Nghị quyết số 17/1999/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 17/1999/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 17/1999/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 17/1999/NQ-HĐND

  1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ****** S : 17/1999/NQ-HĐND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999 NGH QUY T V VI C CÔNG NH N K T QU B U C CH C DANH THƯ KÝ KỲ H P H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH KHÓA VI. H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VI - KỲ H P TH NH T Căn c vào Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân (s a đ i) năm 1994 ; Căn c vào k t qu ki m phi u b u c ch c danh Thư ký kỳ h p H i đ ng nhân dân thành ph khóa VI ; QUY T NGH : Đi u 1.- Công nh n k t qu b u c ch c danh Thư ký kỳ h p H i đ ng nhân dân thành ph dư i đây đã đư c các Đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph b u vào lúc 14 gi 25’ ngày 14 tháng 12 năm 1999 t i kỳ h p l n th nh t H i đ ng nhân dân thành ph khóa VI g m các Ông, Bà có tên sau đây : 1. Ông Nguy n Thanh Chín, 2. Bà Tr n Th Thanh Di u, 3. Bà Nguy n Th H nh. Đi u 2.- Giao trách nhi m cho Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph khóa VI và Thư ký kỳ h p H i đ ng nhân dân thành ph hoàn ch nh các văn b n báo cáo theo Lu t đ nh./. Nơi nh n : T/M H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH - UBTVQH CH T CH - Th tư ng Chính ph }đ - Ban T ch c cán b CP}báo cáo - Lưu Huỳnh Đ m
Đồng bộ tài khoản