intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết Số: 16/2008/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi khóa IX - Kỳ họp thứ 14

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
128
lượt xem
8
download

Nghị quyết Số: 16/2008/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi khóa IX - Kỳ họp thứ 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết Số 16/2008/NQ-HĐND về việc tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 16/2008/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi khóa IX - Kỳ họp thứ 14

 1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C CHI c l p - T do - H nh phúc ----- ------ S : 16/2008/NQ-H ND C Chi, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V TÌNH HÌNH KINH T XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG 6 THÁNG U NĂM VÀ NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, M B O AN NINH QU C PHÒNG 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN HUY N C CHI KHÓA IX - KỲ H P TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét báo cáo c a y ban nhân dân huy n v tình hình phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng 6 tháng u năm; nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng 6 tháng cu i năm 2008; Sau khi nghe báo cáo th m tra c a các Ban H i ng nhân dân huy n, báo cáo c a Tòa án nhân dân, c a Vi n Ki m sát nhân dân huy n, ý ki n phát bi u c a y ban M t tr n T qu c huy n và các i bi u H i ng nhân dân, QUY T NGHN: i u 1. Tán thành và thông qua báo cáo c a y ban nhân dân huy n trình trư c H i ng nhân dân huy n v tình hình th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng trong 6 tháng u năm và nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng 6 tháng cu i năm 2008. Sáu tháng u năm 2008, tình hình kinh t xã h i, an ninh qu c phòng trên a bàn huy n ti p t c có bư c phát tri n, i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân n nh và ti p t c ư c c i thi n. Kinh t huy n ti p t c chuy n d ch theo úng nh hư ng, h u h t các ch tiêu kinh t - xã h i t k t qu t t, trên 50% k ho ch năm. Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng hơn tăng 30% so cùng kỳ. Giá tr s n xu t nông nghi p tăng trên 9% so v i cùng kỳ. Ngành thương m i, d ch v tăng 56% so v i cùng kỳ. Các ho t ng trên lĩnh v c văn hóa - xã h i ư c th c hi n t t. Huy n c bi t quan tâm chăm lo i s ng c a gia ình chính sách và h dân nghèo thông qua các chương trình gi i quy t vi c làm, h tr v n và các bi n pháp gi m h nghèo. Công tác chăm sóc s c kh e nhân dân ư c quan tâm, tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c m b o, ngư i dân yên tâm sinh ho t, s n xu t. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu ã t ư c v n còn m t s m t h n ch c n t p trung kh c ph c trong 6 tháng cu i năm 2008. ó là:
 2. - Các lo i hình kinh t h p tác ho t ng hi u qu th p. - Ti n tri n khai và t ch c thi công các d án u tư xây d ng cơ b n nhìn chung còn ch m do bi n ng giá v t tư, gây khó khăn trong công tác u th u và làm ch m ti n gi i ngân v n. Công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng m t s d án còn kéo dài, m t s h dân b nh hư ng th c m c, khi u n i, ph i v n ng thuy t ph c nhi u l n. Công tác ph c p giáo d c, nh t là ph c p Trung h c ph thông còn nhi u khó khăn, t l h c viên ư c huy ng ra l p th p so v i di n ph i ra l p. Ti n th c hi n công tác gi m h nghèo còn ch m, m t s xã - th tr n chưa th c hi n công tác thNm nh v thu nh p h nghèo trong 6 tháng u năm 2008. Tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i tuy ư c m b o nhưng s v ph m pháp hình s tăng 13% so cùng kỳ, tình hình tai n n giao thông có nh ng di n bi n ph c t p (s v tai n i giao thông gi m 01 v , nhưng s ngư i ch t l i tăng 15 ngư i so cùng kỳ). i u 2. H i ng nhân dân huy n kh ng nh quy t tâm ti p t c th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph , ngh quy t c a Huy n y và c a H i ng nhân dân huy n v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2008. Trong 6 tháng cu i năm, H i ng nhân dân huy n yêu c u y ban nhân dân huy n trong ch o và i u hành, lưu ý nh ng v n tr ng tâm sau ây: 1. Duy trì t c tăng trư ng kinh t . Ti p t c Ny m nh th c hi n chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao t tr ng d ch v trong cơ c u kinh t c a huy n. Ph n u t giá tr s n xu t công nghi p 1.889,37 t ng, tăng 25% so năm 2007; t doanh thu s n xu t công nghi p 3.842,33 t ng, tăng 27,2% so năm 2007. 2. T p trung rà soát và ph bi n r ng rãi k ho ch chuy n i cơ c u cây tr ng cho các h nông dân, u tư xây d ng cơ s h t ng, th c hi n h tr lãi su t vay khuy n khích chuy n i theo Quy t nh s 105/2006/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph , chuy n giao các ti n b k thu t trong nông nghi p cho nông dân. Ph n u giá tr s n xu t ngành nông nghi p t 800,12 t ng, tăng 8,5% so th c hi n năm 2007. 3. Hoàn thành 100% công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các trư ng h p i u ki n; 80% i v i s h sơ chưa i u ki n. ưa vào áp d ng tiêu chuNn ISO trong công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; hoàn ch nh l i s b a chính m b o công tác qu n lý t ai ch t ch và hi u qu , hư ng d n công tác l p h sơ a chính và ng d ng tin h c vào công tác lưu tr h sơ a chính cho 21 xã - th tr n; hoàn thành vi c ki m kê qu t c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t trên a bàn huy n theo quy nh; hoàn thành vi c kê khai và xu t phương án x lý c th i v i các cơ s nhà t thu c s h u nhà nư c trên a bàn huy n. 4. Ki m tra vi c th c hi n các quy nh v ki m soát ô nhi m môi trư ng i v i 180 ơn v s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p và các tr i chăn nuôi heo trên a bàn huy n. Ki m tra vi c v n hành h th ng x lý nư c th i c a các ơn v t i C m Công nghi p Tân Quy, Khu Công nghi p Tân Phú Trung, h th ng x lý nư c th i bãi rác Phư c Hi p. 5. Ph n u th c hi n t và vư t ch tiêu thu ngân sách năm 2008 và m b o chi ngân sách theo d toán trên tinh th n th c hành ti t ki m. Huy ng t i a các ngu n
 3. v n u tư cho phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao hi u qu u tư t ngân sách nhà nư c, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, tăng cư ng ng d ng khoa h c công ngh . Phát huy hi u qu ho t ng c a các ngân hàng áp ng k p th i nhu c u v n phát tri n s n xu t, kinh doanh. Th c hi n nghiêm túc k ho ch v thu h i n v n vay n h n và quá h n. 6. ChuNn b và tri n khai th c hi n t t nhi m v năm h c 2008 - 2009, c bi t quan tâm công tác tuy n sinh vào l p 10. Ti p t c th c hi n án xây d ng trư ng t chuNn qu c gia theo k ho ch. Ny m nh th c hi n xã h i hóa giáo d c, khuy n khích, t o i u ki n thu n l i các nhà u tư m r ng các lo i hình trư ng l p ngoài công l p. Ti p t c duy trì 21/21 xã - th tr n t chuNn qu c gia v ph c p giáo d c b c Ti u h c và Trung h c cơ s , duy trì 14 xã - th tr n t chuNn qu c gia v ph c p giáo d c b c Trung h c ph thông, n cu i năm 2008 hoàn thành cơ b n v công tác ph c p giáo d c b c Trung h c. 7. Th c hi n t t công tác chăm lo cho gia ình thương binh, li t s , ngư i và gia ình có công v i cách m ng. Ch o tri n khai có hi u qu nhi m v xóa ói gi m nghèo, lao ng và vi c làm. n cu i năm hoàn thành cơ b n chương trình xóa ói gi m nghèo giai o n 2. 8. Nâng cao ch t lư ng các ho t ng y t , dân s , gia ình, tr em và các ho t ng văn hóa, th d c, th thao; Tăng cư ng ki m tra, x lý các cơ s d ch v văn hóa có ho t ng sai ph m; C ng c và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a h th ng y t cơ s , tăng cư ng các bi n pháp nh m h th p t l ngư i sinh con th 3 tr lên. Nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các ơn v ã ăng ký xây d ng ơn v văn hóa, ơn v ã ư c công nh n ơn v văn hóa. Ti p t c xây d ng các ơn v văn hóa trên a bàn huy n. 9. Ti p t c gi v ng n nh chính tr và m b o tr t t an toàn xã h i. Tăng cư ng công tác u tranh, phòng ng a và tr n áp t i ph m, phòng, ch ng cháy, n , phòng, ch ng ma túy và m b o tr t t an toàn giao thông. c bi t có bi n pháp, gi i pháp tích c c h n ch gia tăng các v tai n n giao thông và gi m s ngư i ch t do tai n n giao thông. Ny m nh cu c v n ng xây d ng cơ s an toàn, cao c nh giác, s n sàng chi n u, phát huy m nh m phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c. ChuNn b ngu n thanh niên nh p ngũ năm 2009 t ch tiêu c a trên giao. 10. Tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c pháp lu t, tri n khai quy ch th c hi n dân ch cơ s nh m nâng cao ý th c “s ng và làm vi c theo Hi n pháp, pháp lu t” trong i s ng xã h i. Th c hi n có hi u qu ch trương “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. Ti p t c th c hi n công tác c i cách hành chính theo chương trình c i cách hành chính năm 2008 c a thành ph và c a y ban nhân dân huy n. Có án c th c ng c , nâng ch t lư ng ho t ng c a t nhân dân, t dân ph trên a bàn huy n. Tri n khai th c hi n Quy t nh s 1355/Q -UBND ngày 28 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n Quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c. Xây d ng và th c hi n án tinh gi n biên ch theo Ngh nh s 132/2007/N -CP trong 6 tháng cu i năm 2008 và c năm 2009.
 4. 11. Th c hi n t t công tác ti p dân, ti p nh n và gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân m b o úng quy trình, úng lu t và không x y ra khi u ki n ông ngư i, vư t c p. Lãnh o H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n t ch c ti p công dân hàng tháng úng quy nh. 12. Th c hi n nghiêm 7 chương trình hành ng phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m giai o n 2006 - 2010. 13. T p trung chuNn b xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. i u 3. H i ng nhân dân huy n giao trách nhi m: - y ban nhân dân huy n t ch c th c hi n th ng l i Ngh quy t này. - Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban, các i bi u H i ng nhân dân huy n căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát và ph i h p v i y ban M t tr n T qu c, các oàn th c p huy n ng viên toàn dân th c hi n th ng l i các m c tiêu, nhi m v kinh t - xã h i năm 2008 ã ư c H i ng nhân dân huy n quy t ngh . Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p th 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Tr nh Th Kim Hu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản