Nghị quyết số 28/2002/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 28/2002/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 28/2002/NQ-HĐ về một số cơ chế, chính sách để thực hiện đề án "Mốt số vấn đề cấp bách về giao thông và văn minh đô thị" do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 28/2002/NQ-HĐ

  1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 28/2002/NQ-HĐ Hà N i, ngày 19 tháng 07 năm 2002 NGH QUY T V M TS CƠ CH , CHÍNH SÁCH Đ TH C HI N Đ ÁN “M T S V N Đ C P BÁCH V GIAO THÔNG VÀ VĂN MINH ĐÔ TH ” H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND (s a đ i); Căn c t trình s 35/TT-UB c a UBND Thành ph Hà N i kèm theo Báo cáo v m t s cơ ch , chính sách và gi i pháp đ tri n khai Đ án “M t s v n đ c p bách v giao thông và văn minh đô th ” và K ho ch th c hi n đ án; Sau khi nghe ý ki n c a U ban M t tr n T qu c Thành ph ; Thuy t trình c a các Ban, ý ki n c a đ i bi u HĐND Thành ph ; QUY T Đ NH: Đ t o chuy n bi n tích c c trong xây d ng, qu n lý đô th và xây d ng n p s ng văn minh, góp ph n làm lành m nh hoá môi trư ng xã h i, c i thi n và nâng cao đ i s ng c a nhân dân, thúc đ y phát tri n kinh t - xã h i, thi t th c ph c v Seagames 22; HĐND Thành ph nh t trí thông qua t trình c a UBND Thành ph v m t s cơ ch , chính sách và bi n pháp đ th c hi n Đ án “M t s v n đ c p bách v giao thông và văn minh đô th ” trên đ a bàn Thành ph Hà N i g m: 1. Các cơ ch , chính sách h tr v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt. Đ u tư v n ngân sách đ tăng thêm s đ u xe ô tô buýt và xây d ng nhà xư ng, trang thi t b ph c v b o dư ng, s a ch a, đáp ng yêu c u c a chương trình phát tri n giao thông công c ng Thành ph ; c n có bi n pháp đ t ng bư c h n ch xe thô sơ, xe máy. Th c hi n tr giá xe buýt đ các doanh nghi p kinh doanh d ch v v n t i hành khách công c ng có kh năng cân b ng thu - chi; Thành ph khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia đ u tư phát tri n giao thông công c ng trên đ a bàn. Đ ngh Chính ph cho mi n thu nh p kh u, mi n phí s d ng b n bãi, phí qua c u, phí s d ng đư ng đ i v i phương ti n v n t i hành khách công c ng; mi n thu s d ng đ t và ti n thuê đ t đ i v i di n tích đ t ph c v tr c ti p ho t đ ng v n t i hành khách công c ng như: Nhà ch , b n bãi, tr m b o dư ng, s a ch a các phương ti n. 2. Qui đ nh qu n lý hè c a các tuy n ph Th đô, đ c bi t là các tuy n ph văn minh - thương m i Giao UBND phư ng qu n lý hè ph các tuy n ph văn minh thương m i. C m làm b c b , bày bán hàng trên hè ph ; khuy n khích, hư ng d n, thành l p t t qu n tr t t đô th t i phư ng, v n đ ng nhân dân t qu n lý tr t t , v sinh hè ph trư c c a nhà mình; t ch c phân đ nh ph n đ xe và ph n dành cho ngư i đi b theo quy đ nh th ng nh t toàn Thành ph ; nh ng nơi đã b trí đư c đi m đ xe đ p, xe máy t p trung thì không cho phép đ xe đ p, xe máy tuỳ ti n trên v a hè. Đ y m nh vi c th c hi n Ngh đ nh 36/CP; đ u tư thích đáng đ có h th ng nhà ch xe buýt văn minh tr t t .
  2. 3. Quy đ nh v qu n lý đào đư ng, đào hè và xây d ng công trình ng m các khu đô th m i: Đư c phép c m đư ng đ thi công các công trình c ngày l n đêm đ i v i các công trình tr ng đi m. Đ i v i các tuy n nhánh, xa trung tâm, m t đ phương ti n giao thông th p thì đư c phép c m đư ng t ng đo n trên tuy n đ t p trung thi công, đ y nhanh ti n đ và đ m b o ch t lư ng công trình. Trư c khi c m đư ng đ thi công ph i có phương án phân lu ng giao thông đư c cơ quan có th m quy n phê duy t và thông báo v i chính quy n, nhân dân đ a phương bi t, ph i h p th c hi n. Đ i v i các d án xây d ng các khu đô th m i, khu công nghi p, khu ch xu t và m t s tuy n đư ng thí đi m... ph i thi t k h th ng tuy - nen k thu t. Các đơn v qu n lý h th ng đư ng dây t i đi n, thông tin - liên l c, bưu chính vi n thông... ph i h p đ ng v i các đơn v ch c năng đ thuê tuy - nen k thu t. T nay không c p phép đào hè, đư ng nh ng đư ng ph đã có h th ng tuy -nen k thu t. 4. Cơ ch h tr tài chính và chính sách đ i v i ngư i lao đ ng tham gia xã h i hoá thu gom và v n chuy n rác trên đ a bàn Thành ph Hà N i. Thành ph khuy n khích và t o đi u ki n đ các thành ph n kinh t đư c tham gia th c hi n thí đi m XHH thu gom và v n chuy n rác nh ng đ a bàn thí đi m. Trong năm đ u thí đi m, Thành ph h tr kinh phí, cơ s v t ch t ban đ u đ các đơn v tham gia XHH có đi u ki n cân đ i thu chi. Đ i v i công tác v n chuy n rác, các đơn v thí đi m đư c áp giá thanh toán như đ i v i Công ty Môi trư ng Đô th . Thành ph có bi n pháp khuy n khích các đơn v thí đi m h giá thành thu gom và v n chuy n rác. V ch đ , chính sách đ i v i ngư i lao đ ng, UBND Thành ph xây d ng chính sách c th áp d ng đ i v i công nhân Công ty Môi trư ng đô th Thành ph đư c đi u chuy n ho c bi t phái công tác t i các t ch c tham gia thí đi m. Đ i v i lao đ ng khác th c hi n theo quy đ nh c a Lu t lao đ ng và các cơ ch , chính sách hi n hành đ i v i lo i hình t ch c, doanh nghi p đó. Trong năm 2002, HĐND Thành ph giao UBND Thành ph t ch c sơ k t th c hi n đ i v i t t c các đơn v làm thí đi m XHH thu gom và v n chuy n m t ph n rác th i sinh ho t, đ t ch c th c hi n trên di n r ng. 5. Cơ ch xây d ng và qu n lý các nhà v sinh công c ng trên đ a bàn Thành ph : Trên cơ s thi t k đư c ch n, Thành ph khuy n khích và t o đi u ki n đ các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t tham gia đ u tư, qu n lý duy trì và khai thác các nhà v sinh công c ng; ch đ u tư có th khai thác các nhà v sinh công c ng; ch đ u tư có th đư c cơ quan có th m quy n cho phép k t h p kinh doanh m t s lo i hình d ch v khác thích h p. 6. V cơ ch thu phí s d ng đư ng b đ i v n xe cơ gi i trên đ a bàn Hà N i: Đ tăng cư ng ch t lư ng và hi u qu c a giao thông đô th , gi m ùn t c, tai n n giao thông, ô nhi m môi trư ng và đáp ng ngày càng t t hơn nhu c u đi l i c a nhân dân, cùng v i vi c t p trung phát tri n giao thông công c ng, Thành ph s th c hi n m t s bi n pháp c n thi t khác (trong đó có bi n pháp kinh t ) đ h n ch s gia tăng lư ng ô tô, xe mày tham gia vào ho t đ ng giao thông đô th . Giao UBND Thành ph tri n khai công tác tuyên truy n, v n đ ng đ nhân dân hi u rõ yêu c u, m c đích c a các bi n pháp kinh t nh m góp ph n gi m ùn t c, tai n n giao thông. Xây d ng l trình và cơ ch c th nh m t ng bư c gi m lư ng ô tô, xe máy trong n i thành, trình HĐND khi đ đi u ki n. 7. V cơ ch v n hành đèn chi u sáng đô th và ngõ xóm:
  3. Th c hi n phương án v n hành 1 ch đ cho các đư ng ph chính n m trong và ngoài vành đai 2 và các tr c đư ng chính vào 5 c a ô; v n hành 2 ch đ đ i v i các đư ng ph , ngõ xóm còn l i. 8. V các cơ ch chính sách cho công tác xây d ng, c i t o, ch nh trang ch , xây d ng và qu n lý các lò gi t m gia súc: Cho phép các thành ph n kinh t đư c đ u tư xây d ng các cơ s gi t m công nghi p t i các ch đ u m i. H tr v n ngân sách đ xây d ng h t ng k thu t cho các lò gi t m gia súc t i các ch đ u m i và giao cho UBND các qu n, huy n qu n lý, t ch c thu phí đ thu h i v n đ u tư cho ngân sách. Có cơ ch h tr lãi su t, mi n thu cho ho t đ ng gi t m trong vòng 2 năm k t ngày b t đ u s n xu t. T p trung quy ho ch vùng chăn nuôi ngo i thành và liên k t v i các t nh đ t o và qu n lý ngu n nguyên li u cung c p cho các dây chuy n gi t m công nghi p. 9. V công tác tuyên truy n mi n phí pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, v sinh môi trư ng: Đài Phát thanh Truy n hình Hà N i dành m t chuyên m c 10 - 15 phút hàng ngày và Báo Hà N i m i, Báo Kinh t Đô th dành m t chuyên m c hàng ngày đ tuyên truy n mi n phí v an toàn giao thông, tr t t và văn minh đô th . Giao UBND thành ph ban hành quy đ nh c th đ t ch c th c hi n các cơ ch trên. Giao thư ng tr c các HĐND Thành ph xem xét, quy t đ nh nh ng v n đ phát sinh theo đ ngh c a UBND va báo v i HĐND trong kỳ h p g n nh t. T/M. H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản