Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2005/NQ-CP Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2005 NGHN QUY T V CÁC BI N PHÁP C P BÁCH NGĂN CH N DNCH CÚM GIA C M (H5N1) VÀ I DNCH CÚM A (H5N1) NGƯ I I- ÐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DNCH CÚM GIA C M B nh cúm gia c m ch ng c l c cao (HPAI) là b nh truy n nhi m nguy hi m. Trong l ch s , virus cúm gia c m ã t ng gây ra i d ch nhi u nư c trên th gi i, i d ch cúm năm 1918 - 1919, ch sau m t th i gian ng n ã làm t vong g n 40 tri u ngư i. T cu i năm 2003 n nay, t i nhi u nư c và vùng lãnh th , trong ó có Vi t Nam ã xu t hi n d ch cúm gia c m H5N1. Theo c nh báo c a T ch c Y t th gi i (WHO), T ch c Thú y th gi i (OIE), T ch c Nông lương th gi i (FAO), th gi i ang ng trư c nguy cơ x y ra d ch cúm gia c m và i d ch cúm A (H5N1) ngư i. nư c ta, b nh d ch cúm gia c m H5N1 và cúm A (H5N1) trên ngư i ã x y ra ba t chính, ph i tiêu h y g n 50 tri u con gia c m và có 91 ngư i m c b nh, trong ó có 41 ngư i t vong. Hi n nay chưa có vaccine và thu c c hi u phòng cúm A (H5N1) ngư i, thu c kháng virus Tamiflu i u tr và d phòng cúm A (H5N1) chưa ư c xác nh rõ ràng, s d ng theo ch nh c a bác sĩ; chưa ư c s n xu t nư c ta; giá t, nhu c u s d ng l n và vi c cung c p có nhi u khó khăn. Ð i d ch có nguy cơ x y ra n u m i ngư i không ch p hành nghiêm các quy nh phòng, ch ng d ch c a ngành y t và ngành thú y. II- M T S BI N PHÁP C P BÁCH 1. Thông qua K ho ch hành ng khNn c p khi x y ra d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t ph i h p v i các b , ngành liên quan, ti p th ý ki n các thành viên Chính ph , b sung, hoàn ch nh trong ó lưu ý thêm m t s n i dung v : kinh phí, d tr trang thi t b , thu c, v t tư, hóa ch t... quy nh trách nhi m và s ph i h p c a các b , ngành, a phương tri n khai th c hi n. 2. Căn c vào k ho ch hành ng khNn c p này, các b , ngành, UBND các c p, cơ quan, ơn v ph i khNn trương xây d ng k ho ch hành ng c th c a mình tri n khai th c hi n. Vi c xây d ng, th c hi n k ho ch hành ng khNn c p c a các b , ngành, a phương, cơ quan, ơn v ph i ư c coi là m t nhi m v t xu t, c p bách c a các c p y ng, chính quy n, trách nhi m c a m i ngư i dân và ph i huy ng s c m nh c a c h th ng chính tr tham gia th c hi n.
  2. 3. Ch ng chuNn b y các i u ki n c n thi t và huy ng toàn l c phòng, ch ng d ch cúm A (H5N1) ngư i. B Y t , các b , ngành liên quan, các a phương ch o t t c các ơn v , cơ s y t t Trung ương (k c l c lư ng quân i, công an) n t nh, thành ph , huy n, xã ph i ch ng, chuNn b l c lư ng và phương ti n chuyên môn, có bi n pháp phòng, ch ng c th . Ð i v i các b nh vi n tuy n t nh, t t c các khoa lây u ph i chuNn b giư ng b nh, cơ s i u tr cúm, máy móc, trang thi t b , thu c. Ð i v i h th ng y t d phòng, các Vi n v sinh d ch t , Vi n Paster Trung ương chuNn b di n t p, d tr cơ s thu c cúm, v t tư, hóa ch t ch ng d ch, t ch c các i lưu ng, phòng khi i d ch x y ra. Các trung tâm y t d phòng tuy n t nh ph i th c hi n t t vi c phát hi n s m, khoanh vùng và x lý tri t d ch, có k ho ch i u hành các ho t ng khi phát hi n có ca b nh u tiên t cơ s . 4. Kiên quy t xóa b m m b nh, kh ng ch , ngăn ch n d ch b nh lây lan trên gia c m. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và b , ngành có liên quan t p trung m i ngu n l c, ch o và th c hi n k p th i các bi n pháp sau: a) Th c hi n nghiêm các bi n pháp phòng, ch ng d ch theo yêu c u c a cơ quan chuyên môn v y t , thú y và Ch th s 53-CT/TƯ ngày 28-10-2005 c a Ban Bí thư Trung ương Ð ng v tri n khai các bi n pháp c p bách ngăn ch n d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i; t p trung ch o kiên quy t, ng b các bi n pháp an toàn sinh h c, v sinh tiêu c kh trùng, tiêm phòng v c-xin và các bi n pháp khác theo quy nh c a pháp lu t v thú y; giám sát ch t ch vi c s d ng v c-xin tiêm phòng và tình hình d ch cúm n h gia ình, xóm, thôn, p, b n, c m, t dân cư. N u phát hi n có gia c m nhi m b nh ho c có gia c m ch t chưa rõ nguyên nhân ph i áp d ng ngay các bi n pháp tiêu h y gia c m, tiêu c kh trùng, kh ng ch bao vây d ch, c m v n chuy n gia c m ra kh i d ch và các bi n pháp phòng, ch ng d ch khác theo quy nh c a pháp lu t v thú y, không d ch lây lan. b) Quy ho ch và t ch c l i các cơ s chăn nuôi t p trung theo hư ng công nghi p và cơ s gi t m , buôn bán gia c m, b o m v sinh an toàn th c phNm và môi trư ng. C m nuôi gia c m trong n i thành, n i th các thành ph , th xã, th tr n, nh t là th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh, các khu ô th m i, khu công nghi p; h n ch nuôi gia c m nơi có nguy cơ cao v d ch b nh; có chính sách h tr ngư i chăn nuôi, ngư i buôn bán, gi t m gia c m nh l chuy n sang ngành ngh khác ho c di chuy n cơ s chăn nuôi n a i m ư c quy ho ch. Hư ng d n h chăn nuôi nh l th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch, b o m không d ch x y ra, gi v sinh môi trư ng và s c kh e c ng ng. Ph i có các bi n pháp kiên quy t b o v àn gia c m gi ng g c, gi ng gia c m quý hi m các a phương và cơ s gi ng c a Trung ương. c) Tăng cư ng công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y i v i gia súc, gia c m b o m an toàn v sinh th c phNm. Không gi t m gia c m ho c ăn, buôn bán gia c m, s n phNm gia c m b b nh, chưa qua ki m d ch. Trong n i thành, n i th ch ư c buôn bán gia c m sau khi ã gi t m ho c ch bi n và nghiêm c m buôn bán gia c m s ng ho c gi t m gia c m t i các ch , các i m không úng theo quy nh c a pháp lu t v thú y. Nghiêm c m vi c ch bi n và bán ti t canh gia súc, gia c m; x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m theo quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm.
  3. d) T m d ng nh p khNu gia c m (k c chim c nh), s n phNm gia c m tươi s ng và lông vũ chưa qua x lý hóa ch t. N u phát hi n gia c m, s n phNm gia c m nh p l u thì t ch thu, tiêu h y và x lý nghiêm kh c i v i ch hàng. 5. B Văn hóa-Thông tin và các a phương ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , y ban T.Ư MTTQ Vi t Nam, các oàn th chính tr xã h i, cơ quan thông tin i chúng có hình th c thông tin tuyên truy n, v n ng, giáo d c phù h p v i yêu c u, n i dung phòng ch ng d ch n t n cơ s thôn, b n, c m, t dân cư, cơ quan, ơn v , trư ng h c và h gia ình m i ngư i dân có nh n th c úng, y v s nguy hi m c a b nh d ch, nguy cơ lây truy n d ch b nh, có bi n pháp t b o v s c kh e b n thân và c ng ng; ng th i ch ng tham gia tích c c các bi n pháp phòng, ch ng d ch. 6. Thư ng xuyên c p nh t thông tin di n bi n v d ch cúm gia c m và d ch cúm A (H5N1) ngư i trên th gi i. H p tác và tranh th s giúp c a các nư c, các t ch c qu c t , các nhà khoa h c nư c ngoài nh m ngăn ch n không d ch x y ra và d p d ch có hi u qu n u x y ra d ch. III- T CH C TH C HI N 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t có trách nhi m: a) Ph i h p v i các b , ngành, a phương chuNn b y các lo i thi t b , v t tư, thu c c tr , hóa ch t... theo yêu c u b o m phòng, ch ng d ch. b) Hư ng d n c th các bi n pháp chuyên môn nghi p v v phòng, ch ng d ch cúm gia c m và d ch cúm ngư i. 2. B Tài chính, B K ho ch và Ð u tư có trách nhi m b trí ngân sách th c hi n. 3. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m tri n khai phòng ch ng d ch thu c ph m vi c a b , ngành và a phương theo hư ng d n c a B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và k ho ch hành ng khNn c p c a b , ngành và a phương mình ã phê duy t. 4. Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m, Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p SARS và cúm ngư i thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n ngh quy t c a các b , ngành và a phương, nh kỳ báo Th tư ng Chính ph . TM. CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản