d án u tư thu c thNm quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph thì th i gian hoàn thành vi c c p Gi y ch ng nh n u tư là 37 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ăng ký u tư h p l . d. Th i h n quy nh trên ây không k th i gian khi nhà u tư ph i ch nh s a, b sung h sơ theo yêu c u c a cơ quan ti p nh n h sơ sau khi t ng h p ý ki n thNm tra c a các b , ngành và các s , ngành liên quan. 2. i v i vi c giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: a) Trư ng h p giao t, cho thuê t theo i u 123 Ngh nh s : 181/2004/N -CP c a Chính ph v thi hành Lu t t ai thì th i gian hoàn thành th t c giao t, cho thuê t trong th i h n 33 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , trong ó: - Trong th i h n không quá 23 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , Văn phòng ăng ký quy n s d ng t hoàn thành h sơ a chính theo quy nh, g i n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. - Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ a chính c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng hoàn thành vi c thNm tra h sơ a chính và trình U ban nhân dân cùng c p xem xét quy t nh. - Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c T trình c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, U ban nhân dân cùng c p hoàn thành vi c quy t nh giao t, cho thuê t và c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; ký k t h p ng thuê t i v i trư ng h p thuê t. b) Trư ng h p giao t, cho thuê t theo i u 125 Ngh nh s : 181/2004/N -CP, S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn thành th t c giao t, cho thuê t trong th i h n là 13 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l . Th i gian nói trên không k th i gian ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính. c) Trư ng h p giao t, cho thuê t theo i u 126 Ngh nh s : 181/2004/N -CP, S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn thành th t c giao t, cho thuê t trong th i h n 13 ngày làm vi c k t ngày gi i phóng xong m t b ng và nh n ư c h sơ h p l . Th i gian nói trên không k th i gian ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính. d) Trư ng h p giao t, cho thuê t theo i u 128 Ngh nh s : 181/2004/N -CP thì th i gian hoàn thành th t c giao t, cho thuê t trong th i h n là 12 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , trong ó: - Trong th i h n không quá 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ c a ngư i s d ng t, Ban qu n lý khu kinh t c a khNu hoàn thành th t c v giao l i t ho c cho thuê t theo quy nh và g i quy t nh giao l i t ho c h p ng cho thuê t kèm theo h sơ n cơ quan tài nguyên và môi trư ng thu c UBND c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - Trong th i h n không quá 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c quy t nh giao l i t ho c h p ng cho thuê t, S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn thành vi c c p
 5. gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m trình U ban nhân dân cùng c p ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t, g i gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho Ban qu n lý khu kinh t c a khNu. - Trong th i gian không quá 02 ngày làm vi c k t ngày ngư i s d ng t th c hi n xong nghĩa v tài chính v i cơ quan thu , Ban qu n lý khu kinh t c a khNu hoàn thành vi c bàn giao t trên th c a và trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i s d ng t. 3. ThNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình a) Th i gian thNm nh d án, bao g m c th i gian thNm nh thi t k cơ s ư c tính t ngày nh n h sơ h p l : - i v i d án nhóm B: Th i gian thNm nh là 20 ngày làm vi c. - i v i d án nhóm C: Th i gian thNm nh là 13 ngày làm vi c. b) Th i h n quy nh trên ây không k th i gian ch u tư ph i ch nh s a, b sung h sơ d án theo ý ki n thNm nh c a các ngành ch c năng. 4. Th i gian thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ngh thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn thành công tác thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án, trình U ban nhân dân t nh. Trong th i h n 05 ngày làm vi c U ban nhân dân t nh xem xét phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án. 5. Th i gian thNm nh và c p gi y phép xây d ng Trong th i h n là 15 ngày làm vi c t ngày nh n ư c h sơ xin c p gi y phép xây d ng c a nhà u tư S Xây d ng, U ban nhân dân các huy n, th xã (theo thNm quy n ư c quy nh t i i u 21 Ngh nh s : 16/2005/N - CP) hoàn thành vi c c p gi y phép xây d ng công trình cho nhà u tư. 6. Th i gian thNm nh và c p gi y phép ho t ng khoáng s n a) Trong th i h n 40 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a t ch c trong nư c xin c p gi y phép ho t ng khoáng s n ho c c a t ch c nư c ngoài, t ch c liên doanh có bên nư c ngoài xin c p gi y phép kháo sát, thăm dò khoáng s n, S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn thành vi c thNm nh h sơ, trình U ban nhân dân t nh xem xét vi c c p phép. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l do S Tài nguyên và Môi trư ng trình, U ban nhân dân t nh quy t nh vi c c p phép ho c không c p phép ho t ng khoáng s n. b) Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c liên doanh có bên nư c ngoài ư c c p gi y phép u tư và n p y , h p l h sơ xin c p gi y phép khai thác, ch bi n khoáng s n theo quy nh, S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn thành vi c thNm nh h sơ, trình U ban nhân dân t nh xem xét vi c c p
 6. phép. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l do S Tài nguyên và Môi trư ng trình, U ban nhân dân t nh quy t nh vi c c p phép. Chương 2: ÁP D NG CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ÃI U TƯ i u 5. V giá thuê t, thuê m t nư c 1. V ơn giá thuê t ư c tính theo quy nh t i Quy t nh s : 2157/2006/Q - UBND ngày 21/8/2006 c a U ban nhân dân t nh Hà Giang. 2. V m c giá t tính ơn giá thuê t ư c áp d ng trên cơ s b ng giá t ư c U ban nhân dân t nh phê duy t hàng năm và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. V ơn giá thuê t t i khu kinh t c a khNu Thanh Thu huy n V Xuyên ư c áp d ng theo quy nh t i kho n 3 i u 2 Quy t nh s : 53/2001/Q -TTg ngày 19/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i khu kinh t c a khNu biên gi i và Quy t nh s : 184/2001/Q -TTg ngày 21/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép c a khNu Thanh Thu t nh Hà Giang ư c áp d ng chính sách Khu kinh t c a khNu biên gi i. i u 6. V ưu ãi mi n, gi m ti n s d ng t Ưu ãi v mi n, gi m ti n s d ng t th c hi n theo quy nh t i i u 11, i u 12 và i u 13 Ngh nh s : 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính Ph v thu ti n s d ng t. i u 7. V ưu ãi mi n, gi m ti n thuê t, thuê m t nư c Ưu ãi v mi n, gi m ti n thuê t, thuê m t nư c th c hi n theo quy nh t i i u 13, i u 14 và i u 15 Ngh nh s : 142 /2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c. i u 8. V ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p Áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 34, Áp d ng mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 35, i u 36, i u 37, i u 38, i u 39, i u 40, i u 41, i u 42 và i u 43 Ngh nh s : 24/2007/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. i u 9. V ưu ãi thu giá tr gia tăng Nhà u tư khi nh p khNu thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây truy n công ngh và v t tư xây d ng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p ư c mi n thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s : 158/2003/N -CP ngày 10/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu gía tr gia tăng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu giá tr gia tăng.
 7. i u 10. V ưu ãi mi n thu nh p kh u Nhà u tư ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá nh p khNu th c hi n d án u tư thu c lĩnh v c khuy n khích u tư theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s : 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu. Chương 3: CHÍNH SÁCH H TR U TƯ i u 11. V gi i phóng m t b ng 1. Ngân sách a phương th c hi n n bù, gi i phóng m t b ng i v i t trong khu công nghi p, c m công nghi p, khu kinh t c a khNu. Ban qu n lý khu, c m công nghi p và Ban qu n lý khu kinh t c a khNu ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c n bù, gi i phóng m t b ng trên di n tích t b thu h i trư c khi giao t ho c cho thuê t. 2. Các i m d án u tư riêng l , ngân sách a phương h tr t i a không quá 50 % kinh phí n bù, gi i phóng m t b ng trên di n tích ư c giao ho c cho thuê xây d ng nhà máy và h tr t i a không quá 30 % kinh phí n bù gi i phóng m t b ng làm ư ng giao thông, ư ng i n t tr c chính n hàng rào nhà máy. Các ngành ch c năng c a U ban nhân dân t nh và U ban nhân dân các huy n, th xã t ch c th c hi n vi c n bù, gi i phóng m t b ng, rà phá v t c n trên di n tích t thu h i trư c khi giao t ho c cho thuê t. i u 12. H tr u tư xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p 1. Ngân sách a phương u tư xây d ng k t c u h t ng ngoài hàng rào khu công nghi p như: H th ng c p i n, c p nư c và làm ư ng giao thông t tr c chính n chân hàng rào khu công nghi p. 2. H tr t i a không quá 30 % kinh phí b ng ngu n ngân sách a phương nhà u tư xây d ng h th ng k t c u h t ng k thu t thi t y u trong hàng rào khu công nghi p. H ng m c công trình ư c h tr theo qui nh c a Th tư ng Chính ph i v i khu công nghi p. i u 13. H tr u tư i v i các d án cơ s h t ng n m trong vùng nguyên li u g n v i cơ s ch bi n, tiêu th , xu t kh u hàng hoá nông, lâm, thu s n 1. Các d án xây d ng cơ s h t ng, như: ư ng t tr c chính vào khu nhà máy, h th ng c p i n, kho b o qu n, ch bán buôn n m trong vùng nguyên li u (vùng s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n) t p trung, g n v i cơ s ch bi n và tiêu th , xu t khNu hàng hoá nông, lâm, thu s n theo quy ho ch ư c phê duy t, ư c t nh h tr m t ph n kinh phí u tư cho d án v i t l ngu n v n theo a bàn như sau: a. D án u tư vào a bàn các huy n: B c Quang, Quang Bình, V Xuyên, B c Mê và Th xã Hà Giang, h tr t i a không quá 40 % t ng v n u tư c a d án.
 8. b. D án u tư vào a bàn các huy n: Mèo V c, ng Văn, Yên Minh, Qu n B , Hoàng Su Phì và Xín M n, h tr t i a không quá 60 % t ng v n u tư c a d án. 2. Ngu n v n h tr cho các d án ư c nêu t i kho n 1 i u này, s d ng t ngu n v n xây d ng cơ b n t p trung theo quy nh t i Lu t Ngân sách nhà nư c năm 2002. i u 14. H tr xúc ti n thương m i, khuy n công, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư 1. Nhà u tư ư c các cơ quan qu n lý nhà nư c c a t nh cung c p thông tin v th trư ng trên a bàn t nh Hà Giang và các v n có liên quan n d án u tư mà nhà u tư yêu c u. 2. Nhà u tư ư c h tr xúc ti n thương m i, khuy n công, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư 3. Nhà u tư ư c ưa thông tin lên m ng trong trang Websie c a UBND T nh (mi n phí) nh m xúc ti n, qu ng bá u tư kinh doanh thương m i, du l ch, gi i thi u hàng hoá c a a phương. Chương 4: CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I i u 15. H tr chăn nuôi, xây d ng chu ng tr i, cơ s ch bi n th c ăn chăn nuôi. 1. i v i h gia ình và cơ s chăn nuôi trâu, bò c gi ng ư c h tr kinh phí v i m c là 1,2 tri u ng/ con/ năm cho trâu, bò c gi ng ã qua tuy n ch n và ư c c p gi y ch ng nh n. 2. Ngân sách a phương h tr tr lãi su t ti n vay ngân hàng cho các h gia ình, cơ s chăn nuôi trâu, bò thương phNm ( hàng hoá ) và trâu, bò sinh s n như sau: a. H tr 50 % lãi su t trong 24 tháng cho h gia ình và cơ s chăn nuôi, k t ngày gi i ngân theo h p ng tín d ng ư c ký k t. M c vay t i a là 20 tri u ng t i các ngân hàng thương m i trên a bàn t nh. b. H tr 100 % lãi su t trong th i h n 36 tháng k t ngày gi i ngân theo h p ng tín d ng ư c ký k t cho h gia ình nghèo chưa có trâu, bò mua trâu, bò cái sinh s n. M c vay t i a là 05 tri u ng t i Ngân hàng chính sách xã h i c a các huy n, th xã. 3. H tr 100 % ti n mua v c xin tiêm phòng cho àn trâu, bò các xã vùng III, thôn vùng III thu c các xã vùng II và h tr 50 % ti n mua v c xin tiêm phòng cho àn trâu, bò các xã vùng II. Vi c h tr thông qua cơ quan thú y c a các huy n, th xã. 4. H tr h gia ình tr ng c g n v i chăn nuôi trâu, bò, c th như sau:
 9. a. H tr mua gi ng c tr ng trong năm u, v i m c h tr 0,9 tri u ng/ha. Di n tích tr ng c ư c hư ng chính sách h tr là 500 m2/h , trên cơ s k t qu nghi m thu c a H i ng nghi m thu c p huy n. b. H tr kinh phí khuy n nông và qu n lý chương trình tr ng m i c chăn nuôi. M c h tr là 100.000 ng/ha. 5. H tr 50 % lãi su t v n vay ngân hàng trong th i h n 36 tháng cho các h gia ình và cơ s chăn nuôi làm chu ng tr i chăn nuôi trâu, bò hàng hoá. M c vay t i a ư c h tr lãi su t là 50 tri u ng. 6. H tr 50 % lãi su t trong th i h n 24 tháng k t ngày gi i ngân theo h p ng tín d ng ư c ký k t t i các Ngân hàng trên a bàn t nh cho h gia ình và doanh nghi p xây d ng cơ s ch bi n th c ăn chăn nuôi. M c vay t i a ư c h tr lãi su t là 50 tri u ng/ h gia ình và 200 tri u ng/doanh nghi p. i u 16. Chính sách i v i H p tác xã 1. Các h p tác xã ư c giao t, cho thuê t và ư c áp d ng các chính sách mi n, gi m các lo i thu s d ng t m c ưu ãi nh t theo Lu t t ai và các quy nh khác c a nhà nư c. 2. Các h p tác xã có khó khăn v v n, có nhu c u vay v n, Ngân sách t nh h tr 50 % lãi su t vay v n t i các ngân hàng thương m i trên a bàn t nh trong th i gian 03 năm, v i m c vay m i H p tác xã không quá 100 tri u ng. 3. Cán b qu n lý h p tác xã tham gia các l p ào t o, b i dư ng ng n h n (th i gian không quá 01 tháng) ư c ngân sách t nh h tr 150.000 ng/ngư i/h cviên. Các l p ào t o dài h n do các h p tác xã t trang tr i kinh phí. 3. Khuy n khích cán b có trình i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p tham gia công tác t i H p tác xã, ngân sách nhà nư c h tr 50 % lương và các kho n ph c p cho s cán b này trong 3 năm u, m i H p tác xã ư c h tr không quá 02 ngư i, trong 03 năm ch ư c h tr 01 l n; còn l i do H p tác xã t h ch toán chi tr lương cho cán b . i u 17. H tr v tr ng r ng s n xu t i v i các h nghèo ư c h tr 01 tri u ng/ ha. Di n tích tr ng r ng ư c h tr t i a không quá 05 ha/h . i u 18. H tr nuôi tr ng thu s n Khuy n khích các t ch c, h gia ình phát tri n nuôi tr ng thu s n, t o i u ki n thu n l i cho các t ch c, h gia ình ư c thuê t, thuê m t nư c (ngu n nư c sông, su i t nhiên) nuôi tr ng thu s n; ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh hi n hành c a nhà nư c và ư c t nh h tr u tư như sau:
 10. 1. H tr v i m c 05 tri u ng/ ha cho các h nghèo thu c các xã vùng III và thôn vùng III c a xã vùng II c a t nh xây d ng ao th cá. Di n tích ao t i thi u ư c h tr ph i t 0,5 ha tr lên. 2. H tr 50 % lãi su t trong th i h n 12 tháng k t ngày gi i ngân theo h p ng tín d ng ư c ký k t t i các ngân hàng trên a bàn t nh cho h gia ình và doanh nghi p u tư nuôi tr ng thu s n. M c vay t i a là 20 tri u ng/h gia ình và 50 tri u ng/t ch c. i u 19. H tr ào t o d y ngh lao ng t i a phương, lao ng xu t kh u 1. Nhà u tư th c hi n m l p ào t o ngh t p trung ho c g i lao ng c a a phương i ào t o ngh và tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ s s n xu t kinh doanh c a nhà u tư ư c ngân sách t nh h tr t i a không quá 750.000 /ngư i/khoá h c ngh (m i l p ào t o ph i có ít nh t 20 ngư i tr lên) sau khi ã có ký k t h p ng s d ng lao ng theo quy nh. 2. H tr kinh phí ào t o ngh cho lao ng i xu t khNu theo chương trình, k ho ch c a t nh, thông qua các trung tâm ào t o ngh c a t nh, v i m c h tr t i a không quá 750.000 /ngư i/khoá h c ngh . Th i gian m t khoá ào t o ngh theo qui nh c a các trung tâm. i u 20. Chính sách i v i các cơ s giáo d c (trư ng, l p) m m non tư th c 1. Cá nhân, nhóm cá nhân có nhu c u u tư xây d ng các trư ng, l p m m non tư th c ư c Nhà nư c giao t, ư c mi n ti n s d ng t và ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. ươc h tr 100% lãi su t ti n vay ngân hàng trong th i h n 24 tháng v i m c ti n vay không quá 01 t ng u tư xây d ng cơ s v t ch t c a trư ng, l p m m non tư th c k t khi cơ s i vào ho t ng có hi u qu . 3. ư c xem xét h tr m t ph n trang thi t b ban u (01 l n) cho các trư ng, l p m m non tư th c khi m i thành l p. 4. ư c xem xét áp d ng các chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p theo Ngh nh s : 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph (tr chính sách h tr lãi su t sau u tư ã ư c quy nh t i i u 22 c a Quy nh này). i u 21. H tr phát tri n ngành ngh nông thôn Các cơ s ngành ngh nông thôn (s n xu t ti u, th công nghi p, s n xu t hàng th công m ngh , ch bi n, b o qu n nông, lâm, thu s n và các s n phNm văn hoá) ư c t nh h tr 50 % lãi su t v n vay ngân hàng trong th i gian 24 tháng k t ngày gi i ngân theo h p ng tín d ng ư c ký k t t i các ngân hàng thương m i trên a bàn t nh phát tri n ngành ngh nông thôn. M c vay t i a ư c h tr lãi su t là 20 tri u ng/ h gia ình và 100 tri u ng/ t ch c. i u 22. H tr lãi su t sau u tư
 11. i v i các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p ư c thành l p theo quy ho ch, k ho ch c a t nh trong các lĩnh v c: giáo d c - ào t o; y t ; văn hoá; th d c th thao; khoa h c và công ngh ; môi trư ng; xã h i; dân s , gia ình, b o v chăm sóc tr em (tr các cơ s trư ng l p m m non tư th c ã quy nh t i Kho n 2, i u 20 c a Quy nh này và t ch c, cá nhân thành l p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p i v i các lĩnh v c nêu trên) ư c ngân sách a phương h tr lãi su t sau u tư, như sau: 1. i v i các cơ s thành l p t i a bàn các huy n: B c Quang, Quang Bình, V Xuyên, B c Mê và Th xã Hà Giang ư c xem xét h tr 50% lãi su t ti n vay ngân hàng trong th i h n 24 tháng k t khi cơ s kinh doanh ư c thành l p và i vào ho t ng có hi u qu . Tuỳ theo qui mô t ng cơ s , m c ti n vay ư c h tr lãi xu t t 200 tri u ng n 500 tri u ng. 2. i v i các cơ s thành l p t i a bàn các huy n: Mèo Vac, ng Văn, Yên Minh, Qu n B , Hoàng Su Phì và Xín M n ư c xem xét h tr 70 % lãi su t ti n vay ngân hàng trong th i h n 36 tháng k t khi cơ s kinh doanh ư c thành l p và i vào ho t ng có hi u qu . Tuỳ theo qui mô t ng cơ s m c ti n vay ư c h tr lãi su t t 200 tri u ng n 500 tri u ng. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 23. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c U ban nhân dân t nh qui nh c th trách nhi m c a các cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan ó nh m gi i quy t nhanh chóng các th t c cho nhà u tư theo úng th i gian qui nh và th c hi n ch c năng ki m tra, giám sát nhà u tư th c hi n d án u tư theo úng ti n , k ho ch ã ư c phê duy t và m b o theo úng các quy nh c a pháp lu t. i u 24. Trách nhi m c a nhà u tư 1. Nhà u tư căn c quy nh hi n hành c a pháp lu t v u tư t ch c th c hi n các d án theo úng ti n và m c tiêu ã ư c ghi trong Gi y ch ng nh n u tư; s d ng t i a lao ng t i a phương, ưu tiên s lao ng ã qua ào t o t i các cơ s d y ngh c a t nh và lao ng trong các h gia ình có t b thu h i xây d ng d án theo tiêu chuNn tuy n d ng c a nhà u tư. 2. Qu n lý, s d ng t ư c giao ho c thuê úng m c ích. t ư c nhà nư c giao, thuê th c hi n d án u tư mà không ư c s d ng trong th i h n 12 tháng liên t c ho c ti n s d ng ch m hơn 24 tháng so v i ti n ghi trong Gi y ch ng nh n u tư, k t khi nh n bàn giao t trên th c a ho c s d ng t không úng m c ích, không có hi u qu s b thu h i. Trư ng h p có lý do chính áng chưa th c hi n ư c d án u tư thì nhà u tư ph i báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét và cho phép gia h n thêm, nhưng t i a không ư c quá 24 tháng. i u 25. Khen thư ng – K lu t
 12. 1. ơn v , cá nhân tri n khai th c hi n t t chính sách c a T nh i v i nhà u tư s ư c t nh xem xét khen thư ng v i các hình th c và m c khen thư ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. ơn v , cá nhân không t o i u ki n cho các nhà u tư (gây khó khăn phi n hà sách nhi u) và gây c n tr quá trình kêu g i d án u tư vào a bàn t nh thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t theo qui nh c a pháp l nh công ch c và các qui nh hi n hành c a pháp lu t. Th trư ng cơ quan có ngư i vi ph m ph i ch u trách nhi m trư c t nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản