Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về thu phí tại trung tâm y tế dự phòng và trạm y tế các xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 13/2008/NQ-H ND C n Gi , ngày 23 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V THU PHÍ T I TRUNG TÂM Y T D PHÒNG VÀ TR M Y T CÁC XÃ, THN TR N H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX KỲ H P TH 16 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 57/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n v t ch c thu phí t i Trung tâm Y t D phòng và tr m y t các xã, th tr n; Sau khi nghe Báo cáo th m tra c a Ban Pháp ch và k t qu th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 57/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n v t ch c thu phí t i Trung tâm Y t D phòng và tr m y t xã, th tr n. Th i gian th c hi n: t ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 2. Giao y ban nhân dân huy n ch o các ơn v ch c năng h tr Trung tâm Y t D phòng chuNn b y các i u ki n v cơ s v t ch t, b máy và nhân s t ch c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p l n th 16, phiên h p ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./. CH TNCH Nguy n Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản