Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
453
lượt xem
62
download

Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2007/NQ-CP Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2007 NGHN QUY T V M T S GI I PHÁP C P BÁCH NH M KI M CH TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG Th c hi n Ch th s 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông, Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, t năm 2003 n năm 2005 ã th c hi n ư c m c tiêu ki m ch tai n n giao thông. Tuy nhiên, t năm 2006 n nay tình hình tr t t an toàn giao thông l i có nh ng di n bi n ph c t p, tai n n giao thông tăng so v i nh ng năm trư c. Tai n n giao thông, c bi t tai n n giao thông ư ng b ã gây ra nh ng thi t h i to l n v ngư i, tài s n c a Nhà nư c và nhân dân, ang là v n xã h i h t s c b c xúc, nghiêm tr ng òi h i Nhà nư c, Chính ph ph i t p trung hơn n a s lãnh o, ch o, i u hành và t ch c th c hi n các gi i pháp ng b nhanh chóng ki m ch tai n n giao thông. M t trong nh ng nguyên nhân d n t i tai n n giao thông tăng trong th i gian qua là do s lãnh o, ch o c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v tr t t an toàn giao thông t Trung ương n a phương chưa th t t p trung và chưa có tr ng i m, có lúc i u hành thi u quy t li t ho c chưa liên t c; chính quy n cơ s m ts a phương chưa quan tâm úng m c, còn th ơ ho c ng ngoài cu c; ý th c ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông c a ngư i tham gia giao thông kém, nhi u ngư i vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông r t ngang nhiên mà không b x lý ho c x lý không nghiêm. ki m ch gia tăng tai n n giao thông, òi h i ph i có s tham gia c a toàn xã h i, nh t là các cơ quan nhà nư c t Trung ương n a phương, chính quy n các c p, các t ch c, các oàn th và m i ngư i tham gia giao thông u ph i có trách nhi m tham gia b o m tr t t an toàn giao thông. Ch có như v y thì các quy nh c a pháp lu t tr t t an toàn giao thông m i i vào cu c s ng m t cách thi t th c. Trên cơ s " án b o m tr t t an toàn giao thông Qu c gia n năm 2010", Chính ph yêu c u các B , ngành, các a phương t p trung th c hi n quy t li t và liên t c các gi i pháp c p bách sau ây: 1. Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t tr t t an toàn giao thông.
  2. a) Giáo d c, tuyên truy n, ph bi n pháp lu t tr t t an toàn giao thông cho m i i tư ng tham gia giao thông m i ngư i t giác ch p hành là bi n pháp quan tr ng hàng u; yêu c u t t c các cơ quan nhà nư c, chính quy n các c p, các t ch c chính tr - xã h i, các oàn th , các cơ quan thông tin, báo chí ph i c bi t quan tâm, th c hi n thư ng xuyên, kiên trì và liên t c. b) Th trư ng các cơ quan nhà nư c, các t ch c, các oàn th , các doanh nghi p có trách nhi m giáo d c cho cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và các thành viên trong t ch c c a mình gương m u ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông; ph i có chương trình thư ng xuyên ph bi n các quy nh c a pháp lu t tr t t an toàn giao thông cho m i thành viên c a cơ quan, t ch c, ơn v ; ban hành quy ch khen thư ng, bi u dương gương ngư i t t, vi c t t trong lĩnh v c b o m tr t t an toàn giao thông và không xét các danh hi u thi ua và khen thư ng v i m i hình th c i v i nh ng ngư i vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông. c) B Giáo d c và ào t o có trách nhi m: - Ban hành chương trình giáo d c tr t t an toàn giao thông phù h p trong nhà trư ng, tăng th i lư ng gi ng d y chính khóa, các ho t ng ngo i khóa v tr t t an toàn giao thông. Th c hi n chương trình gi ng d y tr t t an toàn giao thông m i t niên h c 2008 - 2009 t t c các c p h c; - Ch o Hi u trư ng các trư ng ph thông, các trư ng cao ng, i h c, trung h c chuyên nghi p qu n lý ch t ch h c sinh, sinh viên v ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông; thư ng xuyên nh c nh , ưa thông tin liên quan n tr t t an toàn giao thông vào n i dung sinh ho t u tu n, l chào c , sinh ho t l p, sinh ho t oàn, i; quy nh vi c ánh giá o c i v i h c sinh, sinh viên vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông. T ngày 01 tháng 9 năm 2007 kiên quy t x lý nghiêm i v i h c sinh, sinh viên chưa tu i, không có Gi y phép lái xe i u khi n mô tô, xe g n máy; B Giáo d c và ào t o quy nh trách nhi m c a Hi u trư ng các trư ng không t ch c th c hi n nghiêm túc nh ng quy nh trên. d) B Công an ban hành quy nh vi c thông báo v cơ quan, trư ng h c, phư ng, xã, t dân ph , c m dân cư nh ng cán b , công ch c, viên ch c, h c sinh, sinh viên và ngư i vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông ki m i m, giáo d c. ) Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Thanh niên Vi t Nam, H i ng i Trung ương quy nh vi c ph bi n n i dung pháp lu t tr t t an toàn giao thông trong các bu i sinh ho t thư ng kỳ, bi u dương ngư i t t, vi c t t, phê phán các cá nhân vi ph m; nêu cao hơn n a vai trò c a oàn, H i, i trong vi c giáo d c ý th c t giác ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông. e) B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c, ch o và huy ng các cơ quan thông tin, báo chí, tuyên truy n nêu cao vai trò, trách nhi m, tích c c tham gia vào công tác tuyên truy n, giáo d c ý th c ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông cho m i t ng l p nhân dân và th c hi n Ngh quy t này; c n chú ý cùng v i vi c phê phán nh ng cá nhân, t ch c, ơn v vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông, còn ph i nêu gương ngư i t t, vi c t t, t ch c, ơn v làm t t công tác b o m tr t t an toàn giao thông. M i t báo ph i có chuyên tuyên truy n v an toàn giao thông.
  3. 2. Kiên quy t cư ng ch thi hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông và nâng cao năng l c cho l c lư ng c nh sát, thanh tra giao thông v n t i. a) i ôi v i công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t tr t t an toàn giao thông ph i kiên quy t x lý nghiêm nh ng ngư i vi ph m các quy nh c a pháp lu t tr t t an toàn giao thông. t o ư c chuy n bi n tích c c v công tác này c n ph i áp d ng ngay các bi n pháp sau ây: - T ngày 01 tháng 01 năm 2008, ình ch lưu hành ô tô ã h t niên h n s d ng, xe công nông, xe t ch 3, 4 bánh. Trư ng h p c tình vi ph m s b t ch thu x lý bán ph li u, sung vào công qu ; - Th c hi n ình ch lưu hành các phương ti n cơ gi i ư ng b vi ph m các quy nh v b o m tr t t an toàn giao thông b ng hình th c t m gi phương ti n ho c t m gi ăng ký phương ti n, bi n s ăng ký, s ch ng nh n b o m an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo th i h n quy nh c a pháp lu t hi n hành; - T ngày 01 tháng 01 năm 2009, ình ch ho t ng các phương ti n th y n i a không ăng ký, không ăng ki m an toàn k thu t theo quy nh c a pháp lu t; - ình ch ho t ng các cơ s l p ráp, t ch các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b và ư ng th y n i a trái phép, n u c tình vi ph m có th t ch thu trang thi t b tr c ti p s n xu t c a cơ s ó; - T m gi mô tô, xe g n máy 30 ngày tr lên n u ngư i i u khi n vi ph m m t trong các quy nh sau: ch quá s ngư i cho phép, i vào ư ng ngư c chi u, ư ng c m, l ng lách ánh võng, vư t èn , không ch p hành hi u l nh c a c nh sát giao thông; - T m gi mô tô, xe g n máy 90 ngày không phân bi t s h u i v i trư ng h p h c sinh, sinh viên chưa tu i ho c không có Gi y phép lái xe i u khi n mô tô, xe g n máy. b) L c lư ng tu n tra, ki m soát và x lý vi ph m ph i x lý công khai và úng pháp lu t, không phân bi t ngư i vi ph m i b , i xe p, i mô tô hay lái ô tô; ngư i có thNm quy n x lý vi ph m mà c tình không x lý s b x lý k lu t theo quy nh. c) B Công an Ny nhanh ti n th c hi n án "Tăng cư ng biên ch , trang thi t b và ào t o cho l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b " ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; s m trình Chính ph án "Tăng cư ng biên ch , trang thi t b và ào t o cho l c lư ng C nh sát giao thông ư ng th y"; t ng bư c áp d ng công ngh m i trong tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m, giám sát vi c ch ng tiêu c c trong l c lư ng c nh sát; b t kỳ cán b , chi n sĩ c nh sát nào có hành vi tiêu c c u b x lý k lu t, n u hành vi nh n h i l , hành vi vi ph m pháp lu t d u hi u c u thành t i ph m thì b truy c u trách nhi m hình s ; có ch khen thư ng k p th i nh ng cán b chi n sĩ m n cán và hoàn thành nhi m v , k lu t thích áng cán b , chi n sĩ thi u tinh th n trách nhi m. d) Trong quý I năm 2008, B Giao thông v n t i trình Chính ph án "Tăng cư ng biên ch , trang thi t b cho l c lư ng Thanh tra giao thông v n t i".
  4. 3. V k t c u h t ng giao thông a) Giao y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Ch o các cơ quan ch c năng t ch c gi i t a d t i m trư c ngày 30 tháng 3 năm 2009 các trư ng h p l n chi m t hành lang an toàn giao thông ư ng b các qu c l trên a bàn trong ph m vi ã ư c n bù, x lý; Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ph i ch u trách nhi m v vi c cư ng ch , phá d các công trình trái phép trên hành lang an toàn qu c l ; x lý k lu t Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, c p xã n u tái l n chi m hành lang an toàn giao thông; nh ng trư ng h p c tình vi ph m ph i truy c u trách nhi m hình s ; - Trong năm 2008 hoàn thành vi c quy ho ch h th ng ư ng gom ngoài hành lang an toàn h th ng qu c l và th a thu n v i B Giao thông v n t i các v trí u n i vào h th ng qu c l phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn n năm 2010; - T ch c phân làn riêng cho mô tô, g n máy trên nh ng tuy n ư ng, tuy n ph i u ki n kh c ph c tình tr ng lưu thông h n h p; - Ch o y ban nhân dân các c p có bi n pháp ngăn ch n vi c m ư ng ngang trái phép vư t qua ư ng s t, ng th i xóa b kho ng 50% s ư ng ngang trái phép trong năm 2009; gi i t a công trình vi ph m ho c các v t c n khác làm h n ch t m nhìn c a ngư i lái t u. b) B Giao thông v n t i có trách nhi m: - T ch c th ng kê, phân lo i và x lý các ư ng u n i trái phép vào h th ng qu c l ; xoá b kho ng 50% s ư ng u n i trái phép trư c ngày 30 tháng 3 năm 2009; ti p t c th c hi n các gi i pháp kh c ph c tri t tình tr ng u n i trái phép trư c năm 2011; - Hoàn thành vi c c i t o các “ i m en” v tai n n giao thông ã phát hi n trên h th ng qu c l trư c ngày 30 tháng 11 năm 2007. T năm 2008 nh ng “ i m en” v tai n n giao thông ư c phát hi n ph i x lý xong trong kho ng 90 ngày k t ngày hoàn t t h sơ; - H t quý II năm 2008 ph i hoàn thành vi c b sung y các công trình ph tr phòng ng a và h n ch thi t h i do tai n n giao thông t i các khu v c èo, d c nguy hi m trên h th ng qu c l ; - Rà soát, phân lo i các i m giao c t ư ng b v i ư ng s t thi t l p ư ng ngang có phòng v phù h p v i quy nh hi n hành; xây d ng rào ch n ngăn cách qu c l v i ư ng s t nh ng o n qu c l ch y sát ư ng s t; n năm 2010 xây d ng xong hàng rào ngăn cách ư ng s t v i các khu dân cư; - B sung y các bi n báo hi u, g gi m t c và các i u ki n c nh báo khác t i các i m giao c t ư ng b v i ư ng s t chưa tiêu chuNn xây d ng gác ch n ho c c nh báo t ng;
  5. - Quy nh khi xây d ng m i qu c l , các tuy n ph m i ph i t ch c phân làn riêng cho xe mô tô, xe g n máy, l p t các h th ng giám sát an toàn. c) B Công an ch o vi c x lý nghiêm minh i v i cá nhân có hành vi xâm h i công trình giao thông, c n tr giao thông, n u hành vi xâm h i công trình giao thông, c n tr giao thông có d u hi u c u thành t i ph m thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4. Tăng cư ng qu n lý và nâng cao ch t lư ng an toàn k thu t c a phương ti n giao thông v n t i. a) B Công an ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Tư pháp quy nh vi c ăng ký, c p bi n s cho phương ti n cơ gi i c a thương binh và ngư i khuy t t t; thu h i bi n s ăng ký c a phương ti n giao thông ã h t niên h n s d ng. b) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan ch c năng và chính quy n a phương qu n lý ch t ch các b n ò khách, ò ch khách trên a bàn qu n lý; kiên quy t ình ch ho t ng các b n ò, các ò không tiêu chuNn an toàn, thi u trang b c u sinh theo quy nh. Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph thu c t nh, Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n xNy ra tai n n giao thông do b n ò ho c ò không các i u ki n an toàn s b x lý k lu t, n u tai n n giao thông gây h u qu nghiêm tr ng s b cách ch c, b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. c) B Tài chính xây d ng chính sách h tr phát tri n v n t i khách công c ng b ng xe buýt; nghiên c u vi c tăng l phí trư c b , tăng l phí ăng ký mô tô và xe g n máy các thành ph l n. d) y ban nhân dân thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh quy nh vi c c m mô tô và xe g n máy lưu thông trên m t s tuy n ư ng trong kho ng th i gian phù h p nh m gi m ùn t c giao thông ô th . ) B Giao thông v n t i xây d ng các gi i pháp tăng cư ng ch t lư ng công tác ki m nh an toàn k thu t i v i phương ti n cơ gi i ư ng b và ư ng th y, chú tr ng vi c nâng cao ch t lư ng k thu t c a phương ti n thu n i a ang lưu hành; ch o tăng cư ng công tác ki m tra các tiêu chuNn an toàn bay nh m h n ch phát sinh các v vi c gây ra ch m chuy n bay ho c ph i hu chuy n bay. 5. Gi i pháp i v i ngư i i u khi n phương ti n. a) B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ào t o lái xe cơ gi i ư ng b ; thu h i có th i h n ho c thu h i vĩnh vi n Gi y phép nh ng cơ s ào t o lái xe không m b o tiêu chuNn theo quy nh ho c b phát hi n có tiêu c c, c t gi m chương trình ào t o lái xe. b) B Giao thông v n t i ban hành các quy nh nh m nâng cao ch t lư ng công tác sát h ch, hoàn thi n các th t c c p, i Gi y phép lái xe theo hư ng ơn gi n v th t c nhưng v n qu n lý ch t ch ; kiên quy t x lý nghiêm kh c các hành vi tiêu c c, có th x lý n m c bu c thôi vi c nh ng cán b , công ch c có hành vi tiêu c c trong
  6. lĩnh v c này, lãnh o c a ơn v có hành vi tiêu c c ph i ch u trách nhi m liên i; quy nh v tiêu chuNn tay ngh i v i lái xe khách chuyên nghi p, lái taxi, lái xe t i ư ng dài. c) Th c hi n vi c b t bu c h c và ki m tra l i Lu t Giao thông ư ng b trư c khi nh n l i Gi y phép lái xe i v i nh ng lái xe vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông n m c b t m gi Gi y phép lái xe t 60 ngày tr lên; thu h i không th i h n Gi y phép lái xe c a lái xe khách chuyên nghi p các lo i D, E x y ra tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng ho c ch khách quá 100% s khách quy nh. d) Thu h i không th i h n Gi y phép lái xe c a nh ng lái xe nghi n ma túy. ) Trong năm 2007, B Y t b sung, s a i quy nh v tiêu chuNn s c kh e c a ngư i i u khi n t ng lo i phương ti n cơ gi i, quy nh hình th c ki m tra t xu t, ki m tra nh kỳ s c kh e c a lái xe thay th các quy nh hi n hành không còn phù h p. 6. Gi i pháp gi m thi u thi t h i do tai n n giao thông a) T ngày 15 tháng 9 năm 2007, ngư i i mô tô, xe g n máy trên các qu c l b t bu c ph i i mũ b o hi m. b) T ngày 15 tháng 12 năm 2007, ngư i i mô tô, xe g n máy trên t t c các tuy n ư ng b t bu c ph i i mũ b o hi m. c) B Giao thông v n t i ban hành quy nh hư ng d n t ch c ho t ng c u h , c u n n giao thông ư ng b b o m ng c u k p th i, h n ch n m c th p nh t h u qu do tai n n giao thông gây ra. d) B Y t ban hành quy nh vi c thành l p các tr m c p c u tai n n giao thông trên các qu c l tr ng i m v i kho ng cách gi a các tr m h p lý và theo quy nh; thư ng xuyên t ch c các l p t p hu n, ph bi n ki n th c c p c u tai n n giao thông cho các i tư ng liên quan n c u h , c u n n và gi i quy t tai n n giao thông. ) B Tài chính nghiên c u s a i, b sung các quy nh m c phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, có tăng ho c gi m tuỳ theo m c tai n n c a m i ch xe nh m khuy n khích vi c ngăn ng a tai n n i v i ch xe và lái xe; ng th i ti p t c i m i các th t c tham gia b o hi m và i u ki n b i thư ng thi t h i; nghiên c u nâng m c phí b o hi m b t bu c m c b i thư ng b o hi m có th bù p ư c thi t h i; hư ng d n s d ng m t ph n kinh phí t ngu n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i u tư l i cho công tác phòng ng a tai n n giao thông. e) B Công an ph i h p v i B Tài chính quy nh ch ph i h p gi a cơ quan công an v i cơ quan b o hi m công tác giám sát và ki m tra các ch xe cơ gi i; x lý nghiêm các doanh nghi p b o hi m, ch xe vi ph m ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. 7. Gi i pháp nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c
  7. a) Trong năm 2007, B N i v ch trì, ph i h p v i y ban An toàn giao thông Qu c gia trình Chính ph phương án ki n toàn y ban An toàn giao thông Qu c gia và Ban An toàn giao thông a phương theo hư ng nâng cao trách nhi m, quy n h n trong t ch c ph i h p và tính chuyên nghi p c a b máy này. b) B Giao thông v n t i xây d ng và trình Chính ph trong năm 2007 phương án ki n toàn t ch c, nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v an toàn giao thông c a B và các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính). 8. T ch c th c hi n a) Chính ph ngh Ban Bí thư Trung ương ng ch o các c p y ng ki m i m vi c th c hi n Ch th s 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông trong th i gian qua, xây d ng k ho ch lãnh o c a các c p y ng m nh m hơn i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông trong th i gian t i. b) Các B , ngành, các cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch hành ng c th c a B , ngành, a phương ti p t c th c hi n nghiêm ch nh Ch th s 22-CT/TW c a Ban Bí thư, các gi i pháp quy nh t i Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP và Ngh quy t này c a Chính ph . c) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng t ch c th c hi n và ph i h p ch t ch v i các B trong vi c tri n khai các gi i pháp m nh nêu trên. d) y ban An toàn giao thông Qu c gia ch u trách nhi m ki m tra, ôn c các B , ngành và các a phương th c hi n án b o m tr t t an toàn giao thông qu c gia n năm 2010, các Ngh quy t c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông; hàng quý t ch c giao ban v i các B , các a phương theo khu v c nh m ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n Ngh quy t này t ng ngành, t ng a phương và báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng k t qu t ư c. 9. Hi u l c thi hành: Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UB An toàn giao thông Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i
  8. phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b).
Đồng bộ tài khoản