intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 43/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

Chia sẻ: 123458 123458 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
11
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 43/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 43/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc bãi bỏ nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 của hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 43/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LONG AN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 43/2017/NQ­HĐND Long An, ngày 26 tháng 10 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2011/NQ­HĐND NGÀY 18/7/2011 CỦA HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC  GIAI ĐOẠN 2011­2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA IX ­ KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ­CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa  mù chữ; Xét Tờ trình số 157/TTr­UBND ngày 26/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết  số 16/2011/NQ­HĐND ngày 18/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình thực hiện  phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011­2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long  An; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa ­ xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu  Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 16/2011/NQ­HĐND ngày  18/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học  giai đoạn 2011­2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long An. Lý do: Nghị quyết số 16/2011/NQ­HĐND không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng  nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày  26/10/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017./.  
 2. CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UB Thường vụ Quốc hội (b/c); ­ Chính phủ (b/c); ­ VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c); ­ Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c); ­ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ­ Bộ Tư pháp; ­ TT.TU (b/c); Phạm Văn Rạnh ­ Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An; ­ Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; ­ UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; ­ Các sở ngành, đoàn thể tỉnh; ­ TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; ­ VP.UBND tỉnh; ­ LĐ và CV VP. HĐND tỉnh; ­ Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; ­ Phòng Công báo ­ VP. UBND tỉnh; ­ Lưu: VT.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản