Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
7
download

Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ về một số giải pháp và cơ chế, chính sách để kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm tai nạn giao thông và ùn tắc trên địa bàn thành phố Hà nội. Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội- khóa XII (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 34/2003/NQ-H Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2003 NGH QUY T V M T S GI I PHÁP VÀ CƠ CH , CHÍNH SÁCH KI M CH GIA TĂNG VÀ TI N T I GI M D N TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - KHÓA XII (Kỳ h p th 8, t ngày 11 n 13 tháng 2 năm 2003) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân(S a i); Căn c T trình s 08/TT-UB ngày 24/01/2003 c a UBND Thành ph Hà N i v "M t s gi i pháp và cơ ch , chính sách ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn thành ph Hà N i". Sau khi nghe báo cáo c a UBND Thành ph ; Thuy t trình c a các Ban H ND và ý ki n th o lu n c a i bi u H ND Thành ph . QUY T NGHN: t o chuy n bi n m nh m , thi t l p tr t t k cương trong xây d ng, qu n lý ô th và xây d ng n p s ng văn minh, góp ph n làm lành m nh môi trư ng xã h i, c i thi n và nâng cao i s ng c a nhân dân, thúc Ny phát tri n Kinh t - Xã h i Th ô, thi t th c ph c v Seagames 22, H ND Thành ph nh t trí v i ngh c a UBND Thành ph v " M t s gi i pháp và cơ ch , chính sách ki m ch gia tăng và gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn Thành ph Hà N i", t p trung vào m t s cơ ch , gi i pháp sau: 1. Cơ ch , chính sách h tr phát tri n v n t i hành khách công c ng: u tư b ng nhi u ngu n v n tăng s lư ng xe buýt, xây d ng nhà xư ng, trang thi t b ph c v b o dư ng và ti p t c tr giá t ngân sách cho ho t ng xe buýt, áp ng chương trình phát tri n giao thông công c ng c a Thành ph ; Giao UBND Thành ph trong năm 2003 - cùng v i vi c m b o v n t i hành khách công c ng c a Doanh nghi p nhà nư c là chính, khNn trương nghiên c u, xây d ng và thí i m th c hi n các cơ ch , chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia ho t ng trong lĩnh v c v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt. ng th i có phương án s m tri n khai tuy n xe i n thí i m ã ư c Chính ph ch o. 2. Gi i pháp h n ch phát tri n ô tô con cá nhân:
  2. Giao UBND Thành ph ch o các cơ quan ch c năng trên cơ s quy ho ch phát tri n h t ng giao thông ô th trong tương lai và xu hư ng h i nh p qu c t , tính toán, nghiên c u xây d ng k ho ch và l trình quy nh s lư ng xe hơi cá nhân ư c ăng ký hàng năm. Trư c m t ch cho làm th t c ăng ký i v i nh ng xe i u ki n lưu hành và ch phương ti n cam k t có ch xe h p l , an toàn, có h p ng g i xe rõ ràng. 3. H n ch gia tăng mô tô, xe máy: Giao UBND Thành ph ch o các cơ quan chuyên môn xây d ng l trình h p lý ti n t i d ng ăng ký xe máy trên toàn Thành ph , t ch c th c hi n thí i m d ng ăng ký xe máy t i 4 qu n n i thành cũ trong năm 2003. 4. Thí i m c m xe máy ho t ng ho c ho t ng theo gi quy nh: Giao UBND Thành ph t ch c thí i m tuy n dành riêng cho xe buýt, thí i m c m xe máy ho t ng ho c ho t ng theo gi i v i m t s tuy n ph , tuy n ư ng mà các phương ti n giao thông công c ng ã áp ng ư c yêu c u i l i c a nhân dân, làm cơ s xây d ng l trình h n ch xe máy c a Thành ph . 5. T p trung chuNn b các i u ki n c n thi t cho vi c tăng cư ng qu n lý các phương ti n giao thông lưu hành trong n i ô: Giao UBND Thành ph ch o các cơ quan chuyên môn khNn trương rà soát, i u ch nh quy ho ch m ng lư i giao thông tĩnh trên toàn Thành ph phù h p v i nh hư ng phát tri n giao thông ô th . Có b n bãi cho xe ngo i t nh, xe khách liên t nh, xe t i các lo i ã c m không ư c vào Thành ph ; b n bãi cho xe t i các ch u m i, b n bãi cho các khu du l ch, văn hóa, các lo i xe công c ng và các khu dân cư. Quy nh cho các cơ quan, t ch c ph i có nơi cho xe cơ quan và nơi xe c a khách n làm vi c. Quy nh c th v vi c h n ch ho t ng c a các lo i phương ti n lưu hành trong Thành ph . Có k ho ch u tư và hư ng d n các t ch c và dân cư th c hi n. 6. Quy nh qu n lý hè ph , ư ng ph : Giao UBND Thành ph trong năm 2003, th ch hóa và t ch c tri n khai th c hi n các quy nh: Các h kinh doanh, c a hàng, c a hi u, d ch v ... ch ư c phép bày bán hàng hóa, v t d ng trong ph m vi c a hàng, c a hi u; không ư c treo, b y hàng hóa chi m không gian bên m t ngoài các c a hàng, c a hi u. Nghiêm c m các cơ quan, xí nghi p... xây d ng các Ki t bán hàng trong khuôn viên ư c giao qu n lý, gi i t a các Ki t ã xây d ng trái phép. X lý nghiêm vi c l n chi m v a hè bày bán hàng, tr l i hè ư ng ph cho ngư i i b và lưu thoát giao thông; c m các hàng rong b y bán trên hè. Ch cho phép các hàng ăn, u ng ph c v theo gi quy nh và ph i ăng ký v i UBND phư ng, th tr n s t i s p x p t i các a i m theo quy nh. ng th i ngư i bán hàng ph i có cam k t v i chính quy n phư ng, th tr n v vi c m b o v sinh, an toàn th c phNm, gi gìn v sinh, tr t t . Giao trách nhi m cho UBND qu n, huy n, phư ng, th tr n qu n lý kinh doanh, qu n lý hè ph , thư ng xuyên ki m tra x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. 7. Quy nh s p x p l i gi b t u và k t thúc làm vi c h c t p, s n xu t:
  3. Th ng nh t v i t trình s 08/TT-UB ngày 24/01/2003 v vi c b trí gi làm vi c, h c t p, s n xu t theo các kh i và chênh l ch t 30 - 60 phút cho các s , ban, ngành, doanh nghi p, ơn v trong Thành ph ; UBND Thành ph ch o th c hi n ngay trong quý I/2003. 8. X lý các trư ng h p vi ph m: M i hành vi vi ph m các quy nh ph i ư c x lý nghiêm túc theo quy nh c a pháp lu t và nh ng bi n pháp kèm theo t trình s 08/TT-UB ngày 24/01/2003, không k các hành vi ó là cá nhân hay t ch c giáo d c và t o l p ý th c, n p s ng văn minh ô th c a Th ô. L y năm 2003 là " năm gi i phóng m t b ng; giao thông, k cương và văn minh ô th ". 9. Giao UBND Thành ph : -L p án thí i m b o m tr t t an toàn giao thông g n v i xây d ng, c ng c chính quy n các c p t i qu n Hai Bà Trưng; nghiên c u, b sung hoàn ch nh h th ng cơ ch chính sách, d ki n l c lư ng và k ho ch t ch c th c hi n thành công án. - Ban hành các quy nh c th t ch c th c hi n nhóm cơ ch , chính sách nói trên. Giao Thư ng tr c, các Ban, các T i bi u H ND Thành ph giám sát vi c th c hi n, Thư ng tr c H ND Thành ph quy t nh nh ng v n phát sinh theo ngh c a UBND Thành ph và báo cáo H ND trong kỳ h p g n nh t. xây d ng Th ô văn minh, thanh l ch và có tr t t k cương, H i ng nhân dân Thành ph kêu g i các t ng l p nhân dân Th ô, các l c lư ng vũ trang, các cơ quan, ơn v , các oàn th nhân dân và m i công dân ang sinh s ng, h c t p, làm vi c t i Th ô ng lòng, nh t trí và ch p hành nghiêm ch nh ch trương này. T/M. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản