Nghị quyết số 35/2003/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 35/2003/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 35/2003/NQ-HĐ về Đặt tên một số đường, phố mới ở Hà Nội Hội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội - khóa XII (Kỳ họp thứ tám từ ngày 11 đến ngày 13/2/200)ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 35/2003/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 35/2003/NQ-H Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2003 NGH QUY T T TÊN M T S Ư NG, PH M I HÀ N I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - KHÓA XII ( Kỳ h p th tám t ngày 11 n ngày 13/2/2003) Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ( s a i); Căn c T trình s : 07/TT-UB, ngày 22/1/2003 c a UBND Thành ph v/v t tên m t s ư ng ph m i trên a bàn Hà N i; Sau khi nghe ý ki n thuy t trình c a Ban Văn hóa – Xã h i, ý ki n th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph ; QUY T NGHN i u 1: t tên 8 ư ng, ph m i sau ây: 1/ ư ng H ng Hà: Cho o n t c a khNu An Dương d c theo ê c ng nd cV n Ki p. Dài: 3.400m, r ng 7 – 10m. 2/ Ph Trung Hòa: Cho o n t ph Trung Kính i vào khu ô th m i Trung Yên n ngã ba ư ng t m g i là ư ng Trung Yên 1. Dài: 600m, r ng 6 – 10m. 3/ Ph Hoàng Sâm: Cho o n t ư ng Hoàng Qu c Vi t qua Vi n K thu t Quân s n ngã ba Công ty i n t Sao Mai ( hi n ang g i là ngõ 151 ư ng Hoàng Qu c Vi t). Dài: 500m, r ng 7m. 4/ Ph Tr n Qu c Hoàn: Cho o n t ngã tư ư ng Nguy n Phong S c – Tô Hi u n ngã ba ư ng Ph m Văn ng. Dài: 1000m, r ng 14 – 15m. 5/ ư ng Lê c Th : Cho o n t ư ng 32 ( Tr m xăng d u Mai D ch) nc a sân v n ng Qu c Gia.
  2. Dài: 2000m, r ng 40 – 80m. 6/ ư ng Th ch Bàn: Cho o n t ư ng Nguy n Văn Linh ( C u Th ch Bàn – Km 4 Qu c l 5A) n ê Sông H ng. Dài: 1791m, r ng 6m. 7/ ư ng C Bi: Cho o n t ư ng Qu c l 5 i di n v i ph Ngô Xuân Qu ng qua trư ng PTTH Cao Bá Quát n d c H i, xã C Bi. Dài: 1.700m, r ng 5,5m. 8/ ư ng Tây T u: Cho o n t ngã tư Nh n qua xã Tây T u và Thư ng Cát (vùng ăm xưa) n ngã ba ê Sông H ng. Dài: 4.500m, r ng 6m. i u 2: Giao UBND Thành ph t ch c th c hi n vi c phân nh ranh gi i, g n bi n tên và tuyên truy n nhân dân hi u rõ ý nghĩa c a 8 ư ng, ph m i ư c t tên theo Ngh quy t này. TM. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản