Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NGH AN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 202/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2007 NGHN QUY T V M T S CHÍNH SÁCH THU HÚT, H TR NGU N NHÂN L C NGÀNH Y T NGH AN GIAI O N 2007 – 2010 VÀ NH NG NĂM TI P THEO H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 10 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26/02/1998 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh cán b , công ch c năm 2000 và 2003; Xét ngh c a UBND t nh t i T trình s 5759/TTr.UBND ngày 07 tháng 9 năm 2007; Trên cơ s báo cáo th m tra c a Ban văn hoá - Xã h i và ý ki n th o lu n c a các v i bi u H ND, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua m t s chính sách thu hút, h tr ngu n nhân l c i v i ngành Y t Ngh An, giai o n 2007 – 2010 và nh ng năm ti p theo như sau: 1. i tư ng và chính sách thu hút: a) Giáo sư, phó giáo sư, ti n s , bác s chuyên khoa c p 2 (CK2), dư c s chuyên khoa c p 2 (CK2), th c s , bác s chuyên khoa c p 1 (CK1), dư c s chuyên khoa c p 1 (CK1), sinh viên t t nghi p i h c Y, Dư c h chính quy lo i gi i, khá (k c sinh viên ư c ào t o nư c ngoài có k t qu h c t p tương dương), có cam k t th i gian công tác t i Ngh An t 3 năm tr lên, ư c ngân sách t nh h tr m t kho n kinh phí ban u như sau: - Giáo sư:40.000.000 ng - Phó giáo sư, ti n s , bác s CK2, dư c s CK2:30.000.000 ng - Th c s , bác s CK1, dư c s CK1: 20.000.000 ng - Sinh viên t t nghi p lo i gi i: 15.000.000 ng - Sinh viên t t nghi p lo i khá: 10.000.000 ng b) Các i tư ng nêu i m a kho n 1 i u 1 v nh n công tác t i các huy n núi cao, các ơn v chuyên môn c thù như B nh viên Lao và b nh ph i, B nh vi n Tâm
  2. th n, Giám nh Pháp y ư c h tr 10.000.000 ng, nh n công tác t i các huy n núi th p ư c h tr thêm 5.000.000 ng. c) Sinh viên t t nghi p i h c Y, Dư c chính quy lo i trung bình và bác s , dư c s công tác ngo i t nh có cam k t nh n công tác t i các tr m y t xã mi n núi thu c khu v c 3 ư c ngân sách t nh h tr ban u 15.000.000 /ngư i, v các ơn v chuyên môn c thù c a ngành B nh vi n Lao và b nh ph i, B nh vi n Tâm th n, Giám nh Pháp y và các tr m y t tuy n xã mi n núi th p còn l i ư c ngân sách t nh h tr ban u 10.000.000 /ngư i, v công tác t i tr m y t xã ng b ng ư c h tr ban u 7.000.000 /ngư i d) Các i tư ng i m a, c kho n 1, i u 1 trong th i gian t p s ngoài lương ư c ngân sách t nh h tr 15%lương cơ b n. ) Hàng năm các cơ quan, ơn v có nhu c u thu hút trí tu , ch t xám c a các chuyên gia gi i, các nhà khoa h c trong và ngoài nư c nh m tháo g nh ng khó khăn vư ng m c l n v chuyên môn ho c nghiên c u khoa h c thì ư c th c hi n 01 h p ng thu hút. nh m c chi cho m i h p ng thu hút trí tu ch t xám không quá 50.000.000 . Trư ng h p c bi t thì có th tăng s lư ng song không quá 03 h p ng thu hút. i v i nh ng công vi c c n ph i u tư ch t xám cao, kinh phí l n thì ngành Y t l p án trình H i ng khoa h c c a t nh xem xét quy t nh. 2. i tư ng và chính sách h tr : Nh ng cán b , công ch c, viên ch c ư c ngành c i h c v làm vi c t i Ngh An: a) H tr hoàn thành lu n án Ti n s , Bác s CK2, Dư c s CK1: 20.000.000 . b) H tr hoàn thành lu n văn Th c s , Bác s CK1, Dư c s CK1: 15.000.000 c) H tr kinh phí ào t o cho cán b Y s t i tr m y t tuy n xã tr thành Bác s (có cam k t sau khi h c xong tr v công tác t i ơn v cũ): - i tư ng thu c xã mi n núi là: 400.000 ng/ngư i/tháng. - i tư ng thu c xã ng b ng là: 200.000 ng/ngư i/tháng. d) H tr kinh phí ào t o liên k t chính quy cho sinh viên tr thành Bác s theo a ch s d ng (cho các xã mi n núi) là 25% t ng kinh phí ào t o. e) H tr cho sinh viên t i các trư ng i h c Y, Dư c 2 năm cu i cam k t sau khi t t nghi p v Ngh An công tác theo s phân công c a ngành: - Năm th 4 i h c Dư c và năm th 5 i h c Y có h c l c: Lo i gi i: 200.000 /tháng/ngư i, Lo i khá: 150.000 /tháng/ngư i, Lo i trung bình: 100.000 /tháng/ngư i. - Năm th 5 i h c Dư c và năm th 6 i h c Y có h c l c: Lo i gi i: 300.000 /tháng/ngư i, Lo i khá: 200.000 /tháng/ngư i, Lo i trung bình: 150.000 /tháng/ngư i
  3. 3. Ngu n kinh phí th c hi n chính sách thu hút, h tr trích t ngân sách t nh i u 2. Giao cho U ban nhân dân t nh ban hành c th t tri n khai th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H ND t nh khoá XV, kỳ h p th 10 thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2007. CH TNCH Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản