Nghị quyết số 176a-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 176a-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 176a-hđbt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 176a-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 176a-H BT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 1984 NGHN QUY T C AH I NG B TRƯ NG S 176A-H BT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1984 V VI C PHÁT HUY VAI TRÒ VÀ NĂNG L C C A PH N TRONG S NGHI P XÂY D NG VÀ B O V T QU C XÃ H I CH NGHĨA Trong nh ng năm qua, dư i s lãnh o c a ng, ư c s quan tâm chăm sóc c a Nhà nư c, s dìu d t c a H i Liên Hi p Ph N và các oàn th qu n chúng khác, các t ng l p ph n lao ng ã trư ng thành nhanh chóng và góp ph n to l n vào nh ng th ng l i c a dân t c. Ph n là l c lư ng s n xu t xã h i r t quan tr ng, chi m 46% s lao ng trong khu v c kinh t Nhà nư c, trên 60% s lao ng trong khu v c kinh t t p th . áng chú ý, ph n chi m t 70 n 80% l c lư ng tr c ti p lao ng s n xu t và công tác cơ s c a các ngành nông nghi p, công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, ti u th công nghi p, th công nghi p, các ngành thương nghi p, y t , văn hoá, giáo d c; 58% s cán b có trình trung c p và 31% s cán b có trình i h c là ph n . Vư t qua bi t bao khó khăn trong s n xu t và i s ng, các t ng l p ph n lao ng nêu cao tinh th n làm ch t p th và ý chí ph n u kiên cư ng, b n b , ã tích c c tham gia vào vi c th c hi n hai nhi m v chi n lư c là xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa. Tuy nhiên, vi c phát huy vai trò và năng l c c a ph n chưa ư c chú ý úng m c, nhi u v n quan tr ng và c p bách, tr c ti p liên quan n vi c t o i u ki n cho ph n c ng hi n kh năng to l n cho s phát tri n trư c m t và tương lai c a xã h i chưa ư c quan tâm y . Tình hình k trên có nh ng nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân ch quan ch y u là do các ngành, các c p chưa quán tri t ư ng l i c a ng và chính sách c a Nhà nư c i v i ph n nên vi c ch o và ki m tra th c hi n các ch trương, chính sách y chưa em l i hi u qu mong mu n; vi c c th hoá quy n bình ng và quy n làm ch t p th c a ph n chưa ư c y . phát huy t t vai trò và năng l c c a ph n trong lao ng s n xu t và ho t ng xã h i, trong qu n lý kinh t , qu n lý Nhà nư c, trong vi c xây d ng cu c s ng m i, n n văn hoá m i, con ngư i m i xã h i ch nghĩa, góp ph n tích c c vào vi c th c hi n nh ng m c tiêu kinh t , xã h i do ng ra, H i ng B trư ng quy t nh. I. PHÁT NG PHONG TRÀO HÀNH NG CÁCH M NG C A PH N NH M TH C HI N Ư NG L I C A NG VÀ CHÍNH SÁCH C A NHÀ NƯ C Các cơ quan Nhà nư c có nhi m v ph i h p ch t ch v i H i Liên Hi p Ph N và các oàn th qu n chúng khác ti n hành giáo d c, v n ng và t o i u ki n cho các t ng l p ph n th c hi n nh ng nhi m v do ng và Nhà nư c ra. Trong vi c
  2. xây d ng và th c hi n k ho ch, các cơ quan có thNm quy n c n c bi t chú ý t o i u ki n thu n l i nh m s d ng và phát huy t i m c cao l c lư ng và tài năng c a lao ng n . Theo ch c năng cu mình, H i Liên Hi p Ph N Vi t Nam ph i h p v i các oàn th qu n chúng khác " ng viên ph n phát huy quy n làm ch t p th , c ng hi n nhi u hơn n a cho T qu c, cho ch nghĩa xã h i" , hăng hái tham gia các phong trào hành ng cách m ng nh m th c hi n nh ng m c tiêu kinh t , xã h i, nh ng yêu c u ph c v qu c phòng các a phương, các cơ s . góp ph n cùng toàn dân Ny m nh s n xu t, H i v n ng ph n công nhân, nông dân, ph n làm ti u công nghi p và th công nghi p tích c c lao ng s n xu t và ti t ki m, b o m quy trình k thu t, th c hi n t t nh ng ch tiêu c a k ho ch v s n xu t lương th c và th c phNm, v hàng tiêu dùng, hàng xu t khNu...; ng th i phát tri n m nh và úng hư ng kinh t gia ình (chăn nuôi, tr ng dâu, nuôi t m, tr ng bông d t v i, làm th công nghi p...). Trong lĩnh v c phân ph i, lưu thông, H i v n ng ch em nông dân th c hi n y nghĩa v bán nông s n, ch em công nhân và ti u công nghi p, th công nghi p giao n p y s n phNm cho Nhà nư c, m i ch em tuân th các quy ch v qu n lý th trư ng, giá c . Nh m tăng cư ng h th ng thương nghi p xã h i ch nghĩa, H i gi i thi u nh ng ngư i tiêu chuNn v phNm ch t và v ngh nghi p b sung i ngũ nhân viên m u d ch qu c doanh và h p tác xã mua bán. H i góp ý ki n c i ti n phương th c phân ph i và ph c v , kh c ph c nh ng hi n tư ng tiêu c c. H i v n ng ch em hăng hái g i ti n ti t ki m và mua công trái xây d ng T qu c. Trong lĩnh v c qu c phòng và an ninh, H i giáo d c ch em ng viên ch ng, con thi hành nghĩa v quân s , tham gia xây d ng các l c lư ng vũ trang, tham gia công tác h u c n t i ch , chăm sóc gia ình li t sĩ, thương binh và b i, u con li t sĩ. V m t xã h i, H i v n ng ch em phát huy vai trò ngư i m , ngưòi v , cùng v i ch ng, con xây d ng gia ình văn hoá m i, th c hi n k ho ch hoá gia ình, nuôi con t t, d y con ngoan, tham gia xây d ng các công trình phúc l i t p th , u tranh ch ng mê tín d oan và các h t c, các t p quán l c h u. II. PHÂN B , S D NG H P LÝ, ÀO T O L I, B I DƯ NG VÀ B O H LAO NG N Trong vi c phân b lao ng xã h i, các cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c c n chú ý v c i m cơ th , sinh lý và ch c năng làm m c a ph n . Nh ng ngành, ngh thích h p v i n ph i ưu tiên s d ng lao ng n ; nh ng a bàn không thích h p v i n và nh ng ngh quá n ng nh c, c h i thì không nên s d ng lao ng n . B Lao ng có trách nhi m ch trì vi c nghiên c u trình H i ng B trư ng xác nh nh ng ngành, ngh ưu tiên s d ng lao ng n và nh ng ngành, ngh không nên s d ng lao ng n ; sau ó B hư ng d n t l c th v lao ng n cho t ng ngành, t ng ngh , t ng a phương. Theo tinh th n trên, c n m b o t l cân i gi a nam và n trong vi c phân b lao ng và dân cư t ng vùng t nư c. Kiên quy t i u ch nh lao ng n kh i nh ng công vi c ã có quy nh không s d ng lao ng n ; trong khi t m th i chưa i u ch nh ư c, các cơ quan, ơn v ho c
  3. h p tác xã ang s d ng lao ng n trái v i nh ng quy nh k trên ph i có bi n pháp b o v s c kho cho ch em như c i thi n i u ki n làm vi c, b o h lao ng, th c hi n ch b i dư ng, gi m b t th i gian làm vi c... Trong công tác b o h lao ng, ph i c bi t chú ý c i thi n i u ki n làm vi c i v i nh ng ngành, ngh quan tr ng, n ng nh c mà lao ng n chi m s ông như cao su, d t, m t s ngành hoá ch t, v.v... B Lao ng,B N i thương, các B và các i phương có liên quan l p k ho ch s n xu t và ph n u t i m c cao nh t cung ng d ng c b o h lao ng, v i giá c thích h p, s lư ng và ch t lư ng cho ch em. Trong vi c xây d ng và th c hi n k ho ch, các ngành, các c p, các cơ s có s d ng nhi u lao ng n c n chú ý úng m c n các v n lao ng, năng su t và s n lư ng, doanh thu, ti n lương và ti n thư ng... phù h p v i lao ng n . Tuỳ theo i u ki n c th c a mình, các cơ s c n t ch c nhi u hình th c s d ng lao ng n m t cách thích h p nh m v a m b o hi u qu c a s n xu t, c a công tác, v a t o i u ki n ngư i m chăm sóc con và cho con bú s a m . H n ch vi c s d ng lao ng n có thai và nuôi con nh làm ca 3; m r ng hình th c giao vi c t i nhà, th c hi n ch làm vi c theo th i khoá bi u linh ho t. Kiên quy t không ph n có thai t tháng th 7 ho c có con dư i 12 tháng làm ca êm; trong nh ng trư ng h p có yêu c u làm ca êm, thì cơ quan ho c cơ s ph i bàn b c và ư c s ng ý c a ch em. Các cơ quan Nhà nư c có liên quan c n chú tr ng c bi t và có nh ng bi n pháp thích h p thanh toán n n mù ch cho ph n , gi v ng và nâng cao t l n h c sinh trong các trư ng ph thông. T l tuy n n sinh vào các trư ng trung h c, i h c, cao ng và d y ngh ph i ư c quy nh tương x ng v i t l lao ng n c a các ngành, ngh c n lao ng n ; t ch c d y b túc văn hoá cho ph n ch em có tiêu chuNn ư c tuy n theo t l quy nh. Ph i m r ng vi c d y ngh b ng nhi u hình th c, theo phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm, nh m t o i u ki n cho lao ng n , ngoài ngh chính có thêm 1, 2 ngh ph , như v y có th i u chuy n ngh cho ch em khi c n thi t, và t n d ng lao ng có l i cho kinh t và xã h i. Theo tinh th n trên, các ngành, các c p c n tìm m i cách khai thác ti m năng, m mang ngành, ngh , giúp v phương hư ng s n xu t, t vh c s n xu t, tiêu th s n phNm... h tr cho kinh t t p th và kinh t gia ình phát tri n thu n l i, t ó t o thêm vi c làm cho l c lư ng lao ng chưa có ngh , c n và nam, thành th và nông thôn. III. PHÁT HUY VAI TRÒ C A NGƯ I PH N TRONG QU N LÝ KINH T , QU N LÝ NHÀ NƯ C, QU N LÝ XÃ H I Các ngành, các c p ph i th c hi n úng quy nh c a Nhà nư c v xây d ng k ho ch t cơ s lên và cùng các oàn th qu n chúng hư ng d n, t ch c, t o i u ki n cho ph n tham gia xây d ng k ho ch, tìm m i bi n pháp gi i quy t nh ng khó khăn trong s n xu t, công tác và i s ng. ng viên ph n tích c c tham d các h i ngh công nhân, viên ch c ho c i h i xã viên, các cu c trao i ý ki n v t ng chuyên có liên quan n ph n .
  4. H i ng nhân dân các c p ph i có ít nh t 1/3 i bi u là n , g m các ch em có tiêu chuNn, th t s có năng l c tham gia công vi c. U ban Nhân dân các c p nh t thi t ph i có m t s n u viên; c n c cán b n tiêu chuNn v phNm ch t và năng l c vào các cương v ch ch t (ch t ch, phó ch t ch, u viên thư ng tr c); n u chưa có cán b n tiêu chuNn như v y thì ph i tích c c và khNn trương b i dư ng ch em trong m t th i h n nh t nh. Khi l p quy ho ch cán b , các ngành, các c p, các cơ s ph i xác nh nh ng ch c danh c n có cán b n . nh ng ngành mà lao ng n chi m trên 50% và nh ng ngành có liên quan nhi u t i l i ích c a ph n và tr em (giáo d c, văn hoá, thông tin, y t , công nghi p nh , công nghi p th c phNm, nông nghi p, n i thương, ngân hàng, toà án, thương binh và xã h i...), thì ph i có cán b n tiêu chuNn v phNm ch t và năng l c tham gia lãnh o. Các cơ s thu c khu v c Nhà nư c và khu v c t p th có ông lao ng n ph i có cán b n tham gia cơ quan qu n lý. Các trư ng, l p ào t o, b i dư ng v nghi p v và qu n lý c a các ngành, các c p c n quy nh t l chiêu sinh n nh m nâng t l n cán b i h c tương ng v i t l lao ng n trong t ng ngành ngh . Trên cơ s m b o nh ng tiêu chuNn ch y u i v i cán b n , có th châm trư c m t s tiêu chuNn v tu i, v ch c v ... Các trư ng l p t p trung dài h n c n c g ng t o i u ki n thu n l i cho cán b n n h c. Các ngành, các c p, các cơ s ph i có ý th c y trong vi c v n d ng các ch ãi ng ã ư c quy nh i v i cán b n , phù h p v i hoàn c nh c a ch em và i u ki n c th c a ngành, a phương ho c ơn v mình. IV. CHĂM LO S C KHO VÀ I S NG C A PH N VÀ TR EM, HƯ NG D N T CH C CU C S NG GIA ÌNH Nhà nư c có chính sách khuy n khích m i gia ình ch nên có m t ho c hai con ngư i m có i u ki n nuôi con kho m nh. T nay tăng th i gian ngh ăn lương t 75 lên 180 ngày (6 tháng) cho n công nhân, viên ch c sinh con th nh t, th hai. Căn c quy nh trên, các h p tác xã và t p oàn s n xu t quy nh vi c cho n xã viên sinh con th nh t , th hai ư c ngh nhi u nh t không quá 6 tháng, ít nh t là 3 tháng có tr c p. M c tr c p do h p tác xã ho c t p oàn s n xu t quy nh, ít nh t b ng m c ăn bình quân i v i h p tác xã nông nghi p và t p oàn s n xu t, ho c b ng ti n công tương ng v i c p b c c a ch em i v i h p tác xã ti u công nghi p, th công nghi p. Các n xã viên h p tác xã ti u công nghi p có quan h kinh t v i Nhà nư c, trong th i gian ngh , ư c hư ng các ch như khi s n xu t. B Y t c n h t s c c g ng và ph i h p v i các oàn th qu n chúng, l p và th c hi n k ho ch tăng cư ng công tác b o v s c kho bà m và tr em. Theo hư ng ó, c n r t coi tr ng nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , trang b k thu t, cung ng thu c phòng b nh và ch a b nh, c ng c và m r ng m ng lư i y t cơ s , b o m t l giư ng s n, giư ng nhi và các phương ti n, d ng c cho các nhà h sinh, th c hi n t t ch i v i n h sinh.
  5. B Giáo d c, B i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c D y ngh ph i h p v i các t ch c có liên quan, xây d ng chương trình gi ng d y chính khoá và ngo i ng nh m b i dư ng cho h c sinh nh ng ki n th c khoa h c v gi i tính, v hôn nhân và gia ình, v nuôi và d y con. Nghiên c u c i ti n, b sung m t s n i dung trong chương trình h c t p c a n h c sinh phù h p v i c i m sinh lý và ch c năng làm m c a ph n . Các oàn th qu n chúng và các t ch c xã h i ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c, có hình th c thích h p hư ng d n xây d ng cu c s ng gia ình h nh phúc như phòng k t hôn, câu l c b bà m , trung tâm hư ng d n ki n th c v t ch c cu c s ng gia ình; chú ý hư ng d n cho ph n nh ng ki n th c c n thi t v v sinh ph n , b o v thai nghén, nuôi con và phòng b nh, ch a b nh cho tr em. U ban K ho ch Nhà nư c ch trì cùng B Tài chính, B Công nghi p nh , B Y t , B N i thương, U ban V t giá Nhà nư c, có k ho ch s n xu t và phân ph i nh ng m t hàng thi t y u v i giá c tho áng cho ph n và tr em, c bi t là s a, b t dinh dư ng, v i màn, xà phòng, áo qu n tr em... Ngoài k ho ch phân ph i c a Trung ương, U ban nhân dân các c p và các cơ quan qu n lý các cơ s c n ch ng khai thác m i ti m năng, có k ho ch s n xu t và phân ph i các m t hàng k trên. Các ngành, các c p, các cơ s , các t ch c qu n chúng c n có k ho ch s d ng v n c a Nhà nư c, v n t có c a ơn v , cùng v i s óng góp c a nhân dân phát tri n s nghi p phúc l i t p th , nh t là nhà tr , l p m u giáo, nhà h sinh, phòng nhi, nhà v sinh ph n nh ng nơi c n thi t. V. TĂNG CƯ NG VI C T CH C CH O TH C HI N C A NHÀ NƯ C VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ C A H I LIÊN HI P PH N VI T NAM Văn phòng H i ng B trư ng c n phân công m t s chuyên viên theo dõi và ôn c các ngành, các c p th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t v ph n , t p h p tình hình báo cáo v i Thư ng v H i ng B trư ng ch o k p th i. Các ngành kinh t và s nghi p có s d ng nhi u lao ng n , các ngành có ch c năng liên quan nhi u t i nh ng v n c a ph n , c n phân công cán b chuyên lo v n lao ng n , v n cán b n , công tác b o v s c kho c a ph n v.v... U ban Khoa h c xã h i cùng các t ch c có liên quan và các oàn th qu n chúng ra chương trình nghiên c u khoa h c ng n h n, dài h n v các v n ph n , làm cơ s cho vi c nghiên c u và ban hành nh ng ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c i v i ph n . Nh ng ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c i v i ph n ph i ư c c th hoá và ư c th hi n trong k ho ch Nhà nư c các c p, các ngành. t o i u ki n cho H i Liên Hi p Ph N Vi t Nam th c hi n trách nhi m " xu t v i ng và Nhà nư c ban hành các chính sách, pháp lu t b o m quy n làm ch c a ph n , góp ph n ki m tra, giám sát vi c th c hi n các chính sách, pháp lu t y", H i ng B trư ng quy nh như sau:
  6. - M i năm m t l n, Thư ng v H i ng B trư ng làm vi c v i Trung ương H i Liên Hi p Ph N Vi t Nam; U ban nhân dân các c p làm vi c v i cơ quan lãnh o H i liên hi p ph n cùng c p nghe thông báo v tình hình ph n , ki m i m vi c th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t i v i lao ng và cán b n , bàn chương trình ph i h p ho t ng gi a các cơ quan Nhà nư c v i H i liên hi p ph n . Các t ch c có liên quan n quy n l i c a ph n các ngành trung ương và U ban nhân dân a phương (t nh, huy n) như h i ng tuy n sinh, tuy n lao ng, h i ng lương, v.v... ph i có i di n c a H i liên hi p ph n cùng c p tham gia v i tư cách là thành viên chính th c. - Các cơ quan Nhà nư c, khi nghiên c u các ch trương, chính sách, pháp lu t ho c khi bàn nh ng v n có liên quan n nghĩa v và quy n l i c a ph n , ph i trao i ý ki n v i H i liên hi p ph n cùng c p. - H i liên hi p ph n các c p có th t ch c riêng, ho c ph i h p v i các c p chính quy n, t ch c ki m tra vi c th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c i v i ph n và tr em. Các cơ quan c a Nhà nư c, các t ch c xã h i có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho vi c ki m tra và gi i quy t nh ng ki n ngh do ngư i ki m tra nêu ra. - Các c p h i ph n có quy n ch t v n và ki n ngh v i các cơ quan Nhà nư c v các v n qu n lý kinh t , qu n lý Nhà nư c và nh ng v n khác có liên quan n ph n và tr em. Các cơ quan này ph i có thái áp ng, có trách nhi m i v i nh ng ch t v n và ki n ngh ó. -Chính quy n các c p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho s ho t ng c a H i liên hi p ph n , c p kinh phí, phương ti n làm vi c theo các ch ã quy nh. Vi c th c hi n ngh quy t c a H i ng B trư ng v vi c phát huy vai trò và năng l c c a ph n ... òi h i nh ng c g ng to l n và b n b , òi h i s ph i h p ch t ch c a các cơ quan Nhà nư c và các oàn th qu n chúng, trong ó có vai trò r t quan tr ng c a H i liên hi p ph n Vi t Nam, vì l i ích c a s nghi p cách m ng c a toàn dân và vì s nghi p gi i phóng ph n . Theo tinh th n ó , H i ng B trư ng yêu c u th trư ng các B và các cơ quan Nhà nư c, U ban nhân dân các c p có chương trình hành ng c th ng n h n và dài h n nh m tri n khai vi c th c hi n Ngh quy t này. Ph m Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản