Nghị quyết Số: 12/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
90
lượt xem
3
download

Nghị quyết Số: 12/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XI – KỲ HỌP THỨ 17

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 12/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH QUẢNG NINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/2009/NQ-HĐND Hạ Long, ngày 11 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XI – KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất Đai ngày 26/11/2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ “Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất”; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất”; Thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ- CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP”; Sau khi xem xét Tờ trình số 4402 /2009/TTr-UBND ngày 11/11/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc đề nghị phê duyệt phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2010”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,
  2. QUYẾT NGHỊ: I. Hội đồng Nhân dân tỉnh nhất trí thông qua phương án giá các loại đất năm 2010 của tỉnh Quảng Ninh kèm theo Tờ trình số 4402 /2009/TTr-UBND ngày 11/11/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể như sau: 1. Thông qua phương án giá các loại đất năm 2010, gồm: 1.1. Bảng giá đất ở, bảng giá đất nông nghiệp. 1.2. Giá các loại đất phi nông nghiệp khác và giá các loại đất nông nghiệp khác. 2. Giao cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh căn cứ phương án giá các loại đất năm 2010 được phê duyệt tại Nghị quyết này để ban hành Quyết định quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2010 thực hiện từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010. 3. Trường hợp năm 2010 cần phải điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thì Uỷ ban Nhân dân tỉnh xây dựng phương án xin ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. II. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao: - Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. - Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị Quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh Khoá XI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 11/12/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010./.
  3. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c); - Bộ Tài chính, Bộ TM-MT (b/c); - TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khoá XI; Nguyễn Duy Hưng - UB. MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; - Các Sở, Ban ngành và các cơ quan, đơn vị của tỉnh và TƯ đóng trên địa bàn tỉnh; - Đài PTTH, Báo Quảng Ninh; - TT HĐND, UBND các huyện, TXã, TPhố; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTNS.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản