intTypePromotion=3

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản của quận 3 năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 3 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 10/2007/NQ-H ND Qu n 3, ngày 20 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V B SUNG DANH M C U TƯ XÂY D NG CƠ B N C A QU N 3 NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 3 KHÓA IX, KỲ H P L N TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c T trình s 09/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 3 v ngh H i ng nhân dân qu n phê duy t b sung danh m c u tư xây d ng cơ b n c a qu n 3 trong năm 2007; Căn c Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Phê duy t b sung danh m c u tư xây d ng cơ b n năm 2007 theo t trình c a y ban nhân dân qu n 3 trình t i kỳ h p. i u 2. Giao cho: - y ban nhân dân qu n 3 tri n khai th c hi n Ngh quy t. - Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban Kinh t - Xã h i, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 3 khóa IX, kỳ h p l n th 12 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007./. CH TNCH Thân Th Thư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản