Nghị quyết Số: 125/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Nghị quyết Số: 125/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ BÃI BỎ KHOẢN THU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 125/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH QUẢNG BÌNH NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 125/2009/NQ-HĐND Đồng Hới, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ BÃI BỎ KHOẢN THU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; Thông tư số 97/2006/TT-BTC, ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2764/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2009 về đề nghị bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Bãi bỏ Mục II (có Phụ lục số II kèm theo) về quy định khoản thu huy động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh của Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2003 về việc quy định mức thu phí bến bãi cảng cá; phí trông giữ các loại xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; mức đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng dẫn cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
  2. Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính Lương Ngọc Bính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục K.Tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình; - Trung tâm Công báo; - Lưu VT VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 5
Đồng bộ tài khoản