Nghi quyết số 266-CP về việc phát triển y học dân tộc cổ truyền kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại, nhằm xây dựng nền y học Việt Nam do Hội đồng Chính Phủ ban hành.

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
0
download

Nghi quyết số 266-CP về việc phát triển y học dân tộc cổ truyền kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại, nhằm xây dựng nền y học Việt Nam do Hội đồng Chính Phủ ban hành.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghi quyết số 266-CP về việc phát triển y học dân tộc cổ truyền kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại, nhằm xây dựng nền y học Việt Nam do Hội đồng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghi quyết số 266-CP về việc phát triển y học dân tộc cổ truyền kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại, nhằm xây dựng nền y học Việt Nam do Hội đồng Chính Phủ ban hành.

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ******* NAM c l p – T do – H nh phúc S : 266-CP ******* Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 1978 NGHN QUY T V VI C PHÁT TRI N Y H C DÂN T C C TRUY N K T H P CH T CH V I Y H C HI N I, NH M XÂY D NG N N Y H C VI T NAM Nư c ta có n n y h c dân t c c truy n phong phú, l i có ngu n dư c li u d i dào t th c v t, ng v t và khoáng v t. T lâu, ng và Chính ph ta ã ra ư ng l i xây d ng n n y h c Vi t Nam xã h i ch nghĩa b ng cách th a k , phát huy, phát tri n y h c dân t c c truy n và k t h p y h c dân t c c truy n và y h c hi n i. Trong 20 năm qua, vi c th c hi n ư ng l i này ã góp ph n m r ng kh năng và nâng cao ch t lư ng c a công tác phòng b nh và ch a b nh cho nhân dân. Phong trào nuôi tr ng và s d ng thu c nam ang phát tri n t quy mô xã lên quy mô huy n. Vi c gi ng d y v y h c, dư c h c dân t c c truy n ang ư c th c hi n trong các trư ng y và dư c. Tuy nhiên, trong vi c th c hi n ư ng l i xây d ng n n y h c Vi t Nam, ngành y t còn có nh ng thi u sót chính sau ây: a) Chưa quán tri t y ư ng l i c a ng và Nhà nư c v k t h p y h c hi n i v i y h c dân t c c truy n xây d ng n n y h c Vi t Nam. Nhi u cán b qu n lý công tác y t và cán b chuyên môn c a ngành y t ch bi t n tây y, coi nh , b qua, th m chí ph n i y h c dân t c c truy n. ó là m t thái sai l m, có h i cho s nghi p y h c và y t c a nư c ta, nhưng ngành y t ã kéo dài quá lâu. b) Chưa nghiên c u và th c hi n t t các chính sách, ch nh m khuy n khích m nh m lương y c ng hi n tài năng và kinh nghi m vào s nghi p b o v s c kh e c a nhân dân. c) Vi c ào t o và b i dư ng cán b v y h c dân t c c truy n chưa ư c chú tr ng úng m c. d) các c p, t Trung ương n a phương, các t ch c qu n lý chuyên trách c a ngành y t v công tác y h c dân t c c truy n và công tác k t h p y h c dân t c c truy n và y h c hi n i chưa ư c c ng c , th m chí nhi u nơi chưa có. M t khác, các t ch c chNn tr t p th c a lương y ch m ư c ch n ch nh và c ng c ; m t s lương y kém phát huy tinh th n làm ch t p th xã h i ch nghĩa và ý th c trách nhi m, thi u tích c c và ch ng tham gia công vi c chung c a ngành y t , mu n hành ngh t do. quán tri t và Ny m nh vi c th c hi n phương hư ng l n v công tác y t mà i h i l n th IV c a ng ã ra là: k t h p ch t ch y h c hi n i v i y h c c truy n c a dân t c, xây d ng n n y h c và dư c h c Vi t Nam, trong th i gian t i, cùng v i vi c ti p t c thi hành nghiêm túc ch th s 101-TTg và ch th s 21-CP c a Chính ph , ngành y t c n ph i làm t t nh ng nhi m v công tác quan tr ng sau ây.
  2. I. TÍCH C C TH A K , PHÁT HUY VÀ PHÁT TRI N Y H C DÂN T C C TRUY N K T H P CH T CH V I Y H C HI N I NH M XÂY D NG N N Y H C C ÁO VI T NAM Vi c th a k t ph i ư c ti n hành toàn di n c v y và dư c, c bi t coi tr ng nh ng kinh nghi m dân gian ( mi n xuôi và mi n núi), nh ng bài thu c gia truy n, nh ng phương pháp và th thu t v phòng b nh và ch a b nh mà không c n ph i dùng thu c. 1. KhNn trương n m l i l c lư ng y h c dân t c c truy n, có k ho ch thu hút và s d ng t t các lương y hi n có vào m ng lư i y t chung tăng thêm kh năng và ch t lư ng c a công tác phòng b nh và ch a b nh. C n tuy n ch n nh ng lương y gi i, có kinh nghi m, ư c nhân dân tín nhi m vào ph c v trong các cơ s y t c a Nhà nư c và các tr m y t c a xã, phư ng. Ngư i nào ó i u ki n thì ư c tuy n d ng chính th c vào biên ch Nhà nư c; ngư i nào chưa mu n vào biên ch thì ư c s d ng theo ch h p ng. i v i m t s ít lương y gi i, n i ti ng, có nhi u kinh nghi m v ch a b nh ho c ch bi n thu c, m c dù tu i ã cao nhưng còn minh m n và có s c kh e, thì v n ư c tuy n vào biên ch Nhà nư c. làm t t vi c này, ngành y t ư c Nhà nư c cho phép tăng thêm ch tiêu biên ch ; s ngư i ư c tuy n c th s do y ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét bàn b c v i B Y t và quy t nh. nh ng xã ã có h p tác xã nông nghi p mà có nhi u lương y, h p tác xã có th thu nh n h làm xã viên. Ngoài vi c khám b nh, ch a b nh cho xã viên, h p tác xã có th s d ng lương y vào vi c nuôi tr ng và ch bi n dư c li u h p tác xã, coi ó là m t ngành ngh c a h p tác xã. nh ng xã chưa t ch c h p tác xã nông nghi p, thì t ch c cho lương y hành ngh t p th , v a khám b nh, b c thu c, v a tr ng và ch bi n dư c li u, dư i s qu n lý, giúp c a tr m y t xã và chính quy n a phương. i v i các lương y chuyên nghi p thành ph , th xã v.v… ph i tích c c hư ng d n và s p x p vào nh ng t ch c chNn tr t p th . M t s lương y tu i cao, s c y u, tuy ư c s p x p vào t ch c chNn tr t p th , v n ư c phép khám b nh, kê ơn t i nhà; thu c men do t ch c chNn tr t p th cung c p. 2. Ngành y t ph i t ch c t t vi c ti p t c sưu t m, phát hi n, t p h p nh ng kinh nghi m c a y h c dân t c c truy n, ph n u hoàn thành v cơ b n công tác này trong vòng 5 năm t i i v i các t nh mi n xuôi, 5-10 năm t i i v i các t nh mi n núi. C n ng viên, t ch c cho lương y t ng a phương truy n l i kinh nghi m, c bác sĩ, dư c sĩ, lương y tr theo sát nh ng lương y gi i h c t p; k p th i khen thư ng x ng áng nh ng lương y ã c ng hi n nhi u kinh nghi m có giá tr trong công tác phòng b nh và ch a b nh. 3. Tích c c th a k , phát huy và phát tri n y h c dân t c c truy n, ph i k t h p ch t ch v i y h c hi n i trên các lĩnh v c c y h c và dư c h c, t khám b nh, xét nghi m n i u tr và phòng b nh, b o v s c kh e. Qua th c ti n c a các công vi c nói trên mà úc k t nh ng bài h c tinh túy nh t, hi u nghi m nh t trong các khoa c a ngành y t xây d ng n n y h c c áo c a Vi t Nam. II. TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC K T H P Y H C DÂN T C C TRUY N VÀ Y H C HI N I, CH N CH NH VÀ XÂY D NG H TH NG TRƯ NG, L P CHUYÊN V ÀO T O CÁN B Y VÀ DƯ C DÂN T C.
  3. 1. Ph i tăng cư ng vi c nghiên c u k t h p y h c, dư c h c dân t c c truy n và y h c, dư c h c hi n i. Ngoài Vi n ông y (Hà N i), Vi n y dư c h c dân t c (thành ph H Chí Minh), các vi n nghiên c u, b nh vi n, trư ng i h c và trung h c y, dư c, xí nghi p dư c phNm u có trách nhi m tham gia nghiên c u và th c hi n vi c k t h p y h c, dư c h c dân t c c truy n và y h c, dư c h c hi n i. i v i nh ng kinh nghi m, nh ng bài thu c ã ư c thu th p. B Y t ph i có k ho ch phân công cho các vi n và các b nh vi n nghiên c u, xác minh và áp d ng. Trong vi c hư ng d n này, c n tránh gò bó, c ng nh c, b o th , gây ra s tranh ch p không c n thi t, làm h i cho công tác b o v s c kh e c a nhân dân. Ph i k p th i t ng k t nh ng kinh nghi m v phòng b nh và ch a b nh c a y h c dân t c c truy n, xây d ng thành các quy ch chuyên môn, các phác i u tr , các b n hư ng d n vi c s d ng phương thu c và ban hành chính th c các cơ s y t s d ng. Ph i coi tr ng vi c nghiên c u lý lu n y h c và dư c h c dân t c c truy n, ch n ch nh và tăng cư ng các vi n y h c, dư c h c dân t c c truy n; ng th i hi n i hóa và khoa h c hóa lý lu n y h c, dư c h c dân t c c truy n. 2. Tăng cư ng và m r ng vi c b i dư ng y h c, dư c h c dân t c c truy n cho cán b y t , t ng bu c xây d ng i ngũ bác sĩ, dư c sĩ chuyên khoa sâu, gi i v y h c, dư c h c hi n i và y h c, dư c h c dân t c c truy n. Ngư i th y thu c Vi t Nam ph i gi i v y h c hi n i và y h c dân t c c truy n. Trư c m t, nhanh chóng nâng cao trình y h c dân t c c truy n cho các cán b y t hi n nay, trư c h t là các cán b chuyên môn ang tr c ti p công tác t i các phòng khám, tr m y t b nh vi n, cơ s i u dư ng và các xí nghi p dư c phNm, B Y t ph i ti n hành ngay vi c b i dư ng v y h c, dư c h c dân t c c truy n theo m t chương trình th ng nh t (t ng bư c có nâng cao) phù h p v i t ng lo i cán b nói trên. ây là trách nhi m và cũng là nghĩa v c a ngành y t và c a m i ngư i th y thu c Vi t Nam trư c nhi m v k th a, phát tri n n n y h c dân t c c truy n. M t khác, ngành y t có trách nhi m b i dư ng các ki n th c cơ b n c n thi t v y h c hi n i cho các lương y, giúp lương y ang công tác trong các cơ s y t Nhà nư c và các t ch c t p th , h p tác xã, v.v... trau d i thêm ki n th c v y h c và dư c h c dân t c c truy n. Khuy n khích các lương y có năng l c v y h c, dư c h c c truy n có trình văn hóa, h c t p chuyên sâu v y h c, dư c h c hi n i, t o thu n l i cho vi c phát tri n y h c, dư c h c dân t c. Y h c và dư c h c dân t c c truy n ph i có v trí x ng áng trong nh ng môn h c ch y u c a các trư ng ào t o cán b sơ c p, trung h c, cao ng và i h c v y và dư c hi n nay. Trư c m t, ngay t năm h c 1978-1979 tr i, B Y t và các trư ng c a ngành y t ph i b trí n i dung, th i gian h c t p v y h c và dư c h c dân t c m t cách cân x ng v i các n i dung h c t p v y h c và dư c h c hi n i. Chú tr ng rút kinh nghi m qua th c ti n gi ng d y và h c t p b sung giáo trình v y h c và dư c h c dân t c ngày càng phong phú và khoa h c; ng th i xúc ti n vi c nghiên c u m ( nh ng nơi chưa có) và ki n toàn h chuyên khoa v y h c, dư c h c dân t c trong các trư ng i h c y, dư c. Ph i c ng c trư ng Tu Tĩnh hi n có thành ph Hà N i và nghiên c u nâng lên thành trư ng cao ng y h c dân t c c truy n, tăng cư ng trư ng Tu Tĩnh thành ph H Chí Minh tăng cư ng thêm cán b gi ng d y gi i v y h c và dư c h c dân t c nâng cao ch t lư ng gi ng d y, t ng bư c m r ng công tác ào t o và b i dư ng v y h c, dư c h c dân t c k t h p ch t ch v i y h c và dư c h c hi n i.
  4. áp ng yêu c u xây d ng và phát tri n n n y h c Vi t Nam. B y t có trách nhi m ch trì cùng v i các ngành, các a phương có liên quan xúc ti n ngay vi c nghiên c u b sung n i dung gi ng d y, h c t p v y h c dân t c c truy n trong các giáo trình hi n nay c a các h ào t o sơ c p, trung h c, cao ng và i h c c a ngành y và ngành dư c. ng th i t ch c nghiên c u các chuyên nh m c i ti n, xây d ng giáo trình ào t o m i cho các trư ng nh m k t h p ch t ch y h c, dư c h c dân t c và y h c, dư c h c hi n i m t cách khoa h c và có h th ng, b o m cho các h c sinh sơ c p, trung h c, cao ng, i h c khi t t nghi p ra trư ng ph i là nh ng cán b y t gi i c v y h c, dư c h c dân t c và y h c, dư c h c hi n i. Công vi c này ph i làm khNn trương có th chính th c ưa vào gi ng d y, h c t p t năm h c 1979-1980 c a các h trư ng y, trư ng dư c trong c nư c. M t khác, ph i g p rút xây d ng chương trình b túc nghi p v chuyên sâu v y h c, dư c h c dân t c và y h c, dư c h c hi n i b i dư ng cho các cán b y t , các lương y v ki n th c k t h p y h c, dư c h c dân t c và y h c, dư c h c hi n i. 3. T ng bư c hi n i hóa vi c s n xu t thu c dân t c. Trên cơ s th a k các phương pháp và k thu t bào ch c a y h c, dư c h c dân t c c truy n, ph i Ny m nh vi c hi n i hóa s n xu t thu c dân t c, c i ti n các d ng thu c dân t c. Nh m m c ích ó ph i xây d ng các cơ s , t ch c chuyên trách và tăng cư ng cán b k thu t, thi t b , máy móc hi n i cho vi c nghiên c u và s n xu t thu c dân t c; phát tri n r ng rãi các cơ s ch bi n thu c nam theo phương pháp hi n i các t nh, huy n. B Y t và y ban K ho ch Nhà nư c ph i bàn c th vi c này b trí ch tiêu k ho ch c a ngành y t trong t ng năm và trong k ho ch dài h n. C i ti n và tăng cư ng v t ch c, m r ng ph m v ho t ng c a các Công ty dư c li u c p I thu c T ng công ty dư c (B Y t ); ng th i ti n hành vi c thành l p xí nghi p liên h p dư c các t nh và thành ph trên cơ s sáp nh p Công ty dư c li u, công ty dư c phNm, xí nghi p dư c phNm hi n nay b o m cho các công ty dư c li u và các xí nghi p liên h p ư c nói trên th c hi n t t nhi m v nuôi, tr ng, thu mua, bào ch , cung ng dư c li u cho vi c s n xu t thu c tân dư c, s n xu t các lo i thu c dân t c, k c thu c chín (theo yêu c u kê ơn c a các lương y) v.v.. ph c v nhu c u v thu c, v dư c li u dân t c cho nhân dân và cho xu t khNu. c p huy n, ph i ki n toàn các hi u thu c hi n nay th c hi n t t vi c phân ph i các lo i thu c, nuôi và tr ng dư c li u, s n xu t thu c ph c v cho nhu c u c a nhân dân theo s phân công c a Ty y t t nh và thành ph . III. GI I QUY T T T CÁC CHÍNH SÁCH, CH NH M KHUY N KHÍCH M NH M VI C TH A K , PHÁT HUY, PHÁT TRI N Y H C DÂN T C C TRUY N 1. Ph i thi hành nghiêm ch nh và y các chính sách, ch ã ban hành v y, dư c h c dân t c. 2. M c lương và các quy n l i khác c a lương y ư c x p theo b c lương c a các y sĩ, dư c sĩ, bác sĩ, chuyên viên, phó giáo sư, giáo sư, v.v… c a ngành y t , n u có năng l c tương ương. C n t o i u ki n làm vi c thu n l i cho lương y, chú ý chăm sóc i s ng, giúp phương ti n i l i, nh t là i v i lương y có tu i cao, s c y u. 3. i v i nh ng lương y có năng l c qu n lý, lãnh o công tác chuyên môn, ph i chú ý s p x p vào nh ng cương v ph trách c a các ơn v công tác (phòng, ban, v , vi n, v.v...)
  5. 4. Các t ch c chNn tr t p th c a lương y ho t ng theo s hư ng d n và k ho ch c a cơ quan y t , ư c y ban Nhân dân a phương giúp v m i m t, tùy theo kh năng c a a phương (phương ti n, t ai tr ng cây thu c, cung c p thu c, cho hư ng các quy n l i như nh ng ngư i lao ng không s n xu t nông nghi p do Nhà nư c qu n lý, v.v...) 5. Các t ch c chNn tr t p th có nuôi tr ng và ch bi n dư c li u u ư c mi n thu . i v i các h p tác xã chuyên nuôi tr ng và ch bi n dư c li u bán cho Nhà nư c, thì thu m c thu th p hơn so v i thu nông nghi p, ph n chênh l ch v i thu nông nghi p ư c trích b vào qu tích lũy c a h p tác xã. B Tài chính và B Y t hư ng d n vi c thi hành c th chính sách mi n, gi m thu k trên. 6. Thi hành ch thư ng ti n và thư ng hi n v t x ng áng cho ngư i có môn thu c gia truy n ã truy n l i cho cơ quan y t Nhà nư c. i v i các môn thu c gia truy n n i ti ng, ngành y t c n có k ho ch ưa vào s n xu t, giao cho xí nghi p dư c phNm s n xu t, ho c cung c p dư c li u cho lương y s n xu t các lo i thu c ó r i ngành y t thu mua. 7. Nghiên c u vi c i tên H i ông y thành H i Y dư c h c dân t c. ó là m t oàn th qu n chúng t p h p và t ch c, giáo d c các lương y. B Y t có trách nhi m ch o H i này, nghiên c u vi c ch n ch nh và c ng c H i (nh t là t nh, huy n và xã), báo cáo H i ng Chính ph quy t nh. IV. V T CH C VÀ QU N LÝ B Y t và y ban Nhân dân các t nh, thành ph c n khNn trương xây d ng và ki n toàn các cơ quan qu n lý công tác y h c dân t c c truy n Trung ương và a phương. Nghiên c u vi c t ch c C c Y h c Dân t c thay V y h c dân t c c a B y t , tăng cư ng, ki n toàn Vi n y h c dân t c Hà N i (hi n nay là Vi n ông y), Vi n y dư c h c dân t c (thành ph H Chí Minh), xây d ng các t ch c này thành b máy có cơ c u hoàn ch nh, g m các lương y có năng l c, các y sĩ, bác sĩ, dư c sĩ am hi u v y dư c h c dân t c c truy n và các cơ s th c nghi m, v.v… giúp B Y t ch o và qu n lý các m t công tác nghiên c u và th c hành nh m th c hi n t t nhi m v th a k , phát huy và phát tri n n n y h c dân t c c truy n. các S , Ty y t ph i c ng c phòng y dư c h c dân t c c truy n và xây d ng các cơ s chuyên ch a b nh b ng y h c dân t c t nh, thành ph , huy n, qu n, v.v... B Y t ph i có m t ng chí Th trư ng am hi u v y h c dân t c c truy n chuyên trách v công tác này. các S , Ty y t ph i có m t ng chí phó c a S , Ty chuyên trách v công tác y h c dân t c c truy n. B Y t ph i tăng cư ng giáo d c cán b c a ngành mình, làm cho m i ngư i có nh n th c úng n và y v ư ng l i chính sách c a ng và Nhà nư c trong vi c k t h p y h c hi n i v i y h c dân t c c truy n. Ph i c i ti n và tăng cư ng công tác qu n lý y, dư c h c dân t c c truy n, nâng cao trách nhi m c a cán b lãnh o các c p i v i vi c phát tri n y dư c h c dân t c c truy n, th c hi n t t s qu n lý th ng nh t và có hi u l c c a ngành y t i v i công tác y dư c h c dân t c c truy n. Ph i ra s c nghiên c u xây d ng n n y h c Vi t Nam, m t n n y h c c áo k t h p ch t ch y h c dân t c c truy n và y h c hi n i. Nh m th c hi n t t nhi m v quan tr ng ó, c n thành l p B và t nh, thành H i ng y khoa bao g m y d các giáo sư, bác sĩ, dư c sĩ, các lương y gi i ph trách nghiên c u và th c nghi m
  6. có nh ng k t lu n m t cách khoa h c vi c k t h p y h c dân t c và y h c hi n i, xây d ng n n y h c Vi t Nam. H i ng Chính ph giao trách nhi m cho ng chí B trư ng B Y t ch trì và ph i h p v i th trư ng các ngành có liên quan t ch c th c hi n và ch o y ban Nhân dân các c p th c hi n t t ngh tuy t này. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản