Nghị quyết số 36/2004/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 36/2004/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 36/2004/NQ-QH11 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 36/2004/NQ-QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2004/NQ-QH11 Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHN QUY T V CÔNG TÁC U TƯ XÂY D NG CƠ B N S D NG V N NHÀ NƯ C QU C H I Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10, ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i; Trên cơ s xem xét Báo cáo s 1601/CP-KTTH ngày 26 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph , Báo cáo s 273/UBTVQH11 ngày 20 tháng 10 năm 2004 c a U ban thư ng v Qu c h i v k t qu giám sát “Vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch u tư theo ngành và vùng lãnh th trong c nư c, k t qu kh c ph c tình tr ng u tư dàn tr i, tình hình n ng v n u tư xây d ng cơ b n, hi u qu th p và ch ng th t thoát trong u tư xây d ng cơ b n” và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGHN 1. Qu c h i cơ b n tán thành nh ng ánh giá v k t qu t ư c, nh ng h n ch , y u kém, nguyên nhân, trách nhi m t p th , cá nhân và nh ng gi i pháp ch y u nâng cao hi u qu , tăng cư ng k cương, l p l i tr t t trong ho t ng u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c ã nêu trong Báo cáo c a Chính ph và Báo cáo k t qu giám sát c a U banthư ng v Qu c h i; ng th i nh n m nh m t s v n sau ây: Trong nh ng năm qua, ngu n v n u tư phát tri n c a Nhà nư c nói riêng và c a toàn xã h i nói chung ngày càng tăng, năm sau tăng hơn năm trư c, ã góp ph n quan tr ng chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa, phát tri n k t c u h t ng kinh t -xã h i, tăng áng k năng l c s n xu t m i, thúc Ny tăng trư ng kinh t , xóa ói, gi m nghèo, t o thêm vi c làm m i, c i thi n và nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t Nhà nư c th c s có vai trò ch o, d n d t, thu hút và làm cho các ngu n v n c a xã h i ư c huy ng cho u tư phát tri n tăng hàng năm. Qu n lý nhà nư c v u tư xây d ng cơ b n trong nh ng năm g n ây có m t s ti n b như: khung pháp lý v qu n lý u tư xây d ng cơ b n ã t ng bư c ư c b sung, hoàn thi n; công tác ch o i u hành, ki m tra, thanh tra c a Chính ph ư c tăng cư ng; công tác giám sát c a các cơ quan dân c , c a công lu n và nhân dân i v i ho t ng u tư xây d ng cơ b n bư c u phát huy hi u qu trong vi c phát hi n
  2. nh ng y u kém, tiêu c c trong qu n lý, góp ph n t ng bư c h n ch và kh c ph c nh ng vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c này. Tuy nhiên, công tác qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n nói chung và ngu n v n t Nhà nư c nói riêng còn t n t i nhi u v n b c xúc: quy ho ch, k ho ch u tư chưa ng b , ch t lư ng chưa cao; quy ho ch, k ho ch theo ngành chưa g n ch t v i vùng, a phương; m t s quy t nh ch trương u tư thi u chính xác; tình tr ng u tư dàn tr i di n ra ph bi n; th t thoát, lãng phí x y ra nhi u ngành, lĩnh v c, trong t t c các khâu c a quá trình u tư, t ch trương u tư, quy ho ch, l p, thNm nh d án, kh o sát thi t k n th c hi n u tư, u th u, nghi m thu, i u ch nh tăng d toán, thanh quy t toán và ưa công trình vào khai thác s d ng; n t n ng v n u tư xây d ng cơ b n m c cao và có xu hư ng ngày càng tăng; hi u qu u tư th p. Trong s nh ng nguyên nhân ã nêu trong Báo cáo c a Chính ph và Báo cáo c a U ban Thư ng v Qu c h i, c n th ng th n và nh n th c sâu s c nguyên nhân quan tr ng, tr c ti p là: (1) Vi c ch p hành pháp lu t trong u tư xây d ng cơ b n chưa nghiêm; không ít cán b qu n lý, i u hành thi u trách nhi m, phNm ch t o c y u kém, l i d ng ch c trách, nhi m v b t xén, tham nhũng; (2) M t s ngành, a phương chưa coi tr ng úng m c công tác quy ho ch, k ho ch, thi u th n tr ng trong quy t nh ch trương u tư, không tuân th nghiêm quy ho ch, k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, thay i, b sung không úng thNm quy n; (3) Cơ ch phân công, phân c p, ph i h p trong qu n lý nhà nư c v u tư xây d ng cơ b n chưa rõ ràng và chưa cao trách nhi m c a t ng B , ngành, a phương, nh t là v trách nhi m cá nhân; (4) Công tác ki m tra, thanh tra, ki m toán chưa thư ng xuyên, di n còn r t h p, chưa sâu, ch t lư ng còn nhi u h n ch ; (5) X lý trách nhi m c a t ch c, cá nhân vi ph m không nghiêm, chưa tri t và còn kéo dài sau ki m tra, thanh tra; (6) Văn b n pháp lu t hi n hành v u tư xây d ng cơ b n còn chưa c th , thi u nh ng ch tài m nh. 2. Qu c h i yêu c u Chính ph ch o kiên quy t và áp d ng nh ng gi i pháp h u hi u l p l i tr t t , k cương trong u tư xây d ng cơ b n, t p trung vào nh ng v n sau ây: a) Quy nh c th quy trình, ch tài v thanh tra, ki m tra, giám sát ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t Nhà nư c trong t ng khâu c a quá trình u tư; ban hành các nguyên t c, tiêu chí, nh m c phân b v n xây d ng cơ b n; nh m c l p d toán u tư và tiêu chí ánh giá hi u qu u tư cho t ng d án và t ng ngành. Th c hi n công khai, minh b ch các quy nh pháp lu t; các d án, công trình, t ch trương u tư, thNm nh, duy t d án u tư, kh o sát, thi t k , u th u n nghi m thu, thanh quy t toán; công khai k t qu thanh tra, ki m tra và k t qu x lý qua thanh tra, ki m tra. b) Có ch nh cao trách nhi m và x lý trách nhi m cá nhân trong t ng khâu u tư, nh t là trách nhi m c a ngư i quy t nh d án quy ho ch, d án u tư; làm rõ sai ph m, quy rõ trách nhi m và x lý nghiêm minh, tri t b ng bi n pháp hành chính, hình s và b i hoàn thi t h i v t ch t; kh c ph c tình tr ng ch quy k t trách nhi m, nh n thi u sót, y u kém t p th , chung chung như th i gian qua; kiên quy t ưa ra kh i b máy công quy n nh ng cán b , công ch c phNm ch t kém, thi u tinh th n
  3. trách nhi m, gây phi n hà, nhũng nhi u, năng l c chuyên môn y u trong qu n lý xây d ng cơ b n. c) Rà soát i u ch nh, b sung ho c xây d ng m i các quy ho ch, k ho ch u tư. G n quy ho ch v i m c tiêu chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, chuy n d ch cơ c u kinh t , b o m tính liên ngành, liên vùng. Phân c p, phân nh rõ quy n h n và trách nhi m c a t ng B , gi a các B , gi a B v i t nh, thành ph ; xác nh rõ và nâng cao trách nhi m qu n lý, i u hành c a B trư ng i v i toàn ngành, c a ch u tư. Ngăn ch n k p th i và x l?ý nghiêm nh ng trư ng h p không ch p hành úng quy nh c a pháp lu t, quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, c a c p trên. Có l trình c th áp d ng mô hình và cơ ch xóa b tình tr ng khép kín trong qu n lý u tư xây d ng cơ b n. d) Th c hi n t ng rà soát, ánh giá h th ng các văn b n pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n hi n hành k p th i s a i, b sung, ban hành m i, hình thành h th ng pháp lu t ng b hơn, có tính pháp lý cao hơn. ) Trong năm 2005, Chính ph ti p t c có k ho ch ch o ki m tra, thanh tra các công trình, d án có nh ng bi u hi n tiêu c c ư c c tri và công lu n ph n ánh. e) T nay n h t năm 2006, có k ho ch c th , bi n pháp x lý m nh gi i quy t d t i mn ng v n xây d ng cơ b n, hàng năm báo cáo k t qu th c hi n v i Qu c h i. 3. Qu c h i yêu c u các cơ quan tư pháp theo ch c năng c a mình có k ho ch c th , tri n khai ráo ri t nhi m v , k p th i ngăn ch n, phát hi n và x lý nghiêm minh nh ng t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n, b t k t ch c ó là t ch c nào, cá nhân ó là ai. 4. L y năm 2005 là năm “Nâng cao hi u qu u tư, ch ng th t thoát, lãng phí, u tư dàn tr i, n t n ng v n u tư xây d ng cơ b n". Theo tinh th n ó, Chính ph c n t p trung ch o t o ra s chuy n bi n rõ r t trong lĩnh v c này và báo cáo k t qu th c hi n t i kỳ h p Qu c h i cu i năm 2005. 5. Giao U ban Thư ng v Qu c h i, H i ng Dân t c, các U ban c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i ti p t c t ch c giám sát chuyên sâu v u tư xây d ng cơ b n và giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. H i ng nhân dân các c p t ch c giám sát v u tư xây d ng cơ b n và giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này a phương. 6. M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên, hi p h i ngh nghi p, cơ quan báo chí, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i cơ quan nhà nư c h u quan giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này, phát hi n và ki n ngh x lý k p th i nh ng tiêu c c, y u kém trong u tư xây d ng cơ b n. 7. Khuy n khích, khen thư ng, ng viên k p th i và có bi n pháp b o v theo quy nh c a pháp lu t nh ng t ch c, cá nhân có công phát hi n, tích c c u tranh v i các hành vi tham nhũng, th t thoát, lãng phí trong u tư xây d ng cơ b n.
  4. Các ngành, các c p, các t ch c, cá nhân theo ch c năng, nhi m v c a mình, cao trách nhi m trư c Nhà nư c và nhân dân, th c hi n nghiêm túc, có hi u qu Ngh quy t này là góp ph n thi t th c ch ng lãng phí, th t thoát, tham nhũng trong vi c s d ng v n và tài s n nhà nư c. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th sáu thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản