Nghị quyết số 33/2003/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 33/2003/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 33/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ thu - chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2003 (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003) do Hôi đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 33/2003/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 33/2003/NQ-H Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2003 NGH QUY T V NHI M V THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PH HÀ N I NĂM 2003H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - KHÓA XII (Kỳ h p th 8, t ngày 11 đ n 13 tháng 2 năm 2003) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân(S a i); Căn c Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c vào Báo cáo c a UBND Thành ph Hà N i và th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph v tình hình th c hi n d toán ngân sách năm 2002 và d toán ngân sách Thành ph năm 2003. QUY T NGHN: I/ TH C HI N CH TIÊU NHÀ NƯ C GIAO V THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2002: 1- T ng thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn: 19.348.000 tri u ng Trong ó: Thu n i a 16.952.000 tri u ng 2- T ng chi ngân sách a phương: 4.554.586 tri u ng II/ CÁC NNH HƯ NG TR NG TÂM TRONG B TRÍ NGÂN SÁCH VÀ GI I PHÁP TH C HI N K HO CH THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003: Cơ b n th ng nh t v i nh ng nhi m v tr ng tâm và gi i pháp th c hi n k ho ch thu - chi ngân sách năm 2003 do UBND Thành ph trình, ng th i lưu ý m t s v n sau ây: 1. UBND Thành ph giao ch tiêu ph n u thu ngân sách tăng 5% (so v i ch tiêu Nhà nư c giao) cho các S , Ngành, Qu n, Huy n và cơ quan Thu , H i quan. 2. T p trung u tư phát tri n h t ng k thu t giao thông ô th , các khu và c n công nghi p, phát tri n m ng lư i v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt cùng v i khuy n khích, Ny m nh xã h i hóa các thành ph n kinh t tham gia u tư vào lĩnh v c này; xây d ng qu nhà tái nh cư ph c v di dân gi i phóng m t b ng; b trí v n hoàn thành án i n nông thôn.
  2. 3. Ưu tiên b trí v n m b o ti n và ch t lư ng cho các công trình và các chương trình ph c v Seagames 22. T p trung v n cho nh ng d án gi i quy t các yêu c u c p bách v dân sinh như: C p, thoát nư c, chi u sáng ngõ xóm, b o m v sinh môi trư ng, xây d ng cơ s ào t o ngh , gi i quy t vi c làm. 4. Quan tâm u tư t ngân sách cho s nghi p Y t - Giáo d c - Văn hóa, xã h i, m t s công trình tr ng i m v y t , i u dư ng ngư i có công. Tăng chi và nâng cao hi u qu v n ngân sách u tư cho các chương trình xóa ói gi m nghèo và gi i quy t vi c làm; khôi ph c và phát tri n ngh , các làng ngh truy n th ng; ti p t c b sung v n ngân sách cho Qu khuy n nông. Quan tâm h tr ngân sách cho an ninh, qu c phòng, kinh phí u tư cho phòng cháy, ch a cháy m b o i phó v i m i tình hu ng. 5. T ng bư c u tư nâng c p tr s H ND và UBND xã, phư ng, th tr n theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 5 Khóa IX và có chuNn hóa tránh lãng phí. Ngân sách Thành ph m b o cân i chi c i cách ti n lương theo ch o c a Chính ph . 6. Căn c ý ki n c a H ND, UBND Thành ph s m hoàn ch nh phương án giao d toán thu, chi ngân sách năm 2003, danh m c các d án u tư XDCB năm 2003 trình thư ng tr c H ND Thành ph phê duy t và s m tri n khai xu ng cơ s , m b o th c hi n có hi u qu Ngh quy t c a H ND Thành ph . Th c hi n vi c công b công khai ngân sách năm 2003 ã ư c H ND quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 7. UBND Thành ph ch o các s , ngành, qu n, huy n th c hi n các ch tiêu Nhà nư c giao v thu, chi ngân sách năm 2003; th c hi n nghiêm túc quy nh c a Chính ph và Thành ph v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; xây d ng các cơ ch chính sách c th v t o v n và thu hút v n u tư; i m i cơ ch i u hành nâng cao hi u qu các chương trình muc tiêu; tăng cư ng qu n lý sau u tư; ti p t c Ny m nh xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao, v sinh môi trư ng; m r ng th c hi n vi c thí i m khoán chi hành chính và m t s d ch v công m t s s , ngành, qu n, huy n. 8. UBND Thành ph ch o các ngành và các c p khNn trương và nghiêm túc làm t t công tác chuNn b tri n khai th c hi n Lu t ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i khóa XI, kỳ h p th hai thông qua ngày 16/12/2002; ng th i có các bi n pháp c th Ny nhanh ti n th c hi n vi c phân c p ngân sách và phân c p chi u tư xây d ng cơ b n cho các qu n, huy n. 9. Thư ng tr c H ND và các Ban, các t i bi u H ND Thành ph giám sát vi c th c hi n nhi m v thu, chi ngân sách theo Ngh quy t H ND, m b o ngân sách ư c s d ng úng m c ích, có hi u qu . Gi a hai kỳ h p, Thư ng tr c H ND xem xét, quy t nh th c hi n các kho n chi phát sinh ngoài d toán, i u ch nh do UBND Thành ph trình bày và báo cáo v i H ND Thành ph trong kỳ h p g n nh t. T/M. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  3. Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản