intTypePromotion=1

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc cập nhật bổ sung dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát tại phường An Phú Đông vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 12 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 10/2008/NQ-H ND Qu n 12, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V VI C C P NH T B SUNG D ÁN U TƯ XÂY D NG NHÀ MÁY X LÝ NƯ C TH I LƯU V C THAM LƯƠNG - B N CÁT T I PHƯ NG AN PHÚ ÔNG VÀO QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 NNH HƯ NG N NĂM 2020, K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A QU N 12, THÀNH PH H CHÍ MINH H I NG NHÂN DÂN QU N 12 KỲ H P L N TH 16, KHÓA III Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Thông tư s 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n l p, i u ch nh và th m nh quy ho ch, k ho ch s d ng t; Quy t nh s 04/2005/Q -BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2005 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành Quy trình l p, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 12 t i T trình s 38/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n 12 nh t trí thông qua T trình s 38/TTr- UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 12 v vi c ngh c p nh t b sung danh m c quy ho ch, k ho ch s d ng t giai o n 2006 - 2010, nh hư ng n năm 2020 qu n 12 d án u tư xây d ng Nhà máy x lý nư c th i lưu v c Tham Lương - B n Cát t i phư ng An Phú ông, qu n 12. i u 2. H i ng nhân dân giao y ban nhân dân qu n 12 hoàn thi n tài li u quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a qu n 12 trình y ban nhân dân thành ph phê duy t theo lu t nh. i u 3. y ban nhân dân qu n 12 t ch c tri n khai và ch o th c hi n án Quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a qu n 12 ư c duy t; nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo k t qu th c hi n trư c H i ng nhân dân qu n.
  2. i u 4. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, hai Ban H i ng nhân dân qu n, các i bi u H i ng nhân dân qu n có trách nhi m giám sát, theo dõi và ôn c th c hi n th ng l i Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 12 Khóa III, kỳ h p th 16 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Huỳnh Văn Chúm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản