intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 122/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
15
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 122/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 122/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 122/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 122/2017/NQ­HĐND Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2012/NQ­HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN  TRUYỀN LƯU ĐỘNG TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG  THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHOÁ IX ­ KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT­BTC­BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ  Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên   truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện; Xét Tờ trình số 40/TTr­UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thông qua dự   thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 75/2012/NQ­HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội  đồng nhân dân Tỉnh quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, tỉnh,  huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá ­ Xã  hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 75/2012/NQ­HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của  Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động,  tỉnh, huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân  dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua  ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTVQH; VPQH; VPCP (I, II); ­ Bộ Tài chính; ­ Ban CTĐB; Ban Chỉ đạo Tây nam bộ; ­ Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); ­ TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh; ­ Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh; UBKT Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng ­ Đại biểu HĐND tỉnh; ­ Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ­ TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; ­ Công báo tỉnh; ­ Lưu VT, TH (Đ).  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản