intTypePromotion=1

Nghị quyết số: 13/2015/NQ-HĐND

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
0
download

Nghị quyết số: 13/2015/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số: 13/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;.. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số: 13/2015/NQ-HĐND

  1. Số 07+08-27-7-2015 CÔNG BÁO 53 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 13/2015/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2015 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI n u t H n n n nv nn n nn 26 t án 11 n m 2003; n u t B n n v n ản qu p ạm p áp lu t ủ H n n n nv nn n nn 03 t án 12 n m 2004; n Qu ết ịn số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 t án 3 n m 2015 ủ ủ tướn ín p ủ n n Qu ết ự ện ơ ế m t ử , ơ ế m t ử l ên t ôn tạ ơ qu n n ín n nướ ở ị p ươn ; ự ện ôn tư số 172/2012/ -B n 22 t án 10 n m 2012 ủ B ín qu ịn v ệ l p ự toán, quản lý, sử ụn v qu ết toán k n p í ảm ảo ôn tá ả á n ín n nướ ; S u k xem xét ờ trìn số 109/ r-UBND n 17 t án 6 n m 2015 ủ n n n n tỉn về v ệ ều ỉn ế ỗ trợ o ôn l m v ệ tạ B p n t ếp n n v trả kết quả ố vớ á ơ qu n n ín n nướ ở ị p ươn ; áo áo t ẩm tr số 19/B -BP n 19 t án 6 n m 2015 ủ B n P áp ế v ý k ến t ảo lu n ủ ạ ểu H n n n n tỉn , QUYẾT NGHỊ: Điều 1. P ê u ệt v ệ ều ỉn ế ỗ trợ ố vớ ôn l m v ệ tạ B p n t ếp n n v trả kết quả ố vớ á ơ qu n n ín n nướ ở ị p ươn . ụ t ể n ư s u: 1. Về chế độ hỗ trợ: - ôn l m v ệ tạ B p n t ếp n n v trả kết quả ủ á ơ qu n u ên môn t u n n n n tỉn ; á ơ qu n ủ run ươn ượ t t eo n n ọ ặt tạ ị p ươn ( run t m n ín ôn ấp tỉn ) ượ ều ỉn ế ỗ trợ từ 180.000 /n ườ /t án lên 400.000 /n ườ /t án . - ôn l m v ệ tạ B p n t ếp n n v trả kết quả u ện, t n p ố; á ơ qu n ủ run ươn ượ t t eo n n ọ ặt tạ ị p ươn ( run t m n ín ôn ấp u ện) ượ ều ỉn ế ỗ trợ từ 150.000 /n ườ /t án lên 400.000 /n ườ /t án .
  2. 54 CÔNG BÁO Số 07+08-27-7-2015 - ôn l m v ệ tạ B p n t ếp n n v trả kết quả xã, p ườn , t ị trấn ượ ều ỉn ế ỗ trợ từ 120.000 /n ườ /t án lên 200.000 /n ườ /t án . 2. Về số lượng: n n n n tỉn qu ết ịn số lượn ôn l m v ệ tạ B p n t ếp n n v trả kết quả. 3. ế ỗ trợ o ôn l m v ệ tạ B p n t ếp n n v trả kết quả ượ t ự ện từ n 01/8/2015. Điều 2. H n n n n tỉn o nn n n tỉn t tr ển k , t ự ện N ị qu ết. Điều 3. ườn trự H n n n n tỉn , á B n H n n n n, ạ ểu H n n n n tỉn ám sát v ệ t tr ển k , t ự ện N ị qu ết. N ị qu ết n ã ượ H n n n n tỉn á Bìn k ó XV, Kỳ ọp t Mườ t ôn qu n 25 t án 6 n m 2015 v ó ệu lự t n s u 10 n kể từ n t ôn qu . N ị qu ết n t t ế N ị qu ết số 121/2008/NQ-HĐND n 24 t án 7 n m 2008 ủ H n n n n tỉn k ó XIV, Kỳ ọp t Mườ về m p ụ ấp ố vớ án , ôn l m v ệ tạ B p n t ếp n n v trả kết quả ố vớ á ơ qu n n ín n nướ ở ị p ươn ./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Sinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2