intTypePromotion=1

Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục các công trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của quận 3 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 3 NAM **** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 12/2007/NQ-H ND Qu n 3, ngày 14 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V PHÊ DUY T DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH - D ÁN VÀ K HO CH V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N C A QU N 3 NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 3 KHÓA IX KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c T trình s 30/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 3 v vi c ngh H i ng nhân dân qu n phê duy t danh m c u tư xây d ng cơ b n c a qu n 3 trong năm 2008; Căn c Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n 3; Căn c ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. Phê duy t danh m c các công trình - d án và k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n năm 2008 theo t trình c a y ban nhân dân qu n 3 t i kỳ h p. i u 2. Giao cho: - y ban nhân dân qu n 3 t ch c th c hi n Ngh quy t này. - Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban Kinh t - Xã h i và các i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát th c hi n Ngh quy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 3 khóa IX thông qua t i kỳ h p th 13 ngày 14 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH Thân Th Thư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản