Nghị quyết Số: 19/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
146
lượt xem
8
download

Nghị quyết Số: 19/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 19/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH KON TUM NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 19/2009/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/02007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ; Sau khi xem xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 27/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ:
  2. Điều 1. Thống nhất Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể gồm 9 bảng giá của 9 huyện, thành phố trong tỉnh như sau: 1. Bảng giá các loại đất thành phố Kon Tum. 2. Bảng giá các loại đất huyện Đăk Glei. 3. Bảng giá các loại đất huyện Đăk Tô. 4. Bảng giá các loại đất huyện Đăk Hà. 5. Bảng giá các loại đất huyện Sa Thầy. 6. Bảng giá các loại đất huyện Kon Rẫy. 7. Bảng giá các loại đất huyện Kon PLông. 8. Bảng giá các loại đất huyện Ngọc Hồi. 9. Bảng giá các loại đất huyện Tu Mơ Rông. (Có Bảng giá kèm theo) Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum vào ngày 01/01/2010, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp lần thứ 13 thông qua./. CHỦ TỊCH
  3. Trần Anh Linh FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bang gia

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản