intTypePromotion=1

Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND về việc một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc T NH NGH AN ******* ***** S : 182/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI, H TR CÁC D ÁN U TƯ TRÊN NA BÀN T NH NGH AN H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 9 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a UBND t nh Ngh An t i T trình s 4159/TTr - UBND ngày 05 tháng 07 năm 2007; Trên cơ s xem xét báo cáo th m tra c a Ban Kinh t & Ngân sách và ý ki n c a các i bi u H ND t nh, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung m t s chính sách ưu ãi, h tr các d án u tư trên a bàn t nh Ngh An như sau: 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng: a) Các nhà u tư có d án u tư, k c d án u tư m r ng thu c lĩnh v c, a bàn ưu ãi u tư quy nh t i Ngh nh s : 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph th c hi n u tư trên a bàn t nh Ngh An (tr các d án u tư thu i n). b) Các d án u tư khu ô th th c hi n theo Ngh nh s : 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch khu ô th m i. c) Các d án u tư vào Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n theo Quy t nh s : 85/2007/Q -TTg ngày 11/6/2007 c a Th tư ng Chính ph . d) Các d án u tư ngoài quy nh t i i m a, b, c, nói trên mà có t ng m c u tư t 200 t ng tr lên, ho c có m c n p ngân sách h ng năm 20 t ng tr lên. 2. Các chính sách ưu ãi, h tr c th : a) i v i các d án u tư s n xu t, kinh doanh có v n u tư t 15 t ng tr lên u tư trong các khu công nghi p ã ư c u tư xây d ng k t c u h t ng chưa hoàn ch nh b ng ngu n v n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, ho c khu công nghi p chưa ư c u tư nhưng ã phê duy t quy ho ch chi ti t: - H tr san l p m t b ng:
  2. Khuy n khích nhà u tư t b v n san l p m t b ng, sau khi san l p xong s ư c ngân sách t nh h tr 50% chi phí san l p m t b ng trên cơ s phương án, d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t và theo s li u quy t toán th c t ư c S Tài chính thNm tra, nhưng không quá các m c sau: + 01 t ng cho các d án có v n u tư t 15 n 50 t ng; + 02 t ng cho các d án có v n u tư t trên 50 n 200 t ng; + 03 t ng cho các d án có v n u tư t trên 200 n 300 t ng; + 04 t ng cho các d án có v n u tư trên 300 t ng. - Giá thuê t: Giá thuê t b ng giá thuê t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p do UBND t nh quy nh (theo b ng giá t) t i th i i m thuê t c ng (+) chi phí u tư xây d ng h t ng trong khu công nghi p do Ngân sách Nhà nư c u tư ư c phân b theo hình th c kh u hao tài s n c nh trong th i h n 25 năm. b) Nhà u tư u tư xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p. - Khuy n khích nhà u tư t ch c b i thư ng gi i phóng m t b ng; kinh phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c kh u tr vào ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t. - ư c ngân sách t nh h tr sau u tư chi phí san l p m t b ng trên cơ s phương án, d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t và theo s li u quy t toán th c t ư c S Tài chính thNm tra, v i các m c h tr như sau: + 03 t ng i v i khu công nghi p có giá tr san l p t 30 t ng n dư i 50 t ng. + 10 t ng i v i khu công nghi p có giá tr san l p t 50 t ng n 200 t ng. + 15 t ng i v i khu công nghi p có giá tr san l p trên 200 t ng. - Chính sách v t ư c hư ng quy n l i t i a theo quy nh c a pháp lu t; c) i v i các d án u tư ngoài các khu công nghi p. - ư c ngân sách t nh h tr u tư xây d ng k t c u h t ng ngoài hàng rào d án phù h p quy ho ch: + i v i các d án có t ng m c u tư t 100 t ng tr lên thu c i m a, ho c 200 t ng tr lên thu c i m d, kho n 1, i u 1. V giao thông: ư c ngân sách t nh u tư xây d ng ư ng giao thông n hàng rào c a d án, theo thi t k d toán và quy t toán ư c c p có thNm quy n phê duy t,
  3. nhưng t ng m c u tư không vư t quá m c thu c a d án n p cho ngân sách t nh/ 1 năm khi d án i vào ho t ng n nh và không vư t quá 5 km chi u dài ư ng. V ư ng i n h th : UBND t nh ngh ngành i n l c u tư cho t ng d án c th . N u nhà u tư t u tư thì ư c t nh h tr sau u tư lãi su t vay v n u tư trong th i h n ba (03) năm. + Trư ng h p d án có m c n p ngân sách h ng năm t 20 t ng tr lên thì UBND t nh quy t nh m c u tư c th , tuỳ theo t ng d án. + i v i k t c u h t ng vùng nguyên li u t p trung cho công nghi p ch bi n: ư c ngân sách t nh u tư xây d ng ư ng giao thông tr c chính vào trung tâm vùng nguyên li u i v i các d án có quy mô như sau: Vùng nguyên li u chè, cà phê, cam, d a, s n, chu i có quy mô t p trung 200 ha tr lên. D án nuôi tôm gi ng có quy mô 20 tri u con gi ng ( i v i s n xu t tôm gi ng) ho c có di n tích t 50 ha nuôi tôm thâm canh tr lên. Tr ng r ng nguyên li u t p trung có quy mô trên 500 ha. i v i ư ng i n h th vào trung tâm vùng nguyên li u: UBND t nh ngh ngành i n l c u tư cho t ng d án c th ; N u nhà u tư t u tư thì ư c t nh h tr sau u tư lãi su t vay v n u tư trong th i h n ba (03) năm. - Chính sách v t: ư c hư ng quy n l i t i a theo quy nh c a pháp lu t. d) H tr v ào t o lao ng. Nhà u tư ti p nh n t 30 lao ng tr lên (có h khNu thư ng trú t i Ngh An), ký h p ng không xác nh th i h n v i ngư i lao ng, g i lao ng i ào t o t i các cơ s ào t o trong và ngoài t nh, ngoài nư c ho c ào t o t i cơ s s n xu t, có ch ng ch sơ c p ngh tr lên s ư c ngân sách t nh h tr chi phí ào t o 1 l n, v i m c 500.000 ng/1 lao ng. ) H tr xúc ti n u tư. - Hàng năm, UBND t nh s xét h tr nh ng doanh nghi p, t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác xúc ti n u tư. - Các t ch c, cá nhân v n ng, kêu g i ư c các d án nư c ngoài u tư vào t nh Ngh An, sau khi d án i vào u tư xây d ng s ư c t nh xem xét, h tr xúc ti n u tư v i các m c như sau: + 10 tri u ng cho các d án có v n u tư t 50 n 300 t ng. + 20 tri u ng cho các d án có v n u tư trên 300 t ng
  4. e) Áp d ng ưu ãi u tư . - Nhà u tư ã th c hi n xong d án u tư nhưng chưa hư ng ho c ang hư ng ưu ãi u tư theo quy nh t i Quy t nh s : 57/2005/Q -UB ngày 10/5/2005 c a UBND t nh Ngh An thì ti p t c ư c hư ng các ưu ãi u tư ó. - Nhà u tư ang tri n khai d án u tư theo chính sách ưu ãi, h tr t i Quy t nh s : 57/2005/Q -UB trư c ngày Ngh quy t này có hi u l c thì ti p t c ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh t i Quy t nh s : 57/2005/Q -UB; trư ng h p d án ang tri n khai mà thu c i tư ng ư c quy nh t i i m a, d, kho n 1 i u 1 Ngh quy t này, thì ư c hư ng ưu ãi, h tr theo Ngh quy t này trong th i h n còn l i, k t ngày Ngh quy t này có hi u l c, n u m c h tr , ưu ãi cao hơn Quy t nh s : 57/2005/Q -UB. - Nhà u tư có d án u tư ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Quy t nh s : 57/2005/Q -UB n u thu c i tư ng quy nh t i i m a, d, kho n 1, i u 1 Ngh quy t này nhưng chưa tri n khai th c hi n thì th c hi n ưu ãi, h tr theo quy nh t i Ngh quy t này. i u 2. T ch c th c hi n: 1. V công tác qu n lý u tư và xây d ng: th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. U ban nhân dân t nh yêu c u Nhà u tư cam k t v trách nhi m c a mình iv i kho n kinh phí t nh ã u tư t i a i m ư c th ng nh t l a ch n. i u 3. Giao U ban nhân dân t nh căn c n i dung Ngh quy t c a H i ng nhân dân t nh t ch c th c hi n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh Khoá XV, kỳ h p th 9 thông qua 25 tháng 7 năm 2007./. CH TNCH Nguy n Th Trung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản