intTypePromotion=1

Nghị quyết số 131/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 131/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 131/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quận do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 131/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N BÌNH c l p - T do - H nh phúc TÂN ------- ----- S : 131/2007/NQ- Bình Tân, ngày 27 tháng 12 năm 2007 H ND NGHN QUY T K HO CH U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2008 NGU N V N NGÂN SÁCH QU N H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ H P L N TH 9 (Ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2007) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c công văn s 4620/UBND-TM ngày 20 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v b sung v n u tư phân c p cho các qu n - huy n t s thu vư t ti n s d ng t. Trên cơ s xem xét T trình s 1777/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân và ý ki n các i bi u H i ng nhân dân qu n, qua k t lu n c a ch t a oàn, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua K ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2008 ngu n v n ngân sách qu n như sau: I. DANH M C U TƯ XÂY D NG CƠ B N T NGU N V N PHÂN C P HÀNG NĂM (KÈM PH L C 1): T ng s công trình u tư năm 2008 là 42 công trình v i v n k ho ch d ki n là 19,920 t ng. C th như sau: 1. Công trình kh i công m i: 20 công trình v i t ng v n k ho ch là 19,4 t ng. Trong ó: a) Nhóm h t ng k thu t: 05 công trình v i v n k ho ch năm 2008 là 7,9 t ng. b) Nhóm văn hóa - xã h i: 11 công trình v i v n k ho ch năm 2008 là 7,7 t ng. c) Nhóm kinh t hành chính s nghi p: 04 công trình v i t ng v n k ho ch năm 2008 là 3,8 t ng.
  2. 2. Công trình chuNn b u tư: 22 công trình nhóm h t ng k thu t v i v n k ho ch năm 2008 là 0,52 t ng. II. DANH M C U TƯ XÂY D NG CƠ B N T NGU N V N D PHÒNG NGÂN SÁCH QU N (KÈM PH L C 2): T ng s công trình u tư năm 2008 là 14 công trình v i v n k ho ch là 3,590 t ng. C th như sau: 1. Công trình kh i công m i: 09 công trình nhóm kinh t hành chính s nghi p v i t ng v n k ho ch là 3,490 t ng. 2. Công trình chuNn b u tư: 01 công trình nhóm h t ng k thu t v i v n k ho ch năm 2008 là 0,02 t ng và 04 công trình nhóm kinh t hành chính s nghi p v i v n k ho ch là 0,08 t ng. III. DANH M C U TƯ XÂY D NG CƠ B N T NGU N V N VƯ T THU TI N S D NG T NĂM 2007 (KÈM PH L C 3). Căn c vào ti n thu ti n s d ng t n ngày 15 tháng 12 năm 2007 là 164,802 t ng, ư c thu ti n s d ng t n ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 170,644 t . Ư c vư t thu ti n s d ng t năm 2007 là 170,664 t - 150 t = 20,664 t ng. Trên cơ s vư t thu ti n s d ng t năm 2007, ki n ngh u tư cho 7 công trình giao thông v i v n k ho ch là 20 t ng. i u 2. - Giao cho y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n Ngh quy t này và theo úng quy nh c a pháp lu t. Có báo cáo vi c th c hi n, vi c quy t toán các kỳ h p H i ng nhân dân qu n. - Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) thông qua t i kỳ h p l n th 9 ngày 27 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH Nguy n Văn Hoàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản