intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 114/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
7
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 114/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 114/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi đảm bảo hoạt động của ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 114/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 114/2017/NQ­HĐND Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU,  GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX ­ KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 389/QĐ­TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành  lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Quyết định số  09/QĐ­TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số  389/QĐ­TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ về thành lập Ban Chỉ đạo  quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT­BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập   dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống  buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Xét Tờ trình số 41/TTr­UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp  thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống  buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tinh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm  tra số 147/BC­HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ban Kinh tế ­ Ngân sách Hội đồng nhân  dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu,  gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau: 1. Chi họp ngoài giờ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 cấp Tỉnh và cấp Huyện, mức chi: a) Người chủ trì: 100.000 đồng/người/buổi. b) Các đại biểu khác: 70.000 đồng/người/buổi. 2. Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng (tiếp nhận thông tin  24h/24h và 7 ngày/tuần), mức chi: 1.300.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng, số lượng  đường dây nóng do Ban chỉ đạo Tỉnh quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiết  kiệm và hiệu quả. 3. Các nội dung và mức chi còn lại áp dụng theo quy định tại Thông tư số 339/2016/TT­BTC  ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết  toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng  giả và các văn bản quy định cụ thể tại địa phương. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đông nhân dân và các đại biểu Hội  đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua  ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTVQH, VPCP (I, II), Ba CTĐBQH; ­ Bộ Tài chính, Cục KTVB (Bộ Tư pháp); ­ TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh; ­ Đại biểu HĐND tỉnh; ­ UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh ĐT; ­ Sở, ban, ngành tỉnh; Phan Văn Thắng ­ TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; ­ Công báo tỉnh; ­ Lưu VT.      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản