Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 200/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2007 NGHN QUY T V PHÍ TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG C A CÁC D ÁN U TƯ TRÊN NA BÀN T NH NGH AN H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 10 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 v phí và l phí; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c các Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí, s 24/2006/N -CP ngày 13/03/2006 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 57/2002/N -CP; Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H ND t nh, thành ph tr c thu c TW; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh t i T trình s 5899/TTr.UBND, ngày 13/9/2007 v phí th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a các d án u tư trên a bàn t nh Ngh An; Trên cơ s báo cáo th m tra c a Ban Kinh t & Ngân sách và ý ki n c a các v i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua phí thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a các d án trên a bàn t nh Ngh An v i nh ng n i dung sau: 1. M c thu phí: a) M c thu phí thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng l n u: M c thu phí thNm TT Quy mô, tính ch t D án nh (1.000 ng) 3.000 4.000 5.000 D án có t ng v n u tư dư i 5 t ng X D án có t ng v n u tư t 5 t ng n dư i 10 X t ng D án có t ng v n u tư t 10 t ng tr lên X Các d án u tư xây d ng cơ s s n xu t kinh doanh không d a vào t ng v n u tư, có nguy cơ X nh hư ng x u n lưu v c sông và s c kho nhân
  2. dân xung quanh g m: Gi y, b t gi y; ch bi n thu s n, h i s n, nông s n; s n xu t hoá ch t, dư c phNm; s n xu t bia, rư u, c n, nư c gi i khát; thu c da; d t có nhu m; b nh vi n; khu công nghi p b) M c thu phí thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng b sung tính b ng 50% s phí thNm nh l n u. 2. i tư ng n p phí thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng: Các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân) có văn b n ngh cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n thNm nh h sơ Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a các d án u tư trên a bàn t nh Ngh An. i u 2. Trách nhi m t ch c thu và qu n lý phí thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng: 1. S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c thu phí thNm nh h sơ Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng thu c thNm quy n thNm nh c a UBND t nh; hư ng d n, ki m tra, ôn c các i tư ng n p phí k p th i. 2. Cơ quan thu phí ư c trích l i 90% s ti n phí thu ư c chi cho công tác thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và thu phí; thanh, quy t toán theo quy nh hi n hành Nhà nư c; 10% còn l i n p ngân sách. 3. Cơ quan thu phí ph i s d ng biên lai thu phí C c Thu Ngh An phát hành. i u 3. Giao cho U ban nhân dân t nh căn c vào quy nh hi n hành c a nhà nư c và n i dung c a Ngh quy t này ban hành quy nh m c thu và qu n lý thu phí thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng áp d ng trên a bàn t nh. Ngh quy t này ã ư c H ND t nh khoá XV, kỳ h p th 10 thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2007. CH TNCH Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản